Hướng dẫn sử dụng VSticher how to use VSticher (gerber 3d software)

28 25 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:23

VStitcher là phần phần thiết kế thời trang 3D chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.Hướng dẫn sử dụng Vstitcher 3D.VStitcher là phần phần thiết kế thời trang 3D chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.Hướng dẫn sử dụng Vstitcher 3D.VStitcher là phần phần thiết kế thời trang 3D chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.Hướng dẫn sử dụng Vstitcher 3D.VStitcher là phần phần thiết kế thời trang 3D chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.Hướng dẫn sử dụng Vstitcher 3D.VStitcher là phần phần thiết kế thời trang 3D chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.Hướng dẫn sử dụng Vstitcher 3D. ... nhập góc quay - Flyp X, Y : Lật vải theo trục X, Y - Revert : Trả lại vị trí ban đầu màu vải Chọn màu vải, chọn lệnh - Edit Image : Tools/ setting, XHHT 17 - IV Texture/ Layout : - Replace Image... hình 3D - Ta mở hình 3D lên , chọn lệnh nhấn phím Ctrl click trái chuột để tạo hình - delete lyne : xóa đường vừa tạo Chọn lệnh ,chọn đường - Delete Point : xóa điểm Chọn lệnh, chọn điểm -. .. chuyển chi tiết · Rotate : Xoay chi tiết -Shapes : di chuyển chi tiết -Wires : di chuyển ngọng kim loai -Hide Avatar : ẩn hinh 3D -Clusters : hiệu chỉnh 3D tên chi tiết chuột vao điểm xanh click
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng VSticher how to use VSticher (gerber 3d software), Hướng dẫn sử dụng VSticher how to use VSticher (gerber 3d software)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn