35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

50 53 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 13:16

(ĐỀ SỐ 1) Bài : Tính : ( điểm )  423 a) + + b) (27,09 + 258,91) 25,4 Bài : Tìm y : ( điểm )  52 ( y : 78 ) = 3380 Bài : ( điểm ) Một người thợ làm làm làm 112 sản phẩm Hỏi người thợ làm làm sản phẩm loại ? Bài : ( điểm ) Cho tam giác ABC có diện tích 150 m Nếu kéo dài đáy BC ( phía B ) m diện tích tăng thêm 35 m2 Tính đáy BC tam giác HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA Bài : ( điểm ) Mỗi tính cho (1điểm ) a) + + = + + = = = b) (27,09 + 258,91) 25,4 = 286 25,4 12 12 13 26 8168   12 24 423 = 7264,4 Bài : Tìm y : ( điểm ) 52  ( y : 78 ) = 3380 ( y : 78 ) = 3380 : 52 ( 1điểm ) ( y : 78 ) = 65 ( 0,5 điểm ) y = 65 78  y = 5070 ( 0,5 điểm ) Bài : ( điểm ) Mỗi người thợ làm số sản phẩm là: 112 : ( ) = ( sản phẩm ) ( điểm ) Trong ba ngày người thợ làm tất số : = 27 ( ) ( 0,5 điểm )   Trong ba ngày người thợ tất số sản phẩm :  27 = 189 ( sản phẩm ) ( điểm ) Đáp số : 189 sản phẩm ( 0,5 điểm ) Bài : ( điểm ) - Vẽ hình cho ( 0,5 điểm ) A A B H C E - Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC tam giác :  30 : = 12 ( cm ) ( điểm ) - Vì AH chiều cao chung hai tam giác ABC ADB Nên đáy BC tam giác : 150 : 12 = 25 ( cm ) ( điểm )  Đáp số : 30 ( cm ) ( 0,5 điểm ) (ĐỀ SỐ 2) Câu 1: (1 điểm) a) Viết phân số lớn có tổng tử số mẫu số 10 b) Viết phân số nhỏ có tổng tử số mẫu số 2000 Câu 2: (1 điểm) Tìm y: 55 – y + 33 = 76 Câu 3: (2 điểm) Cho số tự nhiên Biết trung bình cộng 7ab ab chúng 428 Tìm số Câu 4: (3 điểm) Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh bi màu đỏ Bạn An nhận thấy số bi xanh số bi đỏ Hỏi bạn An có viên bi xanh, 89 viên bi đỏ ? Câu 5: (3 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m Nếu tăng chiều rộng thêm m giảm chiều dài m mảnh vườn trở thành hình vng Tính diện tích ban đầu mảnh vườn HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA Câu 1: (1 điểm) Đúng câu điểm a) Phân số lớn có tổng tử số mẫu số 10 là: b) Phân số nhỏ có tổng tử số 01 mẫu số 2000 là: Câu 2: (1 điểm) 2000 Tìm y: 55 – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 856 Ta có: + = 856 7ab ab + 700 + = 856 ab x2 = 856 – 700 ab x2 = 156 ab = 156 : ab = 78 ab Vậy hai số là: 78 778 ( HS giải cách khác: Tổng – Hiệu;… ) Câu 4: (3 điểm) Bi xanh: 170 viên Bi đỏ Tổng số phần là: + = 17 (phần) Giá trị phần: 170 : 17 = 10 (viên) Số bi xanh là: 10 x = 90 (viên) Số bi đỏ là: 10 x = 80 (viên) ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ Câu 5: (3 điểm) Tổng chiều dài chiều rộng mảnh vườn là: 92 : = 46 (m) Hiệu số chiều dài chiều rộng là: + = 10 (m) Chiều rộng mảnh vườn là: (46 – 10 ) : = 18 (m) Chiều dài mảnh vườn là: (46 + 10 ) : = 28 (m) Diện tích mảnh vườn là: m 18 x 28 = 504 () ĐS: 504 m2 (ĐỀ SỐ 3) Câu 1: (1 điểm) Với bốn chữ số phép tính, lập dãy tính có kết 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Câu 2: (2 điểm) Hai vải xanh đỏ dài 68 m Nếu cắt bớt vải xanh vải đỏ phần lại hai vải dài Tính chiều dài 75 vải Câu 3: (2 điểm) An có 20 viên bi, Bình có số bi số bi An Chi có số bi mức trung bình cộng bạn viên bi Hỏi Chi có viên bi ? Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng có rổ cam quýt, rổ có loại Số rổ 50, 45, 40, 55, 70 Sau bán rổ số cam lại gấp lần số quýt Hỏi rổ lại rổ đựng cam, rổ đựng quýt ? Câu 5: (3 điểm) Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài m chiều rộng số tự nhiên Chiều dài gấp lần chiều rộng Có diện tích từ 60 đến 80 Tính chu vi đám đất HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Câu 1: (1 điểm) 2x2–2x2=0 2x2-2:2=3 2x2x2-2=6 x x + = 10 2:2+2-2=1 2x2+2-2=4 2+2+2+2=8 2:2+2:2=2 2x2+2:2=5 22 : – =9 Câu 2: (2 điểm) Phân số số vải lại vải xanh là: 43 - = (tấm vải xanh) 0,25đ Phân số số vải lại vải đỏ là: 723 - = (tấm vải đỏ) 0.25đ Theo đầu ta có: vải xanh = vải 524 đỏ Hay: vải xanh = vải đỏ 0,25đ 754 10 Ta có sơ đồ: Vải xanh: 68 m 0,25đ Vải đỏ Tổng số phần là: + 10 = 17 10 (phần) 0,5đ Giá trị phần: 68 : 17 = (m) 0,5đ Chiều dài vải xanh là: x = 28 (m) 1đ Chiều dài vải đỏ là: x 10 = 40 (m) 1đ ĐS: Vải xanh: 28 m ; Vải đỏ: 40 m Câu 3: (2 điểm) Số bi Bình là: 20 x = 10 (viên) 0,5đ Nếu Chi bù viên bi cho bạn chia số bi bạn trung bình cộng bạn 0,5đ Vậy trung bình cộng số bi bạn là: ( 20 + 10 + 6) : = 18 (viên) 1đ Số bi Chi là: 18 + = 24 (viên) 1đ ĐS: 24 viên Câu 4: (2 điểm) Sau bán rổ số cam lại gấp lần số qt lại Do số lại phải số chia hết cho 4; số qt chiếm số lại 0,5đ Lúc chưa bán cửa hàng có số là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả) 0,5đ Số 260 chia hết cho 4, nên số bán phải số chia hết cho Vì số 40 số chia hết bán rổ 40 0,5đ Số lại là: 260 – 40 = 220 (quả) 0,5đ Số quýt lại là: 220 : = 55 (quả) 1đ Vậy rổ lại có rổ chứa 55 qt có rổ chứa cam rổ có 45 quả, rổ có 50 quả, rổ có 70 1đ Câu 5: (3 điểm) Vì chiều dài đám đất gấp lần chiều rộng nên diện tích đám đất số chia hết cho Ta chia đám đất thành hình vng Từ 60 – 80 số chia hết cho là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78 Suy diện tích hình vng là: 21, 22, 23, 24, 25, 26 Vì cạnh hình vng m chiều rộng đám đất hình chữ nhật số tự nhiên nên diện tích hình vng 25 Suy cạnh hình vng hay chiều rộng đám m đất 5m để có x = 25 Chiều dài đám đất : x = 15 (m) Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x = 40 (m) ĐS: 40 m (ĐỀ SỐ 4) Câu 1: (2 điểm) a) Cho hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50 Không tính trực tiếp, sử dụng tính chất phép tính để so sánh giá trị số A B b) Cho phân số: Không quy đồng tử số, 13 mẫu số so sánh hai phân số Câu 2: (2 điểm) 15 27 Tìm số lớn có hai chữ số, biết số chia cho dư 2, chia cho dư Câu 3: (3 điểm) Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm 73 số 150 học sinh khối lớp Năm trường tiểu học xếp thành bốn loại: giỏi, khá, trung bình 15 yếu Số học sinh đạt điểm số học sinh khối Số học sinh đạt điểm giỏi số học sinh đạt điểm a) Tính số học sinh đạt điểm giỏi số học sinh đạt điểm b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình số 23 học sinh đạt điểm yếu, biết số học sinh đạt điểm trung bình số học sinh đạt điểm yếu 35 Câu 4: (3 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp m chiều rộng Hỏi diện tích khu vườn biết tăng chiều dài lên m giảm chiều rộng m diện tích giảm 225 HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Câu 1: (2 điểm) a) A= 101 x 50 B = 50 x 49 + 53 x 50 = 50 x (49 + 53) = 50 x 102 Vì 50 = 50 101 < 102 Nên A < B b) Đảo ngược phân số cho Viết đảo ngược thành 13 27 Viết đảo ngược thành 15 13 27 So sánh 15 27 15 Ta có: = = 15 27 13 Vì < nên < 17 13 Do < 15 27 13 Vì < nên > 13 15 27 77 13 * HS so sánh: Cùng nhân vế với 2, 13 15 27 nhân vế với Câu 2: (2 điểm) Gọi số A A chia cho dư nên (A + 1) chia hết cho A chia cho dư nên (A + 1) chia hết cho Nên (A + 1) vừa chia hết cho cho (A + 1) lớn để vừa chia hết cho 3, 90 Vậy A = 90 – = 89 A= 89 Câu 3: (3 điểm) câu a) điểm, câu b) điểm a) Số học sinh đạt điểm là: 150 x = 70 (học sinh) Số học sinh đạt điểm giỏi là: 70 x = 42 (học 15 sinh) b) Ta có: số học sinh đạt điểm trung bình = 253 số học sinh đạt điểm yếu Hay: số học sinh đạt điểm trung bình = số 635 học sinh đạt điểm yếu Số học sinh đạt điểm trung bình 10 yếu là: 150 – (70 + 42) = 38 (học sinh) Số học sinh đạt điểm trung bình là: 38 : 910 + 9) x 10 = 20 (học sinh) Số học sinh đạt điểm yếu là: 38 - 20 = 18 (học sinh) ĐS: giỏi: 42 HS ; khá: 70 HS; TB: 20 HS; Yếu: 18 HS Câu 4: (3 điểm) Theo hình vẽ ta thấy 225chính diện tích m hình chữ nhật MNPQ Vậy độ dài PQ là: 225 : = 45 (m) 5m M N 5m Q P Độ dài hiệu chiều dài khu vườn lúc đầu chiều rộng khu vườn lúc sau Vậy hiệu chiều dài chiều rộng lúc đầu là: 45 – = 40 (m) Chiều rộng lúc đầu là: 40 : = 20 (m) Chiều dài lúc đầu là: 20 x = 60 (m) Diện tích khu vườn lúc đầu là: 20 x 60 = 1200 m () m ĐS: 1200 () (ĐỀ SỐ 5) Caâu 1: (2 điểm) a) Viết phân số dạng tổng phân số có tử số b) Tính: (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) 4253 Caâu 2: (2 điểm) Cho số có chữ số: a ab chữ số hàng chục b chữ số hàng đơn vò, viết Giả sử a > b a) Em chứng tỏ hiệu ba ab (- ) luôn chia hết cho b) Chứng tỏ tổng (+ ) ba ab luôn chia hết cho 11 Số số viết ngược lại số Câu 3: (3 điểm) Học sinh lớp Năm trường tiểu học thành lập đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng Dự đònh, số bạn nữ số học sinh đội Nhưng có bạn nữ không tham gia mà thay bạn nam Khi số bạn nữ số học sinh nam Tính số học sinh đội tuyển Câu 4: (3 điểm) Một bìa hình chữ nhật có dm chiều rộng chiều dài Tính diện tích bìa đó, biết tăng chiều dài chiều rộng lên dm diện tích bìa tăng thêm 49,5 HƯỚNG DẪN CHÂM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Câu 1: (2 điểm) câu điểm a) Ta viết: = = + +  2741  Do đó: = + + 178 b) Tính : (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) x (1 1824 ) 4253 = x x x 1432 = 51432 Câu 2: (2 điểm) câu 2,5 điểm a) Ta có: = a x 10 + b; = b x 10 + ba ab a - = a x 10 + b - b x 10 – a ba ab =ax9–bx9 = (a – b) x Vậy hiệu (- ) luôn chia hết ba ab cho b) Ta lại có : + = a x 10 + b + b x ba ab 10 + a = a x 11 + b x 11 = (a + b) x 11 Vậy tổng (+ ) luôn chia ba ab hết cho 11 Câu 3: (3 điểm) Thay bạn nữ bạn nam tổng số học sinh đội không thay đổi Vì số học sinh nữ lúc sau số học sinh nam Nên số học sinh nữ số học sinh đội 45 Phân số học sinh là: - = (số HS đội) Vậy số học sinh đội là: : 20 145 = 20 (HS) ĐS: 20 20 HS Câu 4: (3 điểm) : Do diện tích tăng thêm 49,5 dm nên phần gạch chéo có diện tích 49,5 – = 40,5() dm Phần gạch chéo chia thành HCN Nên phần có diện tích là: 40,5 : = 13,5 () dm Vậy chiều rộng bìa là: 13,5 :3 = 4,5 (dm) Chiều dài bìa là: 4,5 x = (dm) Diện tích bìa là: 4,5 x = dm 40,5 () ÑS: 40,5 dm (ĐỀ SỐ 6) Câu 1: (2 điểm) a) Thực phép tính: 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x 27 + 0,17 x 25 b) Tìm số tự nhiên x biết: x ; a, b, c < 10 ) Số 90abc Theo ta có: 90abc : abc = 721 ( 90 000 + abc ) : abc = 721 90 000 : abc + abc : abc = 721 90 000 : abc = 721 - 90 000 : abc = 720 abc = 90 000 : 720 abc = 125 Vậy số cần tìm 125 Đáp số: 125 Bài 4: (2điểm) A D B E H C G Hình thang AEGD có diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 30m chiều dài 51m Do diện tích hình thang AEGD là: 51 x 30 = 1530 ( m2 ) Diện tích phần tăng thểm BEGC là: 1530 - 1155 = 375 ( m2 ) Chiều cao BH hình thang BEGC là: 375 x : ( 20 + ) = 30 ( m ) Chiều cao BH chiều cao hình thang ABCD Do tổng đáy AB CD là: 1552 x : 30 = 77 ( m ) Đáy bé là: ( 77 - 33 ) : = 22 ( m ) Đáy lớn : 77 - 22 = 55 ( m ) Đáp số: Đáy bé: 22 m Đáy lớn: 55 m ... 30 (học sinh) C Giải Số học sinh nam lớp học là: 18x100% 60 % ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU (ĐỀ SỐ 22) Môn Toán Lớp ( Thời gian làm 60 phút ) Bài 1(1,5 điểm): Tìm y biết:... – y + 33 = 76 55 - y = 76 – 33 55 - y = 43 y = 55 – 43 y = 12 Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số là: 428 x = 8 56 Ta có: + = 8 56 7ab ab + 700 + = 8 56 ab x2 = 8 56 – 700 ab x2 = 1 56 ab = 1 56 : ab = 78... ®iĨm 15 24 23 V× < 1 56 16 28 27 - = 0,25 điểm Mà < 155 0,25 điểm 24 16 28 Mà : > 0,25 điểm Nên 1 56 0,5 điểm 23 24 < 27 28 1 56 16 28 27 Nên < 0,25 điểm 155 15 Bài (2 điểm) 1 56 16 a lµ: ( 7525 – 903)
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán, 35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn