Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế tt

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:55

I HỌC H Ƣ NG I HỌC Ƣ PH M LÊ THỊ NHƢ PHƢƠNG NGHIÊN CỨ ẶC IỂM INH HỌC KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskål, 1775) VÙNG VEN BIỂN HỪA HIÊN H ÓM Ắ L ẬN ÁN I N Ĩ INH HỌC HU , 2019 Cơng trình đƣợc hồn thành rƣờng ại học ƣ Phạm, ại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PG Võ Văn Phú PSG TS Nguyễn Quang Linh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế Hội đồng tổ chức tại: số đƣờng Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc ngày tháng năm 201… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thƣ viện Quốc gia Trung tâm Thông tin Thƣ viện, Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Huế MỞ ẦU Thừa Thiên Huế tỉnh duyên hải miền Trung, có bờ biển dài 127 km với thềm lục địa biển Đơng hệ đầm phá rộng lớn, có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài thủy sinh vật sinh sống Hệ thống đầm phá vùng ven biển Thừa Thiên Huế có giá trị nhiều mặt kinh tế xã hội, lịch sử văn hoá, đặc biệt sinh thái, môi trƣờng đa dạng sinh học Các thủy sản nhƣ cá, cua, tôm, thân mềm, thực vật biển nguồn tài nguyên quan trọng cho sản phẩm xuất có giá trị kinh tế cao Phát triển nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản hợp lý vùng có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ong căngTerapon jarbua (Forsskål, 1775) thuộc họ Căng (Teraponidae), nằm Vƣợc (Perciformes), có nguồn gốc biển, di nhập vào vùng đầm phá vùng cửa sông – ven biển Những năm gần đây, dạng tài nguyên vùng cửa sông, ven biển bị khai thác cạn kiệt, không đƣợc đặt quy hoạch tổng thể, dẫn tới hậu sinh thái nghiêm trọng nhƣ hủy hoại nơi sống đặc trƣng nhiều loài, gây suy giảm đa dạng sinh học, giảm sút nguồn lợi đối tƣợng khai thác có giá trị vùng, đặc biệt Ong căng Trƣớc nhu cầu nuôi quản lý nguồn lợi Ong căng vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế, đòi hỏi có nghiên cứu chun sâu đặc điểm sinh học khả sinh sản Ong căng để tiến tới việc sản xuất giống nhân tạo nhằm chủ động việc cung cấp nguồn giống ổn định, chất lƣợng cho ngƣời ni trồng thuỷ sản, góp phần vào việc bảo tồn phát triển lồi Vì vậy, chúng tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học khả nhân giống Ong căngTerapon jarbua (Forsskål, 1775) vùng ven biển Thừa Thiên Huế” Lý chọn đề tài Qua bƣớc đầu tìm hiểu tình hình nghiên cứu họ Căng nói chung lồi Ong căng nói riêng giới Việt Nam nhƣ trạng khai thác đánh bắt Ong căng Việt Nam, đề tài đƣợc lựa chọn với lý sau: - Việc nghiên cứu họ Căng nói chung Ong căng nói riêng giới tập trung chủ yếu vào đặc điểm sinh học, phân bố môi trƣờng sống - Các cơng trình khoa học nghiên cứu Ong căng Việt Nam chủ yếu tập trung vào mô tả, phân loại, số đặc điểm sinh học cá, chƣa có nghiên cứu đề cập tới việc cho sinh sản nhân tạo - Ong căng đƣợc đánh giá loài có triển vọng phát triển để ni thả vùng đầm phá Thừa Thiên Huế sức đề kháng tốt, khỏe, có giá trị thƣơng phẩm giá trị dinh dƣỡng cao, đƣợc ngƣời dân ƣu thích Tuy nhiên, nghề nuôi Ong căng chƣa đƣợc phát triển thiếu nguồn giống, đặc biệt giống đƣợc sản xuất nhân tạo để cung cấp đƣợc số lƣợng lớn cho nhu cầu ni Chính việc nghiên cứu đặc điểm sinh học khả nhân giống Ong căng góp phần phát triển nghề ni biển Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu - Hiểu rõ xác định đƣợc đặc điểm sinh học Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Thăm dò đƣợc khả nhân giống Ong căng: thử nghiệm loại kích dục tố chất kích thích sinh sản thích hợp để kích thích sinh sản Ong căng, nghiên cứu phát triển Ong căng bột biện pháp kỹ thuật ƣơng nuôi giai đoạn bột lên giống Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học Ong căng: đặc điểm sinh trƣởng, đặc điểm dinh dƣỡng đặc điểm sinh sản - Nghiên cứu sử dụng loại kích dục tố, chất kích thích sinh sản khác để kích thích Ong căng sinh sản nhân tạo phát triển phôi Ong căng - Nghiên cứu ƣơng Ong căng bột lên giống độ mặn loại thức ăn khác - Xây dựng quy trình nhân giống Ong căng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt khoa học: + Luận án góp phần cung cấp dẫn liệu đầy đủ đặc điểm sinh học Ong căng + Nghiên cứu xác định đƣợc loại liều kích dục tố, chất kích thích sinh sản nhân tạo Ong căng Kỹ thuật ƣơng từ bột lên hƣơng từ hƣơng lên giống - Ý nghĩa thực tiễn: Những kết luận sinh học kỹ thuật sản xuất giống Ong căng nguồn sở liệu quan trọng cho việc hoàn thiện phát triển nghề sản xuất giống ƣơng Ong căng, để chủ động cung cấp giống cho nghề ni biển, đa dạng hóa đối tƣợng mơ hình ni thủy sản, góp phần phát triển bền vững nghề ni thủy sản vùng ven biển óng góp luận án - Lần cung cấp đƣợc dẫn liệu đầy đủ đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh sản Ong căng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - Cung cấp đƣợc quy trình sinh sản nhân tạo Ong căng để chủ động nhân giống vấn đề nuôi thả vùng ven biển Thừa Thiên Huế Bố cục luận án Ngoài phần phụ lục, luận án đƣợc trình bày 109 trang, bố cục bao gồm phần sau: Phần mở đầu Phần nội dung: Gồm chƣơng Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu Chƣơng 2: Đối tƣợng, địa điểm, thời gian phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Kết bàn luận Phần kết luận đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU Trên giới, họ Căng (Teraponidae) có khoảng 52 loài nằm 16 giống Chúng phân bố chủ yếu vùng ven bờ Ấn Độ Dƣơng Tây Thái Bình Dƣơng Các tài liệu có đƣợc cho thấy nghiên cứu T jarbua tập trung vào đặc điểm sinh học, phân bố môi trƣờng sống Đặc biệt mối tƣơng quan chiều dài khối lƣợng T jarbua đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Pakistan,…Các nghiên cứu GĐ đầu tăng nhanh chiều dài, GĐ sau tăng nhanh khối lƣợng, phù hợp với tính thích nghi chung nhiều loài vùng ven biển nhiệt đới Các nghiên cứu dinh dƣỡng T jarbua có nhiều quan điểm tùy theo điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu nhƣng khẳng định nhóm kích thƣớc lớn có phổ thức ăn rộng nhóm kích thƣớc nhỏ Các nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản T jarbua tập trung GĐ phát triển tuyến sinh dục cá, sức sinh sản tuyệt đối, sức sinh sản tƣơng đối cá, hệ số GSI mùa sinh sản Qua nghiên cứu, thấy sức sinh sản T jarbua tƣơng đối lớn, mùa sinh sản tập trung khoảng thời gian Xuân – Hè Ở Việt Nam, họ Căng đƣợc ghi nhận có lồi, giống, phân bố chủ yếu vùng cửa sông, ven biển Các cơng trình nghiên cứu họ Căng chủ yếu tập trung phân loại đặc điểm sinh học (cấu tạo giải phẫu, sinh trƣởng, phát triển, dinh dƣỡng, sinh sản, ) Các loài thuộc họ Căng đƣợc xác định kinh tế số nghiên cứu nƣớc phân loại sinh thái Có thể thấy họ Căng có số lƣợng lồi Hai loài thƣờng bắt gặp hầu hết vùng T jarbua, T theraps Từ nghiên cứu thấy Ong căngvùng phân bố rộng, phân bố vùng sông, cửa sông, ven biển vùng nƣớc ngập mặn Ở Việt Nam cơng trình nghiên cứu họ Căng Ong căng chủ yếu thành phần loài, xác định họ Căng bao gồm lồi có giá trị kinh tế, nghiên cứu tập trung chủ yếu số vùng có cửa sơng, ven biển Việc nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái ít, chủ yếu tỉnh ven biển miền trung Một số nghiên cứu nuôi để bảo tồn gen nghiên cứu để bảo tồn phát triển bền vững đƣợc thực Nhìn chung, Việt Nam, nghiên cứu sinh sản nhân tạo biển đƣợc thực chủ yếu vùng ven biển đối tƣợng lồi có giá trị kinh tế địa phƣơng Để sinh sản nhân tạo biển, tác giả sử dụng kích dục tố nhƣ Não thùy thể, HCG, LHRHa+Dom, Ovaprim với liều lƣợng khác Hiện chƣa có cơng trình nghiên cứu chun sâu thăm dò khả nhân giống Ong căng Việt Nam đƣợc đăng tạp chí uy tín nƣớc nhƣ giới Chính lẽ đó, nghiên cứu đặc điểm sinh học, thăm dò khả nhân giống Ong căng - Terapon jarbua (Forsskål, 1775) cần thiết nhằm hồn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo đối tƣợng nhƣ cung cấp nguồn Ong căng giống phục vụ cho nuôi trồng thủy sản nƣớc ta Chƣơng ỐI ƢỢNG, ỊA IỂM, TH I GIAN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Ong căng (Hình 2.1) có vị trí hệ thống phân loại ngành có dây sống: - Ngành Có dây sống: Chordata - Lớp Vây tia: Actinopteri - Bộ Vƣợc: Perciformes - Họ Căng: Teraponidae - Giống: Terapon - Loài: Terapon jarbua (Forsskål, 1775) - Tên địa phƣơng: Căng, Ong căng Căng cát - Tên tiếng Anh: Target Fish Crescent Perch - Tên đồng vật: Holocentrus jarbua Forsskål, 1775 Therapon jarbua Forsskål, 1775 Hình 2.1 Ong căngTerapon jarbua (Forsskål, 1775) 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Đề tài đƣợc thực từ tháng 05/2015 – 12/2017, điều tra thực địa, thu mẫu đƣợc tiến hành hai năm từ tháng 09/2015 – 08/2017; thí nghiệm thăm dò sinh sản nhân tạo đƣợc tiến hành đồng thời với thu mẫu có sử dụng số liệu trƣớc đề tài Quỹ gen cấp nhà nƣớc PGS TS Nguyễn Quang Linh chủ trì, mà tác giả thành viên 2.3 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.3.1 ịa điểm thu mẫu Trên toàn khu vực nghiên cứu, chọn 11 điểm/vùng thu mẫu Khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có sinh cảnh phức tạp nên chọn điểm nghiên cứu Vùng ven biển Thừa Thiên Huế, đặt điểm nghiên cứu cách bờ khoảng km trở lại, có độ sâu trung bình khoảng 20 m, phù hợp với tàu đánh bắt gần bờ, mẫu thu đƣợc tƣơi, thuận lợi cho việc nghiên cứu sinh trƣởng (hình 2.2) (Nguồn: Google map) Hình 2.2 Các vùng/điểm thu mẫu khu vực nghiên cứu 2.3.2 ịa điểm phân tích mẫu Phòng thí nghiệm Trung tâm ƣơm tạo Chuyển giao Công nghệ; Viện Công nghệ sinh học Khoa Sinh học, trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Huế 2.3.3 ịa điểm thăm dò khả nhân giống Các thí nghiệm ƣơng ni sinh sản nhân tạo Ong căng đƣợc thực Trung tâm Thực hành, thực tập NTTS, Viện Nghiên cứu Phát triển; Trại sản xuất giống Huy Sơn thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 đồ nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm sinh học Đặc điểm sinh trưởng Đặc điểm dinh dưỡng Đặc điểm sinh sản Nuôi vỗ thành thục Thí nghiệm thăm dò sinh sản Thí nghiệm ương giống Thức ăn khác Độ mặn khác Quy trình sản xuất giống Hình 2.3 đồ nghiên cứu đề tài 2.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ngồi thực địa Chúng tơi thu mẫu cách đánh bắt trực tiếp ngƣ dân mua thuyền, bến cá, chợ ven đầm dọc vùng ven biển Thừa Thiên Huế Mẫu Ong căng đƣợc xử lý tƣơi để cân khối lƣợng, đo chiều dài, lấy vẩy, giải phẫu,… Tổng số mẫu thu đƣợc thời gian nghiên cứu 720 Thu mẫu nghiên cứu sinh trưởng: Đã xử lý tƣơi, đo số chiều dài thân (L L0) cân khối lƣợng (W W0) Thu mẫu nghiên cứu dinh dưỡng: Mẫu đƣợc giải phẫu sống để quan sát ruột giải phẫu lấy thức ăn ống tiêu hố, định hình thức ăn dung dịch formol 4% cồn 700 Chúng xác định thành phần thức ăn Ong căng theo tháng năm theo nhóm kích thƣớc Thu mẫu nghiên cứu sinh sản: Mẫu thu đƣợc giải phẫu, xác định khối lƣợng GĐ chín muồi sinh dục tuyến sinh dục hình thái theo thang bậc K.A.Kiselevits (1923) Sau cố định dung dịch Bouin để làm tiêu nghiên cứu tổ chức tế bào học tuyến sinh dục 2.4.3 Phƣơng pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 2.4.3.1 Về tiêu hình thái phân loại Đo đếm tiêu phân loại dựa vào tài liệu hƣớng dẫn nghiên cứu Pravdin (1973) 2.4.3.2 Nghiên cứu sinh trưởng Xác định tương quan chiều dài khối lượng: Tƣơng quan chiều dài khối lƣợng Ong căng đƣợc biểu thị phƣơng trình sinh trƣởng Berverton – Holt (1956): W  a  Lb Xác định tuổi: Dùng vẩy để xác định tuổi Ong căng Tốc độ tăng trưởng: Sử dụng phƣơng pháp Rosa Lee (1920) để xác định mức tăng chiều dài Ong căng với công thức: V (1) Lt  t  L  a   a V Phương trình sinh trưởng Von Bertalanffy (1952):  k t t - Về chiều dài: Lt  L 1  e      - Về khối lƣợng: Wt  W 1  e k t t0     2.4.3.3 Nghiên cứu dinh dưỡng Xác định thành phần thức ăn: Thức ăn đƣợc tách khỏi ruột dày theo nhóm kích thƣớc Quan sát dƣới kính hiển vi kính lúp hai mắt Vẽ mẫu thức ăn quan sát đƣợc thị trƣờng kính để phân loại hình thái nhóm (taxon) phân loại nhóm Phương pháp phân tích phổ dinh dưỡng: Phổ dinh dƣỡng Ong căng theo phƣơng pháp khối lƣợng Biswas (1993) Xác định cường độ bắt mồi cá: Dựa vào sức chứa thức ăn ống tiêu hóa để đánh giá cƣờng độ bắt mồi Sức chứa tính theo độ no Xác định độ no dày ruột theo thang bậc (từ bậc đến bậc 4) Lebedev Xác định hệ số béo: Sử dụng phƣơng pháp Fulton (1902) Clark (1928) để xác định hệ số béo Ong căng b Chƣơng K T QUẢ NGHIÊN CỨU BÀN LUẬN 3.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ONG CĂNG 3.1.1 ặc điểm sinh trƣởng 3.1.1.1 Tương quan chiều dài khối lượng Trong trình sinh trƣởng, phát triển cá, gia tăng chiều dài khối lƣợng thể có mối liên quan với Trên sở phân tích 720 mẫu Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế, xác định đƣơc mối tƣơng quan chiều dài khối lƣợng quần thể cá, chiều dài khối lƣợng phụ thuộc vào nhóm tuổi Trong non nhóm tuổi 0+ có chiều dài nhỏ 34,0mm chiều dài lớn 117,0 mm, khối lƣợng tƣơng ứng từ 0,40 – 20,4 g trƣởng thành nhóm 4+ có chiều dài nhỏ 245,0 mm lớn 327,0 mm, với khối lƣợng tƣơng ứng 220,5 g 547,0 g Nhóm tuổi 1+ có chiều dài dao động từ 72,0 – 210,0 mm, khối lƣợng tƣơng ứng với 8,6 – 212,4 g Nhóm tuổi 2+ có chiều dài dao động từ 100,0 – 285,0 mm, khối lƣợng từ 23,0 – 310,5 g Nhóm tuổi 3+ có chiều dài dao động từ 200,0 – 297,0 mm, khối lƣợng từ 116,9 – 542 g Kết nghiên cứu cho thấy, nhƣ loài khác, Ong căng có tăng lên chiều dài lớn lên khối lƣợng thể qua năm, Tuy nhiên, nhóm tuổi, mối tƣơng quan chiều dài khối lƣợng thay đổi theo giới tính (trừ nhóm tuổi 0+) Ở nhóm tuổi 1+ Ong căng đực có chiều dài lớn (151,0 mm 149,0 mm), ngƣợc lại nhóm tuổi 2+, 3+, 4+ có chiều dài lớn đực Dựa vào công thức Beverton - Holt (1956), phân tích kết nghiên cứu thấy rằng: Tƣơng quan chiều dài khối lƣợng Ong căng biến thiên theo hàm số mũ Trên sở số liệu quan trắc chiều dài khối lƣợng, tính đƣợc thơng số phƣơng trình tƣơng quan chiều dài khối lƣợng Ong căng Phƣơng trình tƣơng quan có dạng: W  1,3335.102.L3,018 với R2  0,84 (Hình 3.1) 10 Khối lượng (g) 600 400 Khối lượng 200 0 10 20 30 40 Chiều dài (cm) Hình 3.1 thị tƣơng quan chiều dài khối lƣợng Ong căng 3.1.1.2 Cấu trúc tuổi Kết phân tích vẩy Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế xác định quần thể Ong căng có nhóm tuổi Trong nhóm tuổi thấp 0+, cao 4+ Căn số lƣợng thể nhóm tuổi để xác định cấu trúc tuổi quần thể Ong căng Theo đó, nhóm tuổi 2+ có số lƣợng thể nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 46,0% Tiếp theo nhóm tuổi 3+ có số lƣợng chiếm 23,6% Nhóm tuổi 1+ chiếm 13,5% số lƣợng thể Hai nhóm có số lƣợng lần lƣợt nhóm 0+ nhóm 4+ với tỷ lệ 9,3% 7,6% 3.1.1.3 Tỷ lệ giới tính tỷ lệ giới tính nhóm tuổi có thay đổi Những thể chƣa phân biệt giới tính bắt gặp nhóm tuổi 0+, chiếm tỷ lệ 9,4% Nhóm tuổi 4+ có tỷ lệ đực/cá lớn (1:1,2), nhóm tuổi 1+ nhóm tuổi 3+ với tỷ lệ lần lƣợt 1:1,16 1:1,15 Nhóm tuổi 2+ có tỷ lệ đực/cái thấp (1:1,06) Nhìn chung tỷ lệ đực Ong căng khác không nhiều, chiếm tỷ lệ cao đực Kết nghiên cứu tƣơng đồng với kết nghiên cứu Ong căng Quảng Bình Lê Thị Nam Thuận (2015) 3.1.1.4 Sinh trưởng chiều dài Căn vào số liệu cụ thể chiều dài kích thƣớc vẩy tƣơng ứng, xác định đƣợc hệ số a phƣơng trình Rosa Lee (1920) 8,6 mm Đó kích thƣớc bắt đầu hình thành 11 vẩy Phƣơng trình tính ngƣợc sinh trƣởng ong căng theo Rosa Lee (1920) đƣợc viết: Lt  ( L  8, 6) Vt  8, V Phƣơng trình sinh trƣởng chiều dài khối lƣợng theo Von Bertalanffy có dạng: Lt  346,08.[1  e0,426.(t 0,323) ] Wt  1132,0.[1  e0,177.( t 0,092) ]3,018 Các thông số cho thấy, Ong căng đạt khối lƣợng tối đa 1.132,0 g, tƣơng ứng với chiều dài tối đa 346,08 mm 3.1.2 ặc điểm dinh dƣỡng 3.1.2.1 Thành phần thức ăn Kết phân tích cho thấy thành phần thức ăn Ong căng đa dạng gồm 28 loại thức ăn thuộc nhóm thủy sinh vật khác mùn bã hữu Trong đó, chiếm ƣu loại thuộc ngành Chân khớp (chiếm 21,43%), tiếp đến ngành tảo Silic (chiếm 17,86%) , ngành Giun đốt Động vật có dây sống có tỷ lệ 14,29%, ngành tảo Lam Động vật thân mềm chiếm 10,71%, mùn bã hữu chiếm 3,57% 3.1.2.2 Cường độ bắt mồi 3.1.2.2.1 Cƣờng độ bắt mồi theo thời gian Từ kết thu đƣợc, đƣa nhận xét: Ong căng bắt mồi theo tháng năm nhƣng với cƣờng độ khác Tháng tháng bắt mồi với cƣờng độ tích cực Vào tháng mùa khơ bắt mồi tích cực tháng mùa mƣa Điều liên quan đến nhiệt độ nƣớc nhu cầu chất dinh dƣỡng để thành thục sinh dục 3.1.2.2.2 Theo phát triển tuyến sinh dục Tuyến sinh dục Ong căng phát triển qua GĐ Mỗi GĐ phát triển tuyến sinh dục liên quan đến q trình tích lũy chất dinh dƣỡng, lƣợng Điều đƣợc thể quan mối liên quan độ no với phát triển GĐ chín muồi sinh dục (CMSD) 3.1.2.2.3 Theo nhóm tuổi Kết nghiên cứu cƣờng độ bắt mồi theo nhóm tuổi cho thấy dày ruột nhóm tuổi có bậc độ no khác Điều chứng tỏ bắt mồi tích cực (ống tiêu hóa chứa thức ăn) Từ nhóm tuổi 0+ đến 2+ cƣờng độ bắt mồi Ong căng tăng theo nhóm tuổi, tích cực nhóm tuổi 3+ 4+ 12 Trong nhóm tuổi, cƣờng độ bắt mồi khác (thể bậc độ no khác nhau) Ngay từ GĐ tuổi 0+, Ong căng thể lồi bắt mồi tích cực, thể có đến 4,2 % số độ no bậc 1,1% độ no bậc 3.1.2.3 Độ béo Ong căng Có thể thấy hệ số béo theo cơng thức Fulton ln có giá trị lớn so với cách tính theo cơng thức Clark Điều cho thấy khối lƣợng nội quan (tuyến tiêu hóa, tuyến sinh dục, thức ăn) Ong căng lớn Giá trị thƣơng phẩm phụ thuộc vào độ béo lứa tuổi Do vào hệ số béo để xác định tuổi khai thác quần thể phù hợp đạt chất lƣợng sản phẩm cao 3.1.3 ặc điểm sinh sản 3.1.3.1 Các thời kỳ phát triển tế bào sinh dục Nghiên cứu cấu tạo tổ chức học tuyến sinh dục Ong căng, theo quan điểm Xakun O.F Buskaia N.A (1968), thấy trình phát triển tế bào trứng Ong căng có thời kỳ: thời kỳ tổng hợp nhân, thời kỳ sinh trƣởng sinh chất, thời kỳ sinh trƣởng dinh dƣỡng thời kỳ chín Q trình phát triển tế bào sinh dục đực trải qua thời kỳ nhƣ tế bào trứng: thời kỳ sinh sản, thời kỳ sinh trƣởng, thời kỳ hình thành thời kỳ chín 3.1.3.2 Các GĐ phát triển tuyến sinh dục Theo quan điểm Kiselavis K.A (1923); Xakun O.F Buskaia N.A (1968), chúng tơi sử dụng đặc điểm hình thái bên để phân chia GĐ phát triển tuyến sinh dục Ong căng Kết hợp với phân tích cấu tạo tổ chức học tuyến sinh dục để chia trình phát triển tuyến sinh dục đực Ong căng trải qua GĐ 3.1.3.3 Tuổi thành thục sinh dục Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế phát dục sớm, nhóm tuổi 1+ phát dục tham gia vào đàn đẻ trứng Nhóm tuổi 2+ 3+ thành phần chủ yếu tham gia đẻ trứng mùa sinh sản 3.1.3.4 Sức sinh sản Sức sinh sản tƣơng đối Ong căng Thừa Thiên Huế dao động không nhiều so với chiều dài khối lƣợng nhóm tuổi khác nhau, từ 967 – 999 trứng/g, trung bình đạt 982 trứng/g 13 Tƣơng tự với nghiên cứu Tsu-Chan Miu cs (1990) nghiên cứu sức sinh sản tuyệt đối Ong căng Đài Loan dao động khoảng 37.083- 480.400 trứng (trung bình 145.816), sức sinh sản tƣơng đối dao động từ 334 – 1.258 (520) trứng/g Có thể thấy tự nhiên Ong căng có sức sinh sản tƣơng đối lớn, khơng bị khai thác mức khả tái sản xuất quần thể Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế cao có khả phục hồi đàn 3.2 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG ONG CĂNG 3.2.1 Kích thích sinh sản ấp trứng Ong căng 3.2.1.1 Nuôi vỗ thành thục Ong căng 3.2.1.1.1 Các yếu tố môi trường Sự biến động yếu tố nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan, pH q trình ni vỗ nằm mức cho phép, thuận lợi cho Ong căng phát triển 3.2.1.1.2 Thành thục Ong căng nuôi vỗ a) Ảnh hƣởng môi trƣờng đến khả thành thục Ong căng Qua kết nuôi vỗ thành thục Ong căng môi trƣờng khác nhau, cho thấy tỷ lệ thành thục sinh dục NT tăng dần đạt cao vào tháng thứ Tỷ lệ thành thục đực cao so với Đối với NT nuôi môi trƣờng nƣớc biển tỷ lệ thành thục sinh dục đạt 57,1% (cá cái) 65,7% (cá đực) thấp so với NT nuôi môi trƣờng nƣớc đầm phá 68,6% (cá cái) 71,4% (cá đực) Nhƣ vậy, nuôi vỗ môi trƣờng nƣớc biển môi trƣờng đầm phá đạt đƣợc hiệu tốt đến phát triển tuyến sinh dục Ong căng Trong mơi trƣờng đầm phá có tỷ lệ thành thục cao hơn, nhƣng không đáng kể Kết cho thấy có khả ni vỗ Ong căng thành thục để phục vụ cho công tác sản xuất giống nhân tạo b) Ảnh hƣởng loại thức ăn đến khả thành thục Ong căng Kết nuôi vỗ thành thục sinh dục sau 05 tháng, tỷ lệ thành thục sinh dục NT tăng dần đạt cao vào tháng thứ Đối với NT cho ăn thức ăn hỗn hợp (50% tạp + 50% mực) đạt 68,6% (cá cái) 71,4% (cá đực); NT cho ăn 100% tạp 51,4 % (cá cái) 62,9% (cá đực) Ở tháng nuôi vỗ, tỷ lệ 14 thành thục sinh dục NT cho ăn thức ăn tạp thấp so với NT cho ăn thức ăn hỗn hợp Từ kết nuôi vỗ Ong căng khẳng định Ong căng thành thục sinh dục bình thƣờng ao ni nƣớc biển, mơi trƣờng đầm phá với thức ăn tạp 50% tạp 50% mực 3.2.1.2 Kích thích Ong căng sinh sản 3.2.1.2.1 Ảnh hưởng nồng độ LRH-A3 đến số tiêu sinh sản Ong căng Nhƣ vậy, nồng độ LRH-A3 thích hợp để kích thích sinh sản Ong căng cho kết tốt thời gian hiệu ứng, sức sinh sản, tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở trứng 70 μg/kg + mg/kg DOM Liều lƣợng LRH-A3 sử dụng cho Ong căng để đạt hiệu cao so với liều sử dụng cho Bóp R canadum (20 30µg/kg) thấp liều sử dụng cho Chốt trắng M planiceps (100 µg/kg cái) 3.2.1.2.2 Ảnh hưởng nồng độ HCG đến số tiêu sinh sản Ong căng Ta thấy nồng độ HCG ảnh hƣởng đến thời gian hiệu ứng (nồng độ cao, thời gian hiệu ứng ngắn) nhƣng không làm thay đổi kết tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở trứng Ong căng Liều lƣợng HCG dùng để sinh sản nhân tạo Ong căng với Bóp (250 – 750 UI/kg cái), thấp Chốt trắng (1.500 UI/kg cái) Chẽm (4.500 UI/kg cái) Qua ta thấy sử dụng kích dục tố kích thích sinh sản khác cho kết sinh sản khác nhau, kích dục tố hiệu lồinày nhƣng lại khơng hiệu lồi khác Vì vậy, sinh sản nhân tạo cá, tùy thuộc vào đối tƣợng điều kiện cụ thể mà sử dụng loại, liều lƣợng nhƣ phƣơng pháp tiêm loại kích dục tố phù hợp để đem lại hiệu cao sinh sản nhân tạo Từ kết nghiên cứu thí nghiệm kích thích Ong căng sinh sản rút nhận định để kích thích sinh sản nhân tạo Ong căng đạt hiệu tốt nhất, ta dùng LRH -A3 với liều lƣợng 70 μg/kg + mg/kg DOM HCG với liều lƣợng 750 UI/kg 15 3.2.1.2.3 Sự phát triển phôi Ong căng a Trứng thụ tinh (x40) b tế bào (30 phút) (x40) c tế bào (1 giờ) (x40) d tế bào (1giờ 30 phút) (x40) e 32 tế bào (2 30 phút) (x40) f Phôi 64 tế bào (3 giờ) (x40) g Phôi nang (5 40 phút) (x40) h Phôi thần kinh (10 giờ) (x40) i Phôi nở (14h40) (x100) k Ấu trùng nở (14h50) (x40) Hình 3.2 Các G phát triển phơi Ong căng Thời gian phát triển phôi Ong căng dao động khoảng 14 đến 16 giờ, trung bình 14 50 phút nhiệt độ nƣớc từ 28,0oC đến 29,5oC pH từ 8,3 đến 8,4 nở dinh dƣỡng 16 nỗn hồng sau khoảng - ngày tiêu hết nỗn hồng bắt đầu dinh dƣỡng thức ăn 3.2.2 Kỹ thuật ƣơng từ bột lên hƣơng 3.2.2.1 Các yếu tố môi trường Nhiệt độ thời gian ƣơng ni biến thiên khoảng 26 – 310C, nhiệt độ trung bình dao động khoảng 26,5 ± 2,8, nhiệt độ thời gian thí nghiệm phù hợp với sinh trƣởng phát triển Trong thời gian thí nghiệm, hàm lƣợng oxy hòa tan (DO) dao động khoảng từ 4,5 – 5,6 mg/l, trung bình mức 5,2-5,4 mg/l, thấy đƣợc DO bể ấp phù hợp cho phát triển thí nghiệm 3.2.2.2 Ảnh hưởng loại thức ăn lên tỷ lệ sống Ong căng bột lên hương Sau 15 ngày ƣơng nuôi, tỷ lệ sống NT thấp, dao động từ 1,03% - 4,48% (bảng 3.1) Tỷ lệ sống cao NT1 (Nanochloropsis oculata + Rotifer) 4,48%, NT2 (Nanochloropsis oculata + Nauplius artemia) đạt 3,23% thấp NT3 (Nanochloropsis oculata + TĂCN) 1,03% Đặc biệt NT4, bột chết đồng loạt sau ngày ƣơng TĂCN Kết phân tích phƣơng sai cho thấy có sai khác có ý nghĩa thống kê NT (p < 0,05) Bảng 3.1 Ảnh hƣởng loại thức ăn đến tỷ sống Ong căng G bột lên hƣơng (%) NT2 Nanochloropsis NT3 Ngày NT4 oculata + Nanochloropsis nuôi ĂCN Nauplius oculata + ĂCN artemia Ban đầu 100 100 100 100 05 90,00a ± 5,00 85,00a ± 5,00 70,83b ± 1,44 10 36,67a ± 2,89 23,33b ± 2,89 15,00b ± 5,00 15 4,48a ± 0,11 3,23b ± 0,28 1,03c ± 0,26 Các chữ số ký hiệu a, b,c khác hàng thể sai khác có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa p < 0,05 NT1 Nanochloropsis oculata +Rotifer Nhƣ vậy, kết nghiên cứu cho thấy sử dụng riêng lẻ TĂCN để ƣơng Ong căng bột lên hƣơng ống tiêu hóa ngày đầu chƣa phát triển, chƣa có men để tiêu hóa TĂCN; GĐ ăn đƣợc động vật phù du loại thức 17 ăn có khả tự phân hủy giúp hấp thu dễ dàng, Kết thí nghiệm cho thấy rotifer giữ vai trò quan trọng ƣơng Ong căng bột, góp phần tăng tỷ lệ sống có kích thƣớc nhỏ, giàu dinh dƣỡng, dễ tiêu hóa, phù hợp với GĐ ấu trùng 3.2.2.3 Ảnh hưởng độ mặn lên tỷ sống Ong căng bột lên hương Kết ƣơng Ong căng từ GĐ bột lên hƣơng đƣợc trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng độ mặn đến tỷ sống Ong căng G bột lên hƣơng (%) NT thí nghiệm NT1 - 20‰ NT2 - 25‰ NT3 - 30‰ Ban đầu (ngày 0) 100 100 100 05 73,33b ± 2,89 83,33a ± 2,89 90,00a ± 5,00 10 15,00b ± 5,00 23,33ab ± 5,77 36,67a ± 7,6 c b 15 1,77 ± 0,39 3,30 ± 0,31 5,53a ± 0,48 Các chữ số ký hiệu a, b,c khác hàng thể sai khác có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa p < 0,05 Ngày nuôi Tỷ lệ sống tăng dần với mức độ mặn từ 20 đến 30‰ Sau 15 ngày ƣơng nuôi, tỷ lệ sống Ong căng bột đạt cao NT3 - 30‰ (5,53%), tiếp đến NT2 - 25‰ (3,30%) thấp NT1 - 20‰ (1,77%) Kết phân tích phƣơng sai cho thấy tỷ lệ sống Ong căng NT sai khác có ý nghĩa thông kê (p < 0,05) Kết nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với kết Lisboa cs (2015) ƣơng Đối (Mugil liza) GĐ giống độ mặn khác nhau; Nhìn chung thức ăn độ mặn có vai trò quan trọng ảnh hƣởng đến tỷ lệ sống bột lên hƣơng (1 đến 15 ngày tuổi) Đối với Ong căng GĐ từ bột lên hƣơng ƣơng độ mặn 30‰ đạt tỷ lệ sống cao Ở GĐ ƣơng này, cho ăn thức ăn tự nhiên ao nuôi tôm công nghiệp tảo tƣơi với luân trùng nauplius Artemia cho tỷ lệ sống cao so với việc cho ăn thức ăn tổng hợp (p0,05) Nhìn chung, kết nghiên cứu cho thấy, thời điểm sau gần tháng ƣơng nuôi, sinh trƣởng tốc độ tăng trƣởng sau 25 ngày ƣơng NT độ mặn 25‰ cho kết tốt có sai khác có ý nghĩa thống kê (p0,05) NT1 với NT2 NT1 NT3 3.2.3.3 Tăng trưởng Ong căng phần thức ăn khác Bảng 3.4 Ảnh hƣởng phần thức ăn đến tăng trƣởng NT thức ăn Ngày tuổi NT1 (N 5/8) NT2 (Ocialis) NT3 (Grobest) 9,5 11,29 ±0,13 12,04 ±0,13 15,40 ±0,66 18,04 ±0,94 21,06b±0,47 15 9,5 9,5 20 10,71 ±0,25 11,33 ±0,13 25 12,97 ±0,42 12,98 ±0,66 30 14,45 ±0,62 14,99 ±0,94 35 17,02 ±0,65 17,55 ±0,47 40 22,85a±0,53 20,70b±0,36 Tốc độ tăng trƣởng 0,53a ± 0,17 0,45b ± 0,21 0,46b ± 0,14 (mm/ngày) Các ký tự a,b giống hàng sai khác khơng có ý nghĩa thống kê NT (p>0,05) Sau gần tháng ƣơng nuôi, tăng trƣởng chiều dài nhƣ tốc độ tăng trƣởng tuyệt đối NT1 đạt cao nhất, có khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT lại (p 0,05) Từ cho thấy loại thức ăn cơng nghiệp khác thí nghiệm có tác động khơng đáng kể đến tỷ lệ sống Ong căng GĐ Bảng 3.5 Ảnh hƣởng loại thức ăn đến tỷ lệ sống Ong căng G 15 đến 40 ngày tuổi (%) NT Trung bình Min Max NT1 - NRD 5/8 81,48a ± 6,79 75,56 88,89 NT2 – Ocialis 74,07a ± 7,80 66,67 82,22 NT3 – Grobest 66,67a ± 4,44 62,22 71,11 Chú thích: Các giá trị cột có kí tự (a,b,c,…) khác thể khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Tỷ lệ sống Ong căng GĐ từ 15 đến 40 ngày tuổi đƣợc ƣơng ni NT có độ mặn 20‰, 25‰ 30‰ cho thấy tỷ lệ sống đạt cao ni mơi trƣờng có độ mặn 30‰ (74,51%), tiếp đến độ mặn 25‰ (70,98%), thấp độ mặn 20‰ (66,67%) Tuy nhiên, tỷ lệ sống 03 NT độ mặn khác không sai khác có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Trong nghiên cứu này, độ mặn từ 20 đến 30‰ ảnh hƣởng không đáng kể đến tỷ lệ sống (bảng 3.6) Bảng 3.6 Ảnh hƣởng độ mặn đến tỷ lệ sống Ong căng G 15 đến 40 ngày tuổi (%) NT Trung bình Min Max NT1- 20‰ 66,67a ± 8,99 58,82 76,47 NT2 - 25‰ 70,98a ± 2,96 68,24 74,12 NT3 - 30‰ 74,51a ± 6,79 70,59 82,35 Chú thích: Các giá trị cột có kí tự (a,b,c,…) khác thể khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Qua theo dõi bể thí nghiệm, chúng tơi thấy tỷ lệ chết giảm dần ngày tuổi tăng lên Các loại thức ăn công nghiệp (NRD 5/8, Ocialis Grobest) độ mặn từ 20 đến 30‰ không ảnh hƣởng đến tỷ lệ sống, nhƣng ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng Ong căng GĐ từ 15 đến 40 ngày tuổi Để nâng cao hiệu q trình ƣơng ni Ong căng, GĐ nên sử dụng thức ăn NRD 5/8 ƣơng nuôi độ mặn 25‰ 20 3.3 BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG ONG CĂNG Hình 3.5 đồ quy trình cơng nghệ sản xuất giống Ong căng 21 K T LUẬN Ề NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về sinh trưởng: Quần thể Ong căng tự nhiên có chiều dài trung bình lớn khai thác vùng ven biển Thừa Thiên Huế đạt 298,0 mm, với khối lƣợng tƣơng ứng 371,4 g Ở nhóm tuổi thấp, chủ yếu tăng chiều dài, tuổi cao tăng nhanh khối lƣợng Cấu trúc tuổi quần thể Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế gồm nhóm tuổi, thấp 0+, cao 4+ Nhóm tuổi chiếm ƣu 2+ 3+ với tỷ lệ tƣơng ứng 46,0% 23,6%so với nhóm tuổi khác Phƣơng trình sinh trƣởng chiều dài khối lƣợng theo Von Lt  346,08.[1  e0,426.(t 0,323) ] Bertalanffy có dạng: Wt  1132,0.[1  e0,177.( t 0,092) ]3,0180 1.2 Về dinh dưỡng: Ngoài tự nhiên Ong căng loài ăn động vật, phổ thức ăn chúng chủ yếu gồm cá, giáp xác động vật thân mềm Ở nhóm kích thƣớc lớn, phổ thức ăn đa dạng nhóm có kích thƣớc nhỏ Cƣờng độ bắt mồi phụ thuộc vào nhóm tuổi hay kích thƣớc cá, phát triển tuyến sinh dục nhiệt độ mùa mƣa hay mùa khô năm bắt mồi tích cực vào tháng mùa khơ Tháng tháng bắt mồi với cƣờng độ tích cực nhóm tuổi 0+ đến 2+ có cƣờng độ bắt mồi tăng theo nhóm tuổi tích cực nhóm tuổi 3+ 4+ Nhóm có GĐ CMSD thấp thƣờng bắt mồi tích cực nhóm GĐ CMSD cao 1.3 Về sinh học sinh sản: Ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Ong căng có tuyến sinh dục phát triển qua GĐ đạt tuổi 1+ bắt đầu phát dục để tham gia sinh sản Sau đợt sinh sản, tuyến sinh dục bắt đầu phát triển lại từ GĐ III CMSD chu kỳ sau Sức sinh sản tuyệt đối trung bình Ong căng đạt 342.056 trứng Sức sinh sản tƣơng đối trung bình đạt 982 trứng/g khối lƣợng thể Tỷ lệ đực/cái năm xấp xỉ 1/1,11 – 1/1,17 1.4 Nuôi vỗ thành thục bố mẹ: Ong căng thành thục sinh dục bình thƣờng ao nuôi nƣớc biển môi trƣờng đầm phá với phần thức ăn tạp 50% tạp 50% mực Tỷ lệ thành thục sau tháng nuôi vỗ cao 68,8% 71,4% đực 22 1.5 Kích thích sinh sản nhân tạo: Ở Ong căng nồng độ LRH-A3 thích hợp để kích thích sinh sản 70 μg/kg + mg/kg DOM cho kết tốt với thời gian hiệu ứng 38 giờ, sức sinh sản thực tế 19.667 trứng, tỷ lệ thụ tinh 67,06% tỷ lệ trứng nở 96% Nồng độ HCG ảnh hƣởng đến thời gian hiệu ứng (nồng độ cao, thời gian hiệu ứng ngắn) nhƣng không làm thay đổi tỷ lệ thụ tinh tỷ lệ nở trứng Ong căng Với liều lƣợng 750 IU/kg HCG, có thời gian hiệu ứng 54 giờ, sức sinh sản thực tế 15.450 trứng, tỷ lệ thụ tinh 47,47% tỷ lệ trứng nở đạt 91,37%, đạt hiệu cao Thời gian phát triển phôi Ong căng dao động khoảng 14 đến 16 giờ, trung bình 14 50 phút nở dinh dƣỡng nỗn hồng sau khoảng - ngày bắt đầu dinh dƣỡng thức ăn 1.6 Ương bột lên hương giống: GĐ ƣơng bột lên hƣơng (1 đến 15 ngày tuổi): Thức ăn độ mặn có vai trò quan trọng ảnh hƣởng đến tỷ lệ sống Đối với Ong căng GĐ từ bột lên hƣơng ƣơng độ mặn 30‰ đạt tỷ lệ sống cao 5,53% Thức ăn Nanochloropsis oculata + Rotifer cho tỷ lệ sống cao 4,48% GĐ ƣơng hƣơng lên giống (15 đến 40 ngày tuổi): Các loại thức ăn công nghiệp (NRD 5/8, Ocialis Grobest) độ mặn từ 20 đến 30‰ không ảnh hƣởng đến tỷ lệ sống, nhƣng ảnh hƣởng đến tốc độ tăng trƣởng Ong căng Để nâng cao hiệu q trình ƣơng ni Ong căng GĐ từ hƣơng lên giống nên sử dụng thức ăn NRD 5/8 ƣơng nuôi độ mặn 25‰ ĐỀ NGHỊ 2.1 Sinh sản nhân tạo Ong căng LRH-A3 với nồng độ 70 μg/kg + mg/kg DOM HCG với liều lƣợng 750 IU/kg 2.2 Ƣơng Ong căng GĐ từ bột lên hƣơng độ mặn 30‰ thức ăn Nanochloropsis oculata + Rotifer Ƣơng nuôi Ong căng GĐ từ hƣơng lên giống sử dụng thức ăn NRD 5/8 ƣơng nuôi độ mặn 25‰ 2.3 Tiếp tục nghiên cứu phát triển phần thức ăn hoàn chỉnh kỹ thuật nuôi vỗ thành thục Ong căng để tạo đàn bố mẹ chủ động sản xuất giống nhân tạo 23 DANH MỤC CÁC CƠNG ÌNH Ã CƠNG BỐ Le Thi Nhu Phuong, Nguyen Quang Linh: “Study on Reproductive Performance of Terapon jarbua (Forsskål, 1775) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems, Thua Thien Hue Province”, Journal of Agricultural Science and Technology, David Publishing, USA 2017, vol 7, pp.93-97 Lê Thị Nhƣ Phƣơng, Nguyễn Văn Khanh, Võ Văn Phú, Nguyễn Quang Linh: “Nghiên cứu sinh trƣởng dinh dƣỡng Ong căng Terapon jarbua (Forsskål, 1775) vùng ven biển Thừa Thiên Huế” Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên T 127, S 1B (2018) ... đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh sản cá Ong căng vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - Cung cấp đƣợc quy trình sinh sản nhân tạo cá Ong căng để chủ động nhân giống vấn đề nuôi thả cá vùng ven biển. .. cá Ong căng góp phần phát triển nghề ni cá biển Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu - Hiểu rõ xác định đƣợc đặc điểm sinh học cá Ong căng vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Thăm dò đƣợc khả nhân giống. .. nuôi cá giai đoạn cá bột lên cá giống Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh học cá Ong căng: đặc điểm sinh trƣởng, đặc điểm dinh dƣỡng đặc điểm sinh sản cá - Nghiên cứu sử dụng loại kích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế tt , Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng terapon jarbua (forsskal, 1775) vùng ven biển thừa thiên huế tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn