Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan

9 20 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 00:07

Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan. THUYẾT BÀI TẬP VỀ ANKAN Câu 2: Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 A 2,2,4,4-tetrametylbutan B 2,4,4-trimetylpentan C 2,2,4-trimetylpentan D 2,4,4,4-tetrametylbutan Câu : Tên gọi chất hữu X có CTCT : (CH3)2C(C2H5)CH2CH(CH3)CH2CH3 A 2-metyl-2,4-đietylhexan C 3,3,5-trimetylheptan B 2,4-đietyl-2-metylhexan D 3-etyl-5,5-đimetylheptan Câu 5: Hợp chất hữu X có tên gọi là: - clo - - metylpentan Công thức cấu tạo X là: A CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 C CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl D CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3 Câu 6: Có đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 5H12 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 7: Có đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C 6H14 ? A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Câu 8: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu : A B C D Câu 9: Hiđro hóa hồn tồn hiđrocacbon mạch hở X thu isopentan Số cơng thức cấu tạo có X A B C D Câu 10: Cho C7H16 tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol : 1, thu hỗn hợp gồm dẫn xuất monoclo Số cơng thức cấu tạo C7H16 có A B C D Câu 11: Phần trăm khối lượng cacbon phân tử ankan Y 83,33% Công thức phân tử Y là: A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 12: Phản ứng đặc trưng hiđrocacbon no A Phản ứng tách B Phản ứng C Phản ứng cộng D Cả A, B C Câu 13: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm là: A 1-clo-2-metylbutan B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan Câu 14: Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan là: A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan Câu 15: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan là: A 3,3-đimetylhecxan C isopentan B 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan Câu 16: Khi tiến hành phản ứng ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu dẫn xuất monoclo chất Tỉ khối Y so với hiđro 53,75 Tên X là: A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D etan Câu 17: Ankan Y phản ứng với brom tạo dẫn xuất monobrom có tỷ khối so với H 61,5 Tên Y là: A butan B propan C Iso-butan D 2-metylbutan Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A 2-metylpropan B 2,3-đimetylbutan C butan D 3-metylpentan Câu 19: Hai xicloankan M N có tỉ khối so với metan 5,25 Khi tham gia phản ứng clo (có chiếu sáng, tỉ lệ mol 1:1) M cho sản phẩm N cho sản phẩm Tên gọi xicloankan N M là: A metyl xiclopentan đimetyl xiclobutan B Xiclohexan metyl xiclopentan C Xiclohexan n-propyl xiclopropan D Cả A, B, C Câu 20: Khi monoclo ankan A người ta thu sản phẩm Vậy A là: A metan B etan C neo-pentan D Cả A, B, C - Trang | - Câu 21: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo ? A B C D Câu 22: Sản phẩm phản ứng clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan : (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3 A (1); (2) B (2); (3) C (2) D (1) Câu 23: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 CTPT chung dãy là: A CnHn, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n nguyên) C CnH2n-2, n≥ D Tất sai Câu 24: Trong phòng thí nghiệm điều chế metan cách sau ? A Nhiệt phân natri axetat với vôi xút B Crackinh butan C Từ phản ứng nhôm cacbua với nước D A, C Câu 25: Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết  có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh A B C D Câu 29: Xét bốn ankan: metan, etan, propan, isobutan, neopentan Số chất tạo sản phẩm monoclo A B C D Câu 30 : Chất X có CTPT CxHyCl Trong X, clo chiếm 46,4% khối lượng Số đồng phân X là: A chất B chất C chất D chất Câu 31: Cho dãy chất sau: metan, xiclopropan, etilen, axetilen, benzen, stiren Kết luận sau nói chất dãy trên? B.Cả chất có khả tham gia phản ứng cộng C.Có chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat amoniac D.Có chất có khả làm màu dung dịch brom Dạng 2: Phản ứng đốt cháy Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 C4H10 thu 4,4 gam CO2 2,52 gam H2O Giá trị m là: A 1,48 gam B 2,48 gam C 6,92 gam D 1,34 gam Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 35,2 gam CO2 21,6 gam H2O Giá trị m A 14,4 B 10,8 C 12 D 56,8 Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan dãy đồng đẳng 24,2 gam CO 12,6 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 35: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng thu 96,8 gam CO2 57,6 gam H2O Công thức phân tử A B là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 36: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 44 gam CO2 28,8 gam H2O Giá trị V là: A 8,96 B 11,20 C 13,44 D 15,68 Câu 37: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH 4, C2H6, C3H8 (đktc) thu 16,8 lít khí CO2 (đktc) x gam H2O Giá trị x là: A 6,3 B 13,5 C 18,0 D 19,8 Câu 38: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 40: Hỗn hợp hai ankan đồng đẳng liên tiếp có khối lượng 24,8 gam Thể tích tương ứng hỗn hợp 11,2 lít (đktc) Cơng thức phân tử ankan A CH4, C2H6 B C2H6, C3H8 C C3H8, C4H10 D C4H10, C5H12 Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử 28 đvC, thu nCO2 : nH2O = 10 : 13 Công thức phân tử hai hiđrocacbon là: A CH4 C3H8 B C2H6 C4H10 C C3H8 C5H12 D C4H10 C6H14 - Trang | - Câu 42: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon A B đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH) dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm Công thức phân tử A B A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 43: Đốt cháy hồn tồn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,9 gam H2O Thể tích khơng khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hồn tồn lượng khí thiên nhiên A 70 lít B 78,4 lít C 84 lít D 56 lít Câu 45 : Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H4 C3H6, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Tổng thể tích C2H4 C3H6 (đktc) hỗn hợp A : A 5,60 B 3,36 C 4,48 D 2,24 Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C3H8, C2H2, C3H4, C4H6 thu a mol CO2 18a gam H2O Tổng phần trăm thể tích ankan A : A 30% B 40% C 50% D 60% Câu 48: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C 2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích) Giả sử xảy phản ứng : 2CH4  C2H2 + 3H2 (1) CH4  C + 2H2 (2) Giá trị V : A 407,27 B 448,00 C 520,18 D 472,64 Câu 49 : Hỗn hợp khí A gồm etan propan Đốt cháy hỗn hợp A thu khí CO H2O theo tỉ lệ thể tích 11 : 15 a Thành phần % theo thể tích hỗn hợp : A 18,52%; 81,48% B 45%; 55% C 28,13%; 71,87% D 25%; 75% b Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp : A 18,52%; 81,48% B 45%; 55% C 28,13%; 71,87% D 25%; 75% Câu 51: Ta xem xăng hỗn hợp đồng phân hexan không khí gồm 80% N 20% O2 (theo thể tích) Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) khơng khí cần lấy để xăng cháy hoàn toàn động đốt ? A : 9,5 B : 47,5 C : 48 D : 50 136 Câu 52 : Hỗn hợp A (gồm O2 O3) có tỉ khối so với H2 Hỗn hợp B (gồm etan propan) có tỉ khối so với H2 18,5 Để đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol B cần phải dùng V lít A (ở đktc) Giá trị V A 13,44 B 11,2 C 15,68 D 31,36 Câu 53 : Trộn thể tích C3H8 O2 bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp Sau phản ứng làm lạnh hỗn hợp (để nước ngưng tụ) đưa điều kiện ban đầu Thể tích hỗn hợp sản phẩm (V 2) so với thể tích hỗn hợp ban đầu (V1) : A V2 = V1 B V2 > V1 C V2 = 0,5V1 D V2 : V1 = : 10 Câu 54 : Đốt cháy 13,7 ml hỗn hợp A gồm metan, propan cacbon (II) oxit, ta thu 25,7 ml khí CO điều kiện nhiệt độ áp suất Thành phần % thể tích propan hỗn hợp A khối lượng phân tử trung bình hỗn hợp A so với nitơ : A 43,8%; B 43,8%; nhỏ C 43,8%; lớn D 87,6%; nhỏ Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X Sản phẩm thu hấp thụ vào nước vôi dư tạo gam kết tủa Lọc kết tủa, cân lại bình thấy khối lượng bình nước vơi giảm 1,376 gam X có cơng thức phân tử : A CH4 B C5H12 C C3H8 D C4H10 Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X cần 7,84 lít O (đktc) Sản phẩm cháy gồm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, thấy có 19,7 gam kết tủa xuất khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc lại thu 9,85 gam kết tủa CTPT X : A C2H6 B C2H6O C C2H6O2 D C3H8 Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A Sản phẩm thu hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M, thu gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa, cân lại phần dung dịch thấy khối lượng tăng lên so với ban đầu 0,28 gam Hiđrocacbon có CTPT : A C5H12 B C2H6 C C3H8 D C4H10 - Trang | - Câu 58: Đốt cháy lít hiđrocacbon với thể tích khơng khí (lượng dư) Hỗn hợp khí thu sau H2O ngưng tụ tích 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư 16,5 lít, cho hỗn hợp khí qua ống đựng photpho dư lại 16 lít Xác định CTPT hợp chất biết thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất O2 chiếm 1/5 khơng khí, lại N2 A C2H6 B C2H4 C C3H8 D C2H2 Câu 59: Cho 400 ml hỗn hợp gồm nitơ hiđrocacbon vào 900 ml oxi (dư) đốt Thể tích hỗn hợp thu sau đốt 1,4 lít Sau cho nước ngưng tụ 800 ml hỗn hợp, người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy 400 ml khí Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Công thức phân tử chất hữu : A C3H8 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Câu 60: Nạp hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A (C nH2n+2) 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ cho nước ngưng tụ nhiệt độ ban đầu áp suất khí nhiên kế giảm lần Công thức phân tử ankan A là: A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Câu 61: Hỗn hợp khí X gồm hiđrocacbon no, mạch hở A B đồng đẳng Đốt cháy X với 64 gam O2 (dư) dẫn sản phẩm thu qua bình đựng Ca(OH) dư thu 100 gam kết tủa Khí khỏi bình tích 11,2 lít 0oC 0,4 atm Công thức phân tử A B : A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu 25 gam kết tủa khối lượng nước vôi giảm 7,7 gam CTPT hai hiđrocacon X : A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 63: X hỗn hợp ankan A B thể khí điều kiện thường Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc) Hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào nước vôi dư m gam kết tủa a Giá trị m : A 30,8 gam B 70 gam C 55 gam D 15 gam b Công thức phân tử A B : A CH4 C4H10 B C2H6 C4H10 C C3H8 C4H10 D C3H8 C5H12 Câu 64: Cho hỗn hợp A gồm anken ankan đồng đẳng liên tiếp vào bình có dung tích 5,6 lít chứa O2 0oC atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hết hiđrocacbon, sau đưa bình 273 oC áp suất bình p Nếu cho khí bình sau phản ứng qua bình đựng dung dịch H 2SO4 đặc bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam, bình tăng 7,92 gam Tính p biết dung tích bình thay đổi khơng đáng kể A 3,04 B 4,8 C 5,0 D 5,2 Câu 65: Hỗn hợp X gồm CH4, C3H8, C2H4 C3H4 Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X khơng khí (chứa 80% N2 20% O2 thể tích), sau phản ứng thu hỗn hợp gồm a mol N 2, 0,2 mol O2, 0,4 mol CO2 0,5 mol H2O Giá trị a : A 2,4 mol B 1,0 mol C 3,4 mol D 4,4 mol Câu 66: Cho 400 ml hỗn hợp gồm nitơ hiđrocacbon vào 900 ml oxi (dư) đốt Thể tích hỗn hợp thu sau đốt 1,4 lít Sau cho nước ngưng tụ 800 ml hỗn hợp, người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy 400 ml khí Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Công thức phân tử chất hữu : A C3H8 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Câu 67: Cho X hỗn hợp gồm propan, xiclopropan, butan xiclobutan Đốt m gam X thu 63,8 gam CO2 28,8 gam H2O Thêm H2 vừa đủ vào m gam X đun nóng với Ni thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 26,375 Tỉ khối X so với H2 A 25,75 B 22,89 C 24,52 D 23,95 Câu 68: Hỗn hợp khí X gồm ankan anken, hỗn hợp Y gồm O O3 Tỉ khối X Y so với H2 tương ứng 11,25 18 Đốt cháy hoàn tồn 4,48 lít hỗn hợp X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp Y thu 6,72 lit CO2 (các thể tích đo đktc) Giá trị V là: A 12,32 B 10,45 C Đáp án khác D 11,76 Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X dẫn sản phẩm qua bình kín: bình đựng dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng tăng 6,3 gam; bình đựng dung dịch Ca(OH) tạo 10 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa đun nóng dung dịch lại thu thêm 10 gam kết tủa Công thức phân tử X là: A C6H6 B CH4 C C6H12 D C6H14 Câu 70: Đốt cháy 2,92 gam hỗn hợp hai ankan A, B thu 0,2 mol CO Biết tỉ lệ số mol nA : nB = : Công thức phân tử A B - Trang | - A C2H6 C5H12 B C2H6 C7H16 C CH4 C4H10 D CH4 C5H12 Câu 71: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hồn tồn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Cơng thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc): A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Dang 2: Phản ứng Câu 74: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng hiđro 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol : (trong điều kiện chiếu sáng), thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A butan B 2,3-đimetylbutan C 3-metylpentan D 2-metylpropan Câu 75: Khi clo hóa metan thu sản phẩm X chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm : A CH3Cl B CH2Cl2 C CHCl3 D CCl4 Câu 76: Khi tiến hành phản ứng ankan X với brom có chiếu sáng người ta thu hỗn hợp Y chứa hai chất sản phẩm Tỉ khối Y so với khơng khí Tên X : A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D etan Câu 77 : Cho 8,0 gam ankan X phản ứng hết với clo chiếu sáng, thu chất hữu Y Z (d Y dZ  43) Sản phẩm phản ứng cho qua dung dịch AgNO dư, thu 86,1 gam kết tủa H2 H2 Tỉ lệ mol Y : Z : A : B : C : D : Câu 78 : Cho ankan X tác dụng với clo (as), thu 26,5 gam hỗn hợp dẫn xuất clo (monoclo điclo) Khí HCl bay hấp thụ hồn tồn nước, sau trung hòa dung dịch NaOH, thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 1M Xác định công thức X? A C2H6 B C4H10 C C3H8 D CH4 Dạng 4: Phản ứng Crackinh Câu 79: Tiến hành crackinh 10 lít khí butan, sau phản ứng thu 18 lít hỗn hợp khí X gồm etan, metan, eten, propilen, butan (các khí đo điều kiện) Hiệu suất trình crackinh A 60% B 70% C 80% D 90% Câu 80: Thực crackinh V lít khí butan, thu 1,75V lít hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon Hiệu suất phản ứng crackinh butan (biết khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất): A 80% B 25% C 75% D 50% Câu 81: Một bình kín chứa 3,584 lít ankan (ở 0oC 1,25atm) Đun nóng để xảy phản ứng cracking, đưa nhiệt độ bình 136,5oC áp suất đo 3atm Hiệu suất phản ứng cracking là: A 60% B 20% C 40% D 80% Câu 82: Crackinh C4H10 (A) thu hỗn hợp sản phẩm B gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 32,65 gam/mol Hiệu suất phản ứng crackinh : A 77,64% B 38,82% C 17,76% D 16,325% Câu 83: Cracking 8,8 gam propan thu hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 phần propan chưa bị crackinh Biết hiệu suất phản ứng 90% Khối lượng phân tử trung bình A : A 39,6 B 23,16 C 2,315 D 3,96 Câu 84: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) thời gian thu hh X gồm hidrocacbon Cho X qua dd Br2 dư khối lượng bình Br2 tăng lên 8,4 gam đồng thời có khí Y bay khỏi bình.Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 đktc.Giá trị V là: A 8,96 B 22,40 C 23,52 D 43,68 Câu 85: Tiến hành cracking nhiệt độ cao 5,8 gam butan Sau thời gian thu hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 Đốt cháy hồn tồn X khí oxi dư, dẫn tồn sản phẩm sinh qua bình đựng H2SO4 đặc Độ tăng khối lượng bình H2SO4 đặc A 9,0 gam B 4,5 gam C 18,0 gam D 13,5 gam Câu 86: Crackinh n-butan thu 35 mol hỗn hợp A gồm H 2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị crackinh Giả sử có phản ứng tạo sản phẩm Cho A qua bình nước brom dư thấy lại 20 mol khí Nếu đốt cháy hồn tồn A thu x mol CO a Hiệu suất phản ứng tạo hỗn hợp A : A 57,14% B 75,00% C 42,86% D 25,00% b Giá trị x : A 140 B 70 C 80 D 40 - Trang | - Câu 88: Crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan, thu hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon Dẫn tồn X qua bình đựng 400 ml dung dịch brom a mol/l, thấy khí khỏi bình có tỉ khối so metan 1,1875 Giá trị a : A 0,5M B 0,25M C 0,175M D 0,1M Câu 89: Crackinh 4,4 gam propan hỗn hợp X (gồm hiđrocacbon) Dẫn X qua nước brom dư thấy khí (Y) có tỉ khối so với H2 10,8 Hiệu suất crackinh : A 90% B 80% C 75% D 60% Câu 90: Khi crackinh nhiệt mol octan, thu hỗn hợp X gồm CH 15%; C2H4 50%; C3H6 25% lại C2H6, C3H8, C4H10 (theo thể tích) Thể tích dung dịch Br2 1M cần phản ứng vừa hỗn hợp X A mol B mol C mol D mol Câu 91: Crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu thể tích hỗn hợp Y Lấy 5,6 lít Y (đktc) làm màu vừa đủ dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a là: A 0,2 B 0,15 C 0,25 D 0,1 Câu 92: Cho etan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen H Tỉ khối hỗn hợp X etan 0,4 Hãy cho biết cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br dư số mol Br2 phản ứng ? A 0,24 mol B 0,16 mol C 0,40 mol D 0,32 mol Câu 93: Cho ankan X có cơng thức C7H16, crackinh hồn tồn X thu hỗn hợp khí Y gồm ankan anken Tỉ khối Y so với H2 có giá trị khoảng sau đây? A 12,5 đến 25,0 B 10,0 đến 12,5 C 10,0 đến 25,0 D 25,0 đến 50,0 Câu 94: Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp gồm pentan octan (có tỉ lệ mol : 1) thu hỗn hợp Y (Giả sử xảy phản ứng crackinh ankan với hiệu suất 100%) Khối lượng mol hỗn hợp Y (M Y) là: A 26,57  MY  46,5 B 23,25  MY  46,5 C MY  46,5 D 23,5  MY  26,57 Câu 95: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan, thu hỗn hợp X có hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) 117 thoát Tỉ khối Y so với H2 Giá trị m A 8,12 B 10,44 C 8,70 D 9,28 Câu 96: Thực phản ứng crackinh m gam n-butan, thu hỗn hợp X có hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) 117 thoát Tỉ khối Y so với H2 Giá trị m A 8,12 B 10,44 C 8,620 D 9,28 Câu 97: Crackinh ankan A thu hỗn hợp sản phẩm B gồm hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình 36,25 gam/mol, hiệu suất phản ứng 60% Công thức phân tử A (biết số mol khí sinh crackinh ankan gấp đôi số mol nó): A C4H10 B C5H12 C C3H8 D C2H6 Câu 98: Hỗn hợp X gồm ankan A H2, có tỉ khối X so với H2 29 Nung nóng X để crackinh hồn tồn A, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H 145/9 Xác định công thức phân tử A (biết số mol khí sinh crackinh ankan gấp đơi số mol nó) A C3H8 B C6H14 C C4H10 D C5H12 Câu 99: Khi đun nóng ankan A để tách phân tử hiđro, thu hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro 12,57 Công thức phân tử ankan A là: A Chỉ C2H6 B Chỉ C4H10 C C2H6 C3H8 D C3H8 C4H10 Câu 100: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, thu 0,11 mol CO 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol : 1), thu sản phẩm hữu Tên gọi X là: A 2-metylpropan B 2,2-đimetylpropan C 2-metylbutan D etan Câu 101: Crackinh m gam butan thu hỗn hợp khí X (gồm hiđrocacbon) Cho tồn X qua bình đựng dung dịch nước brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 5,32 gam lại 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y khơng bị hấp thụ, tỉ khối Y so với metan 1,9625 Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần dùng V lít khí O2 (đktc) Giá trị V A 29,12 lít B 17,92 lít C 13,36 lít D 26,88 lít - Trang | - Câu 102: Crackinh pentan thời gian, thu 1,792 lít hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Thêm 4,48 lít H vào X nung với Ni đến phản ứng hồn tồn thu, 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đo đktc) Đốt cháy hồn toàn Y cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, khối lượng kết tủa tạo thành là: A 25 gam B 35 gam C 30 gam D 20 gam Câu 103: Tiến hành crackinh 8,7 gam butan thu hỗn hợp khí X gồm: C 4H8, C2H6, C2H4, C3H6, CH4, C4H10, H2 Dẫn X qua bình đựng brom dư sau phản ứng thấy bình tăng a gam thấy có V lít (đktc) hỗn hợp khí Y Đốt cháy hồn tồn Y dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH) dư thấy bình tăng 18,2 gam Giá trị a A 3,2 B 5,6 C 3,4 D 4,9 Câu 104: Crackinh 4,48 lít butan (đktc), thu hỗn hợp X gồm chất H 2, CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8 Dẫn hết hỗn hợp X vào bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 8,4 gam bay khỏi bình brom hỗn hợp khí Y Thể tích oxi (đktc) cần đốt hết hỗn hợp Y : A 5,6 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 105: Cho m gam butan qua xúc tác (ở nhiệt độ thích hợp), thu hỗn hợp gồm hiđrocacbon Cho hỗn hợp khí sục qua bình đựng dung dịch nước brom dư lượng brom tham gia phản ứng 25,6 gam sau thí nghiệm bình brom tăng 5,32 gam Hỗn hợp khí lại sau qua dung dịch nước brom có tỉ khối so với metan 1,9625 Giá trị m : A 17,4 B 9,28 C 5,32 D 11,6 Câu 106: Khi crackinh hồn tồn thể tích ankan X thu ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H 12 Công thức phân tử X A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Câu 108: Cho ankan X có cơng thức C7H16, crackinh hồn tồn X thu hỗn hợp khí Y gồm ankan anken Tỷ khối Y so với H2 có giá trị khoảng sau đây? A 10,0 đến 25,0 B 12,5 đến 25,0 C 25,0 đến 50,0 D 10,0 đến 12,5 Câu 109: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan thu hỗn hợp X có hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Tỉ khối Y so với H2 117/7 Giá trị m A 10,44 B 8,70 C 9,28 D 8,12 Câu 110: Cho hỗn hợp X gồm axetilen CH4 Thực phản ứng chuyển hóa 2CH4  C2H2+3H2 15000C thời gian ngắn thấy phần trăm thể tích C 2H2 hỗn hợp phản ứng khơng thay đổi sau phản ứng Phần trăm thể tích C2H2 X là: A 50% B 40% C 20% D 25% Câu 111: Nung nóng etan nhiệt độ cao với chất xúc tác thích hợp thu hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen H2 Tỉ khối hỗn hợp X etan 0,4 Nếu cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br dư số mol Br2 phản ứng là: A 0,24 mol B 0,16 mol C 0,60mol D 0,32mol Câu 112: Khi nung butan với xúc tác thích hợp thu hỗn hợp T gồm CH 4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu 8,96 lít CO (đo đktc) 9,0 gam H2O Mặt khác, hỗn hợp T làm màu vừa hết 12 gam Br2 dung dịch nước brom Hiệu suất phản ứng nung butan là: A 75% B 65% C 50% D 45% Câu 113: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) thời gian thu hh X gồm hidrocacbon Cho X qua dd Br2 dư khối lượng bình Br2 tăng lên 8,4 gam đồng thời có khí Y bay khỏi bình.Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 đktC.Giá trị V là: A 8,96 B 22,40 C 23,52 D 43,68 Câu 114: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp T gồm CH 4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2và C4H6 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu 8,96 lít CO (đo đktc) 9,0 gam H2O Mặt khác, hỗn hợp T làm màu vừa hết 19,2 gam Br dung dịch nước brom Phần trăm số mol C4H6 T : A 9,091% B 8,333% C 16,67% D 22,22% Câu 115: Crackinh pentan thời gian thu 1,792 lít hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Thêm 4,48 lít H vào X nung với Ni đến phản ứng hồn tồn thu 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đo đktc) Đổt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, khối lượng kết tủa tạo thành là: A 25 g B 35g C 30g D 20g Câu 116: Khí gas hỗn hợp hóa lỏng butan pentan Đốt cháy loại khí gas hỗn hợp CO H2O với tỉ lệ thể tích tương ứng 13:16 % khối lượng butan hỗn hợp khí gas là: A 66,7 B 61,7 C 33,33 D 54,6 - Trang | - Câu 117: Thực phản ứng cracking hồn tồn ankan thu 6,72 lít hỗn hợp X(đktc) gồm ankan anken Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom thấy brom màu khối lượng bình brom tăng thêm 4,2gam Khí Y khỏi bình đựng dung dịch brom tích 4,48 lít(đktc) Đốt cháy hồn tồn Y thu 26,4 gam CO2 Tên gọi ankan ban đầu là: A.Pentan B propan C Hepxan D butan Câu 118: Crackinh V (lít) Butan với hiệu suất 75% hỗn hợp X Hiđrocacbon Đốt cháy hoàn toàn X, cần vừa đủ 2,6 mol O2 V (lít) Butan đktc có giá trị là: A 11,2 B 8,96 C 5,6 D 6,72 Câu 119: Nung 3,48 gam Butan xảy phản ứng crackinh với hiệu suất 60% 2,4 lít hỗn hợp khí X đo t0C, atm Phải trộn X với V lít Oxi đo t0C, 1atm để thu hỗn hợp có sức nổ mạnh Giá trị V là: A 9,25 B 9,5 C 9,75 D 10,25 - Trang | - Câu 100: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp ankan X, Y (X Y k nguyên tử C) thu b gam khí CO2 Khoảng xác định số nguyên tử C phân tử X theo a, b, k : b  k.(22a  7b) b b  k(22a  7b) b A B n n 22a  7b 22a  7b 22a  7b 22a  7b C n = 1,5a = 2,5b – k D 1,5a – < n < b+8 Câu 107: Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 Ca với số mol Cho 37,2 gam hỗn hợp vào nước đến phản ứng hoàn tồn thu hỗn hợp khí X Cho hỗn hợp khí X qua Ni, đun nóng thu hỗn hợp khí Y gồm C2H2, C2H4, C2H6, H2, CH4 Cho Y qua nước brom thời gian thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 3,84 gam có 11,424 lít hỗn hợp khí Z (đktc) Tỉ khối Z so với H A 2,7 B 7,82 C D 7,41 Câu 114: Thực phản ứng crackinh butan thu hỗn hợp X gồm ankan anken Cho toàn hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí 60% thể tích X khối lượng dung dịch Br tăng 5,6 gam có 25,6 gam brom tham gia phản ứng Đốt cháy hồn tồn khí bay thu a mol CO2 b mol H2O Vậy a b có giá trị là: A a = 0,9 mol b = 1,5 mol B a = 0,56 mol b = 0,8 mol C a = 1,2 mol b = 1,6 mol D a = 1,2 mol b = 2,0 mol Câu 120: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình là50 % Giá trị V (đktc) là: A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224,0 Câu 124: Tiến hành crăckinh 17,4 (g) C4H10 thời gian bình kín với xúc tác thích hợp thu hỗn hợp khí A gồm: CH4, C3H6, C2H6, C2H4, C4H8, H2 phần C4H10 chưa bị nhiệt phân Cho toàn A vào dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 bị nhạt màu đồng thời khối lượng bình tăng 8,4(g) có V (lít) hh khí B Đốt cháy hồn tồn B thu m(g) hỗn hợp gồm CO2 H2O Giá trị m là: A 46,4 B 54,4 C 42,6 D 26,2 Câu 125: Tiến hành phản ứng tách H2 từ Butan (C4H10) , sau thời gian thu hỗn hợp X gồm: CH2=CH-CH2-CH3, CH2=CH-CH=CH2 , H2 C4H10 dư , tỉ khối X so với khơng khí Nếu cho mol X vào dung dịch brom (dư) số mol brom tham gia phản ứng là: A 0,4 mol B 0,35 mol C 0,5 mol D 0,60 mol Câu 126: Đem crackinh lượng butan thu hỗn hợp gồm khí hiđrocacbon Cho hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước brom dư lượng brom tham gia phản ứng 25,6 gam sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,32 gam Hỗn hợp khí lại sau qua dung dịch nước brom có tỷ khối metan 1,9625 Hiệu suất phản ứng crackinh là: A 20,00% B 80,00% C 88,88% D 25,00% Câu 127 : Thực phản ứng crackinh butan thu hỗn hợp X gồm ankan anken Cho toàn hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí 60% thể tích X khối lượng dung dịch Br tăng 5,6 gam có 25,6 gam brom tham gia phản ứng Đốt cháy hồn tồn khí bay thu a mol CO2 b mol H2O Vậy a b có giá trị là: A a = 0,9 mol b = 1,5 mol B a = 0,56 mol b = 0,8 mol C a = 1,2 mol b = 1,6 mol D a = 1,2 mol b = 2,0 mol Câu 128: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) thời gian thu hh X gồm H-C Cho X qua dd Br du thi khối lượng bình Br2 tăng lên 9,4 gam đồng thời thấy khối lượng Br pu 40 gam có khí Y bay khỏi bình Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 đktc Giá trị V là: A 8,96 B 21,12 C 23,52 D 43,68 - Trang | - ... cháy hoàn toàn hỗn hợp ankan đồng đẳng thu 7,84 lít khí CO (đktc) 9,0 gam H2O Công thức phân tử ankan là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C3H8 C4H10 D C4H10 C5H12 Câu 40: Hỗn hợp hai ankan đồng đẳng liên... khí có 20% thể tích ankan A (C nH2n+2) 80% thể tích O2 (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ cho nước ngưng tụ nhiệt độ ban đầu áp suất khí nhiên kế giảm lần Công thức phân tử ankan A là: A CH4 B...Câu 21: Có ankan chất khí điều kiện thường phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo dẫn xuất monoclo ? A B C D Câu 22: Sản phẩm phản ứng clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan, Chuyên đề Luyện thi THPTQG Lý thuyết và bài tập về ankan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn