Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime.

4 16 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 00:04

Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime. Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime. 1 BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP POLIME Dạng tơ nilon phổ biến nilon–6,6 chứa 63,68% C; 12,38% N; 9,8%H; 14,4% O Công thức thực nghiệm nilon – A C5NH9O B C6N2H10O C C6NH11O D C6NH11O2 Polime X có khối lượng mol phân tử 400000 g/mol hệ số trùng hợp 4000 X A (-CH2-CH2-)n B (-CF2-CF2-)n C (-CH2-CH(CH3)-)n D (-CH2-CHCl-)n Phân tử khối trung bình PE 420 000 đvC, PVC 750 000 đvC Hệ số trùng hợp PE PVC A 12000 15000 B 12000 26786 C 15000 12000 D 15000 26786 Phân tử khối trung bình PVC 750000 Hệ số polime hoá PVC A 12.000 B 15 000 C 24 000 D 25 000 Một đoạn cao su buna-S tơ nilon-6,6 có phân tử khối 23700 56500 Số mắt xích có đoạn cao su buna-S tơ nilon-6,6 A 150 250 B 156 298 C 172 258 D 168 224 Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvc Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 Polime X có cơng thức đoạn mạch là: …–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–… có phân tử khối 42000 Hệ số polime hóa X xấp xỉ A 3000 B 1500 C 1000 D 750 Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng 48,6 mg Số mắt xích glucozơ (C6H10O5) có đoạn mạch A 1,806 1023 B 1,626 1023 C 1,806 1020 D 1,626 1020 Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua m gam PVC Số mắt xích -CH2-CHCl- có m gam PVC là: A 6,02.1021 B 6,02.1022 C 6,02.1020 D 6,02.1023 10 Để có 280 gam etilen cần trùng hợp phân tử etilen? A 5.6,02.1023 B 10.6,02.1023 C 15.6,02.1023 11 12 13 14 15 16 D 3.6,02.1023 Khi clo hoá PVC ta thu loại tơ clorin có chứa 66,18% clo Vậy trung bình phân tử clo tác dụng mắt xích PVC? A B C D Cứ mắt xích PVC phản ứng với phân tử clo tạo thành tơ clorin Phần trăm khối lượng clo loại tơ clorin A 56,8% B 66,7% C 73,2% D 79,7% Cao su lưu hố có 2% lưu huỳnh khối lượng Khoảng mắt xích isopren có cầu đisunfua –S-S- ? (Giả thiết S thay cho H cầu metylen mạch cao su) A 56 B 46 C 36 D 66 Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien acrilonitrin thu loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien acrilonitrin loại cao su A : B : C : D : Cứ 5,668 gam buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom CCl4 Tỉ lệ mắt xích buta1,3-đien stiren cao su buna-S A 1/3 B 1/2 C 3/5 D 2/3 Đun polime X với Br2/Fe thấy sinh chất khí khơng màu làm kết tủa dung dịch AgNO3 Nếu đun khan X thu chất lỏng Y (dY/kk = 3,586) Y tác dụng với Br2/Fe mà tác dụng với nước Br2 Cơng thức cấu tạo Y A C6H5–CH3 B C6H5–CH=CH2 C C6H5–C≡CH D C6H11–CH=CH2 17 Nhiệt phân nhựa gutta peccha chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H (dX/N2=2,43 ) Cứ 0,34 gam X phản ứng với dung dịch Br2 dư cho 1,94 gam chất lỏng nặng nước không tan nước Biết X phản ứng với H2 dư isopentan trùng hợp X polime có tính đàn hồi Cơng thức cấu tạo X A CH2=C=C(CH3)2 B CH≡C–CH(CH3)2 C CH2=C(CH3)–CH=CH2 D CH2=CH–CH=CH2 18 Tiến hành tổng hợp PVC cách đun nóng 37,5 gam vinyl clorua với lượng nhỏ (0,3 ÷ 0,7%) chất xúc tác benzoyl peoxit Cho toàn hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết xúc tác) vào 2,0 lít dung dịch Br2 0,1M; sau cho thêm KI dư thấy tạo thành 20,32 gam I Hiệu suất phản ứng tổng hợp PVC A 66,7% B 80,0% C 86,7% D 93,3% 19 Thực phản ứng trùng hợp 10,4 gam stiren Sau phản ứng, hỗn hợp thu cho tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M thêm tiếp dung dịch KI dư vào tạo 1,27 gam I2 Khối lượng polistiren sinh A 5,0 gam B 7,8 gam C 9,6 gam D 18,6 gam 20 Tiến hành trùng hợp Stiren thấy phản ứng xảy phần Cho toàn hỗn hợp sau phản ứng vào 100ml dung dịch Br2 0,15M, sau cho thêm KI (dư) thấy sinh I 2, lượng I2 tác dụng vừa hết với 40ml Na2S2O3 0,125M (trong phản ứng Na2S2O3 biến thành Na2S4O6) Khối lượng Stiren dư (khơng tham gia phản ứng) A 1,3 gam B 2,6 gam C 3,0 gam D 4,5 gam 21 Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), hiệu suất phản ứng 90% khối lượng polime thu A 4,3 gam B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam 22 Từ 100 ml dung dịch ancol etylic 33,34% (d = 0,69 g/ml) điều chế gam PE (hiệu suất 75%)? A 23 B 14 C 18 D 10,5 23 PVC điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 → C2H2 → CH2=CHCl → PVC Nếu hiệu suất tồn q trình điều chế 20% thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế PVC (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan) A 12846 cm3 C 8635 cm3 B 3584 cm3 D 6426 cm3 24 Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50% Giá trị V A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 25 Poli(vinyl clorua) điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đọan sau: Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần dùng để tổng hợp PVC A 5589 m3 C 2941 m3 B 5883 m3 D 5880 m3 26 Teflon sản xuất từ clorofom qua giai đoạn : CHCl3 → CHF2Cl → CF2=CF2 → Teflon Biết hiệu suất giai đoạn 80% Để sản xuất 2,5 Teflon khối lượng clorofom (tấn) cần dùng A 5,835 B 2,988 C 11,670 D 5,975 27 Để điều chế cao su buna người ta thực theo chuỗi phản ứng: Khối lượng ancol etylic cần lấy để điều chế 54 gam cao su buna theo sơ đồ A 92 gam B 184 gam C 115 gam D 230 gam 28 Từ xelulozo người ta điều chế cao su buna theo sơ đồ : Xenlulozơ → X → Y → Z → Cao su buna Để điều chế cao su từ nguyên liệu cao su ban đầu có 19% tạp chất, hiệu suất phản ứng đạt 80% khối lượng nguyên liệu cần A 16,20 B 38,55 C C.4,63 D 9,04 29 Biết hiệu suất q trình este hố trùng hợp 60% 80% Để tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) khối lượng axit ancol tương ứng cần dùng A 170 kg 80 kg B 171 kg 82 kg C 65 kg 40 kg D 215 kg 80 kg 30 Thủy tinh hữu poli (metyl metacrylat) PMM tổng hợp theo sơ đồ chuyển hóa sau: Axit metacrylic  metyl metacrylat  PMM với hiệu suất giai đoạn 75% 85% Muốn tổng hợp 10 thủy tinh hữu khối lượng axit metacrylic 80% (tấn) cần dùng là: A 1,349 B 1,265 C 1,433 D 1,686 Từ 150 kg metyl metacrylat điều chế m kg thủy tinh hữu plexiglas với hiệu suất 31 90% Giá trị m A 135n B 150 C 135 D 150n 32 Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh điều chế từ xenlulozơ axit nitric Biết hiệu suất phản ứng điều chế 90% Thể tích axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần dùng để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat A 11,28 lít B 7,86 lít C 36,5 lít D 27,72 lít Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngồi amino axit dư người ta 33 thu m gam polime 1,44 gam nước Giá trị m A 5,25 gam B 5,56 gam C 4,56 gam D 4,25 gam 34 Khi trùng ngưng axit aminoaxetic thu m gam polime 10,8 gam H2O Giá trị m A 55,6 gam B 45,6 gam C 39,9 gam D 34,2 gam 35 Trùng ngưng axit –aminocaproic thu m kg polime 12,6 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90% Giá trị m A 104,8 B 79,1 C 94,32 D 84,89 36 Phân tử khối trung bình caosu tự nhiên thủy tinh hữu plexiglat 36,720 47,300 (đvC) Số mắt xích trung bình cơng thức phân tử loại polime A 680 473 B 540 473 C 680 550 D 540 550 37 Cứ 2,62 gam cao su Buna-S phản ứng vừa hết với 1,6 gam brom dung dịch CCl4 Tỷ lệ số mắt xích butadien stiren phân tử cao su Buna -S là: A 2: B 3: C : D 1: 38 Trong công nghiệp polietilen (PE) điều chế từ metan theo sơ đồ: CH4  C2H2  C2H4  PE với hiệu suất giai đoạn 80% Để tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể 39 40 41 42 43 tích) Giá trị V A 11,2 B 22,4 C 28,0 D 16,8 Khối lượng phân tử tơ capron 15000 đvC Số mắt xích trung bình phân tử loại tơ gần là: A 145 B 133 C 118 D 113 Đun 248g hh X gồm phenol fomandehit (tỉ lệ mol 1: 1),xt axit thu hh X gồm polime chất trung gian o-hidroxibenzylic (Y) Loại bỏ polime,cho Y pứ vừa đủ dd Br2 thu 28,2g kết tủa Hiệu suất pứ tạo polime A 90% B 95% C 85% D 80% Thuỷ phân 1250 gam protein X thu 425 gam alanin Nếu phân tử khối X 100 000 đvC số mắt xích alanin có phân tử X A 328 B 382 C 453 D 479 2,834 gam cao su buna-S phản ứng vừa đủ với 1,731 gam Br2 dung môi CCl4 Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) loại cao su A : B : C : D : Từ 1kg CaCO3 điều chế lít C3H8 (đktc) biết trình điều chế tiến hành theo sơ đồ sau: A V = 34,47 lít B V = 36,6 lít C V = 48,8 lít D 68,95 lít 44 Muốn tổng hợp 60 kg thủy tinh hữu (thủy tinh plexiglat) khối lượng axit ancol phải dùng (biết hiệu suất q trình este hóa q trình trùng hợp 60% 80%) A 107,5kg 40kg B 85kg 40kg C 32,5kg 20kg D 85,5 kg 41 kg 45 Khi cho 534,6 gam xenlulozơ phản ứng với HNO3 đặc thu 755,1 gam hỗn hợp A gồm hai sản phẩm hữu có chất xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc nổ Tách xenlulozơ trinitrat cho vào bình kín chân khơng dung tích khơng đổi lít cho nổ (sản phẩm gồm chất khí CO, CO2, H2, N2) Sau đo thấy nhiệt độ bình 3000C Hỏi áp suất bình (atm) gần với giá trị sau nhất: A 150 B 186 C 155 D 200 46 Xenlulozo trinitrat gọi pyroxilin, nổ khơng tạo khói nên gọi thuốc nổ ( súng) khơng khói, sản phẩm phân hủy gồm N2, CO, CO2 nước Khi cho nổ 400 gam pyroxilin (có 25,75% khối lượng tạp chất trơ) sinh tổng thể tích khí (ở đktc) là: A 168 lít B 246,4lít C 224lít D 268,8 lít 47 Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu loại polime caosu buna-S Đem đốt mẫu cao su ta nhận thấy số mol O2 tác dụng 1,325 lần số mol CO2 sinh Mặt khác cho 19,95 gam mẫu cao su làm màu tối đa m gam brom Giá trị m A 30,96 B 42,67 C 39,90 D 36,00 48 Thủy phân 86g poli(vinyl axetat) để điều chế poli(vinyl ancol) thu 48,2g polime %khối lượng polime chưa bị thủy phân A 20% B 8% C 2,5% D 10% ... PVC điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: CH4 → C2H2 → CH2=CHCl → PVC Nếu hiệu suất tồn q trình điều chế 20% thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế PVC (xem khí thi n nhiên chứa 100%... cần V m3 khí thi n nhiên (ở đktc) Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thi n nhiên hiệu suất trình 50% Giá trị V A 224,0 B 448,0 C 286,7 D 358,4 25 Poli(vinyl clorua) điều chế từ khí thi n nhiên (metan... X A CH2=C=C(CH3)2 B CH≡C–CH(CH3)2 C CH2=C(CH3)–CH=CH2 D CH2=CH–CH=CH2 18 Tiến hành tổng hợp PVC cách đun nóng 37,5 gam vinyl clorua với lượng nhỏ (0,3 ÷ 0,7%) chất xúc tác benzoyl peoxit Cho toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime., Chuyên đề Luyện thi THPTQG Các dạng bài tập về polime.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn