Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

50 21 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 07:00

LỜI NĨI ĐẦU Trong hệ thống tiêu kế tốn doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành hai tiêu bản, có mối quan hệ khăng khít với có ý nghĩa vơ quan trọng việc xác định kết sản xuất kinh doanh mà cụ thể lợi nhuận thu từ sản xuất kinh doanh Trong chế thị trường, doanh nghiệp tồn hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay phải bù đắp chi phí bỏ Xuất phát từ tầm quan trọng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đề giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Đồng thời với biện pháp cụ thể phải tổ chức cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành thực tế loại sản phẩm sản xuất cách xác, kịp thời, đối tượng, chế độ quy định theo phương pháp Đối với ngành xây dựng, nhìn cách tổng thể doanh nghiệp xây dựng chủ yếu hoạt động số vốn ngân sách Nhà nước cấp Xuất phát từ điểm đó, doanh nghiệp tự trang trải sản xuất kinh doanh có lãi Để đạt điều vấn đề trước mắt tự hạch tốn xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Do đặc thù ngành xây dựng khác với ngành khác như: Chi phí sản xuất không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài từ chu kỳ sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phức tạp Những nhận thức có từ cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng nhờ có bảo, hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô ban lãnh đạo cơng ty cán phòng kế tốn kết hợp với lỗ lực thân, em sâu tìm hiểu nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty hồn thiện đề tài báo cáo với đề tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng Mặc dù em cố gắng tìm hiểu, song thời gian có hạn trình dộ hạn chế nên chun đề có sai sót khiếm khuyết nội dung hình thức Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo, cán nhân viên phòng kế tốn cơng ty để viết em hoàn thiện Chuyên đề thực tập gồm phần: Phần I: Những vấn đề lý luận kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất doanh nghiệp Phần II: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng Phần III: Một số nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.1: CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.1.1: Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất a Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hố mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kỳ định Chi phí kỳ định bao gồm tồn phần tài sản hao mòn tiêu dùng hết cho trình sản xuất kinh doanh kỳ số dư tiêu dùng cho trình sản xuất tính nhập phân bổ vào chi phí kỳ Ngồi số khoản chi phí phải trả khơng phí kỳ chưa tính vào chi phí kỳ Thực chất chi phí doanh nghiệp chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá định, vốn doanh nghiệp bỏ sản xuất kinh doanh b Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Trong doanh nghiệp sản xuất có hai loại chi phí sản xuất tham gia vào trình sản xuất sản phẩm Tác dụng chế tạo sản phẩm khác Để quản lý chi phí chặt chẽ, hạch tốn chi phí sản xuất có hệ thống, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra phân tích tình hình doanh nghiệp phải phân chia, xếp chi phí sản xuất theo nhóm sau: * Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế chi phí: + Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm tồn ngun vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay dùng hoạt động sản xuất kinh doanh + Chi phí nhân cơng: Bao gồm tồn số tiền cơng phải trả, khoản phải trích như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn cơng nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm tồn số tiền trích khấu hao tài sản sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh + Chi phí dịch vụ mua ngồi: Bao gồm tồn số tiền mà doanh nghiệp chi trả dịch vụ mua ngoài: tiền điện, nước, điện thoại + Chi phí tiền mặt khác: Bao gồm tồn số chi khác ngồi yếu tố nói * Phân loại chi phí theo mục đích cơng dụng sản phẩm: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng cho mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm ( khơng tính vào khoản mục chi phí nguyên vật liệu sử dụng vào mục đích sản xuất chung hoạt động ngồi sản xuất kinh doanh ) + Chi phí sản xuất chung: chi phí sử dụng cho hoạt động sản xuất chung, bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền khác I.1.2: Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất: a Khái niệm: + Giá thành sản phẩm giai đoạn sở số liệu hạch tốn chi phí sản xuất tập hợp theo định hướng số lượng sản phẩm hoàn thành Trên sở kiểm tra đánh giá tình hình thực mức hạ giá thành theo sản phẩm toàn sản phẩm doanh nghiệp + Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản lý kinh tế, tài doanh nghiệp Như vậy, giá thành sản phẩm biểu tiền khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá cho khối lượng đơn vị sản phẩm lao vụ, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất hoàn thành b Phân loại giá thành doanh nghiệp sản xuất: Để giúp cho việc quản lý tốt tình hình giá thành sản phẩm, kế toán cần phải phân biệt loại giá thành Có loại chủ yếu để phân loại giá thành: * Phân loại theo thời điểm, sơ số liệu tính giá thành sản phẩm sản xuất chia làm loại: + Giá thành kế hoạch: Được xác định trước tiến hành sản xuất kinh doanh dựa vào giá thành kỳ trước định mức dự tốn chi phí kế hoạch + Giá thành định mức: Là giá thành tính sở định mức chi phí hành Việc tính giá thành định mức thực trước tiến hành chế tạo sản phẩm + Giá thành thực tế: Được xác định sau kết thúc trình sản xuất kinh doanh dựa vào chi phí sản xuất thực tế phát sinh, tập hợp kỳ số lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ * Phân loại theo phạm vi phát sinh, giá thành sản phẩm sản xuất chia làm loại: + Giá thành sản xuất: Là tồn hao phí yếu tố dùng để tạo sản phẩm dịch vụ bao gồm chi phí sản xuất: Giá thành sản Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản xuất thực tế = phẩm dở dang + xuất phát sinh - phẩm đầu kỳ cuối kỳ dở dang sản phẩm kỳ + Giá thành toàn bộ: Bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho sản phẩm Giá thành = Giá thành sản Toàn xuất sản phẩm + Chi phí + Chi phí quản lý bán hàng doanh nghiệp c Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Tổng giá thành Chi phí sản Sản xuất phẩm dở dang + xuất phát sinh - phẩm dở dang Sản phẩm = Chi phí sản đầu kỳ kỳ Chi phí sản cuối kỳ Từ cơng thức ta thấy chi phí sản xuất sở để tính giá thành sản phẩm, khơng phải tồn chi phí sản xuất phát sinh kỳ tính vào giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai mặt biểu trình sản xuất, hai khái niệm khác chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống chất hao phí lao động sống lao động vật hố mà doanh nghiệp sử dụng q trình sản xuất sản phẩm, nhiên chúng có mặt khác nhau: + Chi phí sản xuất ln gắn liền với thời kỳ phát sinh chi phí, giá thành lại gắn liền với khối lượng sản phẩm cơng việc lao vụ hồn thành + Chi phí sản xuất kỳ không liên quan tới sản phẩm hồn thành mà liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng Giá thành sản phẩm không liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng lại liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ trước chuyển sang + Tuy khác nội dung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm biểu tiền chi phí mà doanh nghiệp bỏ q trình sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kỳ sở để tính giá thành sản phẩm, cơng việc, lao vụ hồn thành d u cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất * Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, kế toán cần thực tốt nhiệm vụ sau: + Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất + Tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng xác định phát triển kế tốn tập hợp chi phí thích hợp + Xác định xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ + Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời, xác theo đối tượng phương pháp tính giá thành hợp lý + Phân tích tình hình thực định mức, dự tốn chi phí sản xuất, tình hình thực giá thành sản phẩm để có kiến nghị đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp đề định thích hợp trước mắt lâu dài phát triển I.2: ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.2.1: Đối tượng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: - Để hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác định xác kịp thời đòi hỏi cơng việc mà nhà quản lý phải làm xác định đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt lý luận thực tiễn hạch toán nội dung tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất khoản cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp - Việc xác định đối tượng kế tốn tập hợp kế tốn tập chi phí sản xuất phải dựa sở sau đây: + Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất + Loại hình sản xuất + Yêu cầu trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh Như vậy, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất nơi phát sinh chịu chi phí Tuỳ theo yêu cầu tính giá thành mà đối tượng tập hợp chi phí xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng, phân xưởng sản xuất hay giai đoạn cơng nghệ b Ngun tắc tập hợp chi phí - Các chi phí liên quan đến đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt hạch tốn trực tiếp cho đối tượng - Chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí tập hợp chung cuối kỳ áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp cho đối tượng liên quan theo tiêu thức thích hợp - Tiêu thức phân bổ định mức chi phí vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc phân bổ tiến hành theo cơng thức sau: Chi phí phân bổ cho đối tượng = Tổng chi phí cần phân bổ x Hệ số phân bổ Trong đó: Hệ số = Tổng tiêu thức phân bổ cho đối tượng phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ cho tất đối tượng I.2.2: Phương pháp kế tốn chi phí sản xuất a Kế tốn chi phí nguyên vật liệu: Khi tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán vào phiếu nhập kho, xuất kho hoá đơn chứng từ có liên quan đến nguyên vật liệu để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm * Tài khoản sử dụng: Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế tốn sử dụng TK: 621 “ Chi phí ngun vật liệu trực tiếp” - Kết cấu: Bên nợ: + Giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất dùng để trực tiếp chế tạo sản phẩm thực lao vụ, dịch vụ Bên có: + Giá trị thực tế nguyên vật liệu không hết nhập lại kho + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ sang tài khoản tính giá thành TK: 621 khơng có số dư * Phương pháp kế tốn: - Sơ đồ kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp TK:151,152 TK:621 (1) TK:152 (3) TK:111,112 TK:133 (2) 10 theo tỉ lệ quy định ( 19% tiền lương tính vào phận sản xuất sản phẩm, 6% tính vào tiền lương cơng nhân viên, 25% “ BHXH 3%, BHYT 20%, KPCĐ 2%”) - Từ hình thức Nhật ký chung kế toán ghi vào Sổ ghi vào bảng phân bổ tiền lương sau: Sổ TK: 621 Chi phí nhân cơng trực tiếp Đơn vị tính1000đ Tháng 12/2000 Ngày tháng Diễn giải TK đối ghi sổ Nợ Có ứng 12/12 Chi chị Phương TTTĐ nhà ký túc xá 111 1.900 12/12 Chi anh Cát TTGSXD kênh đại mỗ 141 817 31/12 Chi ông Quyết TTGS đài khí tượng thuỷ 111 550 văn 31/12 Kết chuyển tồn chi phí NVL Cộng phát sinh 154 2.267 2.267 2.267 Ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) (Biểu 3) Căn vào Sổ ( Biểu 3) kế toán định khoản sau: - Chi chi Phương TTTĐ nhà ký túc xá nhân cơng trực tiếp tiền mặt, kế tốn ghi: Nợ TK622: 1.900 Có TK111: 1.900 36 Số dư Trích Bảng phân bổ tiền lương Tiền lương Bảo hiểm xã hội Tháng 12/2000 Đơn vị tính: Đồng Ghi có TK ST T Ghi nợ TK TK:334 Phải trả cơng nhân viên Luơng Lương Các khoản Cộng có phụ khác 334 TK338 (3382,338 3,3384) TK: 621 CP NCTT 2.267.000 2.267.000 430.730 TK: 627 CP SXC 2.620.000 2.620.000 497.800 TK: 641 CPQLDN 242.000 242.000 45.980 TK:334 Phải trả CNV 307.740 5.129.000 5.129.000 1.282.000 (Biểu 4) - Tiền lương phải trả nhân viên công ty chia thành kỳ ( kỳ tiến hành tạm ứng lương cho công nhân viên, kỳ tiến hành trả lương cho công nhân viên vào cuối tháng) Sau trừ tạm ứng lương cho cơng nhân viên kỳ số lương cơng nhân viên nhận kỳ vào cuối tháng sau( Biểu 5) 37 Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng xxxxx Trích Lương kỳ tháng năm 2000 Đơn vị tính: 1000đ Phụ cấp ST T Lương NS - BQ Mức Hệ lương số Số tiền Tổng Tạm Còn Ký thu ứng lại nhận nhập Lê văn Đính 936 300 3.0 900 1.836 1.000 836 Ngô Viễn 828 300 2.4 720 1.548 800 748 Trần Q Giao 828 300 2.4 720 1.548 800 748 Tổng cộng Hà nội ngày tháng năm Kế tốn trưởng Gám đốc cơng ty (Biểu 5) 38 c Chi phí sản xuất chung: Căn vào sổ Nhật ký chung ghi vào sổ tài khoản sau(Biểu 6) Sổ TK: 621 Chi phí sản xuất chung Đơn vị tính1000đ Tháng 12/2000 Ngày tháng Diễn giải TK đối ghi sổ Nợ Có ứng 12/12 Chi chị Phương TTTĐ nhà ký túc xá 111 1.800 12/12 Chi anh Cát TTGSXD kênh đại mỗ 141 820 31/12 Kết chuyển tồn chi phí NVL 154 Cộng phát sinh Người lập biểu ( ký, họ tên ) 2.620 2.620 2.620 Kế toán trưởng ( ký, họ tên ) (Biểu 6) Căn vào Sổ (Biểu 6) kế toán định khoản sau:3 - Chi anh Cát TTGSXD kênh đại mỗ chi phí sản xuất chung tiềm Tạm ứng, kế toán ghi: Nợ TK627: 820 Có TK141: 820 Chi phí khấu hao tài sản cố định Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng tập hợp sau(Biểu7) 39 Số dư II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng a Phương pháp kết chuyển chi phí sản xuất: Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng áp dụng hình thức kết chuyển tồn khoản chi phí sản xuất chung, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí ngun vật liệu trực tiếp sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang để tính giá thành b Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất: Cơng ty sử dụng tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất dở dang ” để tập hợp tồn chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất khoản phát sinh kỳ chi phí NCTT, SXC, NVLTT, giá trị vật liệu khoản chi phí ngồi chế biến để tính giá thành Căn vào sổ Nhật ký chung kế toán định khoản sau: Kết chuyển tồn chi phí sản ngun vật liệu trực tiếp, kế toán ghi: Nợ TK154: 2.596 Nợ TK621: 2.596 II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng a Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ công ty: - Trong Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng áp dụng hình thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng ước tính tương đương để tính khoản chi phí dở dang cuối kỳ b Phương pháp tính giá thành cơng ty: Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng sử dụng phương pháp tính giá thành tổng cơng chi phí để tập hợp tồn chi phí sang chi phí sản xuất dở dang 40 Sổ TK: 154 Chi phí sản xuất dở dang Đơn vị tính: 1000đ Tháng 12/2000 Chứng từ Số Diễn giải Ngày TK đối ứng Số dư đầu kỳ Số tiền Nợ xxx 31/12 Kêt chuyển CPNVLTT 621 2.596 31/12 Kết chuyển CPNCTT 622 3.267 31/12 Kêt chuyển CPSXC 627 2.620 Cộng phát sinh 8.483 II.3: CÁC LOẠI SỔ CHI TIẾT, SỔ TỔNG SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG a Sổ chi tiết sử dụng công ty: Trong q trình hạch tốn nghiệp vụ kế tốn phát sinh công ty sử dụng sổ chi tiết TK: 131 “Phải thu khách hàng” để tập hợp toàn khoản phải thu khách hàng nội công ty b Bảng tính giá thành: Cơng ty sử dụng tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất dở dang ” để tập hợp khoản chi phí sản xuất: chi phí dở dang đầu kỳ, chi phí phát sinh kỳ, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ để tính giá thành cho khoản chi phí NVLTT, NCTT, SXC mà kỳ kế toán phát sinh c Sổ kế tốn tổng hợp cơng ty áp dụng: Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng sử dụng hình thức kế tốn sổ Nhật ký chung, dùng để tập hợp tất khoản chi phí sản xuất, 41 Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà kế toán tập hợp tháng, quý, năm Sau ghi vào Sổ cho tài khoản ghi vào bảng phân bổ, sổ chi tiết tài khoản (131) PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTCÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG III.1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - Là công ty đời bối cảnh kinh tế chuyển đổi sang chế thị trường, đơn vị gắng vươn lên vượt qua khó khăn trở ngại mặt trái thị trường Đặc biệt điều kiện nhạy bén cơng tác quản lý kế tốn, quản lý sản xuất trở thành đòn bẩy tích cực cho q trình phát triển cơng ty - Về việc quản lý gọn nhẹ phòng ban chức phục vụ có hiệu cho lãnh đạo cơng ty việc giám sát q trình sản xuất Cơng tác hạch toán kế toán tiến hành cách hợp lý, đặc biệt phận quản lý phòng tài vụ cơng ty với cán có đầy đủ lực trình độ, trung thực nhiệt tình cơng tác kế toán với kinh nghiệm nghề nghiệp thực tế góp phần đắc lực vào cơng tác quản lý đơn vị ban lãnh đạo đánh giá tốt năm qua - Áp dung phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói chung cơng ty đánh giá quản lý tốt q trình sản xuất Kế tốn dựa vào bảng phân bổ tiền lương để tính lương cho cơng nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm - Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ công việc vô quan trọng cho việc xác định chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty 42 Công ty làm tốt công tác Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu, sau lập bảng phản ánh khối lượng hoàn thành kỳ, khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ khoản chi phí giúp cho việc tính giá thành cách xác Sau kết chuyển chi phí sản xuất cuối kỳ sang giá thành chi phí sản xuất dở dang làm để tính giá thành sản phẩm - Cơng tác quản lý vật công ty quan tâm qua phần tiết kiệm chi phí nhằm hạ gía thành Bởi lực lượng lao động thiết bị sản xuất thiếu trình chế tạo sản phẩm Việc quản lý tốt khâu góp phần khơng nhỏ trình nâng cao chất lượng sản phẩm yếu tố thiếu điều kiện cạnh tranh - Việc quản lý máy kế tốn( gồm người) phù hợp với cơng ty, nhiên đòi hỏi thân nhân viên kế tốn phải có trình độ chun mơn vững vàng Có kiểm tra giám sát mặt hoạt động công ty, điêu kiện Thơng tin kế tốn phản ánh kết hợp kế tốn tài kế toán quản trị nhược điểm công ty Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng Việc quản lý nhiều công việc dẫn tới việc hạch tốn xác điều tránh khỏi Như vậy, Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp tổng cộng chi phí giúp cho việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cách xác III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤTCƠNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG * Sự cần thiết phải cải tiến công tác kế toán: Như biết kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng việc quan trọng kế tốn để tính giá thành sản 43 phẩm Cơng việc đòi hỏi kế tốn phải ý đến khoản chi phí phát sinh kỳ để tập hợp tính giá thành sản phẩm Ngồi việc phân bổ nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ kỳ góp phần ảnh hưởng khơng nhỏ đến kế tốn tập hợp chi phí xác định giá thành sản phẩm Giá thành liên quan đến bảng biểu phân bổ lương công nhân, khấu hao tài sản cố định Trích phân bổ đối tượng hao mòn, nguyên vật liệu, lương khoản phải trích theo lương Cơng ty phải thiết lập máy kế tốn, máy quản lý hồn chỉnh quan tâm đến kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xác định khoản chi phí dùng kỳ khoản chi phí trả trước, trích trước để từ tính giá thành sản phẩm cách xác Bất máy kế tốn loại hình cơng ty cần cải tiến đem lại hiệu thiết thực cho trình sản xuất kinh doanh cơng ty Trong cải tiến khâu hạch tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng việc hạ giá thành sản phẩm tạo nên sức thuyết phục khách hàng * Nội dung kiến nghị cải tiến cách thức tiến hành nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn: Khi chuyển sang kinh tế với hoạt động linh hoạt thị trường cơng ty cần phải thích nghi với linh hoạt Những chế độ, phương pháp khác cần áp dụng để phát triển kinh tế Các phận phòng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm áp dụng triệt để cho hoạt động kế toán đạt hiệu cao Do kế toán phải chuyển đổi cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp sản xuất việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm phải có kế tốn phụ trách vấn đề này, Chính quản lý giá thành khoản chi phí cần thiết có phận kế tốn riêng làm cơng tách hạch tốn hiệu hoạt động cao 44 Để hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác kịp thời, tính đúng, tiến tới tính đủ phục vụ chi phí cần thiết để sản xuất tiêu thụ sản phẩm phục vụ tốt hạch toán kinh tế, theo em cần phải giải tốt vấn đề có tính chất phương pháp luận hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sau: - Quy hoạch đắn nội dung chi phí bao gồm giá thành sản phẩm, cách phân loại chi phí, phương pháp tính tốn phân bổ chi phí, phương pháp tính giá đảm bảo tính thống kế hoạch hoá hạch toán giá thành - Nhận thức đầy đủ đối tượng hạch toán chi phí đối tượng tính giá thành để vận dụng đắn - Xây dựng quy trình hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hợp lý đơn vị Qua nghiên cứu tìm hiểu thực tế, em nhận thấy cơng ty vận dụng số biện pháp hạ giá thành sau đây: - Đối với khoản chi phí vật liệu: Trong sản phẩm công ty vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên việc tiết kiệm vật liệu phương hướng để hạ giá thành sản phẩm Vì vậy, cơng ty cần tăng cường số biện pháp quản lý để tránh lãng phí vật liệu đặc biệt nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn khoản chi phí thu mua vật liệu - Đối với tiền lương công nhân sản xuất: Nên khuyến khích áp dụng sáng kiến q trình lao động, có chế độ thưởng phạt kịp thời để nâng cao cường độ suất lao động Đặc biệt tiền lương trực tiếp phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, xác, đảm bảo tính đúng, tính đủ sức lao động mà người công nhân bỏ Đồng thời phát huy chức tiền lương, đòn bẩy kinh tế tạo điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm nguyên nhân nhằm hạ giá thành sản phẩm - Đối với chi phí quản lý: 45 Vì chi phí gián tiếp để tạo sản phẩm, đó, cơng ty nên tìm cách giảm khoản mục chi phí nhiều tốt, đồng thời nâng cao trình độ lực nhân viên quản lý Sắp xếp tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động có hiệu cao PHẦN KẾT LUẬN Để trở thành công cụ quản lý có hiệu lực kế tốn nói chung đặc biệt kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm phải ln ln xây dựng khơng ngừng cải tiến hồn thiện cơng tác kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý phát huy cao độ vai trò cơng tác quản lý, phát huy vai trò kế toán giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cách thường xuyên liên tục Qua nghiên cứu lý luận thực tế Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng giúp em nhân thức đắn rằng: “ xây dựng ngành sản xuất giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, sản xuất tài sản cố định cho đất nước ” Bởi việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm công việc quan trọng công ty Khi thực tập Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn nhân viên phòng kế tốn, phòng ban khác cơng ty với cố gắng thân em hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng ” Do trình độ kiến thức bị hạn chế nên chắn chuyên đề em khơng thể tránh khỏi sai sót em mong nhận ý kiến đòng góp bảo thầy cô giáo khoa tài kế tốn để em 46 có điều kiện bổ xung nâng cao trình độ kiến thức nhằm phục vụ tốt công tác học tập hoàn thiện chuyên đề Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Vương Văn Quang cán phòng kế tốn Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng quan tâm giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề Hà Nội: 01/06/2002 47 MỤC LỤC Tran g PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.1: CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.1.1: Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất .3 I.1.2: Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất: I.2: ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.2.1: Đối tượng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất I.2.2: Phương pháp kế tốn chi phí sản xuất 10 I.3: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 17 I.3.1: Kiểm đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .17 I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất .19 I.3.3: Phương pháp tính giá thành doanh nghiệp sản xuất 20 I.4: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT (THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN) 22 PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTCÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG .25 II.1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT TỔ CHỨC KẾ TỐN Ở CƠNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG 25 48 II.1.1: Đặc điểm chung Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng 25 II.1.2: Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng 27 II.2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤTCÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG 30 II.2.1:Tổ chức cơng tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng: .30 II.2.2: Kế toán tập hợp khoản chi phí sản xuất Cơng ty vấn đầu thiết kế xây dựng 32 II.2.3: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng 40 II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty vấn đầu thiết kế xây dựng .40 II.3: CÁC LOẠI SỔ CHI TIẾT, SỔ TỔNG SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG 41 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTCÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG .42 III.1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 42 III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤTCÔNG TY VẤN ĐẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG 43 49 PHẦN KẾT LUẬN .46 50 ... NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG II.1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC KẾ TỐN Ở CƠNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG II.1.1: Đặc điểm chung Công ty Tư vấn đầu. .. chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng: a Chi phí phân loại chi phí: - Chi phí sản xuất: công ty tham gia vào thiết kế đầu tư xây dựng cơng trình... tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất Công ty Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Phần III: Một số nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT., b. Chi phí nhân công trực tiếp., PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG., b. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty:, b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT, III.2: NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn