SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

50 29 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 00:12

CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICACÓ THỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢO BẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂM CÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN DWS104 Ban Hành chính nhân sự công ty MP thực hiện cuộc họp bàn về vấn đề lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự cho một số chức danh lãnh đạo trong công ty. Vậy trong trường hợp này, cần soạn thảo văn bản nào để ghi lại diễn biến của sự việc trên? A) Tờ trình B) Công văn C) Quyết định D) Biên bản Vì: Biên bản là văn bản dùng để ghi chép diễn biến của một sự kiện, hiện tượng nào đó để làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện hiện tượng đó trước pháp luật.Trong trường hợp này để ghi lại diễn biến của cuộc họp thì văn bản cần sử dụng là biên bản.Bản thảo văn bản là:A) chính thức chưa đem in.B) chưa được kí và đóng dấu.C) chưa được sửa chữa, chưa hoàn chỉnh và chưa phê duyệt.D) đã được phê duyệt và đem nhân bản.Vì: Bản thảo được hình thành trong giai đoạn viết thành văn bản, ngay sau khi người soạn thảo viết xong. Vì thế, văn bản này hoàn toàn chưa được sửa chữa, chưa hoàn chỉnh và chưa phê duyệt. Báo cáo có đặc điểm là: A) truyền đạt được nội dung của cấp trên. B) chỉ cần thể hiện các mặt tích cực. C) giải thích rõ ràng các vấn đề trong tổ chức. D) cần có minh họa các nội dung bằng số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ.Vì: Theo khái niệm về báo cáo thì các báo cáo được sử dụng khi đánh giá kết quả hoạt động. Do đó, công cụ toán học như: số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ là rất cần thiết.Báo cáo về dịch bệnh, thiên tai gọi là: A) báo cáo công tác. B) báo cáo bất thường. C) báo cáo theo mẫu. D) báo cáo thực tế. Vì: Báo cáo bất thường là báo cáo một sự bất thường xảy ra, nằm ngoài dự tính của con người. Có thể báo cáo tóm tắt qua phương tiện thông tin nhanh nhất. Tính nguyên tắc của loại báo cáo này là nhanh chóng, kịp thời. Vì vậy, để báo cáo về dịch bệnh, thiên tai chúng ta dùng báo cáo bất thường. Biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên bản ghi chép thảo luận trước khi kí kết hợp đồng. B) biên bản ghi chép thảo luận trong khi kí kết hợp đồng. C) văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng. D) biên bản ghi nhận sự thực hiện xong hợp đồng.Vì: Sau khi biên bản đã được kí kết xong và bắt đầu thực hiện, có thể các bên cảm thấy không phù hợp và muốn có sự thay đổi lại những nội dung trong hợp đồng, lúc này các bên có thể họp bàn với nhau, thỏa thuận về thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng. Lúc này để ghi lại nội dung cuộc họp chúng ta có biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại.Biên bản có các đặc điểm là:A) ghi chép trung thực diễn biến của các sự kiện, hiện tượng B) làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện hiện tượng, C) ghi chép trung thực diễn biến của các sự kiện, hiện tượng và biên bản làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện hiện tượng D) ghi chép những gì cần thiết để báo cáo Vì: đây là một trong hai đặc điểm cơ bản của biên bản.Biên bản được sử dụng với mục đích gì? A) Ghi chép diễn biến của một sự kiện, hiện tượng nào đó. B) Ghi chép diễn biến của một sự kiện, hiện tượng nào đó để làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện hiện tượng đó trước pháp luật. C) Để xin quyền lực thực hiện một việc nhất định. D) Để truyền đạt nội dung của một mệnh lệnh, một kết quả hoạt động nào đó.Vì: Biên bản sẽ ghi chép lại diễn biến của một sự kiện, hiện tượng nào đó. Sau đó, các nội dung ghi trong biên bản này sẽ được dùng làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện, hiện tượng này khi giải quyết các tranh chấp (nếu có) trước pháp luật.Biên bản được sử dụng trong trường hợp nào? A) Báo cáo kết quả kinh doanh B) Xin quyền lực để thực hiện một việc nào đó. C) Yêu giải quyết công việc nhất định. D) Ghi chép lại diễn biến toàn bộ sự việc.Vì: Biên bản là văn bản dùng ghi chép diễn biến của một sự kiện, hiện tượng nào đó để làm bằng chứng hợp pháp cho sự kiện hiện tượng đó trước pháp luật. Việc ghi chép lại diễn biến toàn bộ sự việc chính là biên bản sự vụ.Biên bản hiện nay có những loại nào? A) Biên bản hội nghị và biên bản vụ việc. B) Biên bản xét thi đua và biên bản kiểm phiếu. C) Biên bản kiểm kê và biên bản giao nhận. D) Biên bản bàn giao và biên bản họp. Vì: Đó là cách thức phân chia các loại biên bản hiện nay theo tính chất công việc, theo đó biên bản có biên bản hội nghị và biên bản vụ việc.Biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên bản ghi chép thảo luận trước khi kí kết hợp đồng. B) biên bản ghi chép thảo luận trong khi kí kết hợp đồng. C) văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng. D) biên bản ghi nhận sự thực hiện xong hợp đồng.Vì: Sau khi biên bản đã được kí kết xong và bắt đầu thực hiện, có thể các bên cảm thấy không phù hợp và muốn có sự thay đổi lại những nội dung trong hợp đồng, lúc này các bên có thể họp bàn với nhau, thỏa thuận về thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng. Lúc này để ghi lại nội dung cuộc họp chúng ta có biên bản bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại.Biên bản thanh lí hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên bản ghi chép thảo luận trước khi kí kết hợp đồng. B) biên bản ghi chép thảo luận trong khi kí kết hợp đồng. C) văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về thay đổi, điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng. D) biên bản ghi nhận sự thực hiện xong hợp đồng.Vì: Thanh lí là nghĩa là hoàn tất việc thực hiện một công việc gì đó. Như vậy, biên bản ghi chép thảo luận trước khi kí kết hợp đồng, trong khi kí kết hợp đồng hay thỏa thuận bổ sung hợp đồng đều không phải là kết thúc thực hiện hợp đồng. Vì vậy, biên bản thanh lí hợp đồng kinh tế thương mại chính là biên bản ghi nhận sự thực hiện xong hợp đồng. B Ban Hành nhân cơng ty MP thực họp bàn vấn đề lựa chọn, bổ nhiệm nhân cho số chức danh lãnh đạo công ty Vậy trường hợp này, cần soạn thảo văn để ghi lại diễn biến việc trên? A) Tờ trình B) Cơng văn C) Quyết định D) Biên Vì: Biên văn dùng để ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật Trong trường hợp để ghi lại diễn biến họp văn cần sử dụng biên Bản thảo văn là: A) thức chưa đem in B) chưa kí đóng dấu C) chưa sửa chữa, chưa hoàn chỉnh chưa phê duyệt D) phê duyệt đem nhân Vì: Bản thảo hình thành giai đoạn viết thành văn bản, sau người soạn thảo viết xong Vì thế, văn hoàn toàn chưa sửa chữa, chưa hồn chỉnh chưa phê duyệt Báo cáo có đặc điểm là: A) truyền đạt nội dung cấp B) cần thể mặt tích cực C) giải thích rõ ràng vấn đề tổ chức D) cần có minh họa nội dung số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ Vì: Theo khái niệm báo cáo báo cáo sử dụng đánh giá kết hoạt động Do đó, cơng cụ tốn học như: số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ cần thiết Báo cáo dịch bệnh, thiên tai gọi là: A) báo cáo công tác B) báo cáo bất thường C) báo cáo theo mẫu D) báo cáo thực tế Vì: Báo cáo bất thường báo cáo bất thường xảy ra, nằm ngồi dự tính người Có thể báo cáo tóm tắt qua phương tiện thơng tin nhanh Tính nguyên tắc loại báo cáo nhanh chóng, kịp thời Vì vậy, để báo cáo dịch bệnh, thiên tai dùng báo cáo bất thường Biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Sau biên kí kết xong bắt đầu thực hiện, bên cảm thấy khơng phù hợp muốn có thay đổi lại nội dung hợp đồng, lúc bên họp bàn với nhau, thỏa thuận thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng Lúc để ghi lại nội dung họp có biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại Biên có đặc điểm là: A) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng B) làm chứng hợp pháp cho kiện tượng, C) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng biên làm chứng hợp pháp cho kiện tượng D) ghi chép cần thiết để báo cáo Vì: hai đặc điểm biên Biên sử dụng với mục đích gì? A) Ghi chép diễn biến kiện, tượng B) Ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật C) Để xin quyền lực thực việc định D) Để truyền đạt nội dung mệnh lệnh, kết hoạt động Vì: Biên ghi chép lại diễn biến kiện, tượng Sau đó, nội dung ghi biên dùng làm chứng hợp pháp cho kiện, tượng giải tranh chấp (nếu có) trước pháp luật Biên sử dụng trường hợp nào? A) Báo cáo kết kinh doanh B) Xin quyền lực để thực việc C) Yêu giải công việc định D) Ghi chép lại diễn biến tồn việc Vì: Biên văn dùng ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật Việc ghi chép lại diễn biến toàn việc biên vụ Biên có loại nào? A) Biên hội nghị biên vụ việc C) Biên kiểm kê biên giao nhận B) Biên xét thi đua biên kiểm phiếu D) Biên bàn giao biên họp Vì: Đó cách thức phân chia loại biên theo tính chất cơng việc, theo biên có biên hội nghị biên vụ việc Biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Sau biên kí kết xong bắt đầu thực hiện, bên cảm thấy khơng phù hợp muốn có thay đổi lại nội dung hợp đồng, lúc bên họp bàn với nhau, thỏa thuận thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng Lúc để ghi lại nội dung họp có biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại Biên lí hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Thanh lí nghĩa hồn tất việc thực cơng việc Như vậy, biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng, kí kết hợp đồng hay thỏa thuận bổ sung hợp đồng kết thúc thực hợp đồng Vì vậy, biên lí hợp đồng kinh tế thương mại biên ghi nhận thực xong hợp đồng C Các soạn thảo nội quy, quy chế bao gồm: A) vào luật pháp, sách Nhà nước; vào điều lệ doanh nghiệp B) vào mục tiêu phát triển kinh tế doanh nghiệp C) vào đạo Đảng D) vào thống ý chí người lao động doanh nghiệp Vì: Đây sở đảm bảo việc soạn thảo nội quy, quy chế hợp pháp, yêu cầu, đáp ứng tình hình thực tiễn quan, tổ chức, đơn vị Các để soạn thảo văn quản lí kinh tế là: A) tài liệu pháp quy Nhà nước như: luật pháp, sách Nhà nước, quy định ngành B) tình hình thực tiễn kinh tế C) định hướng phát triển kinh tế quốc gia D) tình hình thực tiễn doanh nghiệp Vì: Đây nhằm đảm bảo cho việc soạn thảo văn quản lí kinh tế đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quan, tổ chức, doanh nghiệp Các quan hệ mang tính khách quan là: A) Quan hệ thể tính chất logic nội dung tuân thủ theo quy luật, thật, không phụ thuộc bị ảnh hưởng yếu tố chủ quan khác B) Quan hệ bên quy định C) Quan hệ áp đạt người khơng viết văn DWS104 A B C D 13 Đ 16 E 19 F 19 G 19 H 21 I 26 J 26 K 26 L 28 M 30 N 30 O 35 P 35 Q 38 R 39 S 39 T 39 U 45 V 45 W 49 X 50 Y 50 DWS104 A B Ban Hành nhân công ty MP thực họp bàn vấn đề lựa chọn, bổ nhiệm nhân cho số chức danh lãnh đạo công ty Vậy trường hợp này, cần soạn thảo văn để ghi lại diễn biến việc trên? A) Tờ trình B) Cơng văn C) Quyết định D) Biên Vì: Biên văn dùng để ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật Trong trường hợp để ghi lại diễn biến họp văn cần sử dụng biên Bản thảo văn là: A) thức chưa đem in B) chưa kí đóng dấu C) chưa sửa chữa, chưa hồn chỉnh chưa phê duyệt D) phê duyệt đem nhân Vì: Bản thảo hình thành giai đoạn viết thành văn bản, sau người soạn thảo viết xong Vì thế, văn hoàn toàn chưa sửa chữa, chưa hoàn chỉnh chưa phê duyệt Báo cáo có đặc điểm là: A) truyền đạt nội dung cấp B) cần thể mặt tích cực C) giải thích rõ ràng vấn đề tổ chức D) cần có minh họa nội dung số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ Vì: Theo khái niệm báo cáo báo cáo sử dụng đánh giá kết hoạt động Do đó, cơng cụ toán học như: số liệu, bảng biểu, đồ thị, sơ đồ cần thiết Báo cáo dịch bệnh, thiên tai gọi là: A) báo cáo công tác B) báo cáo bất thường C) báo cáo theo mẫu D) báo cáo thực tế Vì: Báo cáo bất thường báo cáo bất thường xảy ra, nằm dự tính người Có thể báo cáo tóm tắt qua phương tiện thơng tin nhanh Tính ngun tắc loại báo cáo nhanh chóng, kịp thời Vì vậy, để báo cáo dịch bệnh, thiên tai dùng báo cáo bất thường DWS104 Biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Sau biên kí kết xong bắt đầu thực hiện, bên cảm thấy khơng phù hợp muốn có thay đổi lại nội dung hợp đồng, lúc bên họp bàn với nhau, thỏa thuận thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng Lúc để ghi lại nội dung họp có biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại Biên có đặc điểm là: A) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng B) làm chứng hợp pháp cho kiện tượng, C) ghi chép trung thực diễn biến kiện, tượng biên làm chứng hợp pháp cho kiện tượng D) ghi chép cần thiết để báo cáo Vì: hai đặc điểm biên Biên sử dụng với mục đích gì? A) Ghi chép diễn biến kiện, tượng B) Ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật C) Để xin quyền lực thực việc định D) Để truyền đạt nội dung mệnh lệnh, kết hoạt động Vì: Biên ghi chép lại diễn biến kiện, tượng Sau đó, nội dung ghi biên dùng làm chứng hợp pháp cho kiện, tượng giải tranh chấp (nếu có) trước pháp luật Biên sử dụng trường hợp nào? A) Báo cáo kết kinh doanh B) Xin quyền lực để thực việc C) u giải cơng việc định D) Ghi chép lại diễn biến toàn việc Vì: Biên văn dùng ghi chép diễn biến kiện, tượng để làm chứng hợp pháp cho kiện tượng trước pháp luật Việc ghi chép lại diễn biến tồn việc biên vụ Biên có loại nào? A) Biên hội nghị biên vụ việc C) Biên kiểm kê biên giao nhận B) Biên xét thi đua biên kiểm phiếu D) Biên bàn giao biên họp Vì: Đó cách thức phân chia loại biên theo tính chất cơng việc, theo biên có biên hội nghị biên vụ việc Biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng DWS104 B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Sau biên kí kết xong bắt đầu thực hiện, bên cảm thấy khơng phù hợp muốn có thay đổi lại nội dung hợp đồng, lúc bên họp bàn với nhau, thỏa thuận thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng Lúc để ghi lại nội dung họp có biên bổ sung hợp đồng kinh tế thương mại Biên lí hợp đồng kinh tế thương mại là: A) biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng B) biên ghi chép thảo luận kí kết hợp đồng C) văn ghi nhận thỏa thuận bên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng D) biên ghi nhận thực xong hợp đồng Vì: Thanh lí nghĩa hồn tất việc thực cơng việc Như vậy, biên ghi chép thảo luận trước kí kết hợp đồng, kí kết hợp đồng hay thỏa thuận bổ sung hợp đồng kết thúc thực hợp đồng Vì vậy, biên lí hợp đồng kinh tế thương mại biên ghi nhận thực xong hợp đồng C Các soạn thảo nội quy, quy chế bao gồm: A) vào luật pháp, sách Nhà nước; vào điều lệ doanh nghiệp B) vào mục tiêu phát triển kinh tế doanh nghiệp C) vào đạo Đảng D) vào thống ý chí người lao động doanh nghiệp Vì: Đây sở đảm bảo việc soạn thảo nội quy, quy chế hợp pháp, yêu cầu, đáp ứng tình hình thực tiễn quan, tổ chức, đơn vị Các để soạn thảo văn quản lí kinh tế là: A) tài liệu pháp quy Nhà nước như: luật pháp, sách Nhà nước, quy định ngành B) tình hình thực tiễn kinh tế C) định hướng phát triển kinh tế quốc gia D) tình hình thực tiễn doanh nghiệp Vì: Đây nhằm đảm bảo cho việc soạn thảo văn quản lí kinh tế đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quan, tổ chức, doanh nghiệp Các quan hệ mang tính khách quan là: A) Quan hệ thể tính chất logic nội dung tuân thủ theo quy luật, thật, không phụ thuộc bị ảnh hưởng yếu tố chủ quan khác B) Quan hệ bên quy định C) Quan hệ áp đạt người khơng viết văn D) Quan hệ tất yểu thể quy định cụ thể ban hành DWS104 Vì: Các quan hệ mang tính chất khách quan quan hệ thể tính chất logic nội dung, diễn tiến không gian thời gian cách khách quan Các quan hệ mang tính chủ quan là: A)thái độ chủ quan người viết thể quan điểm, nhận thức, đánh giá nội dung đối tượng B)sở thích người viết áp đặt cho viết C)chủ đề người viết thể nội dung D)quyền người viết thể nội dung Vì: Các quan hệ mang tính chủ quan mang dấu ấn trách nhiệm cá nhân, không bị áp đặt, phụ thuộc vào quan hệ hay quy luật khách quan khác, thể quan điểm, nhận thức, đánh giá người viết Cách suy luận từ chứng cụ thể suy nhận định tổng quát khái quát thành lí luận quy luật là: A) diễn đạt theo kiểu diễn dịch B) diễn đạt theo kiểu quy nạp C) phối hợp diễn đạt theo kiểu diễn dịch quy nạp D) diễn đạt tổng hợp Vì: Quy nạp cách suy luận, trìnhlập luận mà đóđưa tiền đềcủa lí lẽ để chứng minh cho kết luận cuối Người viết phải từ chứng cụ thể suy nhận định tổng quát khái quát thành lí luận quy luật, kiểu diễn đạt theo quy nạp Cách suy luận xuất phát từ chân lí chung phổ biến mà suy chân lí cụ thể biểu cụ thể thực tế kiểu diễn đạt gì? A) Diễn đạt theo kiểu diễn dịch C) Phối hợp diễn đạt theo diễn dịch quy nạp B) Diễn đạt theo kiểu quy nạp D) Diễn đạt tổng hợp Vì: Diễn dịch phương phápsuy luậnnhờ dựa vào cácquy luật để rút kết tất yếu từ mệnh đề gọi tiền đề Như cách suy luận xuất phát từ chân lí chung phổ biến mà suy chân lí cụ thể biểu cụ thể thực tế cách diễn đạt kiểu diễn dịch Căn theo phạm vi, kế hoạch có loại nào? A) Kế hoạch tổng thể kế hoạch tác nghiệp B) Kế hoạch năm, kế hoạch quý kế hoạch tháng C) Kế hoạch cho phận sản xuất kinh doanh D) Kế hoạch tháng đầu năm kế hoạch tháng cuối năm Vì: Đó loại kế hoạch phân loại theo tiêu chí phạm vi Căn theo thời gian, kế hoạch có: A) kế hoạch năm, kế hoạch quý kế hoạch tháng C) kế hoạch cho phận sản xuất kinh doanh B) kế hoạch cho 2-3 năm D) kế hoạch tuần kế hoạch ngày Vì: Đó loại kế hoạch phân loại theo tiêu chí thời gian Câu mệnh lệnh thường sử dụng văn nào? A) Tờ trình B) Cơng điện C) Thông báo đơn D) Công điện&báo cáo DWS104 Vì: Câu mệnh lệnh câu sai khiến làm cơng việc Đây câu thuộc lối văn nói, ngắn gọn, phù hợp cần yêu cầu cơng việc mang tính cấp bách Thường loại câu dùng cơng điện Chị B kí kết hợp đồng lao động làm kế tốn viên cho cơng ty SUNRISE, hợp đồng kí kết có thời hạn làm việc 18 tháng Sau 18 tháng, chị B tiếp tục cơng việc mình, cơng ty SUNRISE khơng kí kết hợp đồng cho chị Lúc này, hợp đồng lao động chị B giải nào? A) Hợp đồng bị chuyển thành hợp đồng theo công việc B) Hợp đồng tiếp tục gia hạn thêm 12 tháng C) Hợp đồng chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn D) Hợp đồng tiếp tục hợp đồng có thời hạn 18 tháng tính từ ngày hết thời hạn hợp đồng trước Vì: Theo quy định pháp luật hành, HĐLĐ xác định thời hạn khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải kí kết HĐLĐ mới; khơng kí kết HĐLĐ hợp đồng giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có đặc điểm nào? A) Chiến lược sản xuất kinh doanh quy định cách thức thực công việc doanh nghiệp B) Chiến lược sản xuất kinh doanh quy định chế độ làm việc doanh nghiệp C) Chiến lược sản xuất kinh doanh soạn thảo dựa nhiều tài liệu thực tế, thu thập xử lí nhiều cách khác D) Chiến lược SXKD văn soạn thảo theo đạo ban lãnh đạo doanh nghiệp Vì: Đó đặc điểm đặc trưng chiến lược SXKD Chiến lược SXKD soạn thảo dựa hàng loạt điều kiện giả định định nhiều tài liệu thực tế, thu thập xử lí nhiều cách khác Chiến lược sản xuất kinh doanh có vai trò nào? A) Là sở cho việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân hàng năm doanh nghiệp B) Là sở cho việc xác định chiến lược phát triển mở rộng nguồn lực sách kinh doanh, giúp cho hoạch định sách kinh doanh cụ thể cho mặt C) Làm sở cho cơng tác tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh đơn vị phận D) Là sở cho việc lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm doanh nghiệp Vì: SXKD có vai trò sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm DN, sở cho hoạch định nguồn lực; Là sở cho xác định chiến lược phát triển mở rộng nguồn lực sách kinh doanh, giúp cho hoạch định sách kinh doanh cụ thể cho mặt; làm sở cho công tác tổ chức quản lí hoạt động DN Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là: A) văn quy định cấu tổ chức doanh nghiệp B) văn thể định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian định C) quy định cụ thể nhiệm vụ phận quản lí D) dự đoán thời gian dài cho doanh nghiệp Vì: Chiến lược chương trình, kế hoạch hành động thiết kế để đạt mục tiêu cụ thể, tổ hợp mục tiêu dài hạn biện pháp, cách thức, đường đạt đến mục tiêu DWS104 Chiến lược SXKD doanh nghiệp văn thể định hướng hoạt động SXKD doanh nghiệp khoảng thời gian định Chủ đề chung là: A)một đoạn văn nói điều B)một cụm từ thể chất văn không gian thời gian cụ thể C)tồn văn cần phải viết D)những quy định nội dung văn Vì: Chủ đề chung văn cụm từ Cụm từ dùng để xác định nội dung chất văn không gian thời gian cụ thể Chủ đề phận là: A)định hướng phát triển văn B)những quy định cách viết văn C)cụm từ thể nội dung chủ đề thành phần tạo nên nội dung chủ đề chung, xếp theo diễn tiến quan hệ định D)cách thể văn thành nội dung cụ thể Vì: Nội dung chủ đề chung thể phần nhỏ, phần nhỏ chủ đề riêng có tính logic với theo trật tự nguyên tắc định Các chủ đề riêng biệt gọi chủ đề phận thể nội dung chủ đề chung theo diễn tiến định Chủ thể ban hành văn tác nghiệp hành là: A) quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức C) quan, tổ chức, cá nhân cá nhân đơn vị D) hợp tác xã B) doanh nghiệp Vì: Văn tác nghiệp hành sử dụng quan nhà nước, tổ chức kinh tế trị, xã hội nhằm chuyển giao thông tin theo chiều dọc theo chiều ngang nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối hợp công tác Ở đâu phát sinh hoạt động quản lí, cần văn tác nghiệp hành để thực hoạt động quản lí Chủ thể hợp đồng dân là: A) cá nhân tổ chức D) cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác B) cá nhân hộ gia đình đại diện giao kết hợp đồng dân theo ủy C) pháp nhân tổ hợp tác quyền Vì: Đó chủ thể hợp đồng dân theo quy định pháp luật hành Chủ thể bảo đảm quyền sở hữu bên mua tài sản đối tượng hợp đồng mua bán tài sản? A) Bên mua B) Bên bán C) Tòa án D) Nhà nước Vì: Theo quy định pháp luật hành, tài sản trở thành đối tượng hợp đồng mua bán, tức quyền sở hữu tài sản chuyển giao từ bên bán sang bên mua, lúc này, bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu tài sản bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp Chủ thể sau chủ thể hợp đồng thương mại? A) Các quan nhà nước DWS104 B) Thương nhân hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại C) Cá nhân thực hoạt động thương mại D) Có thể tổ chức cá nhân kinh tế Vì: Khoản Điều Luật Thương mại 2005 quy định: Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định Điều Luật Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại Như vậy, chủ thể hợp đồng thương mại phải Thương nhân hoạt động thương mại tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại Chữ kí kí thay (KT.) chữ kí thừa lệnh (TL.) khác điểm nào? A) Thời gian kí khác C) Chủ thể có thẩm quyền kí khác B) Cơng việc giải có tính chất khác D) Có điều kiện kí khác Vì: Chủ thể có thẩm quyền kí thay cấp phó, kí thừa lệnh trưởng đơn vị cấp trực tiếp quan đơn vị Chữ kí kí thay (KT.) chữ kí thay mặt (TM.) khác nào? A) Khác tính chất cơng việc C) Khác chủ thể kí loại văn kí B) Khác thời gian kí D) Khác điều kiện kí Vì: Chữ kí kí thay chữ kí cấp phó kí thay cấp trưởng, với loại văn cá nhân ban hành Còn chữ kí thay mặt chữ kí thủ trưởng tập thể với loại văn tập thể ban hành Tham khảo: Khoản 1, Điều 10Nghị định 110/2004/NĐ- CP Chính phủ cơng tác văn thư; Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 110 Chữ kí thừa lệnh (TL.) chữ kí thừa ủy quyền (TUQ.) khác nào? A) Khác chủ thể có thẩm quyền kí B) Khác tính chất cơng việc C) Khác cách thức kí D) Khác chủ thể có thẩm quyền, tính chất cơng việc điều kiện kí Vì: Chữ kí thừa lệnh chữ kí trưởng đơn vị cấp trực tiếp, công việc mang tính chất thường xun liên tục ko cần có điều kiện Còn chữ kí thừa ủy quyền chữ kí trưởng đơn vị quan tổ chức, giải cơng việc mang tính vụ, bất ngờ, điều kiện phải có giấy ủy quyền DWS104 Chức văn bao gồm: A) Chức thơng tin Chức pháp lí D) Chức thông tin, chức pháp lý, B) Chức quản lý điều hành chức quản lý điều hành, chức văn C) Chức văn hoá - xã hội sử liệu hóa xã hội sử liệu Vì: Chức văn bao gồm chức năng: Chức thông tin, chức pháp lý, chức quản lý điều hành, chức văn hóa, xã hội sử liệu Chức pháp lí thể văn là: a) Quy định pháp luật cách trình bày văn b) Quy định mang tính quy tắc chung bắt buộc thực văn c) Quy định cách soạn thảovăn d) Quy định kiểu tổ chức văn Vì: Văn thể ý chí chủ thể ban hành văn bản, hướng tới điều chỉnh quan hệ phát sinh thực tiễn áp dụng cách thống nhất.Vì có mang tính quy tắc chung bắt buộc đối tượng hướng tới văn phải có trách nhiệm thực Chức quản lí điều hành thể văn là: A) cơng cụ cho nhà lãnh đạo quản lí điều hành hoạt động tổ chức doanh nghiệp B) hệ thống thơng tin cần thiết cho quản lí C) cách thức quản lí tổ chức doanh nghiệp D) phương pháp quản lí tổ chức doanh nghiệp Vì: Văn sử dụng để thể chế hóa vấn đề liên quan đến cấu tổ chức, lề lối làm việc, quan hệ đơn vị, phận để tạo thống chung hoạt động quản lí điều hành Nếu khơng có cơng cụ này, tổ chức, doanh nghiệp, khó để truyền đạt cho thành viên biết rõ yêu cầu cách thức tiến hành công việc Chức thông tin thể văn là: A) phương thức xử lí thơng tin C) cơng cụ truyền đạt lưu trữ thông tin B) cách thức thu thập thông tin D) công cụ lưu trữ thơng tin Vì: Văn chứa đựng thơng tin thể ngôn ngữ viết văn bản, đồng thời chủ thể có thẩm quyền sử dụng văn để chuyển thơng tin cho đối tượng tiếp nhận với mục đích định Ngồi ra, văn cơng cụ để lưu trữ thơng tin, phục vụ mục đích tra cứu nghiên cứu Ví dụ: Báo cáo thống kê số liệu Chức sử liệu thể văn là: A) nói lên lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp B) phản ánh biến cố lớn xã hội, kiện lịch sử xảy C) quy định lịch sử doanh nghiệp D) lịch sử diễn Vì: Văn ghi chép, lưu giữ truyền đạt lại kiện mang tính lịch sử khứ sử dụng làm tư liệu cho hoạt động xã hội Vì vậy, nghiên cứu lịch sử, người ta cần phải dựa vào hệ thống văn Chức xã hội thể văn là: DWS104 A) xác lập mối quan hệ xã hội, nội dung cách thức quan hệ xã hội cho cá nhân tổ chức B) bắt buộc cá nhân phải có mối quan hệ xã hội C) quy định cách thức quan hệ xã hội hàng ngày D) quy định bắt buộc luật pháp quan hệ xã hội Vì: Mọi văn đời bắt nguồn từ nhu cầu xã hội, từ yêu cầu mối quan hệ xã hội phản ánh mối quan hệ xã hội Sau đời, văn điều chỉnh hay số quan hệ xã hội, hay tạo số quan hệ xã hội cho phù hợp với yêu cầu xã hội Chức văn hóa thể văn là: A) Quy định văn hóa xã hội B) Thể giá trị mang tính truyền thống văn hóa xã hội C) Quy định cách hoạt động văn hóa D) Quy định văn hóa văn Vì: Các giá trị truyền thống, nét đặc trưng văn hóa tư tưởng, khuynh hướng xã hội ghi nhận, truyền đạt thông qua ấn phẩm, văn Cơng ty A cơng ty B kí kết hợp đồng mua bán gạo tám thơm Hải Hậu với khối lượng 50 Bên bán công ty A sau kí kết hợp đồng đến hạn khơng giao hết số lượng hàng cho công ty B, đồng thời gạo giao số lượng lớn gạo tám thơm Hải Hậu thỏa thuận Vậy trường hợp này, việc phạt hợp đồng công ty A nào? A) Do thỏa thuận bên B) Do bên thỏa thuận hợp đồng, không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm C) Phạt 20% giá trị hợp đồng D) Phạt 10% giá trị hợp đồng Vì: Theo quy định Điều 301 Luật Thương mại 2005, “Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt nhiều vi phạm bên thỏa thuận hợp đồng, không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” Công ty HASA xác định năm 2017 năm chủ lực quan trọng để phát triển kinh tế, cơng ty phải soạn văn để thực mục tiêu này? A) Chiến lược sản xuất kinh doanh B) Dự án sản xuất kinh doanh C) Các giải pháp kinh tế kĩ thuật D) Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì: Kế hoạch sản xuất kinh doanh hệ thống hoạt động doanh nghiệp năm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế doanh nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh có vai trò vơ to lớn doanh nghiệp 10 DWS104 C) Quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động; Quy trình lao động; Quy trình kỹ thuật cơng nghệ D) Tất nội quy Phân theo lĩnh vực quản lý, quy chế bao gồm: A) Quy chế hoạt động hội đồng quản trị doanh nghiệp; Quy chế hoạt động ban kiểm soát doanh nghiệp; Quy chế cấu tổ chức doanh nghiệp; B) Quy chế chức danh tiêu chuẩn chức danh cán công nhân viên chức doanh nghiệp; Quy chế tiền lương tiền thưởng doanh nghiệp; Quy chế kế hoạch hố doanh nghiệp; C) Quy chế tài doanh nghiệp; Quy chế quản lý kỹ thuật doanh nghiệp; Quy chế lao động doanh nghiệp; Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin doanh nghiệp; D) Tất quy chế Phong cách báo chí cơng luận là: A)ứng dụng báo chí soạn thảo văn B)thơng tin dư luận báo chí C)phong cách ngôn ngữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực thơng tin đại chúng D)báo chí thể ngơn ngữ Vì: Phong cách báo chí cơng luận phong cách ngôn ngữ sử dụng văn báo, đài, tin phản ánh hoạt động thông tin, dư luận chung xã hội vấn đề thời nhằm truyền tin tác động đến tình cảm cơng chúng Đây phong cách ngôn ngữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực thơng tin đại chúng Phong cách luận là: A)phong cách ngôn ngữ sử dụng lĩnh vực trị, nghị luận xã hội B)vấn đề trị soạn thảo văn C)lí luận trị soạn thảo văn D)lí luận ngơn ngữ soạn thảo văn Vì: Phong cách luận phong cách thường sử dụng văn phản ánh hoạt động giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền đến cơng chúng như: Báo cáo trị, Nghị Phong cách sử dụng từ vựng trị đa dạng phản ánh quan điểm lập trường, thái độ tình cảm nhằm lơi kéo cơng chúng ngơn ngữ sử dụng lĩnh vực trị, nghị luận xã hội Phong cách hành cơng vụ là: A) quy định hành soạn thảo văn B) phong cách ngôn ngữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực soạn thảo văn bản, hành cơng vụ C) quy định kết cấu văn hành D) quy định thể loại văn hành cơng vụ Vì: Đây khái niệm phong cách hành cơng vụ 36 DWS104 Phong cách khoa học là: A)ngôn ngữ khoa học văn B)phong cách ngôn ngữ sử dụng lĩnh vực nghiên cứu khoa học C)khoa học ngơn ngữ D)khoa học soạn thảo văn Vì: Phong cách khoa học phong cách ngôn ngữ phản ánh hoạt động tư trừu tượng người hoạt động nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ đặc trưng sử dụng lĩnh vực nghiên cứu khoa học Phong cách văn học nghệ thuật là: A)văn học nghệ thuật ứng dụng văn B)văn học nghệ thuật ngôn ngữ học C)cách diễn đạt văn học nghệ thuật D)phong cách ngôn ngữ sử dụng rộng rãi lĩnh vực văn học nghệ thuật Vì: Phong cách văn học nghệ thuật phong cách ngôn ngữ dùng văn phản ánh hoạt động tư hình tượng người, giao tiếp lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ chức giáo dục nhận thức thẩm mĩ, phong cách sử dụng rộng rãi lĩnh vực văn học nghệ thuật Phong cách ngôn ngữ thường sử dụng soạn thảo văn kinh tế quản lí doanh nghiệp là: A) phong cách khoa học B) phong cách hành cơng vụ C) phong cách luận D) phong cách báo chí cơng luận Vì: Phong cách hành cơng vụ phong cách chức biểu thị mối quan hệ giao tiếp cá nhân đơn vị hành chính, quan, tổ chức theo khuôn khổ định để thiết lập hoạt động quản lí Văn kinh tế quản lí doanh nghiệp văn dùng để quản lí, phong cách hành cơng vụ phù hợp Phòng Quảng cáo truyền thơng doanh nghiệp ANPHAT thời gian qua có thành tích xuất sắc cơng việc, góp phần thúc đẩy kinh tế doanh nghiệp, để khen thưởng phòng Quảng cáo truyền thông, Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải ban hành văn gì? A) Quyết định B) Quy chế C) Nghị D) Nội quy Vì: Quyết định sách cuối chủ thể để ấn định công việc cá nhân, loại văn để nhà quản lí thể thẩm quyền mệnh lệnh quản lí phạm vi quyền lực Trong trường hợp ban lãnh đạo doanh nghiệp ban hành định khen thưởng Phương pháp viết báo cáo bắt đầu với cơng việc gì? A) viết thảo C) viết nội dung báo cáo vụ việc B) xây dựng để cương D) xác định mục đích, u cầu báo cáo Vì: Để viết báo cáo cần có bước công tác chuẩn bị, công tác chuẩn bị người soạn thảo cần phải xác định mục đích, yêu cầu để xác định loại báo cáo cần trình bày Xem báo cáo có mẫu hay khơng từ lên đề cương phù hợp 37 DWS104 Q Quy chế quản lý doanh nghiệp là: A) Hệ thống định quản lý ban hành cho hoạt động doanh nghiệp B) Những quy định thống lĩnh vực hoạt động người đứng đầu tổ chức áp đặt nhằm tạo thống hoạt động doanh nghiệp hiệu cao hoạt động C) Hệ thống văn pháp quy doanh nghiệp D) Bản cam kết tất thành viên thành lập, tổ chức quản lý hoạt động cơng ty Vì: Quy chế quản lí doanh nghiệp văn chứa đựng ý chí người đứng đầu doanh nghiệp, có nội dung quy định thống lĩnh vực hoạt động Các quy định tạo thống hoạt động doanh nghiệp hiệu cao hoạt động Quy chế nội quy quản lí doanh nghiệp quy định cụ thể hóa từ: A) Quyết định chủ đạo doanh nghiệp C) Nghị doanh nghiệp B) Quyết định cá biệt doanh nghiệp D) Điều lệ doanh nghiệp Vì: Xét quan điểm hệ thống, điều lệ doanh nghiệp quy định có tính ngun tắc chung cho tất hoạt động doanh nghiệp, phải cụ thể hóa vào lĩnh vực hoạt động riêng nhằm điều tiết hoạt động quy chế nội quy Quy trình soạn thảo văn bao gồm giai đoạn: A) chuẩn bị soạn thảo đề cương B) viết thành văn sửa văn C) xét duyệt, kí ban hành văn D) chuẩn bị, soạn thảo đề cương, viết thành văn bản, sửa văn bản, xét duyệt, kí ban hành văn Vì: Đây bước thực xếp theo trình tự cụ thể, logic khoa học nhằm mục tiêu soạn thảo văn có chất lượng nhất, đáp ứng yêu cầu để giải công việc cụ thể Quyết định quản lý là: A) Văn nhà QL thể thẩm quyền mệnh lệnh quản lý phạm vi quyền lực B) Văn thể định hường quản lý dài hạn C) Văn thể định hường quản lý ngắn hạn D) Văn thể quyền hạn quản lý Vì: Quyết định sách cuối chủ thể để ấn định công việc cá nhân, loại văn để nhà quản lí thể thẩm quyền mệnh lệnh quản lí phạm vi quyền lực Quyết định quản lí có loại nào? A) Quyết định chủ đạo định cá biệt C) Quyết định cho phòng cho cá nhân B) Quyết định vấn đề định tất D) Quyết định bổ nhiệm định điều động Vì: Theo cách phân chia định quản lí bao gồm định chủ đạo, định cá biệt 38 DWS104 R S Số kí hiệu cơng văn trình bày nào? A) Số công văn/năm ban hành/chữ viết tắt tên công văn – chữ viết tắt tên quan ban hành công văn B) Số công văn/viết tắt tên công văn – viết tắt tên quan ban hành công văn C) Số công văn/viết tắt tên quan ban hành công văn – viết tắt tên đơn vị soạn công văn D) Số công văn/năm ban hành/viết tắt tên quan ban hành công văn – viết tắt tên đơn vị soạn cơng văn Vì: Cơng văn có cách viết số kí hiệu khác so với văn thông thường, công văn văn quy phạm pháp luật nên khơng có năm ban hành Đồng thời cơng văn khơng có tên gọi nên khơng có tên viết tắt CV T Tháng 3/2016 Anh A kí kết hợp đồng lao động với cơng ty AZN Tháng 7/2016, anh A làm nghĩa vụ quân Lúc hợp đồng lao động anh A giải nào? A) Hợp đồng lao động bị chấm dứt B) Hợp đồng lao động vơ hiệu C) Tạm hỗn thực hợp đồng lao động D) Hợp đồng bị hủy Vì: Theo quy định pháp luật hành: Người lao động làm nghĩa vụ quân tạm hoãn thực hợp đồng lao động Như hợp đồng anh A công ty AZN không bị hủy hay chấm dứt hay vơ hiệu mà tạm hỗn thực hiện, anh A thực xong nghĩa vụ quân sự, cơng ty AZN có trách nhiệm nhận anh A trở lại làm việc Theo loại hình quản lí, văn gồm loại nào? A) Văn quy phạm pháp luật văn áp dụng pháp luật B) Văn tác nghiệp hành (quản lí hành chính) văn kinh tế C) Văn phải chuyển đổi văn chuyển đổi D) Văn quy phạm pháp luật, văn quản lí hành chính, văn phải chuyển đổi Vì: Trong hoạt động doanh nghiệp, tùy thuộc vào lĩnh vực quản lí mà cần sử dụng loại hay loại song tổ chức doanh nghiệp cần sử dụng loại văn phân thành loại Theo nghĩa chung nhất, khái niệm văn là: A) Một tập hợp ngôn ngữ viết, nhằm truyền thông tin định đến người sử dụng B) Tập hợp ngơn ngữ nói chung nhằm truyền thông tin định đến người sử dụng C) Hệ thống ngôn ngữ nhằm truyền thông tin định đến người sử dụng D) Ngôn ngữ dùng đời sống hàng ngày 39 DWS104 Vì: Văn sản phẩm viết cụ thể, hệ thống loại ngơn ngữ nói chung Theo nghĩa hẹp, khái niệm văn là: A) hệ thống ngơn ngữ nhằm truyền đạt ý chí cá nhân hay tổ chức tới cá nhân hay tổ chức khác B) tập hợp ngơn ngữ nói chung nhằm truyền đạt ý chí cá nhân hay tổ chức tới cá nhân hay tổ chức khác C) tập hợp ngơn ngữ viết nhằm truyền đạt ý chí cá nhân hay tổ chức tới cá nhân hay tổ chức khác, với mục đích thơng báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hành động định, đáp ứng yêu cầu cá nhân hay tổ chức soạn thảo D) ngôn ngữ dùng đời sống hàng ngày để truyền đạt ý chí cá nhân hay tổ chức tới cá nhân hay tổ chức khác Vì: Xem xét khái niệm văn từ góc độ cụ thể bao gồm khía cạnh như: vai trò, thẩm quyền, nội dung ý nghĩa văn Thể thức biên có tuân thủ theo thể thức văn chung hay khơng? A) Hồn tồn khơng B) Tn thủ đầy đủ theo thể thức chung C) Tuân thủ theo số tiêu thức số khác không tuân thủ theo D) Thể thức biên tùy thuộc vào người viết Vì: Biên có nhiều loại khác nhau, biên có đặc trưng khác nên có số tiêu thức thể thức khác So sánh thể thức chung thể thức biên có tiêu tức chung là: quốc hiệu, tên, trích yếu, lại có số điểm khác biệt Ví dụ: Phần chữ kí biên Biên có tối thiểu chữ kí đảm bảo u cầu, văn thơng thường cần chữ kí Thể thức hợp đồng dân gồm tiêu thức: A) Quốc hiệu, Tên gọi hợp đồng, Số ký hiệu hợp đồng, Những xác lập hợp đồng B) Thời gian, địa điểm ký hợp đồng, Phần tự xưng chủ thể hợp đồng C) Nội dung hợp đồng, Số lượng hợp đồng cần kí, Đại diện bên ký kết D) Tất tiêu thức Thể thức hợp đồng dân có tn theo thể thức chung hay khơng? A) Hồn tồn không B) Tuân thủ đầy đủ theo thể thức chung C) Tuân thủ theo số tiêu thức số khác không tuân thủ D) Thể thức hợp đồng tùy thuộc vào người viết Vì: Hợp đồng dân có số đặc trưng hình thức khác với quy định chung phần tên văn hay phần địa danh thời gian ban hành 40 DWS104 Thể thức hợp đồng kinh tế thương mại có tuân theo thể thức chung hay khơng? A) Hồn tồn khơng B) Tuân thủ đầy đủ theo thể thức chung C) Tuân thủ theo số tiêu thức số khác không tuân thủ D) Thể thức hợp đồng tùy thuộc vào người viết Vì: Mỗi loại hợp đồng thuộc hợp đồng kinh tế thương mại có đặc trưng khác nên có số tiêu thức thể thức khác So sánh thể thức chung thể thức hợp đồng kinh tế thương mại có tiêu tức chung là: quốc hiệu, tên, chữ ký lại khác hồn tồn Thể thức hợp đồng kinh tế thương mại có tiêu thức nào? A) Điều khoản toán nội dung hợp đồng B) Tổ chức hoạt động tổ chức quản lý máy C) Nội dung hợp đồng, Số lượng hợp đồng cần kí, Đại diện bên ký kết D) Trách nhiệm bên thực hợp đồng Vì: Đây yêu cầu bắt buộc phải có thể thức hợp đồng kinh tế thương mại, đảm bảo tính hợp pháp cho hợp đồng Nội dung hợp đồng thỏa thuận bên, số lượng hợp đồng số lượng để giao cho bên đại diện bên kí kết để đảm bảo thống hợp pháp cho hợp đồng Thể thức định quản lí có tn thủ theo thể thức chung văn hay khơng? A) Hồn tồn khơng B) Tn thủ đầy đủ theo thể thức chung C) Tuân thủ theo số tiêu thức số khác khơng tuân thủ D) Thể thức định quản lí tùy thuộc vào người viết Vì: Quyết định quản lí đối tượng điều chỉnh Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ 19/01/2011 quy định thể thức kĩ thuật trình bày văn hành chính, vậy, tuân thủ đầy đủ theo thể thức chung Thể thức văn KHÔNG yêu cầu nội dung nào? A) Quốc hiệu, tên tác giả, nhóm tác giả, Số kí hiệu văn B) Tên văn trích yếu nội dung, Nội dung văn C) Địa chỉ, số điện thoại, telex, fax, email quan D) Các chương, mục, điều, khoản Vì: Theo quy định Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ ngày 19 tháng 01 năm 2011 thể thức kĩ thuật trình bày văn hành thể thức văn không yêu cầu nội dung Thông báo là: A) báo cáo tình hình cụ thể đơn vị B) văn kiến nghị vấn đề C) văn truyền đạt nội dung mệnh lệnh kết định D) văn đốc thúc nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động cấp Vì: Văn dùng để truyền đạt nội dung mệnh lệnh, kết hoạt động quan, nội dung kết họp quan trọng, văn pháp quy quan trọng, tin tức, việc xảy 41 DWS104 Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng dân là: A) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm B) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm C) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm D) năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm Vì: Bộ luật Dân 2015 quy định: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng ba năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết phải biết quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Thực chất hợp đồng kinh tế thương mại là: A) quy định hoạt động sản xuất kinh doanh bên B) quy định điều kiện ràng buộc hoạt động bên C) pháp lý hóa quan hệ bên quan hệ để lập thực kế hoạch sản xuất kinh doanh D) chương trình thống mà bên thỏa thuận Vì: Hợp đồng kinh tế thương mại thỏa thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên kí kết việc thực cơng việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch Vì thực chất hợp đồng kinh tế thương mại pháp lí hóa quan hệ bên quan hệ sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế là: A) công ty thành lập cách công khai B) tổng công ty trực thuộc nhà nước C) tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh lĩnh vực sản xuất vật chất hay dịch vụ xã hội với mục đích định, xã hội cho phép hoạt động hệ thống phân công lao động xã hội D) tổ chức máy quản lí nhà nước Vì: Đó định nghĩa tổ chức kinh tế theo quy định Nhà nước Trong doanh nghiệp, nghị dùng chủ yếu loại sau đây: A) Nghị hội đồng thành viên (cổ đông) Nghị hội đồng quản trị B) Nghị tổ chức niên C) Nghị tổ chức cơng dồn D) Tất loại Vì: Đây hai loại nghị hai chủ thể mang tính chất đặc trưng Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị, hai chủ thể có doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, văn bao gồm loại: A) văn tác nghiệp hành C) cơng ước quốc tế B) hiệp định D) văn quy phạm pháp luật Vì: Trong doanh nghiệp, loại văn phân chia thành: Văn tác nghiệp hành chính; Văn hợp đồng dân hợp đồng kinh tế thương mại; Văn quản lý kinh tế quản lý tổ chức Hơn nữa, hiệp định, công ước quốc tế hay văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, doanh nghiệp ban hành 42 DWS104 Trong hợp đồng lợi ích người thứ ba, người thứ ba đồng ý hưởng lợi ích bên: A) có quyền sửa đổi hợp đồng cho phù hợp B) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng C) khơng có quyền sửa đổi hủy bỏ hợp đồng D) khơng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Vì: Khi người thứ ba đồng ý hưởng lợi ích dù hợp đồng chưa thực hiện, bên giao kết hợp đồng không sửa đổi hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp người thứ ba đồng ý Trong hợp đồng mua bán tài sản, bên khơng có thỏa thuận phương thức giao nhận tài sản việc giao nhận tài sản thực nào? A) Tài sản bên bán giao lần trực tiếp cho bên mua B) Tài sản bên bán giao chia thành nhiều lần, có báo trước cho bên mua giao trực tiếp cho bên mua C) Tài sản bên bán giao chia thành nhiều lần giao trực tiếp cho bên mua D) Tài sản bên bán giao lần thơng qua bên thứ ba để giao cho bên mua Vì: Theo quy định pháp luật hành tài sản giao theo phương thức bên thỏa thuận; khơng có thỏa thuận tài sản bên bán giao lần trực tiếp cho bên mua Trong thể thức biên hội nghị phải có tiêu thức nào? A) Các đương có liên quan người lập biên B) Thành phần tham gia C) Diễn biến vụ xảy D) Các bên liên quan Vì: Biên hội nghị cần phải ghi rõ thành phần tham gia hội nghị gồm chủ tọa, thư kí, đại biểu hay tồn thể (có mặt, số vắng mặt) Trong thể thức biên vụ có tiêu thức sau: A) thành phần hội nghị B) đương bên, nội dung biên C) trích yếu biên D) phần kí đại diện đồn chủ tịch thư kí Vì: Sự vụ nên bắt buộc phải có đương bên (người lập biên đối tượng bị lập biên bản) ghi lại toàn diễn biến vụ Trong trường hợp hai bên kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa, có kiện bất khả kháng xảy khiến bên vận chuyển không thực cơng việc tiến độ bên vận chuyển thông báo cho bên thuê vận chuyển văn gì? A) Cơng văn B) Thơng báo C) Tờ trình D) Biên Vì: Tờ trình văn cấp để gửi lên cấp trên, biên để ghi lại diễn biến việc xảy Thông báo văn cấp gửi xuống cấp Đây trường hợp hai bên chủ thể ngang cấp với kí kết thực hợp đồng, đồng thời để thông báo cho việc xảy có đề nghị vấn đề có liên quan đến việc thực hợp đồng Vì trường hợp nên chọn cơng văn, công văn đề nghị 43 DWS104 Trường hợp quan đơn vị tổ chức hội nghị, để đảm bảo tính trang trọng lịch việc mời đại biểu quan bên tham dự hội nghị, người tổ chức phải dùng văn gì? A) Giấy mời C) Công văn đề nghị tham dự hội nghị B) Công văn mời họp D) Thông báo họp hội nghị Vì: Cơng văn mời họp cơng văn quan, tổ chức, cá nhân chủ trì mời quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đến dự họp, hội nghị vấn đề có liên quan Thơng thường, mời đại biểu nội quan, tổ chức dùng giấy mời Nhưng mời đại biểu bên ngồi dùng cơng văn mời đảm bảo tính trang trọng lịch Trường hợp cần phải có báo cáo? A) Giải trình vấn đề tổ chức B) Giải thích thắc mắc C) Đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp D) Truyền đạt nội dung mệnh lệnh Vì: Văn dùng để thể kết hoạt động tổ chức hay phận khoảng thời gian định Trường hợp bên có quyền hủy bỏ hợp đồng dân bồi thường thiệt hại? A) Bên vi phạm hợp đồng điều kiện thực mà bên thỏa thuận B) Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng C) Bên không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng D) Bên thực hợp đồng Vì: Theo quy định Điều 423 Bộ luật Dân 2015 trường hợp bên có quyền hủy bỏ hợp đồng dân khơng phải bồi thường thiệt hại Trường hợp sau cần phải viết báo cáo? A) Giải trình vấn đề tổ chức B) Giải thích thắc mắc C) Đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp D) Truyền đạt nội dung mệnh lệnh Vì: Báo cáo văn dùng để thể kết hoạt động tổ chức hay phận khoảng thời gian định Vì muốn đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp văn phải lựa chọn báo cáo Trường hợp sau phải soạn hợp đồng liên kết kinh doanh? A) Nghiên cứu triển khai C) Dịch vụ bảo vệ, an ninh B) Liên hiệp sản xuất kinh doanh D) Vận chuyển hàng hóa Vì: Liên kết kinh tế có ba mức độ: Hợp tác sản xuất kinh doanh bên, liên doanh, liên hiệp sản xuất kinh doanh Do đó, thực liên hiệp sản xuất kinh doanh phải có hợp đồng Đó hợp đồng liên kết kinh tế Trường hợp sau hợp đồng dân bị chấm dứt? A) Đối tượng hợp đồng bị hư hại B) Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân chủ thể thực 44 DWS104 C) Cá nhân giao kết hợp đồng đổi quốc tịch D) Pháp nhân giao kết hợp đồng bị giải thể Vì: Đây trường hợp hợp đồng dân chấm dứt theo quy định pháp luật hành (Khoản Điều 422 Bộ luật Dân 2015) Tham khảo: Điều 422 Bộ luật Dân 2015; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn kinh tế quản trị doanh nghiệp, chương V, mục I.3 Nguyên tắc kí kết, sửa đổi, chấm dứt, hủy hợp đồng dân sự, trang 225 Trường hợp sau hợp đồng lao động kí kết KHƠNG tiếp tục thực hiện? A) Người sử dụng lao động cá nhân chết B) Người lao động nữ mang thai C) Người lao động bị ốm đau, tai nạn D) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định pháp luật tố tụng hình Vì: Theo quy định pháp luật hành, người sử dụng lao động cá nhân chết hợp đồng lao động chấm dứt U V Vai trò văn tổ chức doanh nghiệp là: A) ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày đời sống B) công cụ để quản lí quan hệ phát sinh hoạt động tổ chức doanh nghiệp C) ghi chép đơn vị thông tin hàng ngày D) lưu trữ số liệu cần thiết Vì: Tổ chức doanh nghiệp điều hành quản lí tất hoạt động phải thơng qua hệ thống văn để giao việc cho đối tượng có liên quan, nhằm mục tiêu hướng tới quản lí quan hệ phát sinh hoạt động tổ chức doanh nghiệp Văn quan quản lý sau thơng qua kí, bước phải làm gì? A) Đăng cơng báo B) Đóng dấu, đăng kí vào sổ văn gửi đến đơn vị C) Gửi tới đối tượng tiếp nhận văn D) Lưu đơn vị lưu văn Vì: Khi văn kí xong văn chưa đóng dấu chưa có số Ngay sau kí, văn phải chuyển cho văn thư đóng dấu, đăng kí vào sổ văn gửi đến đơn vị Đăng công báo dành cho văn quy phạm pháp luật Văn sau văn tác nghiệp hành chính? A) Hiến pháp B) Cơng văn C) Quyết định Thủ tướng Chính phủ 45 DWS104 D) Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Vì: Văn tác nghiệp hành loại văn sử dụng rộng rãi quan nhà nước, tổ chức kinh tế, trị, xã hội Loại văn thường khơng tính quyền lực, không đảm bảo cưỡng chế nhà nước mà nhằm mục đích quản lí, giải cơng việc cụ thể, thơng tin, phản ánh tình hình hay ghi chép cơng việc phát sinh Trong văn có cơng văn văn tác nghiệp hành Văn sau văn phải chuyển đổi? A) Hiến pháp C) Nghị Hội đồng nhân dân huyện B) Quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã D) Điều lệ doanh nghiệp Vì: Văn chuyển đổi loại văn mà để ban hành bắt buộc phải ban hành văn khác Hiến pháp, Quyết định Nghị văn ban hành độc lập, Điều lệ doanh nghiệp muốn thi hành phải ban hành văn khác Vì văn phải chuyển đổi Văn sau KHÔNG phải văn tác nghiệp hành chính? A) Cơng văn B) Báo cáo C) Biên D) Nghị định Vì: Văn tác nghiệp hành văn tác nghiệp hành sử dụng quan nhà nước, tổ chức kinh tế trị, xã hội nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối hợp công tác Vì cơng văn, báo cáo, biên văn tác nghiệp hành chính, Nghị định văn quy phạm pháp luật Văn phải chuyển đổi là: A) văn mà để ban hành bắt buộc phải ban hành văn khác B) văn nhằm mục đích quản lí, giải cơng việc cụ thể, thơng tin, phản ánh tình hình hay ghi chép cơng việc phát sinh C) văn có chứa quy phạm pháp luật, ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định D) văn dùng lĩnh vực ngoại giao Vì: Văn chuyển đổi loại văn khơng có khả ban hành độc lập, mà hiệu lực pháp lí phải phụ thuộc vào văn khác Vì nhóm văn mà để ban hành bắt buộc phải ban hành văn khác Văn phụ lục hợp đồng kinh tế thương mại là: A) tài liệu chi tiết hóa nội dung hợp đồng mà bên chi tiết hợp đồng kinh tế thương mại B) tài liệu cho bên ký kết hợp đồng C) tài liệu quy định luật pháp cho bên ký kết hợp đồng D) tài liệu cần công chứng nhà nước xác nhận Vì: Theo khái niệm văn phụ lục hợp đồng kinh tế thương mại Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp có đặc điểm nào? A) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp xác lập quan hệ hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp B) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp mơ tả hoạt động kinh tế doanh nghiệp 46 DWS104 C) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp trình bày kinh nghiệm quản lí kinh tế D) Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp xác lập mối quan hệ doanh nghiệp Vì: Đó đặc điểm văn quản lí kinh tế doanh nghiệp Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp có vai trò nào? A) Văn quản lí kinh tế định đến định hướng ngắn hạn, dài hạn doanh nghiệp B) Văn quản lí kinh tế định kế hoạch mở rộng chi nhánh doanh nghiệp C) Các văn quản lí kinh tế sở hạch tốn thu chi doanh nghiệp D) Văn quản lí kinh tế định kế hoạch khen thưởng, kỉ luật nhân doanh nghiệp Vì: Đây vai trò đặc trưng văn quản lí kinh tế doanh nghiệp Văn quản lí kinh tế doanh nghiệp gồm loại nào? A) Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp B) Kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp C) Các giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh D) Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giải pháp kinh tế kĩ thuật doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh Vì: Đó loại hình văn quản lí kinh tế doanh nghiệp Văn quản lý kinh tế doanh nghiệp là: A) Các văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp B) Hệ thống định quản lý ban hành cho hoạt động doanh nghiệp C) Hệ thông văn pháp quy doanh nghiệp D) Bản cam kết tất thành viên thành lập, tổ chức quản lý hoạt động cơng ty Vì: Trong doanh nghiệp, mục tiêu hướng tới xác lập quản lí kinh tế doanh nghiệp, văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp gọi văn quản lí kinh tế doanh nghiệp Văn quản lí kinh tế pháp lí hóa văn pháp luật là: A) định ban hành Giám đốc doanh nghiệp B) định thành lập phận quản lí Giám đốc C) hệ thống định quản lí ban hành cho hoạt động doanh nghiệp D) công văn ban lãnh đạo doanh nghiệp Vì: Quyết định ban hành Giám đốc doanh nghiệp sử dụng để pháp lí hóa văn quản lí kinh tế, văn mang tính chất lệnh, dùng để ban hành kèm theo văn khác Văn quản lí tổ chức bao gồm loại nào? A) Văn tổ chức nhân văn tổ chức hoạt động B) Văn bổ nhiệm văn tuyển dụng C) Văn quản lí văn tổ chức D) Quyết định, Nghị quyết; Điều lệ tổ chức hoạt động nội quy, quy chế hoạt động 47 DWS104 Vì: Đây loại hình văn quản lí tổ chức doanh nghiệp, với văn này, chủ thể có thẩm quyền tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thông suốt có hiệu Văn quản lý tổ chức là: A) Các quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thông suốt có hiệu B) Các sổ sách ghi chép hoạt động doanh nghiệp C) Các giấy tờ chứng minh tài sản doanh nghiệp D) Các văn quản lý hành Các văn hợp đồng Văn quản lí tổ chức doanh nghiệp là: A) văn sử dụng hình thành hoạt động doanh nghiệp B) sổ sách ghi chép hoạt động doanh nghiệp C) giấy tờ chứng minh tài sản doanh nghiệp D) sổ sách phòng kế tốn Vì: Trong q trình quản lí hoạt động tổ chức doanh nghiệp, chủ thể có thẩm quyền phải sử dụng cách cơng cụ để quản lí, văn quản lí tổ chức doanh nghiệp, văn hình thành q trình quản lí hoạt động tổ chức doanh nghiệp Văn quản lí tổ chức doanh nghiệp có vai trò: A) tạo nên thống cách thức thực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp B) rõ cách thức kí kết hợp đồng kinh tế C) tạo đồng hoạt động quản lí, thừa hành hướng hoạt động vào thực có hiệu mục tiêu tổ chức D) đề biện pháp thuyết phục nhà đầu tư Vì: Đó vai trò văn quản lí tổ chức doanh nghiệp, văn quản lí tổ chức doanh nghiệp hình thành q trình quản lí hoạt động tổ chức doanh nghiệp Nội dung văn quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức, có vai trò tạo đồng hoạt động quản lí, thừa hành hướng hoạt động vào thực có hiệu mục tiêu tổ chức Văn tác nghiệp hành A) văn chuyển giao thơng tin theo chiều dọc theo chiều ngang nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối kết hợp công tác B) văn thể quy phạm hành C) văn quy định cách diễn đạt ngơn ngữ hành D) văn quy định loại văn hành Vì: Là văn sử dụng quan Nhà nước, tổ chức kinh tế trị, xã hội nhằm chuyển giao thông tin theo chiều dọc theo chiều ngang nhằm thực quan hệ giao dịch, trao đổi, phối kết hợp công tác 48 DWS104 Văn tác nghiệp hành có ý nghĩa nào? A) Văn tác nghiệp hành trì hoạt động hành thường ngày tổ chức B) Văn tác nghiệp hành thể liệt kê cơng việc mà khơng mang tính truyền đạt mệnh lệnh, triển khai công việc C) Văn tác nghiệp hành sử dụng để banh hành quy phạm hành D) Văn tác nghiệp hành khơng cần phải tuẩn thủ quy định thể thức văn Vì: Văn tác nghiệp hành có ý nghĩa lớn hoạt động hành ngày quan tổ chức Nó trì hoạt động hàng ngày tổ chức; thể trình độ cán quản lý soạn thảo nó; cơng cụ cho nhà lãnh đạo quản lý truyền đạt mệnh lệnh, triển khai công việc Và ý nghĩa cuối cho công tác kiểm tra, tra cấp đánh giá hoạt động cấp Văn tiêu chuẩn kinh tế, kĩ thuật là: A) văn xác lập quan hệ kinh tế hoạt động kinh tế doanh nghiệp B) hệ thống định quản lí ban hành cho hoạt động doanh nghiệp C) văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế D) cam kết tất thành viên thành lập, tổ chức quản lí hoạt động cơng ty Vì: Văn tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật văn chứa đựng tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nghiệp vụ Đây tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất hoạt động kinh tế doanh nghiệp thường dùng làm sở cho soạn thảo văn quản lí kinh tế Về chất, văn quản lí tổ chức doanh nghiệp là: A) quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức đảm bảo tổ chức vận hành thơng suốt có hiệu B) sổ sách ghi chép hoạt động doanh nghiệp C) giấy tờ chứng minh tài sản doanh nghiệp D) văn quản lí hành văn hợp đồng Vì: Văn quản lí tổ chức doanh nghiệp hình thành trình quản lí hoạt động tổ chức doanh nghiệp Nội dung văn quy định nhằm tạo nên hoạt động thống phận cá nhân tổ chức Các quy định đảm bảo tổ chức vận hành thông suốt có hiệu W 49 DWS104 X Xác định giá hàng hóa theo trọng lượng tính nào? A) Trọng lượng bì B) Trọng lượng tịnh C) Trọng lượng riêng D) Trọng lượng hàng hóa theo container Vì: Trọng lượng tịnh trọng lượng hàng hóa mua bán, khơng thêm phát sinh phụ khác bao bì, nhãn mác Theo quy định Điều 53 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, giá xác định theo trọng lượng hàng hóa trọng lượng trọng lượng tịnh Y Yêu cầu lập luận văn là: A)các luận điểm phải trình bày cách rõ ràng, mạch lạc B)hệ thống lí lẽ phải sử dụng C)các dẫn chứng không cần phải thiết đưa D)dẫn chứng cần minh họa Vì: Đây ba yêu cầu để lập luận chặt chẽ có tính thuyết phục cao Các luận điểm trình bày khơng rõ ràng thiếu thống khiến lập luận văn thiếu thuyết phục, ảnh hưởng tới chất lượng văn Yêu cầu định quản lí gồm có: A) đảm bảo tính hợp pháp tính hợp lí định B) đảm bảo chữ kí dấu cấp có thẩm quyền C) đảm bảo đầy đủ phạm vi không gian thời gian D) đảm bảo thể thức kĩ thuật trình bày Vì: Một định quản lí coi đạt chất lượng đáp ứng tính hợp pháp tính hợp lí, hợp pháp tuân thủ quy định pháp luật thể thức, kĩ thuật trình bày, phạm vi, thẩm quyền Còn hợp lí đảm bảo đời dựa cần thiết, yêu cầu thực tiễn Z 50 ... pháp kinh tế kĩ thuật giải pháp kinh tế kĩ thuật chuyên sâu B) Giải pháp kinh tế kĩ thuật chuyên ngành giải pháp kinh tế kĩ thuật chuyên môn C) Giải pháp kinh tế kĩ thuật dài hạn Giải pháp kinh tế. .. điểm đặc trưng giải pháp kinh tế kĩ thuật quản lí kinh tế doanh nghiệp Giải pháp kinh tế kĩ thuật quản lý kinh tế doanh nghiệp có đặc điểm sau: A) Các giải pháp kinh tế kĩ thuật vừa thể điều... trí văn bản? A) Đóng số kí hiệu văn C) Đóng giáp lai văn B) Đóng cuối văn D) Đóng đầu văn phía bên phải văn 13 DWS104 Vì: Dấu thơng thường văn đóng phần chữ kí Nhưng dấu mức độ "mật" "khẩn" văn
- Xem thêm -

Xem thêm: SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ DWS104 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn