Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty Xây dựng Vật tư KHKT Công nghiệp

87 16 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 17:21

... tốt nghiệp 31 Khoa KT & QTKD CHƯƠNG THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VẬT TƯ KHKT CƠNG NGHIỆP 2.1 Đặc điểm chung Cơng ty Xây dựng Vật tư KHKT. .. Công nghiệp Báo cáo tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Các vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chương 2: Thực tế cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Công ty. .. phòng kế tốn Cơng ty Xây dựng Vật tư Khoa học Kĩ thuật Công nghiệp em lựa chọn chuyên đề cho báo cáo thực tập tốt nghiệp là: Bán hàng xác định kết kinh doanh cuả Công ty Xây dựng Vật tư KHKT Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty Xây dựng Vật tư KHKT Công nghiệp, Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty Xây dựng Vật tư KHKT Công nghiệp, Sơ đồ 8: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, Sơ đồ 11: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, SỔ CHI TIẾT TK 511, BẢNG KÊ SỐ 10 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG, NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn