Tăng lượng truy cập rất nhanh

4 243 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2013, 05:10

Trước tiên bạn tạo file indexRefresh.html với nội dung HTML <html> <title>Document</title> <script language="javascript"> //set thoi gian refresh minutes:seconds var limit="0:10" if (document.images){ var parselimit=limit.split(":") parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1 } function beginrefresh(){ if (!document.images) return if (parselimit==1) window.location.reload() else{ parselimit-=1 curmin=Math.floor(parselimit/60) cursec=parselimit%60 if (curmin!=0) curtime=curmin+" minutes and "+cursec+" seconds left until page refresh!" else curtime=cursec+" seconds left until page refresh!" window.status=curtime setTimeout("beginrefresh()",1000) } } window.onload=beginrefresh </script> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { color: #FFFFFF; } body { background-color: #000000; } --> </style> </head> <body onload="beginrefresh()"> <center> <b> .::AutoRefresh:: . <br> <table width="200" border="1"> <tr> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> </tr> <tr> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> <td> <iframe src="popupautorefresh.html"></iframe> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> Sau đó bạn tạo tiếp file popupautorefresh.html với nội dung: HTML <head> <meta http-equiv="Refresh" content="1" url="http://cuasotinhoc.com"> <title>Popup2</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <style type="text/css"> <!-- body { background-color: #000000; } --> </style> </head> <body> </body> </html> Lưu ý: url là đường dẫn đến trang web mà bạn muốn refresh. (hiện mình đang dùng là CuaSoTinHoc Sau khi hoàn tất hãy cho chạy trang indexRefresh.html. Nếu muốn tăng nhiều cột hơn chúng ta chỉ việc thêm HTML <tr> <td><iframe src="popupautorefresh.html"></iframe></td> <td><iframe src="popupautorefresh.html"></iframe></td> <td><iframe src="popupautorefresh.html"></iframe></td> </tr> . CuaSoTinHoc Sau khi hoàn tất hãy cho chạy trang indexRefresh.html. Nếu muốn tăng nhiều cột hơn chúng ta chỉ việc thêm HTML <tr> <td><iframe
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng lượng truy cập rất nhanh, Tăng lượng truy cập rất nhanh, Tăng lượng truy cập rất nhanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay