Báo cáo thực trạng công tác Kế toán tại Công ty TNHH XNK Minh Châu

138 17 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 07:43

Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh TÕ MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG :NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 11 1.1- Sự cần thiết tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 11 1.1.1- Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 11 1.1.2- Vai trò nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: 11 1.1.2.1- Vai trò: 11 1.1.2.2- Nhiệm vụ: .12 1.2- Chi phí sản xuất mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 13 1.2.1- Chi phí sản xuất 13 1.2.1.1- Khái niệm: 13 1.2.1.2- Bản chất nội dung chi phí sản xuất: 13 1.2.1.3- Phân loại chi phí sản xuất: 14 1.2.2 Giá thành sản phẩm: 20 1.2.2.1 Khái niệm chất giá thành: 20 1.2.2.2 Phân loại giá thành: .21 1.2.3 Mối liên hệ quan hệ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 23 1.3.Công tác kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 24 Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh TÕ 1.3.1 Ngun tắc hoạch tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất: 24 1.3.2.Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .25 1.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 25 1.3.4 Chứng từ tài khoản sử dụng 26 1.3.4.1 Chứng từ sử dụng: 26 1.3.4.2 Tài khoản sử dụng: 27 1.3.5 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX 29 1.3.5.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29 1.3.5.2 Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 31 1.3.5.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .32 1.3.5.4 Kế tốn chi phí trả trước chi phí phải trả 36 1.3.5.5 Kế toán thiệt hại sản xuất 41 1.3.5.6 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp 43 1.3.6 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK 45 1.4.Công tác kế tốn tính giá thành sản phẩm .47 1.4.1.Đối tượng tính giá thành kỳ .47 1.4.2.Công tác kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 48 1.4.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL trực tiếp (theo chi phí NVL trực tiếp) 49 1.4.2.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 49 1.4.2.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức .51 1.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp .52 Bïi ThÞ Hun Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công NghiƯp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4.3.1 Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn 52 1.4.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước 53 1.4.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 59 1.4.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 60 1.4.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số .61 1.4.3.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 63 1.4.3.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức .63 1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm .65 1.5 Sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 65 1.5.1 Hình thức Nhật ký- Chứng từ 65 1.5.2 Hình thức Nhật ký- Sổ 67 1.5.3 Hình thức Nhật ký chung 69 1.5.4 Hình thức Chứng từ ghi sổ 70 1.5.5.Hình thức kế tốn máy 72 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHHXNK MINH CHÂU .74 2.1 Đặc điểm tình hình chung Công ty TNHH XNK Minh Châu74 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển cụng ty .74 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý hoạt động Công ty TNHH XNK Minh Châu 75 2.1.2.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty TNHH XNK Minh Châu 75 Bïi ThÞ Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế 2.1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 75 2.1.2.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất Cơng ty TNHH XNK Minh Châu 78 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH XNK Minh Châu 81 2.1.2.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH XNK Minh Châu 84 2.2 Thực trạng kế tốn cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu 90 2.2.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH XNK Minh Châu 90 2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .91 2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 91 2.2.2 Kế tốn tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu 114 2.2.2.1 Đối tượng kỳ tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu 114 2.2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu .115 CHƯƠNG : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH XNK MINH CHÂU .119 3.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu .119 Bïi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh Tế 3.2.Nhận xét chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu .120 3.1.1 Ưu điểm .120 3.1.2 Những mặt hạn chế 122 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu .124 Kết luận .131 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .133 Bïi ThÞ Hun Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công NghiƯp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Lời nói đầu Sự cần thiết đề tài Trong năm qua với phát triển xu toàn cầu hoá, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày mở rộng phát triển khơng ngừng Qua q trình đổi đưa kinh tế nước ta theo hướng mở rộng sản xuất hàng hoá theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Để phù hợp với phát triển chung kinh tế đất nước, doanh nghiệp hoà nhập với kinh tế khu vực giới Kế toán công cụ quan trọng giúp nhà nước quản lý, điều hành vĩ mơ kinh tế đồng thời cơng cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu ngày cao tăng thu nhập cho doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế dặt cho nhà quản lý nhiều vấn đề cấp bách doanh nghiệp phải hoạt động theo nguyên tắc “lấy thu bù chi có lãi” đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải làm để sử dụng chi phí sản xuất sản phẩm cho tiết kiệm có hiệu Kinh doanh có lãi vừa mục đích, vừa phương tiện doanh nghiệp tồn phát triển, vấn đề đặt làm để xác định chi phí mà doanh nghiệp cần trang trải, xác định kết sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có lãi bị lỗ… điều đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý yếu tố chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu quan trọng công tác quản lý kinh tế doanh nghiệp Đứng trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường việc sản xuất cung cấp cho thị trường khối lượng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, chủng loại mẫu mó phự Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh TÕ hợp với thị hiếu người tiêu dùng Doanh nghiệp cần phải tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất đưa thị trường sản phẩm có giá thành hạ Sản phẩm với chất lượng tốt , giá thành hạ, mẫu mã lại phù hợp tiền đề tích cực giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, đem lại nhiều lợi nhuận, từ tăng tích luỹ cho doanh nghiệp nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Hơn kinh tế thị trường nước ta phát triển theo hướng kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mô nhà nước theo định hướng XHCN Như ta biết thị trường nơi diễn quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá …, hình thành quy luật kinh tế quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh… Chính vậy, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có chỗ đứng vững thị trường, phải khơng ngừng chiếm sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp giá thành hợp lý Như vậy, doanh nghiệp phả trọng làm tốt công tác kế tốn chi phí sản xuất tính tốn xác định giá thành sản phẩm Công tác ý nghĩa thân doanh nghiệp mà có ý nghĩa dối với nhà nước bên liên quan - Đối với doanh nghiệp: Nếu làm tốt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản giúp doanh nghiệp nhận thức đắn thực trạng trình sản xuất Từ cung cấp thơng tin cách đầy đủ, xác kịp thời cho máy lãnh đạo đề chiến lược, sách lược, biện pháp phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Có vậy, doanh nghiệp có lợi cạnh tranh, giữ vững uy tín thị trường Đồng thời làm tốt công tác giỳp Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kinh TÕ doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo tính chủ động sản xuất kinh doanh, chủ động tài chính… - Đối với nhà nước: Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước Mặt khác, giúp cho Nhà nước có nhìn tổng thể, toàn diện phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung, để từ đường lối sách kinh tế phù hợp Do vậy, Nhà nước cần phải trọng quan tâm đến công tác doanh nghiệp - Đối với bên thứ 3: Đề định phù hợp, có lợi ích cho thân bên thứ ba như: Ngân hàng, Nhà đầu tư tài chính, khách hàng… cần biết tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hay nói cách khác cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến hoạt động họ Tóm lại: Trong kinh tế thị trường, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp vơ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi doanh nghiệp bên liên quan Do doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác theo chế độ nhà nước quy định phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty TNHH XNK Minh Châu, đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, quan tâm quý Công ty vấn đề chi phí giá thành, kết hợp với nhận thức thân tầm quan trọng vấn đề mong muốn qua em củng cố nâng cao kiến thức việc tổ chức cơng tác kế tốn chi phí giá thành sản Bïi ThÞ Hun Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công NghiƯp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ phẩm Chính vậy, em lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất” làm chuyên đề tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài - Khái quát tổng két vấn đề có tính chất tổng quan chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu - So sánh công tác kế tốn mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập - Rút ưu điểm, nhược điểm Công ty để đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Do thời gian nghiên cứu có hạn nên em nghiên cứu trọng phạm vi Công ty TNHH XNK Minh Châu Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu chu yếu tìm sách sử dụng phương pháp quan sát thực tế Công ty - Sử dụng phương pháp phân tích để so sánh thực tế lý thuyết học - Ngồi sử dụng số phương pháp khác đối chiếu thông Nhng úng gúp chớnh Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Néi 10 Khoa Kinh TÕ - Chủ yếu nâng cao kiến thức thực tế thân công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm - Nhằm hồn thiện tốt cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu Bố cục chuyên đề tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu, kết luận bảng biểu phụ lục danh mục tài liệu tham khảo chuyên đề em có kết cấu sau: Chương 1:Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH XNK Minh Châu Chương 3: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu Với kiến thức, trình độ hạn chế chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với thực tế nên Chuyên đề tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong thơng cảm bảo, đóng góp ý kiến giáo: Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nga, thầy cô giáo khoa, tồn thể chú, anh chị phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH XNK Minh Châu để Chuyên đề tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2010 Sinh viên thực Bựi Th Huyn Trang Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Néi 124 Khoa Kinh TÕ CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH CHÂU 3.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu Chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, lao động sản xuất Quản lý chi phí sản xuất thực chất quản lý việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu yếu tố sản xuất trình kinh doanh Mặt khác, chi phí sản xuất sở tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất sở để hạ giá thành sản phẩm Bên cạnh đó, biết giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn sử dụng tiêu giá thành sản phẩm vào quản lý cần thiết phải tổ chức tính đúng, tính đủ giá thành loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất Tính tính xác hạch tốn nội dung kinh tế chi phí hao phí để sản xuất sản phẩm Muốn vậy, phải xác định đối tượng tính giá thành, vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp giá thành phải tính sở số liệu kế tốn tập hợp chi phí sản xuất cách xác Tính đủ tính tốn đầy đủ hao phí bỏ tinh thần hạch tốn kinh doanh để tính đủ đầu vào theo chế độ quy định Tính đủ đòi hỏi loại bỏ chi phí khơng liên quan cần thiết đến hạch toán sản phẩm : khoản chi phí mang tính chất tiêu cực, lãng phí khơng hợp lý, khoản thiệt hại không quy trách nhiệm y Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 125 Khoa Kinh TÕ Việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm giúp cho việc phản ánh đắn tình hình kết thực kế hoạch giá thành doanh nghiệp, xác định đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tượng lãi giả lỗ thật Chính vậy, tính tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng thiết thực việc tăng cường cải tiến cơng tác quản lý giá thành nói riêng cơng đổi quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung Tại Cơng ty TNHH XNK Minh Châu trưởng thành, đội ngũ nhân viên kế toán với trình độ kinh nghiệm dày dặn khơng ngừng hồn thiện nghiệp vụ chun mơn cơng tác Tuy nhiên đổi khơng ngừng kinh tế hệ thống kế toán nên cơng tác kế tốn cơng ty khơng tránh khỏi vài hạn chế nhỏ Việc hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góp phần khắc phục phần hạn chế Thêm nữa, việc hồn thiện cơng tác giúp cho việc tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty TNHH XNK Minh Châu rõ ràng Từ cơng tác tính giá thành sản phẩm Cơng ty xác phù hợp Điều giúp cho nhà quản trị Công ty đưa đánh giá nhận xét đắn hơn, phù hợp cho doanh nghiệp 3.2.Nhận xét chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu 3.1.1 Ưu điểm * Về tổ chức cụng tỏc kế toỏn: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, hợp lý Cỏc cỏn kế toỏn cú chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm làm việc, nắm vững chế độ vận dụng vào thực tế cách linh hoạt Tổ chức máy kế tốn theo Bïi ThÞ Hun Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 126 Khoa Kinh Tế quan h trực tiếp điều hành kế toán trưởng giúp cho công việc kiểm tra, đối chiếu dễ dàng thuận tiện * Về cơng tác hạch tốn ban đầu: Nhỡn chung cụng ty thực tốt việc tổ chức hạch toỏn ban đầu Việc lập chứng từ, tập hợp, phân loại, lưu trữ chứng từ tiến hành chặt chẽ khoa học Quá trỡnh luõn chuyển chứng từ cỏc phận cú liờn quan đặn, hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý cụng ty * Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Cơng ty sử dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, với độ xác cao cung cấp thông tin hàng tồn kho cách kịp thời, cập nhật, thời điểm kế tốn xác định lượng nhập, xuất, tồn kho loại hàng tồn kho * Về cơng tác xác định nội dung chi phí phân loại chi phí sản xuất Việc xác định nội dung chi phí cách phân loại chi phí sản xuất cơng ty sở giúp cho việc tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí, từ xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty theo kỳ Phân loại CPSX giùp cho cơng ty biết kết cấu, tỷ trọng yếu tố chi phí Từ phân tích, đánh giá tỡnh hỡnh thực dự toỏn CPSX * Về phương pháp kế tốn chi phí sản xuất: Tài khoản sử dụng cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất: Nhỡn chung cụng ty sử dụng đầy đủ tài khoản kế toán chi tiết đến đối tượng giúp cho báo cáo chi tiết, rừ ràng, dễ hiểu Những khoản mở chi tiết hợp lý, phự hợp cho việc tập hợp chi phớ sản xuất đối tượng sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 127 Khoa Kinh TÕ Về chi phí phát sinh tập hợp theo khoản mục chi phí Quá trỡnh sản xuất Cụng ty tổ chức điểu hành chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực đến khâu kiểm tra đánh giá Bằng cách lập định mức chi phí NVL giúp cho việc quản lý sử dụng cú hiệu Việc hạch toán chi phí sản xuất cơng ty nói chung tốt Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cập nhật cách đầy đủ kịp thời Máy tính giỳp phần khụng nhỏ cụng tỏc quản lý hạch toỏn chi phớ sản xuất tớnh giỏ, tất khõu kết chuyển cài đặt sẵn * Về cụng tỏc tổ chức hệ thống sổ sỏch kế toỏn Do hỗ trợ phần mềm kế toán nên sổ sách chứng từ ghi chép chi tiết, cẩn thận, cập nhật, phản ánh toàn hoạt động công ty thời điểm phát sinh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh lập theo tháng, quý năm nên giúp cho người sử dụng thơng tin nắm bắt cách kịp thời thông tin tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh công ty Với ưu điểm trên, công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất cụng ty TNHH XNK Minh Châu ngày phát huy nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.1.2 Những mặt hạn chế * Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Hiện đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nhà máy tồn nhà máy Trong điều kiện đơn vị sản xuất nhiều mặt hàng lúc, việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất giảm bớt khả quản lý chi phớ sản xuất theo địa điểm phát sinh * Về cụng tỏc dng ti khon: Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Néi 128 Khoa Kinh TÕ TK 622, 627 không chi tiết theo tổ sản xuất nên công tác tính giá thành chưa đảm bảo tính khoa học * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp: Ngay cơng tác hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chưa chặt chẽ, vỡ kế toỏn tổng hợp chi phớ chung cho đơn hàng, nên chưa phản ánh chi phí nguyên vật liệu cho laọi sản phẩm mà cụ thể chi phí vật liệu phụ vật liệu khác chưa lý chặt chẽ, vỡ cỏn cung ứng vật tư chứa có tính thần trách nhiệm cao dẫn đến lóng phớ thất thoỏt * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp: Đơn vị xỏc định đơn giá tiền lương cho công đoạn sản phẩm Đây cố gắng lớn ban lónh đạo cơng việc hạch tốn lại chưa hạch tốn chi tiết chi phí tiền lương cho tổ sản xuất, chi phí tiền lương giá thành giá trung bỡnh cho m sản phẩm hoàn thành Trong giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ không hạch tốn chi phí tiền lương nên làm giảm giỏ trị hàng dở dang cuối kỳ hạch toỏn Công ty khụng thực việc trớch trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Tất khoản tiền như: Lương nghỉ phép, ngày lễ khoản phụ câp khác hạch tốn với lương Trong số lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn, phát sinh đợt nghỉ phép mà hàng loạt công nhân nghỉ Như vậy, tháng có cơng nhân nghỉ phép nhiều thỡ việc khụng trớch trước tiền lương nghỉ phép làm cho chi phí nhân cơng trực tiếp tháng tăng lên làm tăng giá thành sản phẩm… * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất chung: Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 129 Khoa Kinh TÕ Về vấn đề tập hợp chi phí sản xuất chung, cơng ty tập hợp chung tồn xưởng mà chưa xác định nơi phát sinh chi phớ thuộc phận nào, mà khụng theo dừi tỡnh hỡnh tiết kiệm hay lóng phớ chi phớ phận, phận dễ có đánh đồng với dẫn đến lóng phớ phận 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu * Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Việc sản xuất sản phẩm công ty dựa chủ yếu hợp đồng kinh tế đơn đặt hàng Có thể nói loại hỡnh sản xuất sản xuất theo đơn đặt hàng Với đặc điểm sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục, doanh nghiệp tổ chức quy trỡnh cụng nghệ khộp kớn phạm vi toàn đơn vị Đứng trước tỡnh hỡnh thức tế đó, để tạo điều kiện cho việc quản lý theo dừi chi phớ nờn tập hợp cho phận Như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính giá thành sản phẩm xác * Về việc vận dụng tài khoản: Để phục vụ cho công tác tính giá thành khoa học, hợp lý cụng ty phải mở tài khoản chi tiết cho TK 622 “ chi phớ nhõn cụng trực tiếp”, TK 627 “ chi phớ sản xuất chung” theo px sản xuất Cụ thể: TK 622 mở chi tiết: - TK 6221 – px sx hộp Carton lớp - TK 6222 - px sx hộp Carton lớp …………… TK 627 mở chi tiết: - TK 62711 chi phớ nhõn viờn px sx hộp Carton lớp Bïi ThÞ Hun Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công NghiƯp Hµ Néi 130 Khoa Kinh TÕ - TK 62721 chi phớ vật liệu px sx hộp Carton lớp - TK 62731 chi phớ dụng cụ sản xuất Carton lớp - TK 62741 chi phí khấu hao TSCĐ Carton lớp - TK 62771 chi phớ dịch vụ mua Carton lớp - TK 62781 chi phớ tiền khỏc Carton lớp Tương tự mở chi tiết cho cỏc tổ * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp: Hiện đơn vị tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiêps chung cho toàn trỡnh sản xuất nhà mỏy, vỡ việc phản ỏnh chi phớ nguyờn vật liệu cho đối tượng chưa quản lý dẫn đến việc xác định chi phí nguyờn vật liệu bỡnh qũn từ làm việc phân tích giá thành xác Như xỏc định đối tượng tập hợp chi phí trên, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần phải tập hợp cho loại sản phẩm đơn đặt hàng Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực đơn đặt hàng giúp cho công tác quản lý nhà mỏy thuận lợi Cách tập hợp tạo tiền đề cho cơng tác tính giá thành sản phẩm, để từ phân tích đánh giá chi phí ngun vật liệu trực tiếp mặt hàng, đơn đặt hàng, thời điểm, phân tích định mức tiêu hao vật tư, đưa mặt khơng được, từ đưa phương hướng biện pháp khuyến khích mặt tích cực, hạn chế khắc phục mặt tiêu cực đảm bảo tính xác trung thực số liệu kế tốn Bïi ThÞ Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 131 Khoa Kinh Tế S TT Ghi cú cỏc TK TK 152 Ghi nợ cỏc TK NLNL TK 621 – Chi phớ NLVL trực tiếp - 6211 – Chi phí NLVL trực tiếp (đơn đặt TK 153 CCDC hàng số 1) + NVL chớnh + NVN phụ: - Bộ phận súng - Bộ phận in ………… - 6212 – Chi phí NLVL trực tiếp ( đơn đặt hàng số 2) + NVL chớnh + Vật liệu phụ: - Bộ phận súng - Bộ phận in ……………… * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp Cơng ty cú đơn giá tiền lương khốn sản phẩm cho cơng đoạn sản xuất, để tập hợp xác chi phí tiền lương thỡ tiền lương cần hạch toán trực tiếp cho loại sản phẩm cho đơn đặt hàng Với phương pháp hạch tốn giúp cho cơng việc quản lý thuận lợi Từ phương pháp giúp cho người lónh đạo phân tích tỡnh hỡnh sử dụng bố trí lao động hợp lý hay chưa hợp lý Căn vào chi phí tiền lương mặt hàng để phân tích, đánh giá tỡm mặt mặt chưa để từ đưa biện pháp khắc phục, xử lý mặt hạn chế, khuyến khớch mặt tớch cực Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 132 Khoa Kinh TÕ BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 03 năm 2007 Đơn vị : Đồng Ghi cú TK 334 – Phải trả cỏc TK cụng nhõn viờn Đối tượng sử dụng(ghi nợ Lương Cỏc khoản khỏc TK 338 – Phải trả phải nộp Cộng cú TK 3382 3383 KPCĐ BHXH 334 TK 3384 BHYT Cộng cú TK 338 TK 335 CF phải Tổng cộng trả TK) TK 622 – CF nhõn cụng trực tiếp - 6221 Đơn đặt hàng số -6222 Đơn đặt hàng số ……… …… …… …… Cộng - Trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân sản xuất nghỉ phép tiền chi phí sửa chữa lớn TSC Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 133 Khoa Kinh TÕ Cơng ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân sản xuất Việc trích trước tiền lương nghỉ phép cần thiết vỡ lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp chiếm 80% tổng số cán CNV Do việc nghỉ phép nhiều người lúc xảy khơng trích trước tiền lương nghỉ phộp thỡ nhiều người nghỉ tháng làm cho chi phí lướng dẫn đến tính gía thành chi phí nhân cơng trực tiếp khơng xác Vỡ cụng ty nờn cú kế hoạch trớch trước tiền lương nghỉ phép để đưa vào chi phí SXKD hợp lý Để tránh biến động giá thành sản xuất công ty nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất dựa kế hoạch hàng năm Mức trích trước tiền Lương nghỉ phép theo Kế hoạch Tiền lương thực tế = phải trả công nhân * Tỷ lệ trích trước TTSX thỏng Tổng số tiền lương nghỉ phép Kế hoạch năm CNSXTT Tỷ lệ trích trước = * 100% Tổng tiền lương phải trả theo Kế hoạch năm CNTTSX - Khi trích trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất, kế toỏn ghi: Nợ TK 622 Cú TK 335 - Khi trả tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân trực tiếp sản xuất, kế tốn ghi: Nợ TK 335 Cú TK 334 Bïi ThÞ Hun Trang- Líp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hµ Néi 134 Khoa Kinh TÕ Để đảm bảo khơng gây biến động khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thỡ kế toỏn nờn mở TK 335 để thực trích trước tiền lương cơng nhân nghỉ phép tiền chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, cách thực hạch tốn sau: + Khi trích trước vào chi phí tiên lương nghỉ phép công nhân sản xuất ( chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, kế tốn ghi): Nợ TK 622 – Chi phớ nhõn cụng trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cú TK 335 – Chi phớ phải trả Căn vào tổng số chi phí kế hoạch kết thực tế tháng để kế hoạch xác định tỷ lệ trích trước cho phù hợp + Khi xác định chi phí thực tế phải trả cho cơng nhân nghỉ phép ( sửa chữa lớn TSCĐ), kế toán phản ánh theo bút toán: Nợ TK 335 Cú TK 334 ( cú TK liờn quan) * Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất chung: Hiện nhà máy tiến hành tập hợp chi phí sản xuất chung toàn nhà máy Cũng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trên, điều gây khó khăn cho việc theo dừi tỡnh hỡnh sử dụng chi phớ sản xuất chung phận Đồng thời chi phí sản xuất chung lại khơng kế tốn tiến hành phân bổ cho tổ hay chủng loại sản phẩm sản xuất Để phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị cần tập hợp chi phí sản xuất chung theo phạn sản xuất mở sổ chi tiết TK 627 cho phận Sau đó, tuỳ yếu tố chi phí sản xuất chung mà phân bổ cho đối tượng theo tiêu thức thích hợp Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 135 Khoa Kinh TÕ Từ đặc điểm sản xuất kinh doanh tính chất chi phí sản xuất chung áp dụng tiêu thức phân bổ số hoạt động để sản xuất đơn đặt hàng Phương pháp phân bổ đũi hảo phải theo dừi chặt chẽ thời gian sản xuất loại sản phẩm đơn đặt hàng BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 03 năm 2007 Đơn vị tính: Đồng TK 627 CF SX TK 641 TT chung Nơi sử dụng Bộ phận Bộ phận Chỉ tiờu súng in Chi TK 642 phớ CFQL bỏn DN hàng Khấu hao TSCĐ trớch kỳ trước Khấu hao TSCĐ tăng kỳ Khấu hao TSCĐ giảm kỳ Khấu hao TSCĐ trích kỳ - Đơn đặt hàng số - Đơn đặt hàng số Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Cng Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 136 Khoa Kinh TÕ Kết luận Là sinh viên trước trường bước vào làm công tác, công việc thực tế điều quan trọng cần phải trải qua đợt thực tập sở để làm quen với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn nghiệp vụ kinh tế phát sinh q trình sản xuất kinh doanh cách thu thập, xử lý chúng để có thơng tin hữu ích nhằm phục vụ mục đích định nhà quản lý Qua trình giúp cho người sinh viên nâng cao trình độ lý luận khả nắm bắt thực tế, đồng thời điều kiện để phát huy áp dụng kiến thức học vào thực tế việc chọn đề tài để sâu nghiên cứu viết Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề em tập trung trình bày lý luận chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng, tình hình thực tế công tác Công ty TNHH XNK Minh Châu Qua thực tế thực tập Công ty kiến thức tiếp thu nhà trường, em đưa ưu điểm, tồn phương hướng hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh Tế- Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có hội thời gian thực tế sở, xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Minh Châu, cô, bác, anh chị Phòng Kế tốn - Tài vụ tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập viết Chuyên đề Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đạo, quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình, chu ỏo ca Cụ Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Néi 137 Khoa Kinh TÕ giáo: Th.S Nguyễn Thị Hồng Nga giúp cho Chuyên đề em hoàn thành thời gian đạt kết tốt Do thời gian có hạn trình độ chun mơn chưa cao nên Chuyên đề em không tránh khỏi kiếm khuyết, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, toàn thể bạn Chuyên đề hồn thiện hơn, qua em có thêm hiểu biết lý luận thực tế Em xin chân thành cảm ơn đóng góp quý bỏu! Bùi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp Trờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 138 Khoa Kinh TÕ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp ( Tập thể tác giả Học vịên tài chính, nhà xuất thống năm 2005) Hệ thống kế toán doanh nghiệp (Vụ chế độ kế tốn nhà xuất Tài chính) Giáo trình lý thuyết thực hành kế tốn tài ( Nhà xuất tài năm 2000) Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (Khoa kế toán trường Đại học kinh tế quốc dân) 6.Các chuẩn mực kế tốn hành Bộ tài Bïi Thị Huyền Trang- Lớp LTTCĐHKT2-K1 Chuyên đề tốt nghiệp ... TNHH XNK Minh Châu 84 2.2 Thực trạng kế tốn cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH XNK Minh Châu 90 2.2.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Công ty TNHH XNK Minh. .. trình công nghệ sản xuất Công ty TNHH XNK Minh Châu 78 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH XNK Minh Châu 81 2.1.2.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty TNHH. .. phẩm - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH XNK Minh Châu - So sánh công tác kế tốn mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập - Rút
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực trạng công tác Kế toán tại Công ty TNHH XNK Minh Châu, Báo cáo thực trạng công tác Kế toán tại Công ty TNHH XNK Minh Châu, TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 1- Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất., 2- Chi phí sản xuất và mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VÀ XNK MINH CHÂU, 1 Đặc điểm tình hình chung tại Công ty TNHH và XNK Minh Châu, *Tổ chức kế toán phần hành hàng tồn kho và thanh toán với người bán., MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH và XNK MINH CHÂU.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn