Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập việt nam tt

27 16 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:55

BỘ TÀI CHÍNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  ĐỖ NGỌC TRÂM HỒN THIỆN KẾ TỐN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUN NGHIỆP CƠNG LẬP VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : : Kế toán 9.34.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Ngơ Thế Chi PGS.TS Đồn Vân Anh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Tài Vào hồi , ngày tháng năm 20… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện tài DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đỗ Ngọc Trâm (2011), “Phát huy vai trò thơng tin kế tốn tiến trình xã hội hóa dịch vụ cơng”, Tạp chí kế tốn kiểm tốn, số 10/2011(97), tr 32-34 Đỗ Ngọc Trâm (2011), “Để thông tin kế tốn khu vực cơng đáp ứng u cầu tiến trình “Mở cửa hội nhập quốc tế”, Tạp chí Thanh tra tài chính, số 110 (8-2011), tr 19-20 (Đồng tác giả) Đỗ Ngọc Trâm (2017), “Bàn chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước”, Tạp chí Thanh tra tài chính, số 175+176 (1+2-2017), tr 82-83 Đỗ Ngọc Trâm (2017), “Kế tốn kinh phí ngân sách nhà nước bối cảnh tự chủ tài hội nhập kế toán quốc tế - Ứng dụng cho trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt nam”, Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, số 02/ 2017 (163), tr 25-29 Đỗ Ngọc Trâm (2017), “Tự chủ tài chính, hội tụ kế tốn quốc tế u cầu cải tiến chất lượng thông tin hệ thống báo cáo tài - Ứng dụng cho trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt nam”, Tạp chí Nghiên cứu tài kế tốn, số 03/2017 (164), tr 38-41 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay, giống nhiều đơn vị nghiệp cơng lập Việt nam, kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập đứng trước nhiều thách thức Nhà nước thay đổi phương thức quản lý từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát đầu ra, gắn kết với phân công trách nhiệm cho chủ thể quản lý, đối chế quản lý tài theo hướng tăng cường tự chủ, xu hướng hòa nhập hội tụ với kế tốn khu vực cơng quốc tế Việc áp dụng kế toán theo sở kế toán đảm bảo phù hợp điều kiện đặc trưng hoạt động đơn vị, cung cấp thông tin cho đối tượng quản lý nhà nước đối tượng khác liên quan nhà đầu tư kinh doanh, học sinh gia đình, xã hội làm định quản lý, đầu tư cách hiệu ln câu hỏi kế tốn trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt Nam Đòi hỏi cấp thiết việc hồn thiện kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam khía cạnh vận dụng sở kế tốn phù hợp xác định đo lường đối tượng kế toán thu nhận xử lý cung cấp thông tin kế toán thúc đẩy tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam” 2/ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1/ Tổng hợp cơng trình nghiên cứu trước lĩnh vực * Nghiên cứu kế tốn đơn vị dịch vụ cơng - khía cạnh sở kế tốn * Nghiên cứu kế tốn đơn vị dịch vụ cơng – khía cạnh kinh nghiệm ứng dụng chuẩn mực kế toán cơng quốc tế * Nghiên cứu kế tốn đơn vị dịch vụ cơng – khía cạnh thơng tin kế tốn phân tích thơng tin kế tốn * Một số nghiên cứu kế toán đơn vị dịch vụ cơng – khía cạnh tổ chức cơng tác kế tốn, sử dụng kế tốn cơng cụ quản lý tài đơn vị dịch vụ cơng vv… Từ tổng quan tác giả đánh giả vấn đề nghiên cứu kế thừa nội dung tác giả tiếp tục nghiên cứu 2.2/ Khoảng trống nghiên cứu Hiện nay, Việt Nam thiếu nghiên cứu thực chứng nội dung cơng tác kế tốn tài theo sở kế tốn góp phần khẳng định sở kế toán ứng dụng khuyến nghị hoàn thiện tương lại sở kế toán kế toán đơn vị nghiệp công lập Việt Nam Tại trường THCNCL Việt Nam, kế tốn tn thủ khung sách kế tốn hành nghiệp chung nhà nước ban hành, mặt chưa đảm bảo phản ánh đầy đủ hoạt động theo đặc thù đào tạo nghề ngắn hạn, thực đơn đặt hàng doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ …, mặt khác chưa phục vụ nhu cầu thơng tin kế tốn đối tượng nhà nước (doanh nghiệp liên kết đào tạo, tổ chức liên kết kinh doanh, tổ chức tài cho đơn vị vay nợ…) Trong môi trường kinh tế xã hội biến động khơng ngừng với nhiều đòi hỏi thách thức từ xu hướng hội nhập quốc tế, sách nhà nước phải thay đổi để phù hợp, kế tốn trường THCNCL khơng nên trọng tn thủ sách, cung cấp thơng tin phục vụ quản lý nhà nước mà cần nắm vững chủ động vận dụng sở kế toán phù hợp vào cơng tác kế tốn để phản ánh bao qt hoạt động kinh tế tài ngày đa dạng, đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn xác thực, hiệu phục vụ người sử dụng nhà trường Vẫn thiếu nghiên cứu chuyên sâu nội dung 3/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục đích khái qt: hệ thống hóa vấn đề lý luận kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập theo sở kế toán, dùng kết nghiên cứu thực chứng trường THCNCL Việt Nam mặt củng cố hệ thống lý luận sở kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Việt Nam mặt khác đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện kế tốn trường THCNCL Việt nam theo sở kế toán phù hợp tương lai gần Mục tiêu cụ thể: (i) Nghiên cứu yếu tố chi phối kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập; Tổng kết vấn đề lý luận tảng kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập theo sở kế tốn dồn tích sở kế tốn tiền mặt; Tìm hiểu khn mẫu nội dung kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập tn theo sở kế toán quốc tế chấp nhận từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam (ii) Nghiên cứu khảo sát thực tế nội dung kế toán trường THCNCL Việt nam; Nhận định sở kế toán thực đánh giá, phân tích ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn tuân theo sở kế toán trường THCNCL Việt Nam (ii) Đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán trường THCNCL Việt nam góc độ áp dụng sở kế tốn 4/ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nhiệm vụ luận án phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá lý luận thực tiễn để trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Câu hỏi 1: Lý luận kế toán đơn vị nghiệp cơng lập đứng góc độ sở kế tốn gì? Câu hỏi 2: Những thay đổi sở kế toán áp dụng cho kế toán đơn vị nghiệp công lập theo kinh nghiệm quốc tế nào? Câu hỏi 3: Thực trạng nội dung kế toán hoạt động kinh tế trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt nam khía cạnh vận dụng sở kế tốn diễn nào? Câu hỏi 4: Phân tích, đánh giá nội dung kế toán trường THCNCL Việt nam khía cạnh ứng dụng sở kế tốn? Câu hỏi 5: Các giải pháp hồn thiện nội dung kế toán trường THCNCL theo sở kế tốn phù hợp gì? 5/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5.1/ Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung kế tốn góc độ vận dụng sở kế toán trường THCNCL Việt nam điều kiện chi phối yếu tố: chế tự chủ tài chính; tiến trình xã hội hóa giáo dục nhằm thu hút nguồn đầu tư tài ngồi NSNN; đòi hỏi thơng tin kế tốn phải đảm bảo chất lượng phục vụ quản trị nội hướng đến phục vụ trình hợp báo cáo tài quốc gia tương lai; u cầu chuẩn hóa cơng tác kế tốn theo chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế đáp ứng đòi hỏi hội nhập kinh tế tồn cầu hóa 5.2/ Phạm vi nghiên cứu: Về mặt không gian: trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam độc lập chịu quản lý Sở giáo dục đào tạo tỉnh thành phố (từ 2016 trở trước) Sở lao động thương binh xã hội (từ sau 2016) Về mặt thời gian: năm gần chưa thành hai giai đoạn với mốc 31/12/2017 Về mặt nội dung: tập trung nghiên cứu cơng tác kế tốn tài 6/ QUI TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Qui trình nghiên cứu tác giả thực theo bước: Hình thành ý tưởng nghiên cứu; Nghiên cứu tài liệu tổng quan nghiên cứu; Phỏng vấn chuyên sâu; Thiết kế phiếu điều tra chọn mẫu; Gửi phiếu điều tra; Tổng hợp phiếu điều tra; Đánh giá từ kết điều tra; Kiểm chứng kết thơng qua nghiên cứu điển hình; Kết luận nghiên cứu.Tác giả sử dụng phần mềm SPSS20 để hỗ trợ xử lý thông tin tổng hợp kết khảo sát với nội dung công tác kế toán đơn vị Tác giả thực bước thống mô tả với câu hỏi nội dung phiếu khảo sát Để kiểm chứng kết điều tra, góp phần khẳng định tính hiệu câu hỏi điều tra, tác giả thực nghiên cứu điển hình kế tốn tài vài đơn vị mẫu điều tra 7/ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Về lý luận: (i) Đã khái quát đặc trưng đơn vị nghiệp công lập, xác định yếu tố chi phối kế tốn tài đơn vị nghiệp cơng lập (ii) Đã khái qt hóa nội dung kế tốn tài đơn vị nghiệp cơng lập theo sở kế toán, luận giải sở kế tốn phù hợp kế tốn tài đơn vị theo mức độ phụ thuộc nguồn kinh phí ngân sách nhà nước nguồn nhà nước kiểm sốt (iii) Tìm hiểu qui định khn mẫu kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập quốc tế chấp nhận từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam Về thực tiễn: (i) Đã tổng kết đánh giá, phân tích ưu, nhược điểm kế tốn tài trường THCNCL hành Việc đánh giá đặt điều kiện yếu tố chi phối cơng tác kế tốn trường THCNCL có nhiều thay đổi (ii) Đề xuất giải pháp hồn thiện nội dung kế tốn tài trường THCNCL Việt nam hướng đến chất lượng thông tin kế toán cung cấp Các giải pháp tập trung hồn thiện kế tốn tài trường THCNCL theo hướng tách kế tốn tài thành hai hệ thống xử lý cung cấp thông tin từ nguồn liệu thơng tin đầu vào, gồm kế tốn tài theo sở dồn tích kế tốn tài theo sơ sở tiền mặt (iii) Đóng góp phương án hồn thiện khung pháp lý sách kế tốn đơn vị nghiệp công lập dùng cho nghiên cứu đào tạo … 8/ KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Chương1: Lý luận kế toán đơn vị nghiệp công lập Chương 2: Thực trạng kế tốn trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế tốn trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt Nam CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.1TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP – NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH CHI PHỐI KẾ TỐN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.1.1 Đặc điểm hoạt động phân loại đơn vị nghiệp công lập Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Nguồn tài để đảm bảo hoạt động NSNN cấp có nguồn gốc từ ngân sách Các hoạt động đơn vị để phục vụ xã hội, chi phí chi khơng bồi hồn trực tiếp lợi ích kinh tế mà thể hiệu xã hội nhằm đạt mục tiêu kinh tế vĩ mô Phương thức hoạt động đơn vị nghiệp công đa dạng, mang đặc điểm bản: Mục đích hoạt động khơng lợi nhuận, chủ yếu phục vụ lợi ích cộng đồng; Tạo sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính bền vững lâu dài cho xã hội; Hoạt động gắn liền bị chi phối chương trình phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước 1.1.2 Nguồn tài quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 1.1.2.1 Nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập - Nguồn tài từ NSNN - Nguồn tài ngồi NSNN 1.1.2.2 Quản lý huy động nguồn tài đơn vị nghiệp công lập - Quản lý nguồn tài từ NSNN - Quản lý nguồn tài ngồi NSNN 1.1.2.3 Quản lý sử dụng nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập 1.1.3 Qui định pháp qui kế toán sở hạ tầng kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập * Qui định pháp qui kế toán Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi ngân sách quốc gia, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn hiệu quản lý đơn vị nghiệp cơng lập, kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập phải đảm bảo tính thống kế toán yêu cầu quản lý nhà nước nói chung đơn vị nói riêng; đảm bảo thống nội dung, phương pháp kế toán với chế độ kế toán hành Nhà nước; đảm bảo phù hợp với đặc thù đơn vị * Cơ sở hạ tầng kế tốn - Con người thực cơng tác kế toán - Kiểm soát kế toán áp lực thơng tin kế tốn - Các nhân tố khác như: mơi trường nghề nghiệp kế tốn, giáo dục nghề kế tốn, văn hóa quản lý, … 1.1.4 Ảnh hưởng đặc điểm chung đơn vị nghiệp công lập đến việc vận dụng sở kế tốn cơng tác kế tốn Những nhân tố liên quan đến đặc điểm hoạt động, chế độ quản lý hoạt động, sách tài đơn vị nghiệp công lập tác nhân chi phối việc vận dụng sở kế tốn cơng tác kế tốn đơn vị 1.2 VAI TRỊ, NHIỆM VỤ, U CẦU CỦA KẾ TỐN TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.2.1 Vai trò kế tốn tài đơn vị nghiệp cơng lập Kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập kế tốn chấp hành NSNN đơn vị nghiệp công lập, công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng tốn kinh phí, tính hình quản lý sử dụng loại vật tư, tài sản cơng, tình hình chấp hành dự tốn thu – chi thực tiêu chuẩn, định mức thu, chi đơn vị Một hệ thống kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập hồn thiện phát huy vai trò sau: Phục vụ quản lý vĩ mô Nhà nước; Phục vụ quản lý vi mô người điều hành đơn vị; Hỗ trợ cho công cụ quản lý khác 1.2.2 Nhiệm vụ, u cầu kế tốn tài đơn vị nghiêp cơng lập Kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập phải thực nhiệm vụ chủ yếu sau: Ghi chép phản ánh cách xác, kịp thời, tài sản, vật tư, tiền vốn, trình hình thành kinh phí sử dụng nguồn kinh phí, tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Thực kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự tốn thu, chi; … Lập nộp hạn báo cáo tài 1.3 NỘI DUNG KẾ TỐN TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.3.1 Cơ sở kế tốn vận dụng kế tốn tài đơn vị nghiệp cơng lập Kế tốn tài sở tiền mặt dựa nguyên tắc ghi chép biến động ngân quỹ đơn vị kế toán loại trừ tất biến động khác Kế toán nhà nước theo sở tiền mặt cho phép theo dõi biến động luồng tiền thu vào chi ngân quỹ (bao gồm ngân sách nhà nước) Nhược điểm kế tốn theo sở tiền mặt khơng xác định tất tình hình nguồn vốn tài sản Kế tốn dồn tích kế toán cam kết (“cam kết” gắn với nghĩa vụ quyền lợi thực phát sinh trình tiến hành giao dịch, hoạt động đơn vị kế toán) Đối với nhà nước, kế tốn dồn tích đầy đủ ghi nhận giao dịch có dấu hiệu pháp lý quyền nghĩa vụ tài nhà nước thu tiền từ quyền hay chi trả tiền cho nghĩa vụ chưa Cơ sở tiền mặt điều chỉnh sở dồn tích ngược lại kết hợp hai sở tiền mặt dồn tích Tại đây, sở dồn tích vận dụng ghi nhận đối tượng dài hạn có khả thay đổi năm tài (tài sản cố định, khoản đầu tư dài hạn nhiều niên độ, …) đưa đến thơng tin Bảng cân đối kế tốn, sở tiền mặt dùng để ghi nhận đối tượng ngắn hạn (chi phí lãi vay hàng tháng, chi phí kinh doanh hàng tháng, doanh thu bán hàng thu hàng tháng …) đưa đến thông tin Báo cáo kết hoạt Trong việc ghi nhận doanh thu chi phí ln gắn với loại hoạt động tạo nguồn thu hoạt động chi tiêu 1.3.2 Nội dung kế tốn tài đơn vị nghiệp cơng lập 1.3.2.1 Kế tốn tài đơn vị nghiệp công lập theo sở tiền mặt 1.3.2.1.1 Xác định - ghi nhận đo lường đối tượng kế toán a) Xác định đối tượng kế toán: Tài sản gồm: Tiền, Tài sản ngồi tiền Nguồn hình thành tài sản: vốn vay, vốn chủ sở hữu Các đối tượng thu nhập/ thu chi phí/ chi b) Ghi nhận đo lường đối tượng kế toán: Giả định kế toán “hoạt động liên tục” chi phối nguyên tắc đo lường ghi nhận đối tượng kế toán Nếu giả định hoạt động liên tục tồn giá trị đối tượng kế tốn hình thành xác định nguyên tắc giá gốc 1.3.2.1.2 Thu nhận - xử lý - cung cấp thông tin biến động đối tượng kế tốn a) Thu nhận thơng tin ban đầu qua chứng từ kế tốn Mỗi đối tượng có loại chứng từ tương ứng ghi nhận biện động tăng giảm đối tượng b) Xử lý thông tin qua tài khoản kế toán * Tài khoản kế toán: Tài khoản phản ánh tiền khoản tương đương tiền Tài khoản nguồn kinh phí, nguồn vốn, quĩ Tài khoản Các khoản Thu, tài khoản Các khoản Chi Tài khoản phản ánh tài sản khác ngồi tiền Tài khoản theo dõi cơng nợ * Phản ánh biến động đối tượng kế toán vào tài khoản kế toán: Kế toán sử dụng phương pháp ghi kép để phản ánh biến động đối tượng kế tốn q trình hoạt động đơn vị Nguyên tắc thực thu – thực chi định thời điểm ghi nhận đối tượng tăng hay giảm Tùy nhu cầu quản trị, phát sinh không gắn với thực thu – thực chi tiền khoản tương đương tiền không ghi nhận để lên tiêu Báo cáo 10 CHƯƠNG THỰC TRANG KẾ TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM 2.1.1 Khái niệm, phân loại trường trung học chuyên nghiệp công lập hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam Trường THCNCL sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, thực giáo dục đào tạo nhân lực có kỹ hành nghề tương ứng với trình độ nghề nghiệp bậc trung cấp, có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp phục vụ trực tiếp cho đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ - Phân loại trường THCNCL theo tiêu chí đơn vị quản lý: loại - Phân loại trường THCNCL theo tiêu chí đơn vị định thành lập: loại 2.1.2 Vai trò trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt nam Là “kênh đào tạo nghề” bậc trung cấp, thực phân luồng học sinh sau trung học sở trung học phổ thông Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, có lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo bậc: sơ, trung cấp, cao đẳng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao … 2.1.3 Những yếu tố chi phối kế tốn tài trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt nam 2.1.3.1 Đặc điểm hoạt động Các trường THCNCL Việt Nam hoạt động theo qui định Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (Thơng tư số 54/2011/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 15/11/2011 có hiệu lực từ ngày 31/12/2011 Thơng tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ 15/2/2017) 2.1.3.2 Qui trình quản lý tài Lập dự tốn thu chi - Thực dự toán - Quyết toán 2.1.3.3 Hoạt động kinh tế tài trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt nam - yếu tố chi phối kế tốn tài theo sở kế tốn Để tương thích với phần nghiên cứu lý thuyết, tiếp cận thực tế chia hoạt động trường THCNCL thành ba khu vực: hoạt động tài làm ảnh hưởng cấu vốn; hoạt động đầu tư làm ảnh hưởng cấu tài sản dài hạn; hoạt động khác hai hoạt động Cả ba khu vực 11 hoạt động có chung chất tài tạo lập nguồn lực sử dụng nguồn lực Việc nhìn nhận hoạt động kinh tế tài trường THCNCL ảnh hưởng đến nội dung kế tốn tài theo sở tiền mặt theo sở dồn tích trường THCNCL mà tác giả nghiên cứu trình bày phần sau 2.1.3.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Tổ chức trường THCNCL theo Điều lệ Trường THCNCL, bao gồm: Giám hiệu,các khoa đào tạo chuyên ngành, khoa không đào tạo chuyên ngành môn trực thuộc, phòng chức năng, sở phục vụ đào tạo nghiên cứu, tổ chức trị xã hội 2.1.3.5 Đặc điểm máy kế tốn Phòng tài - kế tốn phòng chức năng, tham mưu cho Hiệu trưởng lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí, quỹ NSNN theo qui định nhà nước trực tiếp thực công tác kế tốn nhằm cung cấp thơng tin kinh tế tài phục vụ ngồi đơn vị 2.1.3.6 Khn khổ pháp lý kế toán Hệ thống văn pháp qui để trường trung học chuyên nghiệp cơng lập thực cơng tác kế tốn hành Những văn pháp qui có ảnh hưởng đến liệu kế toán khảo sát bao gồm: - Luật Ngân sách Nhà nước - Luật kế toán - Luật giáo dục - Luật Giáo dục nghề nghiệp - Chế độ kế tốn Các văn ban pháp luật có liên quan khác … 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM Việc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn trường THCNCL nhằm giải đáp cho câu hỏi nghiên cứu tác giả đặt nội dung công tác kế tốn tài trường THCNC Các số liệu nêu dựa kết tính tốn tổng hợp phiếu điều tra mẫu điều tra 63 trường THCNCL giai đoạn năm gần chia thành hai giai đoạn với mốc phân định 31/12/2017 mà tác giả thu thập tính đến hết tháng 6/2018 Các trường mẫu điều tra đa dạng ngành nghề đào tạo giáo dục 4,8%, kinh tế 17,5%, khí kỹ thuật 4,8%, thương mại dịch vụ 25,4% … đảm bảo liệu đánh giá đa dạng, giúp đánh giá thực tế cơng tác kế tốn trường THCNCL có tính bao quát cao 2.2.1 Cơ sở kế toán nguyên tắc kế toán Tham chiếu với nguyên tắc sở kế tốn tiền mặt có điều chỉnh hay dồn tích có điều chỉnh thấy rõ sở kế toán trước 12 31/12/2017 kết hợp sở tiền mặt sở dồn tích hệ thống kế tốn tài từ khâu thu nhận – xử lý đến cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng kế tốn khơng thể coi sở tiền mặt điều chỉnh hay sở dồn tích điều chỉnh Sau 31/12/2017, dù chưa có thuyết minh văn cụ thể qui định cụ thể chế độ kế tốn thơng qua hướng dẫn hạch toán kế toán hoạt động kinh tế đơn vị hành nghiệp nói chung mà trường THCNCL tuân thủ, nhận thấy dấu hiệu sở kế toán hướng đến tách bạch kế tốn tài theo sở dồn tích đầy đủ sở tiền mặt đầy đủ thông qua việc phân tách phạm vi thông tin cần thu nhận - cách thu nhận - xử lý cung cấp thông tin đầu - đối tượng sử dụng thông tin đầu Việc tổ chức thu nhận xử lý cung cấp thông tin: xuất phát từ nguồn tư liệu tập hợp ban đầu, hệ thống xử lý thông tin, kế toán ghi kép với tất các giao dịch liên quan đến đối tượng kế toán biến động kỳ kết hợp bút toán ghi đơn theo dõi đối tượng có gốc NSNN nguồn thuộc kiểm soát nhà nước để cung cấp hai loại báo cáo báo cáo tài theo Luật kế toán báo cáo toán việc tiếp nhận sử dụng kinh phí nhà nước tuân thủ Luật NSNN qui chế quản lý tài khối trường THCNCL hành 2.2.2 Kế toán tài theo sở tiền mặt a) Xác định - ghi nhận, đo lường đối tượng kế toán a1) Xác định đối tượng kế toán: tài sản (tiền mặt tiền gửi kho bạc ngân hàng gốc ngân sách); nguồn kinh phí có gốc NSNN nhà nước kiểm soát a2) Ghi nhận đo lường đối tượng kế toán: giá trị đối tượng kế toán tài sản tổng tri giá thực chi kinh phí từ ngân sách để hình thành tài sản năm tài Việc xác định nguồn kinh phí gốc NSNN, nguồn nhà nước kiểm soát tổng giá trị thực thu (còn gọi đơn vị cấp) năm tài Thơng thường liệu giao dự tốn, rút dự tốn kinh phí hoạt động để chi tiêu phục vụ giảng dạy, đào tạo trường hàng năm b) Thu nhận - xử lý - cung cấp thông tin biến động đối tượng kế tốn b1) Thu nhận thơng tin ban đầu qua chứng từ kế tốn Thơng thường kế tốn dựa chứng từ Kho bạc – nơi kiểm soát chi NSNN phát hành chứng từ kế toán nhà trường phát hành b2) Xử lý thông tin qua tài khoản kế toán 13 * Tài khoản kế toán: Trước 31/12/2017 kế toán sử dụng tài khoản nội bảng ngoại bảng Sau 31/12/2017 kế toán sử dụng tài khoản ngoại bảng * Phản ánh biến động đối tượng kế toán vào tài khoản kế toán: Trước 31/12/2017, kế toán áp dụng sở tiền mặt rõ nét ghi nhận giá trị TSCĐ hình thành niên độ có gốc từ NSNN cấp kinh phí Cụ thể thời điểm hình thành, kế tốn ghi nhận toàn giá trị (nguyên giá) TSCĐ vào chi hoạt động tương ứng (chi hoạt động giáo dục đào tạo, chi hoạt động thực dự án nhà nước giao hay chi thực đơn đặt hàng nhà nước)… Sau 31/12/2017, việc sử dụng hệ thống tài khoản ngoại bảng, việc áp dụng sở tiền mặt rõ nét kế toán phản ánh vào hệ thống tài khoản ngoại bảng (008, 009, 018) chứng từ kho bạc thể tăng tiền nhận từ ngân sách nhận định giao dự toán giảm tiền từ NSNN rút dự tốn để sử dụng b3) Cung cấp thơng tin qua báo cáo kế toán: Trước 31/12/2017, báo cáo kế toán gọi chung báo cáo tài chính, báo cáo tốn dùng để tổng hợp tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng kinh phí NSNN, tình hình thu chi kết hoạt động đơn vị kỳ kế toán cung cấp thơng tin kinh tế tài chủ yếu cho việc đánh giá tình hình thực trạng đơn vị làm giám sát điều hành hoạt động đơn vị Trong báo cáo tốn báo cáo tài kỳ kế tốn năm sau chỉnh lý sửa đổi bổ sung thời gian chỉnh lý toán theo qui định pháp luật Do vậy, khơng có hệ thống báo cáo kế tốn theo sở tiền mặt đầy đủ trường THCNCL Việt nam Sau 31/12/2017, hầu hết kế toán trường khẳng định việc lập Báo cáo toán độc lập với báo cáo tài chính nguồn gốc thông tin dựa số tiếp nhận số rút sử dụng kinh phí từ NSNN cấp nguồn nhà nước kiểm sốt biểu báo cáo theo sở tiền mặt 2.2.3 Kế tốn tài theo sở dồn tích a) Xác định - ghi nhận, đo lường đối tượng kế toán a1) Xác định đối tượng kế toán: Đối tượng loại tài sản; đối tượng nợ phải trả; đối tượng nguồn kinh phí, quĩ, nguồn vốn; đối tượng khoản doanh thu/ thu, chi phí/chi a2) Ghi nhận, đo lường đối tượng kế toán: Kế toán thực đo lường đối tượng kế toán theo qui định riêng dành cho đối tượng Theo kết khảo sát mẫu dựa hiểu biết nội dung kế toán từ trước 31-12-2017, cho thấy kế toán thực đo lường đối tượng kế toán theo qui định riêng dành cho đối tượng chưa quán 14 nguyên tắc tính giá Theo kết khảo sát mẫu dựa hiểu biết nội dung kế toán sau 31-12-2017, cho thấy nhiều thay đổi rõ nét đo lường ghi nhận đối tượng kế tốn theo hướng tơn trọng ngun tắc sở dồn tích giá gốc, thực hiện, phù hợp, … b) Thu nhận – xử lý – cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng kế tốn b1) Thu nhận thơng tin qua chứng từ kế toán: Dựa theo hiểu biết nội dung kế toán trước 31/12/2017, 95,2% quan sát mẫu lập chứng từ kế toán để ghi nhận biến động tăng giảm đối tượng kế toán thời điểm phát sinh hồn thành khơng phụ thuộc việc thu chi tiền Dựa hiểu biết nội dung kế toán sau 31-12-2017, quan sát mẫu khảo sát nhận định việc thu nhận thông tin ban đầu qua chứng từ kế toán theo loại: chứng từ thuộc loại bắt buộc chứng từ tự thiết kế Hệ thống chứng từ kế toán trường áp dụng không sử dụng làm cho kế toán phản ánh tiếp nhận sử dụng kinh phí từ NSNN mà chung cho kế toán ghi nhận biến động đối tượng có khơng liên quan đến NSNN b2) Xử lý thơng tin qua tài khoản kế tốn (sổ kế tốn): * Tài khoản kế toán (sổ kế toán): Hệ thống tài khoản nhất, theo phát sinh có khơng liên quan đến NSNN phản ánh tài khoản với nguyên tắc Có 85,7% trường mẫu khảo sát khẳng định hệ thống tài khoản họ bám sát đối tượng kế toán bao gồm tiền tệ phi tiền tệ, có 11,1% đơn vị mẫu khẳng định có tách biệt tài khoản theo dõi đối tượng tiền tệ phi tiền tệ Căn khảo sát mẫu dựa hiểu biết thông tin nội dung kế toán trường THCNCL sau 31-12-2017, việc sử dụng hệ thống tài khoản mở rộng, chi tiết cụ thể với loại tài khoản bảng từ loại đến loại 9, phân chia theo tình hình tài chính, phản ánh tình hình tài sản, cơng nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) đơn vị kỳ kế toán * Phản ánh biến động đối tượng kế toán vào tài khoản (sổ) kế toán: Theo kết khảo sát dựa hiểu biết nội dung kế toán trước 31/12/2017 tượng xử lý thơng tin giao dịch nhiều trường tùy thuộc quan điểm trình độ kế tốn, u cầu quản lý điều kiện làm việc Có 80,9% quan sát mẫu khảo sát khẳng định việc đồng thời ghi nhận phản ánh thông tin biến động đối tượng kế tốn tình hình tài tồn đơn vị tình hình tiếp nhận sử dụng NSNN hệ thống tài khoản nội bảng phát sinh giao dịch liên quan đến NSNN Khi ghi nhận đối tượng kế toán tiền tệ phi tiền tệ 77,8% quan sát mẫu lựa chọn theo hướng dẫn qui định nhà 15 nước có 9,5% quan sát mẫu nhận định sử dụng nguyên tắc thực phù hợp 12,7% quan sát mẫu cho áp dụng nguyên tắc thực thu – thực chi Với hiểu biết nội dung kế toán sau 31/12/2017, tỷ trọng quan sát mẫu khẳng định việc đồng thời ghi nhận phản ánh thông tin biến động đối tượng kế tốn tình hình tài tồn đơn vị tình hình tiếp nhận sử dụng NSNN hệ thống tài khoản nội bảng phát sinh giao dịch liên quan đến NSNN giảm 12,7% Nhưng ghi nhận đối tượng kế toán tiền tệ phi tiền tệ 66,7% quan sát mẫu lựa chọn theo hướng dẫn qui định nhà nước, 28,6% quan sát mẫu nhận định sử dụng nguyên tắc thực phù hợp, tồn 4,8% quan sát mẫu nhận định áp dụng nguyên tắc thực thu – thực chi Cụ thể: - Ghi nhận phát sinh liên quan đến tài sản - Ghi nhận phát sinh liên quan nguồn hình thành tài sản - Ghi nhận phát sinh doanh thu, chi phí b3) Cung cấp thơng tin qua báo cáo kế toán: Căn hiểu biết nội dung kế toán trước 31/12/2017 hệ thống báo cáo kế tốn cung cấp thơng tin kế tốn dựa kết hợp sở dồn tích sở tiền mặt, nói cách khác báo cáo kế tốn trường lập khơng nguyên tắc sở dồn tích đầy đủ, có 41,3% quan sát mẫu cho báo cáo lập dựa theo nguyên tắc thực thu- thực chi khơng đầy đủ, 38,1% quan sat tsrong mẫu cho báo cáo lập dựa nguyên tắc thực nguyên tắc phù hợp không đầy đủ Căn hiểu biết nội dung kế toán sau 31-12-2017, 60,1% quan sát mẫu cho nguyên tắc chung lập báo cáo kế toán nguyên tắc thực hiện, phù hợp không đầy đủ 39,9% quan sát mẫu cho báo cáo kế toán tuân thủ nguyên tắc thực hiện, phù hợp đầy đủ 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM 2.3.1 Kết đạt Kết khảo sát cho thấy trường THCNCL tuân thủ đầy đủ qui định qui chế tài từ việc lập dự tốn thu, chi, tiếp nhận sử dụng nguồn thu toán nguồn đó, đồng thời vận dụng chế độ kế tốn hành nghiệp hành 16 2.3.2 Hạn chế Bên cạnh thành tựu nêu trên, công tác kế tốn trường THCNCL tồn số bất cập, có ảnh hưởng khơng nhỏ tới tính hữu ích thơng tin kế tốn cung cấp Những tồn đánh giá hai góc độ: phía kế tốn trường phía chế độ kế toán trường áp dụng 2.3.2.1 Hạn chế nhận thức sở kế toán ngun tắc tương ứng cơng tác kế tốn Những hiểu biết sở nguyên tắc kế toán sử dụng đơn vị khơng kế toán trường THCNCL trọng, điều thể kết khảo sát mẫu nội dung sở đối tượng kế toán dựa hiểu biết nội dung kế toán thực trước sau 31/12/2017 nêu Hạn chế gây trở ngại tương lai xu hướng sử dụng chuẩn mực kế toán làm mực thước để kế toán đơn vị thực nội dung cơng tác kế tốn thay cho hướng dẫn có tính chi tiết cụ thể 2.3.2.2 Hạn chế ứng dụng sở kế toán nguyên tắc tương ứng xác định đo lường đối tượng kế toán Kế toán nhiều trường chưa xác định đối tượng kế toán theo sở tiền mặt cụ thể gì, tìm hiểu dấu hiệu ghi nhận đối tượng kế toán tiền khoản tương đương tiền đối tượng kế tốn ngồi tiền tương đương tiền (công nợ, tài sản hàng tồn kho, tài sản dài hạn …) khảo sát mẫu nghiên cứu điển hình Trong việc vận dụng dụng sở dồn tích phản ánh tình hình tài kết hoạt động chung toàn đơn vị, việc xác định đo lường đối tượng chưa kế tốn trường xem xét góc độ chất chưa đảm bảo vận dụng xác nguyên tắc tương ứng để ghi nhận Hạn chế bộc lộ rõ kế toán ghi nhận đối tượng hình thành bối cảnh chế quản lý tài đổi mới, hoạt động nhà trường phát triển đa dạng 2.3.2.3 Hạn chế ứng dụng sở kế toán nguyên tắc tương ứng thu nhận – xử lý – cung cấp thơng tin kế tốn - Liên quan đến thu nhận thông tin ban đầu: Dù trước 31/12/2017 hay sau 31/12/2017, kế tốn ln trọng chứng từ liên quan đến mục tiền tệ gắn với kinh phí từ NSNN - Liên quan đến xử lý thông tin kế toán: 17 Vẫn chưa tách biệt tài khoản phản ánh đối tượng tiền tệ phi tiền tệ, kể với hệ thống tài khoản chuyên theo dõi nguồn phí gốc NSNN nguồn nhà nước kiểm soát Vẫn hữu việc phản ánh đối tượng phát sinh chưa tài khoản kế toán Theo khảo sát mẫu tìm hiểu điển hình xử ký thơng tin kế tốn trường giai đoạn trước hay sau 31/12/2017 cho thấy việc ghi nhận giao dịch phát sinh chưa trọng chất giao dịch, vướng mắc hay gặp thường nội dung ghi nhận doanh thu chất, thời điểm phát sinh ghi nhận chi phí tạo doanh thu, thu nhập theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu, thu nhập tạo ra…vv… - Liên quan đến cung cấp thông tin kế toán: Việc áp dụng sở tiền mặt thiết lập thông tin hệ thông báo cáo khơng đầy đủ, điển hình tồn thông tin gắn với khoản mục phi tiền tệ Việc cung cấp thơng tin tài nhà trường cho đối tượng bên nhà đầu tư, bên liên kết, … chưa trọng, chủ yếu báo cáo kế toán lập nộp cho phòng kế hoạch tài quan chủ quản phục vụ toán, nộp KBNN để phục vụ kiểm tra đối chiếu số kinh phí tạm chi, thực rút, thực chi … 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Những yếu điểm hạ tầng sở kế toán trường trung học chuyên nghiệp công lập Tồn kế tốn trình độ kế tốn lỏng lẻo khâu kiểm soát nội nhà trường Tồn kế toán ý muốn chủ quan người quản lý đơn vị Sự phối hợp phận khác với phận kế toán chưa chặt chẽ, dẫn đến việc luân chuyển, kiểm tra chứng từ chậm trễ gây khó khăn cho việc sử dụng chứng từ để hạch toán kế toán Bên cạnh việc đội ngũ kế toán viên mỏng số lượng chất lượng, thân nhận thức cán quản lý nói riêng cán bộ, giảng viên nói chung tự chủ hoạt động - tài kế tốn phản ánh hoạt động đơn vị theo chế chưa đầy đủ 2.3.3.2 Những bất cập khuôn khổ pháp lý kế toán dành cho trường trung học chuyên nghiệp cơng lập Nói định chế độ kế toán trọng phục vụ nhu cầu quản lý NSNN đơn vị thụ hưởng ngân sách chế tài hướng đơn vị giảm dần phụ thuộc vào NSNN hay nói cách khác ngồi đơn vị sử dụng NSNN có đơn vị không sử dụng NSNN Qui định chế độ kế tốn hồn tồn chưa thúc đẩy tính chun nghiệp 18 cơng tác kế tốn Luật kế tốn cho phép đơn vị thuê người làm kế toán kế toán trưởng qui định chế độ kế chưa qui định trách nhiệm pháp lý bên cung cấp dịch vụ kế toán chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán 2.3.3.3 Những tồn chế hoạt động chế quản lý tài dành cho trường trung học chuyên nghiệp cơng lập Về phía khách quan, chế, sách nhà nước thiếu đồng Về phía chủ quan, nhận thức cán quản lý nói riêng cán bộ, giảng viên nói chung tự chủ tài chưa đầy đủ KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương thứ hai luận án cho thấy tổng quan hệ thống trường THCNCL Việt nam, tập trung nghiên cứu hệ thống trường THCNCL trực thuộc quản lý Sở Giáo dục đào tạo/ Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh (thành phố) Tác giả thực nghiên cứu thực chứng thông qua phương pháp thống mơ tả nghiên cứu điển hình cơng tác kế tốn trường THCNCL theo góc độ vận dụng sở kế tốn tiền mặt sở kế tốn dồn tích ngun tắc kế toán tương ứng từ khâu thu nhận, xử lý đến cung cấp thông tin Trên sở thực trạng, tác giả có đánh giá ưu điểm tồn cơng tác kế tốn, đồng thời phân tích cụ thể nguyên nhân tồn Kết hợp với lý luận chương 1, chương sở quan trọng cho việc đưa giải pháp hoàn thiện chương luận án CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUN NGHIỆP CƠNG LẬP VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM Đẩy mạnh xã hội hóa đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, mở rộng đào tạo kỹ chuyên nghiệp cho người lao động… Tạo thống quan quản lý nhà nước giáo dục nghề nghiệp, tránh tình trạng cắt khúc, chồng chéo; đồng thời phối hợp với quan liên quan xây dựng nghị định hướng dẫn cụ thể việc thực Luật Giáo dục nghề nghiệp Xây dựng tiêu chí tổ chức đánh giá định mức kỹ thuật vị trí việc làm người lao động nhu cầu nhân lực trình độ chuyên nghiệp… 19 Định hướng đào tạo khối trường trung học chuyên nghiệp ngày sâu – rộng đòi hỏi thơng tin kinh tế hoạt động trường cung cấp cho người quản lý phải có chất lượng thực hiệu quả, đòi hỏi kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập bối cảnh 3.2 NGUN TẮC HỒN THIỆN KẾ TỐN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM Hồn thiện kế tốn phải tơn trọng ngun tắc: - Dựa đặc điểm điều kiện có trường định hướng phát triển ngành tương lai - Dựa sở quy định quản lý tài chính, ngân sách, định hướng phát triển lĩnh vực công nguyên tắc kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập dựa chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế kết hợp với điều kiện thực tế Việt Nam - Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng, kịp thời, trung thực, nhà quản lý mục tiêu kiểm sốt tài nhà nước - Đáp ứng mục tiêu hiệu tiết kiệm 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUN NGHIỆP CƠNG LẬP VIỆT NAM 3.3.1 Nhóm giải pháp hồn thiện kế tốn tài theo sở tiền mặt 3.3.1.1 Tăng cường nhận thức kế toán khung sở kế toán tiền mặt nguyên tắc kèm Cơ sở tiền mặt sử dụng cho kế toán theo dõi biến động đối tượng nguồn lực tiền khoản tương đương tiền có gốc NSNN nguồn quỹ nhà nước kiểm soát Giúp thu nhận – xử lý cung cấp thơng tin phục vụ kiểm sốt NS quốc gia Hệ thống nguyên tắc kèm gồm: nguyên tắc thực thu – thực chi, nguyên tắc giá gốc 3.3.1.2 Hoàn thiện việc xác định đối tượng kế toán cách thức ghi nhận đo lường đối tượng kế toán cụ thể tuân thủ sở tiền mặt Đối tượng gồm: Tiền, Nguồn, Tạm chi, Tạm thu, Chi 3.3.1.3 Hồn thiện tài khoản kế tốn phản ánh đối tượng kế toán tuân thủ sở tiền mặt Hệ thống tài khoản kế toán phản ánh đối tượng nêu trên, gồm: tài khoản Tiền, tài khoản Nguồn, tài khoản Tạm thu, tài khoản Tạm chi, tài khoản Chi 20 3.3.1.4 Hoàn thiện cách thức phản ánh giao dịch vào tài khoản kế toán theo phương pháp ghi kép để dễ dàng nhìn nhận đối ứng tài khoản giúp đối chiếu hợp báo cáo tài kế tốn nhà nước Nguồn kinh phí NSNN cấp cho đơn vị khoản chi tiêu từ NSNN theo dõi riêng hạch toán nghiệp vụ thu, chi phát sinh để đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, phục vụ cho mục tiêu toán ngân sách nhà nước Việc tiếp nhận kinh phí sử dụng kinh phí từ NSNN ghi nhận thực thu, thực chi 3.3.2 Nhóm giải pháp hồn thiện kế tốn tài theo sở dồn tích 3.3.2.1 Tăng cường nhận thức kế tốn khung sở kế tốn dồn tích nguyên tắc kèm Bộ nguyên tắc kèm gồm: nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thực hiện, nguyên tắc phù hợp 3.3.2.2 Bổ sung hoàn thiện nội dung xác định cách đo lường đối tượng kế toán thống theo nguyên tắc sở dồn tích Cụ thể bổ sung thêm đối thượng thuộc tài sản (Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, Chi phí trả trước…), nợ phải trả (Doanh thu chưa thực hiện, Dự phòng phải trả…), nguồn quĩ, doanh thu/ chi phí/ xác định kết 3.3.2.3 Hồn thiện chứng từ kế tốn tn thủ sở dồn tích Khi hoạt động cung cấp dịch vụ trường THCNCL tuân theo Luật giá, cần thiết phát hành hóa đơn dịch vụ đào tạo, với hóa đơn dịch vụ SXKD khác nhà trường, tương lai sử dụng hóa đơn điện tử [Phụ lục 3.1] Kế toán cần bổ sung chứng từ khối lượng công việc thực môn theo hệ đào tạo đầu việc (giờ giảng, coi thi, chấm thi, đề thi theo hệ đào tạo, loại hình đào tạo) 3.3.2.4 Hồn thiện tài khoản kế tốn phản ánh đối tượng kế tốn tn thủ sở dồn tích Bổ sung tài khoản phản ánh tài sản, nợ phải trả, nguồn quĩ, thu nhập, chi phí, xác định kết + Tài khoản tài sản: bổ sung thêm TK “Dự phòng tổn thất tài sản”; TK chi tiết TK “Chi phí SXKD dở dang” + Tài khoản nợ phải trả: bổ sung nội dung cho TK “Doanh thu chưa thực hiện”, bổ sung TK “Dự phòng phải trả”, “Quỹ đặc thù” + Tài khoản nguồn, quĩ: bổ sung tài khoản chi tiết “Quỹ khác” tài khoản tổng hợp “Các quỹ” để tách rõ nguồn nhận từ NSNN hay NSNN 21 + Tài khoản thu nhập, chi phí, xác định kết quả: hình thành TK “Doanh thu NSNN” TK “Doanh thu từ NSNN” mở chi tiết theo hoạt động Với TK “Chi phí hoạt động nghiệp” hay TK “Chi phí hoạt động” cần mở chi tiết theo theo khoản mục yếu tố chi phí thay chi tiết theo thường xun khơng thường xun tại, việc theo dõi theo chi thường xuyên hay không thường xuyên đảm bảo theo dõi phận chi hoạt động nghiệp 3.3.2.5 Hoàn thiện cách thức phản ánh giao dịch vào tài khoản kế toán tuân thủ sở dồn tích Phương thức ghi nhận kế tốn theo sở dồn tích bao qt tồn giao dịch phát sinh không phân biệt giao dịch có gốc NSNN hay khơng Cụ thể với phần hành kế toán: tài sản, nợ phải trả, nguồn quĩ, thu nhập, chi phí, xác định kết quả… 3.3.2.6 Hồn thiện báo cáo kế tốn tn thủ sở dồn tích Hệ thống báo cáo tài tất trường THCNCL lập không phân biệt mức độ phụ thuộc vào NSNN, cụ thể gồm: - Báo cáo tình hình tài chính: cho biết vị tài trường thời điểm cụ thể (cuối niên độ kế toán), cụ thể loại tài sản nguồn hình thành tài sản thời điểm báo cáo Báo cáo có kết cấu phần: Tài sản Nguồn hình thành tài sản - Báo cáo kết hoạt động: phản ánh kết hoạt động nhà trường thực gồm hoạt động nghiệp đào tạo, hoạt động thực chương trình dự án, thực đơn đặt hàng nhà nước, hoạt động kinh doanh, tài hoạt động khác - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: xác định nguồn tiền vào, khoản mục chi tiền năm báo cáo số dư tiền ngày lập báo cáo, nhằm cung cấp thông tin thay đổi tiền tương đương tiền đơn vị; nguồn tạo tiền mục đích sử dụng tiền nhà trường Đồng thời, Báo cáo lưu chuyển tiền cho biết tính cân đối dòng tiền tạo kỳ với khoản tiền chi tiêu kỳ thể hiệu quản lý tài nhà trường, đặc biệt điều kiện tự chủ tài - Thuyết minh báo cáo tài gồm thơng tin diễn giải bổ sung phân tích chi tiết khoản mục trình bày Báo cáo vị tài chính, Báo cáo kết hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin khoản mục khơng đáp ứng tiêu chí trình bày báo cáo thông tin cần thiết khác theo yêu cầu 22 3.4 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUN NGHIỆP CƠNG LẬP 3.4.1 Về phía trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam Để thực giải pháp nêu trên, trước tiên cần có đổi tư cách định nhà lãnh đạo trường THCNCL Các nhà lãnh đạo trường THCNCL cần nhận thấy tầm quan trọng hệ thống thông tin kế tốn việc quản lý tài nhà trường, điều kiện bị cắt giảm kinh phí NSNN hướng đến tự chủ toàn phần; trường THCNCL cần dành khoản ngân sách hợp lý cho việc đầu tư vào cơng tác kế tốn với đội ngũ nhân viên kế toán hệ thống phần cứng, phần mềm kế tốn phù hợp theo u cầu cơng việc Nhà trường cần chủ động bắt kịp sóng xã hội hoá giáo dục, chủ động tiếp cận nguồn lực đầu tư nước phục vụ cơng tác giáo dục đào tạo 3.4.2 Về phía Nhà nước xã hội Là đơn vị dịch vụ cơng, việc cải cách hoạt động nói chung cơng tác kế tốn nói riêng trường THCNCL phụ thuộc nhiều vào chế quản lý nhà nước, giải pháp hồn thiện kế tốn thực có hỗ trợ mạnh mẽ từ quan quản lý nhà nước cụ thể đơn vị chủ quản quan tài Chính phủ Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động thương binh xã hội, Sở giáo dục đào tạo, Sở lao động thương binh xã hội … cần đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục đào tạo nghề nghiệp trường THCNCL Chính phủ Bộ tài cần hồn thiện chế tài dành cho trường trung học chun nghiệp cơng lập Bộ Tài cần xây dựng hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng Việt nam Các cơng tác hỗ trợ khác … 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tại chương 3, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện nội dung kế tốn tài trường THCNCL Những giải pháp hoàn thiện phù hợp với định hướng phát triển trường THCNCL Việt nam xu hướng cải tổ cơng tác quản lý tài nhà nước hội tu với kế toán quốc tế Cụ thể gồm: Hồn thiện nội dung cơng tác kế tốn dựa việc phân định cơng tác kế tốn thành kế tốn tài theo sở dồn tích kế tốn tài theo sở tiền mặt Trong nhóm giải pháp từ nhận thức sở kế toán, nguyên tắc kế toán đến việc vận dụng nguyên tắc xác định đo lường đối tượng kế toán, vận dụng thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn Nêu rõ điều kiện thực giải pháp hiệu góc độ nhà trường quan quản lý nhà nước xã hội 24 KẾT LUẬN Muốn hội nhập quốc tế Việt nam phải đổi hệ thống giáo dục quốc dân thơng qua sách thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, đa dạng hoạt động đào tạo, tăng cường chủ động quản lý tài cho đơn vị giáo dục Hơn hết, nhu cầu thơng tin kế tốn xác thực, hiệu trở nên thiết yếu nhà quản lý đơn vị, nhà đầu tư đối tượng có liên quan lợi ích với nhà trường Hiện tại, trường THCNCL – phận quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân - thực nội dung kế toán cung cấp thơng tin kế tốn chưa đáp ứng u cầu thông tin người sử dụng, chưa phù hợp với xu hội tụ kế tốn cơng quốc tế, nghiên cứu “Hồn thiện kế tốn trường trung học chun nghiệp cơng lập Việt Nam” có đóng góp thiết thực mặt lý luận thực tiễn Về lý luận, luận án khái quát đặc trưng hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập từ xác định yếu tố chi phối kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập; nghiên cứu khái qt nội dung cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập theo sở kế toán, luận giải sở kế toán phù hợp kế tốn tài kế tốn ngân sách Tìm hiểu qui định khn mẫu kế tốn khu vực cơng quốc tế chấp nhận từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam.Về thực tiễn, thông qua khảo sát thực tế nội dung công tác kế toán trường THCNCL Việt nam, luận án tổng kết đánh giá, phân tích ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn trường THCNCL hành Từ kết khảo sát thực tiễn, luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung kế tốn tài trường THCNCL Việt nam hướng đến thơng tin kế tốn trung thực, hợp lý giúp nhà quản lý đầu tư phân tích đánh giá định hiệu nhất, từ tăng cường thu hút đầu tư khu vực tư nước nhằm phát triển hoạt động giáo dục đào tạo nghề nghiệp môi trường xã hội hố tồn cầu hố giáo dục Kết nghiên cứu luận án góp phần củng cố sở lý luận cơng tác kế tốn, tác giả hy vọng giải pháp hồn thiện ứng dụng vào thực tế cơng tác kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam Mặc dù cố gắng luận án không tránh khỏi hạn chế khiếm khuyết, tác giả mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng chân thành tích cực từ nhà khoa học bạn đọc./ ... trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP... pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn trường trung cấp chun nghiệp cơng lập Việt nam phần sau 10 CHƯƠNG THỰC TRANG KẾ TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC... CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP VIỆT NAM Đẩy mạnh xã hội hóa đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập việt nam tt , Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp công lập việt nam tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn