Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien

6 14 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 00:09

Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien. LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ ANKEN VÀ ANKAĐIEN Câu 1: C6H12 tác dụng với dung dịch HBr tạo sản phẩm monobrom Số công thức cấu tạo C6H12 thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 2: Số đồng phân cấu tạo C5H10 phản ứng với dung dịch brom : A B C D Câu 3: Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ : số mol tổng số đồng phân cấu tạo thu A B C D Câu 4: Số hiđrocacbon làm màu dung dịch brom có cơng thức phân tử C4H8 A B C D Câu 5: Anken X có cơng thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3 Tên X A isohexan B 3-metylpent-3-en C 3-metylpent-2-en D 2-etylbut-2-en Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin Câu 7: Chất X có cơng thức: CH3 – CH(CH3) – CH = CH2 Tên thay X : A – metylbut – – en B – metylbut – – in C – metylbut – – en D – metylbut – – in Câu 8: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm là: A CH3-CH2-CHBr-CH2Br C CH3-CH2-CHBr-CH3 B CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D CH3-CH2-CH2-CH2Br Câu 9: Số đồng phân anken C4H8 tác dụng với dung dịch HCl cho sản phẩm hữu là: A B C D Câu 10: Cho hỗn hợp but-1-en tác dụng với nước, có xúc tác axit thu hỗn hợp chứa x ancol Giá trị x A.1 B C D Câu 11: Cho hỗn hợp tất đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+, to) thu tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 12: Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken là: A eten but-2-en B propen but-2-en C 2-metylpropen but-1-en D eten but-1-en Câu 13: Anken thích hợp để điều chế 3-etylpentan-3-ol phản ứng hiđrat hóa là: A 3,3-đimetyl pent-2-en B 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Câu 14: Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en thu sản phẩm là: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1-ol Câu 15: Dãy chất tách nước tạo anken nhất: A Metanol ; etanol ; butan -1-ol B Etanol; butan -1,2-điol ; 2-metylpropan-1-ol C Propan-1-ol; 2-metylpropan-1-ol; 2,2-đimetylpentan-1-ol D Propan-2-ol ; butan-1-ol ; pentan-2-ol Câu 16: X hỗn hợp gồm hai anken (ở thể khí đk thường) Hiđrat hóa X hỗn hợp Y gồm ancol (khơng có ancol bậc III) X gồm: A propen but-1-en B etilen propen C propen but-2-en D propen 2-metylpropen Câu 17: Hiđrat hóa propen olefin A thu ancol có số C phân tử khơng q Tên A là: A etilen B but-2-en C isobutilen D A, B Câu 18: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm anken thu thu ancol X gồm: A CH2=CH2 CH2=CHCH3 B CH2=CH2 CH3CH=CHCH3 - Trang | - C CH3CH=CHCH3 CH2=CHCH2CH3 D B D Câu 19: Số cặp đồng phân cấu tạo anken thể khí (trong điều kiện thường) thoả mãn điều kiện: hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là: A B C D Câu 20: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1 , thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B but-2-en C propilen D xiclopropan Câu 21: Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 đặc 170oC nhận sản phẩm là: A but-2-en B đibutyl ete C đietyl ete D but-1-en Câu 22: Hợp chất 2-metylbut-2-en sản phẩm phản ứng tách từ chất đây: A 2-brom-2-metylbutan B 2-metylbutan -2- ol C 3-metylbutan-2- ol D Tất Câu 23: Sản phẩm phản ứng tách HBr CH3CH(CH3)CHBrCH3 là: A 2-metylbut-2-en B 3-metylbut-2-en C 3-metyl-but-1-en D 2-metylbut-1-en Câu 24: Oxi hoá etilen dung dịch KMnO4 thu sản phẩm là: A MnO2, C2H4(OH)2, KOH C K2CO3, H2O, MnO2 B C2H5OH, MnO2, KOH D C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2 Câu 25: Chất sau có đồng phân hình học ? A CH2=CH–CH=CH2 B CH3–CH=CH–CH=CH2 C CH3–CH=C(CH3)2 D CH2=CH–CH2–CH3 Câu 26: Cho chất: CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH=C(CH3)2; CH3–CH=CH–CH=CH2; CH3–CH=CH2; CH3–CH=CH–COOH Số chất có đồng phân hình học : A B C D Câu 27: Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-CCH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2 Số chất có đồng phân hình học : A B C D Câu 28: Chất sau có đồng phân hình học? A But-2-in B But-2-en C 1,2-đicloetan D 2-clopropen Câu 29: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình học) thu : A B C D Câu 30: Công thức phân tử buta-1,3-đien (đivinyl) isopren (2-metylbuta-1,3-đien) A C4H6 C5H10 B C4H4 C5H8 C C4H6 C5H8 D C4H8 C5H10 Câu 31: Trong hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho tượng đồng phân cis - trans ? A propen, but-1-en B penta-1,4-dien, but-1-en C propen, but-2-en D but-2-en, penta-1,3- đien Câu 32: mol buta-1,3-đien phản ứng tối đa với mol brom ? A mol B 1,5 mol C mol D 0,5 mol Câu 33: Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC A 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-đien B 3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien-1-brom C 2,4,4-trimetylhexa-2,5-đien-6-brom D 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien Câu 34: Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng là: A CH3CHBrCH=CH2 B CH3CH=CHCH2Br C CH2BrCH2CH=CH2 D CH3CH=CBrCH3 o Câu 35: Cho phản ứng buta-1,3-đien HBr 40 C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm phản ứng là: A CH3CHBrCH=CH2 B CH3CH=CHCH2Br C CH2BrCH2CH=CH2 D CH3CH=CBrCH3 Câu 36: Dẫn khí C2H4 vào dung dịch KMnO4,hiện tượng quan sát là: A Màu tím dung dịch KMnO4 chuyển sang màu xanh C2H4(OH)2 B Dung dịch khơng chuyển sang màu tím C Màu tím dung dịch KMnO4 chuyển sang khơng màu có vẩn đục màu nâu đen D Dung dịch màu tím bị nhạt màu dần thành dung dịch không màu - Trang | - Câu 37: Cho hình sau: Hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí sau đây: A C2H2 B CH4 C C2H4 D NH3 Câu 38: Trùng hợp eten, sản phẩm thu có cấu tạo là: A (-CH2=CH2-)n B (-CH2-CH2-)n C (-CH=CH-)n D (-CH3-CH3-)n Câu 39: Trùng hợp đivinyl tạo cao su Buna có cấu tạo ? A (-C2H-CH-CH-CH2-)n B (-CH2-CH=CH-CH2-)n C (-CH2-CH-CH=CH2-)n D (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n Câu 40: Trùng hợp isopren tạo cao su isopren có cấu tạo A (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n C (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n B (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n D (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n Câu 41: Khi thực phản ứng tách nước ancol X, thu anken (khơng kể đồng phân hình học) Oxi hóa hồn tồn lượng chất X thu 5,6 lít CO2 (ở đktc) 5,4 gam nước Có công thức cấu tạo phù hợp với X? A B.4 C.5 D.3 Câu 42: X hỗn hợp hiđrocacbon mạch hở, dãy đồng đẳng Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc) Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào nước vơi dư m gam kết tủa Giá trị m A 20 gam B 30 gam C 25 gam D 15 gam Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu 2,4 mol CO2 2,4 mol nước Giá trị b A 92,4 lít B 94,2 lít C 80,64 lít D 24,9 lít Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 ml H2O Phần trăm số mol anken X : A 75% B 25% C 50% D 40% Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có tỷ khối so với He 3,75 Nung X với Ni sau thời gian thu hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là: A 50% B 20% C 40% D 25% Câu 46: Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp A gồm C2H2, C2H4 H2 bình kín với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí B Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp B, dẫn sản phẩm cháy thu qua bình I đựng H2SO4 đặc, bình II đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng 4,4 gam Khối lượng tăng lên bình II là: A 6,0 gam B 9,6 gam C 35,2 gam D 22,0 gam Câu 48: Cho 10,2 gam hỗn hợp khí A gồm CH4 hai anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng gam, đồng thời thể tích hỗn hợp giảm nửa Công thức phân tử anken A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H10 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Phần trăm thể tích anken hỗn hợp A A 15%, 35% B 20%, 30% C 25%, 25% D 40%, 10% Câu 48: Cho gam hỗn hợp hai anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch nước Br2 thấy làm màu vừa đủ dung dịch chứa 64 gam Br2 Công thức phân tử anken A C2H4, C3H6 B C3H6, C4H8 C C4H10, C5H12 D C5H10, C6H12 Câu 49: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hai hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon A C3H4 C4H8 B C2H2 C3H8 C C2H2 C4H8 D C2H2 C4H6 Câu 50: Tỉ khối hỗn hợp X (gồm hai hiđrocacbon mạch hở) so với H2 11,25 Dẫn 1,792 lít X (đktc) thật chậm qua bình đựng dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng bình tăng 0,84 gam X phải chứa hiđrocacbon A Propin B Propan C Propen D Propađien - Trang | - Câu 51: Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với H2 8,8 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 11 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 60% B 50% C 33,33% D 66,67% Câu 52: Có V lít khí A gồm H2 hai olefin đồng đẳng liên tiếp, H2 chiếm 60% thể tích Dẫn hỗn hợp A qua bột Ni nung nóng hỗn hợp khí B Đốt cháy hồn tồn khí B 19,8 gam CO2 3,5 gam H2O Giá trị V công thức phân tử hai olefin là: A 11,2 lít; C2H4 C3H6 B 6,72 lít; C3H6 C4H8 C 8,96 lít; C4H8 C5H10 D 4,48 lít; C5H10 C6H12 Câu 53: Hỗn hợp X gồm H2 anken (là chất khí điều kiện thường) có số mol Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với He 1 ,6 Hiệu suất phản ứng hiđro hóa A 25,0% B 62,5% C 37,5% D 75,0% Câu 54: Hỗn hợp khí gồm hidrocacbon no X hidrocacbon khơng no vào bình nước brom chứa 40 gam brom Sau brom phản ứng hết khối lượng bình tăng lên 10,5 g thu dung dịch B, đồng thời khí bay khỏi bình có khối lượng 3,7 gam Đốt cháy hồn tồn lượng khí bay khỏi bình thu 11 gam CO2 Hidrocacbon X A chất B chất C chất D chất Câu 55: Hấp thụ hết 4,48 (lit) buta-1,3-đien (đktc) vào 250ml dd Brom M, điều kiện thích hợp đến brom màu hồn toàn thu hỗn hợp lỏng X (chỉ chứa dẫn xuất brom), khối lượng sản phẩm cộng 1,4 gấp lần khối lượng sản phẩm cộng 1,2 Khối lượng sản phẩm cộng 1,2 X A.6,42g B 12,84g C 1,605g D 16,05g Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu CO2 nước Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu dung dịch nồng độ NaOH 5% Cơng thức phân tử X : A C2H4 B C3H6 C C4H8 D C5H10 Câu 57: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro 8) Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, cho sản phẩm cháy hấp thụ hồn tồn dung dịch nước vơi dư khối lượng kết tủa thu A 20 gam B 40 gam C 30 gam D 50 gam Câu 58: Cho hỗn hợp khí X gồm hai anken có thể tích, lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng 2,6 gam có 48 gam Br2 phản ứng Số cặp chất thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu 59: Hỗn hợp X gồm số hiđrocacbon đồng đẳng Tổng khối lượng phân tử hiđrocacbon A 252, khối lượng phân tử hiđrocacbon nặng lần khối lượng phân tử hiđrocacbon nhẹ Công thức phân tử hiđrocacbon nhẹ số lượng hiđrocacbon X là: A C3H6 B C2H4 C C3H8 D C2H6 Câu 60: Hỗn hợp X gồm H2 hai olefin đồng đẳng Cho 8,96 lít hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu hỗn hợp Y Dẫn Y qua dd brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam 5,6 lít hỗn hợp khí Z Tỷ khối Z H2 7,72 Biết tốc độ phản ứng hai olefin với hidro Công thức phân tử % thể tích anken có ngun tử cacbon X là: A.C2H4 ;20% B C2H4 ;17,5% C C3H6 ;17,5% D C3H6 ;20% Câu 61: Hỗn hợp khí X gồm propilen H2 Cho 6,5 gam hỗn hợp X vào bình kín , có chứa bột niken xúc tác Đun nóng bình thời gian,thu hỗn hợp khí Y Dẫn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Biết tỷ khối Z so với metan 2,225 Hiệu suất phản ứng cộng propilen với hiđro là: A 53,3% B 60% C 75% D 80% Câu 62: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 16,625 Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X gam H2 Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác Nung bình thời gian hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 = 143/14 Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 60% B 55% C 50% D 40% - Trang | - Câu 55: Nung nóng hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon có cơng thức tổng qt CnH2n+2, CmH2m, Cn+m+1H2m (đều hiđrocacbon mạch hở điều kiện thường chất khí; n, m nguyên dương) 0, mol H2 bình kín (xúc tác Ni) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch Br2 CCl4, thấy có tối đa 24 gam Br2 phản ứng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y, thu a mol CO2 0,5 mol H2O Giá trị a A 0,25 B 0,30 C 0,50 D 0,45 Câu 63: Trong bình kín dung tích 2,24 lít chứa bột Ni xúc tác hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4 C3H6 (ở đktc) Tỉ lệ số mol C2H4 C3H6 1:1 Đốt nóng bình thời gian sau làm lạnh tới 00C thu hỗn hợp khí Y Cho hỗn hợp Y qua bình chứa nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,015 gam Biết tỉ khối X Y so với H2 7,6 8,445 Hiệu suất phản ứng C2H4 A 20% B 25% C 12,5% D 40% - Trang | - Câu 52: Xét sáu nhận định sau: (1) Phản ứng monobrom hóa propan (bằng Br2, đun nóng) tạo sản phẩm n-propyl bromua; (2) Phản ứng isobutilen với hidro clorua tạo sản phẩm t-butyl clorua; (3) Phản ứng dehidrat hóa 2-metylpentan-3-ol tạo sản phẩm 4-metylpent-2-en; (4) Phản ứng buta-1,3-đien với brom tạo 3,4-đibrombut-1-en ,4-đibrombut-2-en; (5) xiclo hóa benzen Cl2 (xúc tác bột Fe, đun nóng) ưu tiên tạo sản phẩm o-điclobenzen pđiclobenzen; (6) Monoclo hóa toluen Cl2 (chiếu sáng) ưu tiên tạo sản phẩm o-clotoluen p-clotoluen Số nh n định số sáu nh n định A B C D Câu 66: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu hỗn hợp Z gồm hai ancol X Y Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1 M thu dung dịch T nồng độ NaOH 0,05M Coi thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể Công thức cấu tạo thu gọn X Y A C2H5OH C3H7OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH Câu 75: Oxi hóa 0,3 mol C2H4 O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2) thu hỗn hợp khí X gồm C2H4 CH3CHO Cho toàn lượng X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu 0,3 mol Ag Phần trăm thể tích C2H4 X A 50% B 75% C 80% D 25% Câu 81: Hiđrat hóa hỗn hợp etilen propilen có tỉ lệ mol :3 có mặt axit H2SO4 loãng thu hỗn hợp ancol X Lấy m gam hỗn hợp ancol X cho tác dụng hết với Na thấy bay 448 ml khí (đktc) Oxi hóa m gam hỗn hợp ancol X O2 khơng khí nhiệt độ cao có Cu xúc tác hỗn hợp sản phẩm Y Cho Y tác dụng với AgNO3 NH3 dư thu 2,808 gam bạc kim loại Phần trăm số mol ancol propan-1-ol hỗn hợp là: A 75% B 25% C 12,5% D 7,5% Câu 55: Đồng trùng hợp đivinyl stiren thu cao su buna-S có cơng thức cấu tạo A (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n B (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n C (-CH2-CH-CH=CH2- CH(C6H5)-CH2-)n D (-CH2-CH2-CH2-CH2- CH(C6H5)-CH2-)n Câu 38: Chọn nhận xét sai A Cho hỗn hợp but-1-en but-2-en cộng H2O/H+ thu tối đa ancol B Từ tinh bột phương pháp sinh hóa ta điều chế ancol etylic C Cho CH3OH qua H2SO4 đặc, 400C thu sản phẩm hữu Y ln ln có dY/X>1 D Glixerol hòa tan Cu(OH)2 thu đồng phân (II) glixerat màu xanh lam Câu 98: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3 – đien stiren thu loại polime cao su buna-S Đem đốt mẫu cao su ta nh n thấy số mol O2 tác dụng 1,325 lần số mol CO2 sinh rA Hỏi 19,95 gam mẫu cao su làm màu tối đa gam brom? A 42,67 gam B.36,00 gam C 30.96 gam D.39,90 gam Câu 100: Cho hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal, ancol anlyllic Đốt cháy hoàn toàn mol X thu 40,32 lít CO2 (đktc) Đun X với bột Ni thời gian thu hỗn hợp Y có dY/X = 1,25 Nếu lấy 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M Giá trị V là: A 0, lít B 0,3 lít C 0,2 lít D 0,25 lít Câu 76: Hỗn hợp X gồm etylen propylen với tỷ lệ thể tích tương ứng 3:2 Hiđrat hố hồn tồn thể tích X thu hỗn hợp ancol Y, tỷ lệ khối lượng ancol bậc so với ancol bậc hai 28: Thành phần phần trăm khối lượng ancol iso-propylic hỗn hợp Y : A.11,63% B 43,88% C 44,88% D 34,88% Câu 57: Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp khí X gồm etilen propilen vào dung dịch KMnO4 31,6% nhiệt độ thấp, thu dung dịch Y chứa chất tan etilenglicol, propan-1,2-điol, kali hidroxit kết tủa Z Trong dung dịch Y nồng độ % etilenglicol 6,906% Phần trăm khối lượng propilen X là: A 62,88% B 73,75% C 15,86% D 15,12% - Trang | - ... 80,64 lít D 24,9 lít Câu 44: Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 ml H2O Phần trăm số mol anken X : A 75% B 25% C 50% D 40% Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có... hỗn hợp khí A gồm CH4 hai anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng gam, đồng thời thể tích hỗn hợp giảm nửa Công thức phân tử anken A C2H4, C3H6 B C3H6,... C4H10 C C4H8, C5H10 D C5H10, C6H12 Phần trăm thể tích anken hỗn hợp A A 15%, 35% B 20%, 30% C 25%, 25% D 40%, 10% Câu 48: Cho gam hỗn hợp hai anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch nước Br2 thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien, Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về anken và ankađien

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn