Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương tt

28 14 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ NGỌC HỒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: QuảnHành cơng Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢNHÀNH CHÍNH CƠNG HÀ NỘI – 2019 Luận án hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯU KIẾM THANH PGS.TS NGÔ THÀNH CAN Luận án bảo vệ Hội đồng ………………………… Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … nhà … Hội trường bảo vệ Luận án Tiến sĩ Học viện Hành Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …h… ngày … tháng … năm ……… thể tìm hiểu luận án thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau gia nhập WTO, Việt Nam phải chuẩn bị đương đầu với nhiều thách thức nâng cao trình độ quảnhành nhà nước, nâng cao chất lượng định hành lực quảnhành nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng chiến lược tầm xa để tăng số cạnh tranh, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức sân chơi lớn Một điều kiện đảm bảo cho định hành lực quảnhành nâng cao nằm vai trò tham mưu Bộ máy tham mưu nhiệm vụ đề xuất phương án sách, chiến lược tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực Trong đó, loạt vấn đề nảy sinh hoạt động kỹ thuật khâu tổ chức tham mưu cho thấy tính cấp thiết việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo yếu tố kỹ thuật cho máy tham mưu hoạt động xứng tầm với nhiệm vụ thời kỳ Thời đại kinh tế tri thức đòi hỏi tăng cường hàm lượng tri thức hoạt động kinh tế trị xã hội Vị trí tham mưu qua nâng cao yếu tố bản, mang tính định cho phát triển Đây lý tác giả lựa chọn hướng nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài: Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu hoạt động công tác tham mưu quan hành nhà nước TƯ Nhiệm vụ nghiên cứu: Luận án tập trung thực hịên nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa sở lý luận về: công tác tham mưu; - Thực việc khảo sát thực trạng tổ chức quản lý hoạt động tham mưu, thực trạng, kết hoạt động tham mưu quan hành nhà nước cấp trung ương - Trên sở đánh giá thực trạng phân tích nguyên nhân, Luận án đưa giải pháp cụ thể giới thiệu mơ hình tổ chức tham mưu phù hợp với yêu cầu điều kiện cần thiết áp dụng mơ hình đại hóa cơng tác tham mưu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu Giải pháp hồn thiện cơng tác tham mưu cho quan hành nhà nước trung ương Phạm vi nghiên cứu Luận án: Tìm hiểu cơng tác tham mưu quản lý HCNN giai đoạn 2010-2014 giai đoạn ngắn nhiều thay đổi mãnh liệt, gắn với mốc Việt Nam bước đầu đẩy mạnh cải cách hành giai đoạn Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác tham mưu, nhận diện khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức thực yếu tố đảm bảo cho công tác tham mưu giới hạn hoạt động tham mưu quan quảnnhà nước trung ương Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận:Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mac Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân dân dân Phương pháp cụ thể áp dụng để nghiên cứu: Phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp thống kê, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống… Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết khoa học Câu hỏi nghiên cứu: a, Công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương nghiên cứu sở lý luận nào? b, Công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương tổ chức thực theo cách thức nào? Mức độ đáp ứng yêu cầu quảnhành nhà nước cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương nào? Cơng tác ưu điểm cần phát huy hạn chế cần khắc phục? Các điều kiện cốt lõi đảm bảo chất lượng công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương đáp ứng mức độ nào? d, Cần giải pháp để hồn thiện cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương? Giả thiết khoa học: Dưới góc độ khoa học quảnhành cơng, việc xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương đảm bảo chất lượng, đảm bảo yêu cầu tính hợp lý, hợp pháp, tính quán, tính khả thi cho định quảnhành nhà nước trung ương, đảm bảo tính hiệu cho đạo tầm vĩ mô; Từ đó, đảm bảo hiệu hoạt động quản lý HCNN nói chung Những đóng góp đề tài Hệ thống hóa kiến thức lý luận cơng tác tham mưu, tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn Việt nam quốc tế hoạt động tham mưu sách hiệu Trình bày thực trạng kết chất lượng tham mưu quản lý HCNN trung ương, mức độ đáp ứng yêu cầu QLHCNN công tác tham mưu quan NN trung ương - Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu cho công tác tham mưu quan NN trung ương, làm sở tham khảo, áp dụng cho tham mưu hành NN cấp, ngành Xây dựng công cụ đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá hoạt động tham mưu Xây dựng chế khuyến khích vật chất, tạo động lực cho hoạt động tham mưu.Xây dựng quy trình tổ chức tham mưu cách linh hoạt.Xây dựng mơ hình hệ thống trung tâm hỗ trợ thơng tin tham mưu liên ngành, viện sách chiến lược, xã hội hóa cơng tác tham mưu Xây dựng điều kiện áp dụng phương pháp quản lý sáng kiến cách thường xuyên, liên tục định kỳ Tổ chức hoạt động tham mưu xây dựng tiến hành cách linh hoạt, tập hợp trí tuệ tập thể, xã hội Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận án: a, Về mặt lý luận: Luận án xác định rõ ràng vị trí, nhiệm vụ, vai trò cơng tác tham mưu hoạt động quảnhành NN; xác định nội dung, lý luận công tác tổ chức hoạt động tham mưu, quy trình, phương pháp tham mưu b, Về mặt thực tiễn, Luận án đóng góp sau: - Đánh giá thực trạng tổ chức thực trạng đội ngũ tham mưu hành nhà nước trung ương nay, xác định mức độ ảnh hưởng điều kiện chủ quan tới hiệu hoạt động tham mưu - Xây dựng giải pháp mặt nhằm đảm bảo tập hợp trí tuệ xã hội tạo sở pháp lý sở kỹ thuật cho đề xuất sách Cấu trúc luận án Luận án chia làm chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu cơng tác tham mưu quan HCNN trung ương Chương sở lý luận công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương Chương Thực trạng công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương Chương Quan điểm đạo giải pháp hoàn thiện cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Đánh giá chung nhóm tài liệu nghiên cứu yếu tố kỹ thuật, công nghệ tham mưu xem xét góc độ sau: 1.1 Khái niệm tham mưu thuật ngữ liên quan Các nghiên cứu tham mưu nước bao gồm lụân án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp bộ, sách chuyên khảo, nghiên cứu tạp chí, hội thảo, đăng diễn đàn mạng… Các tài liệu Lụân án tiến sỹ kỹ tham mưu ban Đảng, đề tài nhiên cứu khoa học cấp máy tham mưu văn phòng bộ, phần lớn viết hội thảo, sách chuyên khảo, báo khoa học Các tài liệu giới thiệu khái niệm công tác tham mưu, chất công tác tham mưu mối liên quan với thuật ngữ khác tư vấn, tham vấn Tuy vậy, tài liệu chưa phân tích vị trí, vai trò tham mưu hành giai đoạn Khái niệm tham mưu đề cập khái niệm tham mưu từ góc độ hoạt động cá nhân mà chưa đề cập đến hoạt động tham mưu mà chủ thể tổ chức 1.2 Về kỹ năng, quy trình, phương tiện kỹ thuật tham mưu Nhóm kỹ thu thập, xử lý thông tin tham mưu quan Đảng TƯ: Còn nhiều hạn chế việc chủ động bao quát thông tin từ kênh khác nhau, đặc bịêt thơng tin mang tính phát hiện, dự báo thơng tin Bên cạnh đó, nội dung khác sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh, hệ thống hóa thơng tin, bảo vệ bí mật thơng tin… thiếu Các tài liệu nước xác định nội dung kỹ tham mưu, giai đoạn hoạt động tham mưu, song chưa xây dựng quy trình tham mưu hoạt động quan, tổ chức hành chưa xây dựng phương pháp tổ chức vận hành máy tham mưu, cách thức tham gia phối hợp phận, cá nhân cổ máy tham mưu 1.3 Về nghiên cứu, tổ chức công tác tham mưu Các tác giả ý tới yếu tố ảnh hưởng kỹ tham mưu Về tổ chức, ý yêu cầu quy trình tham mưu, công tác thẩm định…Tuy nhiên ý kiến dừng đề xuất, chưa nghiên cứu cụ thể Các tài lịêu đề cập đến công tác tham mưu quan Đảng trung ương; đội ngũ quan quyền dừng nhận xét đánh giá thực tiễn công tác tham mưu lực lượng vũ trang công an, qn đội, cơng tác tham mưu Chưa tài liệu bao quát tình hình cụ thể tham mưu quyền chưa nghiên cứu chung tổ chức tham mưu, tài liệu đánh giá hoạt động tham mưu cá nhân cán tham mưu 1.4 Về điều kiện, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tham mưu Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh tới yếu tố trị, văn hóa tham mưu Ngoài ra, tác giả đề cập tới số vấn đề liên quan đến yếu tố kỹ thuật yêu cầu công tác tham mưu Các tác giả cho rằng, để hoạt động tham mưu đạt hiệu cao, bên cạnh yếu tố chủ quan lực, phẩm chất đội ngũ tham mưu, phải quan tâm đến yếu tố: Môi trường thuận lợi để người tham gia hoạt động tham mưu thu thập, lưu truyền, xử lý, trao đổi, so sánh, công bố… thông tin Yếu tố khách quan: chế, sách tuyển dụng, đãi ngộ chuyên viên; Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu; Điều kiện đảm bảo củng cố phát triển kỹ tổ chức tham mưu Các nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tham mưu, song chưa cơng trình nghiên cứu hệ thống hóa tác yếu tố chưa sâu đánh giá phân tích đầy đủ mức độ tương quan yếu tố đề cập với chất lượng tham mưu 1.5 Về giải pháp, cơng nghệ hồn thiện cơng tác tham mưu Về thực tiễn, tài liệu khảo sát kỹ tham mưu cán ban đảng TƯ, máy tham mưu văn phòng Các tài liệu tập trung vào nghiên cứu thực trạng kỹ tham mưu cán Các tài lịêu đề cập đến công tác tham mưu quan Đảng trung ương; đội ngũ quan quyền dừng nhận xét đánh giá thực tiễn công tác tham mưu lực lượng vũ trang cơng an, qn đội Chưa tài liệu bao qt tình hình cụ thể tham mưu quyền chưa nghiên cứu chung tổ chức tham mưu, tài liệu dừng lại đánh giá hoạt động tham mưu cá nhân cán tham mưu Các kiến nghị đề xuất giải pháp dừng lại giải pháp cụ thể cho vịêc nâng cao kỹ tham mưu ban đảng TƯ Các tài lịêu chưa nghiên cứu giải pháp cho hoạt động tham mưu quyền chưa giải pháp tổ chức cơng tác tham mưu Các giải pháp mang tính đơn lẻ công tác đào tạo bồi dưỡng, chế độ sách cụ thể cán tham mưu, chưa giải pháp tổng thể mang tầm vĩ mơ tính thống nhất, tổ chức máy tham mưu tư vấn sách mang tính liên kết, chưa giải pháp cụ thể mang tính phát triển công nghệ hỗ trợ áp dụng công cụ tính tốn cụ thể 1.6.Kinh nghiệm quốc tế đổi công tác tham mưu Một số nước giới xây dựng quy trình tham mưu theo hướng tăng cường trách nhiệm tham mưu thẩm định tính hợp pháp văn Mơ hình Mỹ nước phương tây tổ chức xây dựng sách; Mơ hình Châu Á ( Ấn độ, trung quốc) phát triển viện sách; Kinh nghiệm số quốc gia Pháp tuyển chọn khắt khe 200/ hàng ngàn người; Mơ hình tổ chức chế tham mưu độc lập, mơ hình đổi tổ chức, hoạt động Chính phủ Như vậy, hồn thiện cơng tác tham mưu quan quảnhành nhà nước trung ương vấn đề mới, chưa nghiên cứu thấu đáo đầy đủ cơng trình khoa học, tài lịêu tham khảo Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 2.1 Khái niệm, chức năng, đặc điểm, vai trò tham mưu quan HCNN trung ương 2.1.1 Khái niệm tham mưu thuật ngữ liên quan Qua tổng hợp cho thấy: Tham mưu quảnhành nhà nước dạng đặc thù lĩnh vực quảnhành nhà nước nhằm cung cấp ý kiến, đề xuất phương án, giải pháp để cá nhân, cấp thẩm quyền xem xét, sử dụng q trình định Chủ thể hoạt động cá nhân, tổ chức chuyên trách hệ thống, chịu trách nhiệm pháp lý nội dung, kết tham mưu thông qua việc thực công tác thông tin, phân tích, đề xuất phương án giải đắn, hiệu lĩnh vực chuyên môn Khái quát rộng chức tham mưu hành thấy tham mưu không hoạt động cá nhân phận mà quan, tổ chức chuyên trách tham mưu cho tổ chức lãnh đạo trường hợp tham mưu cho Chính phủ việc xây dựng sách, ban hành định tổ chức thực định 2.1.2 Chức , nhiệm vụ phận tham mưu Với cách hiểu vậy, phận tham mưu đặc thù ln vị trí trợ giúp chủ thể nhà lãnh đạo, quảnChính đặc điểm, yêu cầu chủ thể lãnh đạo định tính chất, đặc điểm đội ngũ tham mưu.Về nội dung tham mưu, chia làm loại; tham mưu tổng hợp tham mưu chuyên ngành.Đối tượng tham mưu, từ góc độ tham mưu tổ chức, hiểu cấp quản lý lãnh đạo quyền lực ban hành thực định quản lý Tìm hiểu chủ thể cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương xác định cá nhân, tổ chức thực công tác tham mưu cho đối tượng lãnh đạo quan hành nhà nước trung ương Bộ phận thực công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương hiểu bộ, quan ngang tham mưu cho Chính phủ vụ thuộc tham mưu cho lãnh đạo Vì vậy, sản phẩm tham mưu định quản lý cụ thể tham mưu xây dựng sách vĩ mô 2.1.3 Đặc điểm, phạm vi đối tượng cơng tác tham mưu hành nhà nước trung ương Thứ nhất, công tác tham mưu hoạt động mang tính trợ giúp, nghĩa ln gắn liền với hoạt động quản lý lãnh đạo, đó, hoạt động quản lý lãnh đạo trung tâm, đối tượng phục vụ tham mưu Thứ hai, cơng tác tham mưu mang tính chun nghiệp, gắn liền lĩnh vực, chuyên môn cụ thể, hoạt động mang tính chun mơn sâu Thứ ba, cơng tác tham mưu mang tính chuyên trách, tức người thực hiên công tác tham mưu phải đội ngũ chuyên trách tổ chức, trách nhiệm tham mưu, thực hoạt động cách thường xuyên, chịu trách nhiệm kết tham mưu, tính đắn hiệu mà phương án tham mưu đưa lại Thứ tư, tham mưu phục vụ lãnh đạo gắn liền với công tác thông tin Trách nhiệm giao phó đòi hỏi phận tham mưu phải đảm bảo thông tin mặt, kịp thời, đầy đủ Đối tượng phục vụ tham mưu hành nhà nước trung ương hoạt động quản lý, lãnh đạo hành nhà nước TƯ Đặc điểm quảnhành nhà nước hoạt động mang tính ảnh hưởng trực tiếp tới mặt đời sống xã hội, công dân Về phạm vi ảnh hưởng, hoạt động hành nhà nước TƯ tạo ảnh hưởng trực tiếp lên nhiều đối tượng ngành, lĩnh vực phạm vi toàn ngành, toàn quốc, nhiều địa phương, đặc biệt lĩnh vực liên quan đến hoạt động đối ngoại, yếu tố nước 2.1.4 Trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ tham mưu Tham mưu trách nhiệm: - Cung cấp cho quản lý đầy đủ nội dung thông tin, cứ, sở, liệu cần thiết đối tượng quản lý thơng tin liên quan đến q trình quản lý; - Phân tích, giải thích, thuyết phục nhà quản lý để lựa chọn phương án tối ưu từ phương án đề xuất phù hợp với mục tiêu quản lý; trách nhiệm xem xét, đánh giá hiệu định quản lý, chủ động đưa đề xuất, cảnh báo…giúp lãnh đạo kịp thời điều chỉnh, điều hành đạo thực định; - Dự báo khả năng, kịp thời báo cáo cảnh báo cố, khả xảy cố đối tượng quản lý, ảnh hưởng từ môi trường khách quan tới đối tượng quản lý cho nhà quản lý; - Trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phục vụ tham mưu tổ chức xử lý thông tin, chia sẻ liệu; - Trang thiết bị máy móc phục vụ hội nghị, thực hịên nhiệm vụ tham mưu; - Trang thiết bị liên kết, phối kết hợp họat động tham mưu; - Trang thiết bị phục vụ kiểm soát hệ thống; - Dịch vụ kỹ thuật tham mưu ; - Cơng cụ thuộc tính máy móc,kỹ thuật máy tính, phần mềm chuyên dụng, thiết bị tuyền thơng, liên lạc… 2.6 Quy trình, phương pháp thực hoạt động tham mưu 2.6.1 Phương pháp xác định vấn đề Phương pháp xác định vấn đề cách xác đòi hỏi dựa việc xây dựng nguồn tin, kênh thơng tin, đảm bảo tính kịp thời thơng tin Đặc biệt cần coi trọng tính xác, đầyđủ thông tin yêu cầu tính dự báo cao thơng tin quản lý, cần sở liệu diễn biến, q trình lịch sử vấn đề để xác định mức độ tất yếu vấn đề phát sinh, giúp cho việc đầu tư giải vấn đề hiệu quả, tránh lãng phí Đồng thời phát vấn đề cần mang tính kịp thời để giúp cho cấp quản lý chủ động ứng phó 2.6.2 Tổ chức hệ thống sở liệu, thông tin cho tham mưu Theo đặc thù hoạt động quảnhành chính, hoạt động đảm bảo thông tin công tác tham mưu bao gồm nội dung sau:Tổ chức nguồn tin, xây dựng hệ thống sở liệu, dịch vụ cung cấp thông tin, công tác quản lý hồ sơ, tài liệu tham mưu Nội dung công tác xử lý thông tin tham mưu bao gồm: - Thu thập, đánh giá, phân loại, kiểm tra, chọn lọc, xếp; - Xây dựng hệ thống sở liệu, lưu giữ, tra tìm; - Tổng hợp, phân tích, xây dựng phương án; - Xây dựng nguồn tin, tổ chức nguồn tin; - Phân tích hồn cảnh, tình Tính kịp thời bảo mật: Một vấn đề quan trọng q trình xử lý thơng tin mà người tham mưu cần đảm bảo tính kịp thời bảo mật thông tin Thông tin tham mưu đặc biệt quan trọng phục vụ cho việc đề chiến lược đạo, điều hành Nguyên tắc làm việc máy tham mưu cần xây dựng sở chế bảo mật mang tính yêu 12 cầu cá nhân cần kết hợp cách tối ưu với phương án chia sẻ thông tin ngành, lĩnh vực 2.6.3 Phương pháp, xây dựng phương án, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch Xây dựng phương án tham mưu bước quy trình tham mưu sau hoạt động xác định vấn đề xử lý thông tin tham mưu Xây dựng phương án tham mưu xây dựng giải pháp nhằm giải vấn đề xác định Yêu cầu việc xây dựng phương án tham mưu cần đảm bảo tính khách quan, hợp lý, khả thi, kịp thời, phù hợp với mục tiêu, mục đích quản lý, tiết kiệm, hiệu quả, cứ, thẩm quyền yêu cầu cụ thể cần đặt 2.6.4 Phương pháp trình bày đề xuất, là, việc với lãnh đạo: Nhóm kỹ làm việc với lãnh đạo khía cạnh: - Kỹ làm việc trực tiếp với lãnh đạo; - Kỹ làm việc gián tiếp với lãnh đạo, thông qua việc thực thi nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo 2.7 Kinh nghiệm cơng tác tham mưu hành giới Kinh nghiệm số quốc gia Pháp tuyển chọn khắt khe 200/ hàng ngàn người Mơ hình tổ chức chế tham mưu độc lập, mơ hình đổi tổ chức, hoạt động Chính phủ Một số nước giới xây dựng quy trình tham mưu theo hướng tăng cường trách nhiệm tham mưu thẩm định tính hợp pháp văn Mơ hình phát triển viện sách ( Châu Á, Mỹ ) 13 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 3.1 Khái quát quan hành nhà nước trung ương Luận án giới thiệu khái quát tổ chức hoạt động, cấu tổ chức, chức nhiệm vụ quan hành nhà nước trung ương gồm Chính phủ, bộ, quan ngang bộ, quan, đơn vị nghiệp thuộc 3.2 Hệ thống văn quy định hành thực trạng cấu tổ chức máy tham mưu hành nhà nước 3.2.1 Hệ thống văn quy định hành nhà nước công tác tham mưu Thời gian qua, nội dung văn áp dụng đem lại hiệu to lớn việc ban hành sách thiết thực, phù hợp với tiêu chí hội nhập Tuy nhiên, yêu cầu cải cách máy xây dựng thể chế tình hình hội nhập sâu vào kinh tế giới, phá vỡ khó khăn, trì trệ lúng túng vận dụng sách xây dựng hành với hàm lượng tri thức cao đặt cho việc cải cách thể chế cách linh hoạt hơn, đặc biệt xây dựng đội ngũ chuyên gia, thu hút nhân tài máy công chức hành trách nhiệm chất lượng tham mưu Vẫn nhiều bất cập nội dung văn quy định hành như: chưa xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm phân cấp quảntrung ương chế độ trách nhiệm người đứng đầu hệ thống quan hành 3.2.2 Thực trạng cấu tổ chức máy tham mưu HCNN Thời gian qua, Chính phủ rà sốt lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan, đơn vị, tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức quyền địa phương Đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ Tuy bản, máy tham mưu hành cấu lại tương đối hợp lý, song nhiều vấn đề bất cập chưa giải đặt nhiệm vụ cho thời gian tới 14 3.2.3 Thực trạng đội ngũ nhân tham mưu quan HCNN TƯ Kết khảo sát cho thấy đặc điểm lực đội ngũ tham mưu hành nhiều thay đổi tích cực theo định hướng cải cách hành Những thay đổi liên quan trực tiếp đến đổi công tác tuyển dụng, bố trí cán tham mưu Bên cạnh thành tựu đạt được, lực đội ngũ tham mưu nảy sinh nhiều bất cập Từ đặt yêu cầu đổi mạnh mẽ công tác tuyển dụng, bố trí cán tham mưu 3.3 Thực trạng quy trình thực cơng tác tham mưu hành NN trung ương 3.3.1 Thực trạng kỹ phát vấn đề Những vấn đề tham mưu phát thường tiến hành thông qua họp giao ban, tiếp xúc với đại diện cục thực thi: cục thực thi báo cáo trường hợp chưa giải quyết, chậm giải quyết, vướng mắc quy định pháp luật chưa rõ ràng, đầy đủ Việc thực nội dung nhiều bất cập xác định vấn đề chưa trúng, chưa sâu, chưa kịp thời 3.3.2 Thực trạng tổng hợp, phân tích thơng tin Khảo sát sơ năm gần đây, tất đề xuất sách, ban hành văn quy phạm pháp luật lấy ý kiến Tuy nhiên, mức độ thực khác Trách nhiệm tham mưu vấn đề chưa xây dựng danh mục hệ thống tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến Hồ sơ đánh giá tác động 1-2 năm gần ý đảm bảo thực hiện, song mang tính hình thức sơ sài 3.3.3 Thực trạng xây dựng nội dung báo cáo Trên thực tế, báo cáo quan hành nhà nước chưa thực đầy đủ thiếu phần phân tích hiệu Các số thống kê báo cáo chưa đủ làm cứ, liệu để đánh giá cách khách quan đầy đủ tình hình lực quảnnhà nước cấp ngành 3.3.4 Thực trạng áp dụng công thức thống kê- dự báo Một vấn đề công thức tính để thống kê cần xác, thống phù hợp thực tiễn nhiều định dựa số liệu cơng thức tham mưu tính sai cũ gây nguy hại 3.3.5 Thực trạng xây dựng, đề xuất phương án trình lãnh đạo Luận án đánh giá hiệu vịêc áp dụng phương pháp tư mức trung bình: Phác thảo, xây dựng hệ thống ý tưởng, lực liên hệ vấn đề tổng hợp, dự báo diễn biến đội ngũ tham mưu;Đánh giá lực 15 tiếp cận lãnh đạo, trình bày ý tưởng tham mưu, khả thuyết phục tham mưu, chiêu thức PR cho sách 3.4 Thực trạng đánh giá chất lượng hoạt động tham mưu quan HCNN trung ương 3.4.1 Thực trạng đánh giá sản phẩm tham mưu Nội dung luận án đề giới thiệu bảng tổng hợp khảo sát đánh giá sản phẩm tham mưu qua năm Qua kết báo cáo rà soát văn quy phạm pháp luật quy điểm số theo thang điểm 100 qua khảo sát ý kiến đánh giá hài lòng từ phía lãnh đạo, chủ thể sử dụng cán tham mưu, tổng hợp điểm trung bình thấy đánh giá lực chất lượng tham mưu tăng từ trung bình lên mức tốt qua năm nhiên không tăng đặn Việc tăng nhanh tăng chậm thấy tác động mơi trường kinh tế xã hội đòi hỏi ngày cao chất lượng tham mưu Sự cải tiến chất lượng tham mưu không ngày liệt chiến lược cụ thể không đáp ứng đươc thay đổi nhanh xã hội 3.4.2 Thực trạng công tác đánh giá công chức tham mưu Việc đánh giá dễ dãi, nhiều mang tính cào tạo nên tâm lý chán nản cho nhân tốt, lực nhiệt huyết máy Tiêu chí đánh giá kết công tác hàng năm đội ngũ tham mưu chưa rõ ràng Thiếu thông tin hiệu thực tế phương án tham mưu tổng hợp, đề xuất Thời gian vừa qua ghi nhận cải tiến định quan hành NN quản lý nhân trình độ, văn quy đinh biện pháp triển khai thực hiện, giúp cho đội ngũ tham mưu giúp việc điều chỉnh, lọc, thái độ làm việc nghiêm túc, tập trung 3.4.3 Định giá sản phẩm tham mưu Tính chi phí đánh giá đề xuất sách nội dung hoạt động khác với mục tiêu khác Tính chi phí để định giá chi trả cho đề xuất Các định sách lược giải vụ không đánh giá đề đánh giá chất lượng tham mưu Luận án xây dựng phương pháp định giá sản phẩm tham mưu, làm tiền đề xây dựng thị trường ý tưởng 3.5 Thực trạng điều kiện đảm bảo hiệu cho hoạt động tham mưu quan HCNN trung ương 3.5.1 Thực trạng công tác nhân tham mưu 16 Cách thức tuyển dụng yêu cầu kỹ thuật đặt tương đối phù hợp với tiêu chí đội ngũ chuyên môn, song việc tuyển dụng công chức nguồn chưa mang tính sáng tạo, linh hoạt, chưa đánh giá lực sáng tạo, kinh nghiệm, lĩnh Vẫn thiếu tiêu chí đánh giá khả làm việc độc lập, phương pháp phân tích xử lý thông tin để xây dựng giải pháp Về nội dung, chương trình, cơng tác mở lớp quản lý lớp: Kết ứng dụng kiến thức kỹ đào tạo vào công việc chuyên môn đội ngũ tham mưu đột phá, mang tính lẻ tẻ, chưa sâu rộng, phổ biến, chưa nâng đến tầm áp dụng công nghệ Luận án giới thiệu bảng tổng hợp kết đánh giá công tác mở lớp đào tạo cán tham mưu 3.5.1 Thực trạng đảm bảo điều kiện, tổ chức thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu tham mưu Luận án giới thiệu bảng tổng hợp đặc điểm thơng tin phục vụ tham mưu sách Nội dung đánh giá cho thấy: Việc tổ chức thông tin chưa áp dụng đồng đều, công tác quản lý hồ sơ, tài liêu giấy cẩu thả, tuỳ tịên (nhiều nơi thiếu danh mục hồ sơ, việc lựa chọn tiêu đề chưa khoa học, chưa xác định thời hạn bảo quản tài liệu, việc nộp lưu hạn chế, thông tin chưa phân loại); Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ thông tin lưu trữ tổng hợp, phân tích thơng tin vụ yếu Luận án giới thiệu đặc điểm nguồn thông tin thực tiễn hoạt động thực tế tham mưu 3.5.3 Tổng hợp điều kiện, tổ chức đảm bảo hiệu công tác tham mưu Luận án giới thiệu bảng tổng hợp xác định mối quan hệ chất lượng tham mưu với điều kiện, yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tham mưu với phân tích nội dung Luận án mức độ thỏa mãn yêu cầu thực tiễn điều kiện mặt tổ chức chưa giải thách thức hoạt động tham mưu giai đoạn tới 3.6 Đánh giá chung và phân tích nguyên nhân chất lượng hoạt động tham mưu Đánh giá chung đặc điểm đội ngũ tham mưu cho thấy bản, đội ngũ tham mưu đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc chung công tác Tuy nhiên, đối chiếu với nhiệm vụ yêu cầu cải cách hành tình hình mới, thực trạng đội ngũ chưa thể đáp ứng yêu cầu đổi mới, cụ thể yêu cầu tính linh hoạt, tập trung trí tuệ, tổ chức xử lý thông tin kịp thời đưa dự báo tầm xa 17 Nguyên nhân chủ quan khâu tổ chức, quản lý, đào tạo bồi dưỡng máy, nhân tham mưu: Đội ngũ tham mưu chưa nhiều cải tiến hoạt động xuất phát từ lực đội ngũ này, khâu tuyển dụng, đào tạo sử dụng cán Tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá lực đội ngũ tham mưu chung chung, từ chưa sở đổi hoạt động tuyển dụng, đào tạo, khó xây dựng chế khuyến khích đặc biệt đội ngũ Về tổ chức máy, viện nghiên cứu tản mát, mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu nghiên cứu khoa học ứng dựng vào thực tiễn xây dựng sách Các ngun nhân mối quan hệ hữu với đòi hỏi xây dựng giải pháp đồng bộ, kế hoạch trước mắt lâu dài tăng cường lực đội ngũ tham mưu 18 Chương IV QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THAM MƯU CỦA QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 4.1 Quan điểm đạo, giải pháp thể chế hóa, đổi chế, tổ chức máy tham mưu 4.1.1 Quan điểm đạo đổi công tác tham mưu quan HCNN trung ương Quan điểm hồn thiện cơng tác tham mưu phải xác định từ nhận thức nội trọng tâm the chốt cải cách hành nhà nước Tổ chức hoạt động tham mưu cần hướng tới mục tiêu đường lối phát triển Đảng giai đoạn đảm bảo phục vụ lợi ích quần chúng nhân dân, tăng cường tính dân chủ, tính chất quan hành nhà nước phục vụ dân Hồn thiện cơng tác tham mưu, đảm bảo yếu tố kỹ thuật cho công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo quản lý HCNN Từ khẳng định uy tín quan công quyền, đem lại niềm tin cho nhân dân 4.1.2 Giải pháp thể chế hóa, đổi chế tham mưu Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm Thủ tướng Chính phủ tập thể Chính phủ; Quy phạm hóa chặt chẽ chế độ trách nhiệm người đứng đầu hệ thống quan hành Xây dựng cơng cụ đánh giá, lượng hóa tối đa tiêu chuẩn đánh giá hoạt động tham mưu Xây dựng chế khuyến khích vật chất, tạo động lực cho hoạt động tham mưu Xây dựng quy trình tổ chức tham mưu cách linh hoạt Xây dựng hệ thống trung tâm hỗ trợ thông tin tham mưu liên ngành, viện xây dựng sách chiến lược, xã hội hóa cơng tác tham mưu Kỹ thuật hóa, tiêu chuẩn quy trình hóa số hoạt động tham mưu 4.1.3 Giải pháp đổi tổ chức máy tham mưu Việc tổ chức đội ngũ cần đổi phù hợp theo yêu cầu như: chế đánh giá sản phẩm tham mưu, đánh giá lực cán bộ, khuyến khích nhân chất lượng cao, linh hoạt tuyển dụng nhiệm cán chương trình đào tạo 19 Đi kèm với thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm chế chun gia chế chi trả Ngồi việc tính lương cơng chức lãnh đạo tự xây dựng chế độ, tự đánh giá, mời gọi, định chế chù lao, bổng lộc chuyên gia cấp cao Ngoài chế độ lương bổng, thù lao đựơc tính thêm sở đánh giá sản phẩm tham mưu cụ thể, thông qua việc định giá cơng trình nghiên cứu sách Cần xây dựng trung tâm liên kết chia sẻ thông tin trung tâm tư vấn sách 4.2 Giải pháp tổ chức đội ngũ nhân tham mưu 4.2.1 Đổi chế tổ chức đội ngũ nhân tham mưu Cần thiết xây dựng chế pháp luật tương xứng quyền hạn trách nhiệm người lãnh đạo, sử dụng sản phẩm tham mưu hiệu qủa xây dựng máy tham mưu Xây dựng chế chuyên gia cán tham mưu Về trách nhiệm hiệu tham mưu: Cần ràng buộc trách nhiệm sử dụng hiệu máy tham mưu với đội ngũ lãnh đạo hành sử dụng kết tham mưu Về cấu lại tổ chức máy tham mưu thí điểm thực đưa viện nghiên cứu trực thuộc vụ tham mưu Quy định tiêu chuẩn công chức tham mưu, tiêu chuẩn ý tưởng sách Xây dựng sách đãi ngộ đội ngũ tham mưu 4.2.2 Xây dựng khung lực cán tham mưu Luận án giới thiệu mẫu biểu kèm hệ số đánh giá lực tham mưu Về đào tạo bồi dưỡng, cần đặc biệt trọng đào tạo bồi dưỡng máy tham mưu theo hướng nhu cầu cá nhân chủ đề đào tạo mức độ đào tạo Trước hết xây dựng chuẩn cơng chức tham mưu số vị trí Trên xác định nhu cầu bồi dưỡng xây dựng kế hoạch đào tạo Bộ máy tham mưu cần bổ sung kỹ mềm tư sáng tạo, xây dựng kế hoạch, thống kê, phân tích thơng tin, trình bày ý tưởng, kỹ thuyết phục quan trọng việc hợp tác đào tạo, học hỏi kinh nghiệm 4.3 Áp dụng công nghệ tự động hóa, mơ hình liên thơng, tích hợp thông tin tham mưu Cũng hoạt động máy quản lý, việc nâng hiệu hoạt động tham mưu cần đảm bảo theo hướng tăng cường tính định lượng tổ chức đánh giá cơng việc, tính tốn, cung cấp sở vật chất 20 kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động tham mưu; xây dựng thành quy trình, tiêu chuẩn thơng qua việc lượng hóa hoạt động tham mưu, đảm bảo tính chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến nội dung kỹ thuật tham mưu Đổi phương pháp tham mưu họp, hội nghị; phương pháp, kỹ làm việc với lãnh đạo thực thi nhiệm vụ tham mưu 4.3.1 Tự động hóa phân loại, xử lý sai số, đảm bảo tính định lượng thơng tin tham mưu Áp dụng công nghệ thông tin: sử dụng dịch vụ, phần mềm kiểm tra xử lý số liệu thống kê nhằm kiểm tra, thẩm định thông tin, loại bỏ số liệu không đủ độ tin cậy sai số lớn Đánh giá thông tin, xây dựng mối quan hệ thông tin định lượng định tính tham mưu ; 4.3.2 tự động hóa điều tra thống kê, xử lý số liệu Đổi phương pháp kỹ thuật lưu trữ, tổ chức nguồn tin truyền đưa thông tin phục vụ tham mưu ;Tổ chức nguồn tin tham mưu Xây dựng mơ hình liên thơng, hệ thống tích hợp thơng tin tham mưu Giải pháp để tiết kiệm, tạo hiệu thu thập, tổng hợp, phân tích nguồn tin kịp thời, xây dựng mơ hình liên thơng tổ chức thông tin Xây dựng hệ thống sở liệu chung Những trung tâm chịu phần trách nhiệm việc đảm bảo cung cấp, kiểm tra, hệ thống thông tin theo yêu cầu từ quan 4.3.4 Xây dựng hệ thống tích hợp thơng tin tham mưu Xây dựng cấu trúc hệ thống thông tin quản lý phục vụ tham mưu;Đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thông tin, thống kê phục vụ tham mưu;Xây dựng sở vật chất, trang thiết bị xây dựng hệ thống tích hợp thơng tin phục vụ quản lý ngành 4.4 Đổi phương pháp, quy trình tham mưu chiến lược 4.4.1 Đổi phương pháp xác định vấn đề, phân công giải Hoạt động phát vấn đề tổ chức cách hệ thống chuyên nghiệp với chuyên gia nghiên cứu, trách nhiệm phân tích thơng tin thu thập cách thường xun thực tốt chế độ báo cáo định kì cung đột xuất 4.4.2 Đổi phương pháp kỹ thuật xây dựng phương án, quản lý chiến lược, kế hoạc, quy hoạch Xác định hệ thống quản lý tổng thể vĩ mô tổ chức quản lý vi mơ, đó:Đối với lãnh đạo quan điểm riêng, phong cách riêng để thực 21 mục tiêu quản lý Xây dựng phương án chiến lược:Phân tích SWOT bước hình thành chiến lược hoạt động tổ chức 4.4.3 Đổi phương pháp trình bày kết tham mưu Ngồi báo cáo tóm tắt văn viết trình cho lãnh đạo, người tham mưu cần trực tiếp trình bày với lãnh đạo ý đồ dự án, vấn đề cộm, phản ứng xảy Đặc biệt nhấn mạnh vào sở, luận chứng khoa học để bảo vệ phương án lựa chọn, phân tích, xử lý thơng tin đối tượng quản lý Đặc biệt báo cáo phải đảm bảo yêu cầu khách quan, không đưa đánh giá chủ quan, cảm tính mà phải số liệu cụ thể, định lượng, làm sở Một vấn đề cần phương án thuyết phục lãnh đạo cần tư vấn lựa chọn định Với tính chất cơng việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin để "tự động hoá" hoạt động 4.4.4 Xây dựng phương pháp làm việc với lãnh đạo Luận án giới thiệu nội dung kỹ làm việc với lãnh đạo; Quy trình tổ chức hoạt động làm việc với lãnh đạo;Đánh giá lực làm việc với lãnh đạo cán tham mưu đề xuất phương pháp xây dựng kỹ làm việc với lãnh đạo Luận án xây dựng công cụ nghiên cứu bảng trắc nghiệm thái độ xác định thời điểm, trạng thái tổ chức làm việc với lãnh đạo; Quy trình điều chỉnh phong cách cá nhân 4.5 Giải pháp đánh giá, định giá sản phẩm tham mưu, xây dựng thị trường ý tưởng 4.5.1 Giải pháp đánh giá sản phẩm tham mưu Luận án giới thiệu bảng mẫu tổng hợp tiêu chí đánh giá Kết đánh giá cần đưa vào hệ thống bảng xếp hạng số thức hàng năm của quan HCNN (ví dụ bảng xếp hạng số cải cách hành chính) Đánh giá sản phẩm tham mưu tiến hành trước sau ban hành sách 4.5.2 Định giá sản phẩm tham mưu Luận án giới thiệu bảng mẫu tiêu chí định giá sản phẩm tham mưu quy trình định giá sản phẩm Việc đánh giá đề xuất tiến hành trước hết đội ngũ tham mưu xây dựng ý tưởng Bản thân đội ngũ chế đánh giá đề xuất ý tưởng Bên cạnh việc đánh giá ý tưởng thơng qua chế thẩm định từ bên (từ đội ngũ chuyên gia, viên nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu độc lập) Việc thẩm định cần trình lãnh đạo 22 trước ban hành, phê duyệt sách bước thức quy trình xây dựng sách 4.5.3 Giải pháp xây dựng thị trường ý tưởng, tham mưu Xây dựng thị trường đặt vấn đề phải định giá ý tưởng Để định giá ý tưởng cần thiết phải xây dựng quy trình đánh giá khung tham chiếu giá Đương nhiên, cán máy tham mưu thực nhiệm vụ trực tiếp sản xuất ý tưởng Ngoài ra, cán máy tham mưu giúp cho việc hỗ trợ mặt chuyên môn tổ chức xã hội trình sản xuất ý tưởng cho hình thức mục tiêu phù hợp với hệ thống sách nhà nước, tăng tính khả thi phù hợp với q trình thực hệ thống máy NN 23 KẾT LUẬN Từ đổi vị trí, vai trò tham mưu, thực tiễn đặt yêu cầu, nguyên tắc cơng tác tham mưu tính linh hoạt, kịp thời, tính dự báo chiến lược chế truyền thống tổ chức tham mưu bộc lộ nhiều hạn chế mặt linh hoạt tổ chức, xác định trách nhiệm tham mưu, chế độ, sách khuyến khích hoạt động tham mưu tư vấn sách đánh giá hiệu công tác Đánh giá chung đặc điểm đội ngũ tham mưu cho thấy bản, đội ngũ tham mưu đáp ứng yêu cầu, nguyên tắc chung công tác Tuy nhiên, đối chiếu với nhiệm vụ yêu cầu cải cách hành tình hình mới, thực trạng đội ngũ chưa thể đáp ứng yêu cầu đổi mới, cụ thể yêu cầu tính linh hoạt, tập trung trí tuệ, tổ chức xử lý thông tin kịp thời đưa dự báo tầm xa Qua phân tích đánh giá kết hoạt động thực tế tổ chức máy tham mưu, Luận án xác định nguyên nhân làm chậm q trình cải cách, đại hóa hoạt động tham mưu Dựa thực tiễn kết đạt khó khăn, vướng mắc hoạt động tham mưu quản lý, đối chiếu với yêu cầu cần thiết thông tin tham mưu, Luận án giới thiệu hệ thống giải pháp mang tính tổng thể từ nhận thức,triển khai thực hiện, đánh giá công tác tham mưu; kết nối liên thông thông tin, xây dựng thị trường ý tưởng giải pháp cụ thể như: đổi phương pháp tổng hợp thông tin, xử lý số liệu, phương pháp thống kê, dự báo, xác định sai số, lượng hóa thơng tin tham mưu nội dung quản lý như: tham mưu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, phân công công việc Những Giải pháp này nhằm mục tiêu đảm bảo sở khoa học, tăng cường tính xác, khách quan cho cơng tác tham mưu, thu hút nguồn lực trí tuệ xã hội, nâng cao lực tham mưu cho quan, tổ chức 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CÙNG MỘT TÁC GIẢ “Một số vấn đề lực đội ngũ tham mưu tổ chức hành Nhà nước”,Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 12/2015; “Về đảm bảo tính thực tiễn tham mưu hành nhà nước”, Tạp chí QuảnNhà nước, số 238 (11/2015); “Hồ Chí Minh với cơng tác viết bài, soạn thảo văn bản”, Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, số 30 (6/2010); “Kỹ thuật tham mưu tổ chức”, chuyên đề sách chuyên khảo “Kỹ nghiệp vụ hành chính”, chủ biên TS Nguyễn Văn Hậu), NXB Lao động, H 2015; “Phân biệt khái niệm tham mưu thuật ngữ liên quan hành nhà nước”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bàn thuật ngữ hành chính”, Học viện Hành Quốc gia, 2015 “Đặc điểm, vị trí pháp lý đội ngũ tham mưu, tổng hợp hành chính”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xu hướng quản trị hành văn phòng bối cảnh nay”, Học viện Hành Quốc gia, 12/2015; 10 “Một số biện pháp bảo mật thông tin, tài liệu điện tử quan hành chính”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xu hướng quản trị hành văn phòng bối cảnh nay”, Học viện Hành Quốc gia, 12/2015; 11 “Tham mưu xây dựng chiến lược quảncông sở”, Nội san Khoa Văn CNHC, Học viện hành chính, số 02/2011; 12 “Về công tác tham mưu cải cách hành chính”, Nội san Khoa Văn CNHC, Học viện hành chính, số 06/2013; ... chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu công tác tham mưu quan HCNN trung ương Chương Cơ sở lý luận cơng tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương Chương Thực trạng công tác tham mưu quan. .. lịêu tham khảo Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 2.1 Khái niệm, chức năng, đặc điểm, vai trò tham mưu quan HCNN trung ương 2.1.1 Khái niệm tham. .. quan hành nhà nước trung ương xác định cá nhân, tổ chức thực công tác tham mưu cho đối tượng lãnh đạo quan hành nhà nước trung ương Bộ phận thực công tác tham mưu quan hành nhà nước trung ương hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương tt , Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn