Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Duy Khánh

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:51

... chưa có sản phẩm hồn thành chưa có tiêu giá thành Có chi phí tính vào giá thành khơng tính vào chi phí kỳ Cơng thức tính giá thành sau: Giá thành sản phẩm xây lắp = hồn thành Chi phí sản xuất dở... tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng 1.1.2 Vai trò cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Công tác hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá. .. thành sản phẩm xây lắp tồn chi phí doanh nghiệp bỏ để hồn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp - Giá thành dự toán xây lắp: Là tiêu giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Duy Khánh, Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Duy Khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn