Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Sinh Hoá Công Nghệ mới

115 20 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:21

... dụng cụ tự chế - Cơng cụ dụng cụ th ngồi gia cơng chế biến - Cơng cụ dụng cụ góp vốn liên doanh - Công cụ dụng cụ cấp - Công cụ dụng cụ biếu tặng  Phân loại theo mục đích nơi sử dụng cơng cụ dụng. .. yêu cầu trình độ quản lý đơn vị hạch toán 1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.2.1 Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng Chứng từ kế toán sử dụng: - Phiếu nhập kho (Mẫu 01 - VT)... cơng ty Dưới hướng dẫn nhiệt tình giáo Nguyễn Thị Thanh Loan, anh chị phòng kế tốn cơng ty, em lựa chọn đề tài "Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu,cơng cụ dụng cụ Cơng ty TNHH Sinh Hố Cơng Nghệ mới"
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Sinh Hoá Công Nghệ mới, Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Sinh Hoá Công Nghệ mới, TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn