Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật – TECHNIMEX

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 09:43

... đề nhập nói chung cơng tác kế tốn nhập nói riêng kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế công ty cổ phần xuất nhập kỹ thuật em lựa chọn đề tài nghiên cứu : “ Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn nhập. .. ba phần : Chương I: Những vấn đề lý luận chung kế toán nhập hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Chương II: Thực trạng kế toán hoạt động nhập hàng hố cơng ty cổ phần xuất nhập kỹ thuật- TECHNIMEX. .. LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN NHẬP KHẨU HÀNG HỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 1. 1Nhập hàng hố vai trò hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập toàn kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật – TECHNIMEX , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật – TECHNIMEX , Sơ đồ 2.6 : Sơ đồ kế toán nhập khẩu hàng hoá uỷ thác tại công ty TECHNIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn