File tổ hợp nội lực có gió động + động đất

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2019, 17:34

File excel tính tổ hợp nội lực dành cho tính toán kết cấu nhà cao tầng, có kể đến cả tải trọng gió động và động đất. file trực quan, dễ sử dụng, độ chính xác 100%, phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. File tính tải file đính kèm BANG TO HOP NOI LUC CHO DAM TANG T MAI TRUONG HOP TAI TRONG PHAN TU DAM Vi tri NOI LUC B145 1,2 2,4 TO HOP CO BAN TT HT GX GXX GY GYY DX DXX DY DYY 10 11 12 13 MMAX T Q TU P 14 T 10 B145 1,2 4,6 M MAX T Q TU P 17 M MIN T Q TU P 18 M TU T Q MAX P 19 4,6 4,5,6 M MAX T Q TU P 20 M MIN T Q TU P 21 M TU T Q MAX P 22 4,5,6 4,5,10 4,5,10 -85,89 -2,70 -6,25 6,25 4,34 -4,34 -6,14 6,14 2,94 -2,94 -92,14 -92,14 -93,94 -93,94 -92,84 -92,84 T(kN) -1,67 0,11 1,82 -1,82 -0,71 0,71 2,21 -2,21 -0,85 0,85 0,15 0,15 0,07 0,07 0,57 0,57 Q(kN) -6,58 0,36 -5,11 5,11 4,15 -4,15 -5,00 5,00 3,10 -3,10 -11,69 -11,69 -10,86 -10,86 -11,47 -11,47 4,5 4,8 4,5,8 4,5,8 4,5,12 4,5,11 -89,43 -87,01 -90,08 -90,08 -88,28 -86,63 M3(kNm) -85,90 -3,53 -0,27 0,27 -1,12 1,12 -0,32 0,32 -1,32 1,32 T(kN) 0,12 0,31 -0,50 0,50 -0,78 0,78 -0,61 0,61 -0,93 0,93 0,42 -0,67 -0,31 -0,31 -0,72 0,82 Q(kN) 10,06 1,37 -4,56 4,56 5,07 -5,07 -4,36 4,36 4,24 -4,24 11,43 15,13 15,86 15,86 14,71 14,83 4,5 4,8 4,5,8 4,5,8 4,5,12 4,5,11 M3(kNm) -118,90 -130,56 -130,56 -125,61 -125,14 -126,12 -125,06 -6,71 4,61 -4,61 -6,24 6,24 4,15 -4,15 -5,20 5,20 T(kN) 3,31 0,56 -2,64 2,64 -0,89 0,89 -3,21 3,21 -1,04 1,04 3,87 2,42 3,02 3,02 2,44 6,69 Q(kN) 37,61 3,25 -3,71 3,71 3,73 -3,73 -3,31 3,31 2,60 -2,60 40,86 41,34 43,89 43,89 41,19 41,90 4,8 4,9 4,5,8 4,5,9 4,5,12 4,5,13 M3(kNm) -1,19 -2,68 7,97 -7,97 7,02 -7,02 T(kN) 0,25 -0,07 7,72 -7,72 0,32 -0,32 9,15 -9,15 Q(kN) 16,73 -0,03 6,73 -6,73 -96,31 96,31 5,97 -5,97 M3(kNm) -26,49 -4,29 -0,09 0,09 -115,59 115,59 0,00 0,00 -0,11 0,11 T(kN) 0,35 0,06 -0,11 0,11 0,42 -0,42 -0,09 0,09 Q(kN) 25,78 4,09 6,42 -6,42 -92,66 92,66 5,66 -5,66 -130,31 130,31 0,33 -0,33 -108,60 108,60 0,00 0,00 0,43 -0,43 114,39 -116,78 114,39 M3(kNm) -65,42 -12,86 -8,08 8,08 -7,16 7,16 T(kN) 0,40 0,18 -7,98 7,98 0,56 -0,56 -9,37 9,37 Q(kN) 36,74 8,50 6,65 -6,65 -96,38 96,38 5,87 -5,87 115,65 -115,65 0,57 -0,57 -108,68 108,68 4,5,13 128,31 -132,31 128,31 0,57 -0,06 -0,09 0,47 -0,09 -0,10 0,56 -0,10 113,04 -79,58 113,04 103,38 -69,98 103,38 125,32 -91,88 125,32 4,5 4,9 4,5,6 4,5,9 4,5,10 4,5,13 -30,77 -26,49 -30,42 -30,35 -27,88 -27,77 -104,42 104,42 130,38 -130,38 4,5,9 100,42 -107,64 100,42 -0,06 4,8 2,4 M TU T Q MAX P 16 TO HOP DAC BIET M3(kNm) 4,9 MMIN T Q TU P 15 TO HOP CO BAN 50,23 0,41 -0,07 0,30 0,02 0,28 -0,07 29,87 118,44 35,24 112,86 32,67 131,43 4,9 4,9 4,5,9 4,5,9 4,5,13 4,5,13 -181,06 -181,06 4,5,8 27,10 -181,07 -181,07 4,5,12 61,11 -199,66 -199,66 0,96 -0,15 -0,15 1,07 0,06 0,06 1,02 -0,11 -0,11 -59,64 133,12 133,12 -42,35 131,13 131,13 -69,39 147,97 147,97
- Xem thêm -

Xem thêm: File tổ hợp nội lực có gió động + động đất, File tổ hợp nội lực có gió động + động đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn