Tìm hiểu hoạt động teambuilding của sinh viên ngành văn hóa du lịch trường đại học dân lập hải phòng

66 22 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 20:34

LỜI CẢM ƠN Luận văn cơng trình thể nghiên cứu, nỗ lực nghiêm túc tác giả với mong muốn chia sẻ hiểu biết, học hỏi, nâng cao nhận thức chuyên đề Luận văn hồn thành với hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Vũ Mạnh Hà ý kiến đóng góp q báu thầy giáo môn bạn học chia sẻ, củng cố kiến thức giúp tơi hồn thành khóa luận điều kiện thuận lợi Xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn – người chia sẻ, định hướng giúp tơi suốt q trình thực nghiên cứu Ước mong thầy cô mạnh khỏe thành cơng! Hải Phòng, ngày 01/06/2010 Sinh viên Nguyễn Thị Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ý nghĩa đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING VÀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING TRONG DU LỊCH Khái niệm thuật ngữ teambuilding (khái niệm chung, phân tích nội hàm, so sánh với khái niệm tương đồng) 1.1 Khái niệm chung: 1.2 Phân tích, so sánh nội hàm khái niệm teambuilding khái niệm gần nghĩa Đặc trưng, chức hoạt động Teambuilding 10 Đặc trưng, chức hoạt động Teambuilding 11 2.1 Đặc trưng hoạt động Teambuilding 11 2.2 Vai trò hoạt động Teambuilding 11 2.3 Chức hoạt động Teambuilding 13 Quá trình hình thành phát triển hoạt động teambuilding 14 Lý luận chung hoạt động teambuilding du lịch 18 4.1 Mối liên hệ chức hoạt động teambuilding đặc thù hoạt động du lịch 18 4.2 So sánh hoạt động teambuilding thông thường hoạt động teambuilding du lịch 18 4.3 Các loại hình hoạt động teambuilding du lịch kỹ tổ chức, ứng dụng hoạt động du lịch 19 4.3.1 Một số khái niệm, phân loại đặc điểm hoạt động du lịch: 19 4.3.2 Các loại hình teambuilding du lịch tác giả phân chia cách tương đối theo tiêu chí sau: 24 4.3.3 Các kỹ tổ chức, ứng dụng hoạt động du lịch: 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 29 Sinh viªn: Ngun ThÞ Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng ĐạiTHÁC học dânHOẠT lập Hải PhòngTEAMBUILDING CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KHAI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HI PHềNG 30 Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng Giới thiệu chung trường Đại học dân lập Hải Phòng khoa Văn hóa - du lịch trường 30 Loại hình teambuilding du lịch ứng dụng đào tạo Bộ mơn văn hóa – du lịch thực tế khai thác sinh viên trường ĐHDL Hải Phòng 33 2.1 Teambuilding hoạt động du lịch dã ngoại nói chung 33 2.2 Bước đầu tiếp cận sinh viên ngành Du lịch hoạt động Teambuilding thơng qua loại hình đào tạo trường 34 2.2.1 Hoạt động Teambuilding qua môn học lớp 38 2.2.2 Hoạt động Teambuilding qua chuyến thực tế 44 2.2.3 Tác dụng hoạt động Teambuiding sinh viên ngành Du lịch 49 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 54 CHƯƠNG III MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 Một số nhận định 55 Một số khuyến nghị 56 2.1 Sớm đưa lý luận hoạt động Teambuilding vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Văn hóa du lịch; đưa vào chương trình thảo luận ngồi khóa, vì: 56 2.2 Sớm đưa nhiều hoạt động Teambuilding vào chương trình dã ngoại sinh viên 57 2.3 Sinh viên ngành Du lịch nên thực tập công ty lữ hành hoạt động lĩnh vực Teambuilding tour 58 2.3 Sinh viên ngành Du lịch nên thực tập công ty lữ hành hoạt động lĩnh vực Teambuilding tour 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LỆU THAM KHO HèNH NH MINH HA Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: “Từ tượng xã hội, du lịch trở thành ngành kinh tế, hay hơn, trở thành ngành kinh tế dịch vụ mang tính xã hội sâu sắc” Sự tồn đồng thời hai đặt tính: Kinh tế xã hội, xét cách tổng quan, vừa đặt yêu cầu, vừa động lực cho trình phát triển ngành du lịch Sự tăng lên chiều rộng chiều sâu nhu cầu xã hội gợi mở hướng khai thác cho ngành kinh tế vốn nhạy bén Sự kết hợp hoạt động Teambuilding (xây dựng đội) du lịch xuất năm gần hướng khai thác lưu tâm Teambuilding tạo nên sắc diện cho du lịch, đem đến loại hình đầy mầu sắc cho hoạt động du lịch Teambuilding mẻ thị trường du lịch Việt Nam thực tế trình kết hợp vấn đề cần điều chỉnh để đạt tới “độ chuẩn” hoạt động này, nhìn nhận hoạt động với giá trị, ý nghĩa đích thực Là sinh viên ngành Du lịch, tác giả nhận thấy cần thiết cho cơng việc sau này, đặc biệt bị thu hút kết hợp hoạt động Teambuilding với ngành du lịch Tác giả mong muốn nghiên cứu chuyên sâu hoạt động kết hợp đầy ý nghĩa văn hóa xã hội nên định chọn đề tài: "Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trường Đại học dân lập Hải Phòng” PGS.TS Trần Đức Thanh, Quan điểm du lịch du lịch học, Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu đào tạo du lịch Việt Nam trình hội nhập quốc tế, 05/2007, Tr 169 Ý nghĩa ti Sinh viên: Nguyễn Thị Nam - í nghĩa khoa học: Nghiên cứu tổng hợp phát biểu rõ ràng sở lý luận hoạt động Teambuilding, đưa quan điểm tiếp cận tác giả hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Du lịch, từ góp phần bổ sung sở lý luận hoạt động Teambuilding du lịch - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần nhận thức, cung cấp luận loại hình Teambuilding du lịch cho Ngành học du lịch, nhà quản lý, nhà kinh doanh du lịch xây dựng đa dạng hóa sản phẩm Nghiên cứu giúp ích phần cho tác giả thực đề tài liên quan Đối tượng nghiên cứu + Hoạt động teabuilding nói chung; + Hoạt động teambuiding du lịch; + Nghiên cứu thực tế ứng dụng hoạt động Bộ mơn văn hóa du lịch: Trong hoạt động giảng dạy trình thực tế sinh viên Phạm vi nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu sâu vào loại hình teambuilding du lịch, thơng qua việc tập trung sâu phân tích q trình ứng dụng thực tiễn hoạt động Teambuilding Ngành Văn hóa – du lịch trường đại học dân lập Hải Phòng + Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành khoảng thời gian từ năm 2008-2010, thời gian thực tập tác giả với trình trải nghiệm thực tiễn liên hệ thực tế sâu sắc nhằm đóng góp góc nhìn xây dựng hoạt động Teambuiding du lịch Mục đích nghiên cứu + Phân tích làm rõ loại hình hoạt động Teambuiding thông thường Teambuiding du lịch + Nêu bật đặc điểm, quy trình kết hợp Teambuiding du lịch, soi chiếu thực tế thông qua hoạt động giảng dạy nghiên cứu ứng dụng Ngành văn hóa du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng, từ nhận vấn đề tồn để đưa giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập xử lý thơng tin: Phân tích tài liệu: Nhằm kế thừa nghiên cứu tri thức có Tác giả tiến hành tìm hiểu, phân loại đánh giá công bố liên quan đến hoạt động Teambuilding Teambuilding du lịch - So sánh, đối chiếu: lập bảng so sánh với hệ thống tiêu chí cụ thể nhằm tạo sở khoa học mức độ tin cậy cho đánh giá - Quan sát, tham thực phương pháp qua hoạt động giảng dạy giáo viên lớp, chuyến thực tế tác giả Phương pháp giúp tác giả rút nhận định bước đầu việc khai thác hoạt động Teambuilding du lịch sinh viên Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong trình tìm hiểu thu thập thơng tin mình, tác giả xác định cơng trình khác nghiên cứu vấn đề Do hạn chế khả nên thiếu sót khơng thể tránh khỏi Các tài liệu tác giả tìm chủ yếu thuộc thể loại sách Tác giả mở rộng phạm vi tìm kiếm tham khảo internet Bảng 1.1 Các cơng trình nghiên cứu hoạt động Teambuilding Teambuilding du lịch Stt Tài liệu Tác giả Nội dung Các hoạt động xây The big book of John Newstron & dựng đội, tập Teambuilding games Edward Scannell hoạt động đội có tính vui vẻ khác… Tập trung vào lĩnh vực chính: không tin The five dysfunctions of a team Patrict M.Lencioni tưởng, xung đột, thiếu cam kết, tránh né trách nhiệm, khơng đạt kết Khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu hoạt động Teambuilding du lịch” Lê Thị Ngọc Quý (trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn) Cơ sở khoa học hoạt động Teambuilding Teambuilding du lịch Bố cục đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, phần nội dung nghiên cứu bao gồm chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung hoạt động Teambuilding hoạt động Teambuilding du lịch Chương II: Thực trạng khai thác hoạt động teambuilding sinh viên ngành du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng Chương III: Một số nhận định giải pháp PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING VÀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING TRONG DU LỊCH Khái niệm thuật ngữ teambuilding (khái niệm chung, phân tích nội hàm, so sánh với khái niệm tương đồng) 1.1 Khái niệm chung: Cách dễ hiểu khái niệm Team-Building: “Team-Building loạt hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang người đến gần để đạt mục tiêu chung cao hơn” Team building (Xây dựng nhóm) thuật ngữ đề cập đến việc lựa chọn, phát triển hướng đến kết chung toàn đội (một nhóm người) thơng qua hoạt động thực hành tham gia trò chơi động; giải pháp xây dựng phát triển đội nhóm Nó kết hợp vừa lý thuyết - thực hành - đánh giá - đào tạo tạo động lực, nhằm liên kết phát triển nhóm Đồng thời khơi dậy động lực niềm tự hào thành viên nhóm hướng đến mục đích chung Team building có nhiều dạng hoạt động riêng biệt, thích hợp thay đổi tuỳ theo tình hình nhân Đa phần chương trình teambuilding mang màu sắc, tên gọi, hay cách thức hoạt động khác nhau, nhiên mong muốn mang đến mục đích đoàn kết, thống tinh thần làm việc, giao tiếp thành viên khối Chương trình Team-Building tuỳ vào thời lượng mục tiêu ban đầu mà gồm nhiều phần khác Thông thường chương trình Teambuilding thường gồm phần chính: giới thiệu, hoà nhập, tăng lực, tổng kết Mỗi phần chương trình gồm nhiều trò chơi thiết kế dành riêng cho vấn đề khác gắn kết hồn tồn với diễn gợi ý cho cách giải thông qua việc cá nhân tham gia vào trò chơi 1.2 Phân tích, so sánh nội hàm khái niệm teambuilding khái niệm gần nghĩa Phân tích yếu tố cấu thành hoạt động teambuilding, xét nội hàm thuật ngữ teambuilding thơng qua việc tìm hiểu nội hàm từ “team” “ building”: “ Team” nghĩa “ đội, tổ, nhóm” , team sử dụng cụm từ “team spirit” với ý nghĩa “ tinh thần đồng đội” Trong trình chuyển đổi hai ngôn ngữ đặt thách thức mức độ xác, từ ngơn ngữ hiểu số từ ngôn ngữ khác Để kiểm chứng đảm bảo mức độ xác cao nghiên cứu khoa học, ta sử dụng phép so sánh khái niệm “team” “group” “ Group” nghĩa “nhóm” khái niệm “ nhóm nguyên tử”, “nhóm máu” “ nhóm” hiểu người có mục đích cá nhân khác tập hợp lại dựa vài điểm chung, vài lợi ích chung Nhóm hồn tồn tiến hành cạnh tranh, ganh đua, không mang đậm tinh thần thống nhất, tính chất liên hiệp Sự liên kết cá nhân nhóm trùng hợp lợi ích, khơng mang tính ràng buộc trách nhiệm, tính chất đồng đội, lợi ích tập thể nên canh tranh, ganh đua nhóm hồn tồn “Team” – “đội” khái niệm cao cấp khái niệm “ nhóm”, đội trước hết nhóm người cộng tác hướng tới mục tiêu chung, mục tiêu chung chi phối mục tiêu cá nhân, tất thành viên phải chia sẻ mặt trách nhiệm Đội tập hợp số nhỏ người với kỹ bổ sung cho hết lòng mục đích, mục tiêu, phương thức làm việc chung tinh thần tín nhiệm điểm chung “Đội” thực chất nhóm có tổ chức thống nhất, làm việc hướng tới mục đích chung nhất, thành viên có mục đích cá nhân - Giải vấn đề kết thúc vấn đề cho nội dung thuyêt trình đảm bảo logic chủ đề - Sử dụng lối nói dí dỏm, lơi người nghe,…… - Kết hợp hài hòa nội dung thể lời nói với ngơn ngữ khơng lời để biểu đạt nội dung sinh động lôi người nghe - Quan sát nắm bắt diễn biến tâm lý du khách họ nghe thuyết trình biết can thiệp lúc để đạt mục đích hoạt động thuyết trình Đúng phát biểu: “Lý việc bạn đứng để du khách cảm nhận đầy đủ tốt giá trị tham quan, để thể bạn nhà thông thái” Thật vậy, kỹ thuyết trình trước người quan trọng Trong lĩnh vực du lịch điều kiện cần tạo nên thành công chuyến tham quan * Kỹ quan sát: Là hướng dẫn viên, việc quan sát phải thực kỹ Đối tượng quan sát bao gồm: Khách du lịch đồn mà đảm nhận; trình cung ứng dịch vụ nhà cung cấp; quan sát môi trường điểm du lịch Đối với việc quan sát du khách, hướng dẫn viên phải nhận diện cách nhanh nhậy biểu bên du khách từ nắm bắt diễn biến tâm lý bên họ Đối với quan sát việc cung ứng dịch vụ nhà cung cấp, hướng dẫn viên phải nhận diện thiếu phù hợp dịch vụ so với yêu cầu đặt chỗ, thiếu sót, bất hợp lý quy trình phục vụ, điều kiện phục vụ thái độ phục vụ nhân viên nhà cung cấp Trên sở đó, hướng dẫn viên phải đưa định kịp thời Đối với môi trường xung quanh, hướng dẫn viên phải nhận diện tác động tiêu cực cso thể có việc thực tốt chương trình có biện pháp chế ngự khắc phục thích hợp Qua hoạt động Teambuilding, sinh viên du lịch trải nghiệm qua chuyến thực tế, biết cách quan sát khách, môi trường xung quanh,… từ nhận diện đề cần quan sát biện pháp điều chỉnh hướng dẫn cho khách, nhằm đem lại hiệu cao cho chuyến tham quan: (1) Đối với khách du lịch: Mức độ hứng thú khách đối tượng tham quan, với nội dung thuyết trình hướng dẫn viên Những người cso hứng thú thường chăm lắng nghe, chăm quan sát thường hay đặt câu hỏi cho hướng dẫn viên Ngược lại, người khơng hứng thú thường hay lơ đễnh, nhìn lên trời theo đuổi sở thích riêng tư nói chuyện, say sưa chụp ảnh Mức độ hiểu hay cảm nhận khách đối tượng tham quan qua thuyết minh Những cử gật đầu, nét mặt hân hoan hay qua câu hỏi lúc, trọng tâm, biểu cho hiểu nắm vấn đề Sự mệt mỏi, chán chường, biểu trạng thái uể oải di chuyển, mắt nhìn lên trời nghe thuyết minh, quan sát tìm kiếm chỗ ngồi Bi ện p háp ều h: Làm rõ vấn đề khách băn khoăn, điều chỉnh nội dung dung lượng thơng tin Điều chỉnh tốc độ nói âm lượng lời nói (2) Về mơi trường xung quanh Những yếu tố ảnh hưởng đến an tồn khách: địa hình thiếu phẳng, trơn, gần có cành khơ phía đầu, ổ kiến lửa,… Những yếu tố hạn chế việc quan sát khách: hướng nắng, hướng gió cảm trở khác che khuất vòm Các tác động ngoại cảnh ảnh hưởng đến ý khách vào nội dung thuyết trình: hoạt động tượng hình ảnh, âm bất thường Bi ện p háp ều h: Lựa chọn vị trí quan sát thích hợp, “lơi khách vào cuộc” thủ pháp điều khiển đoàn khách * Kỹ lắng nghe: Qua thuyết trình lớp, thuyết minh điểm du lịch thực tế, giúp sinh viên nắm vững kỹ lắng nghe tốt, để hiểu mong muốn thực du khách đáp ứng mong muốn họ Đây kỹ quan trọng, phương pháp để thuyết phục khách Hoạt động Teambuilding giúp sinh viên biết cách “lắng nghe cảm xúc” “lắng nghe động cơ” tham gia vào hoạt động du lịch: - Giữ yên lặng chăm lắng nghe Điều vừa giúp người hướng dẫn viên khơng bị phân tâm khơng có động tác thừa, theo thói quen - Thể với người nói lắng nghe muốn nghe điều họ nói Như vậy, khách cảm nhận thấy đồng cảm tôn trọng hướng dẫn viên chăm , ánh mắt nhìn thẳng, đầy thiện cảm vào người nói - Bình tĩnh kiên nhẫn - Gật đầu ý khách để họ biết hiểu ý họ muốn nói * Kỹ điều khiển đồn khách Điều khiển đoàn khách thủ pháp nghệ thuật nhằm trì tập trung ý đồn khách vào nội dung thuyết trình hướng dẫn viên khơng phải mệnh lệnh bắt buộc Nó can thiệp cần thiết sở kết quan sát diễn biến đoàn khách trước tác động ngoại cảnh làm chuyển hướng hứng thú khác phận nội sinh đồn có hành động làm ảnh hưởng đến người khác nghe hướng dẫn viên thuyết trình Qua hoạt động nhóm chuyến thực tế, sinh viên đóng vai người hướng dẫn viên điều hành đồn khách, kỹ áp dụng sau: - Đặt câu hỏi cho khách - Tạm dừng nói khoảnh khắc để khách tự thỏa mãn hứng thú tức thời (các tác động hình ảnh ngoại cảnh nhận thấy việc nói chuyện riêng lúc khơng nên) - Dành phút để khách tự tìm hiểu đối tượng tham quan * Kỹ xử lý tình Đây kỹ quan trọng Bởi người hướng dẫn viên không đảm nhận việc hướng dẫn hay mà đảm bảo an tồn cho khách suốt chuyến Và tình xảy mức độ khác tránh khỏi Trong học lớp, tham gia hội thảo nhóm, giáo viên ln đưa tình để sinh viên tiếp cận, xử lý tình cách nhanh, rủi ro cho hai bên: - Chủ động giải vấn đề, cầu viện trợ giúp người điều hành vượt khả giải - Các tình giải theo nguyên tắc: nhanh gọn, trọng đến lợi ích khách (cả vật chất tinh thần) đảm bảo việc thực chương trình kế hoạch lợi ích cơng ty trách nhiệm cá nhân - Bảo đảm lợi ích: đồn trọng tâm, mong muốn cá nhân đáp ứng - Báo cáo với người điều hành tình xảy kể người hướng dẫn viên giải ổn thỏa TIỂU KẾT CHƯƠNG II Vài năm gần đây, nước ta xuất thêm loại hình du lịch mới, thu hút nhiều du khách Đó du lịch vận động (teambuilding tour) - hình thức tham quan thắng cảnh kết hợp với xây dựng trò chơi dựa tinh thần đồng đội nhằm tạo cho du khách cảm giác vui chơi, thư giãn, khám phá giới tự nhiên, khẳng định tinh thần đoàn kết tập thể Nếu trước đây, du lịch đơn du ngoạn, tham quan thắng cảnh hay tận hưởng dịch vụ, đặc sản… nay, du lịch nhằm mang lại yêu cầu mục đích định Các đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo đặc thù công tác, thường tổ chức tour du lịch nhằm giúp nhân viên họ vui chơi, thư giãn, tái tạo sức lao động Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện hiểu thêm khả cá nhân, từ tạo lập mối quan hệ cộng đồng doanh nghiệp Là sinh viên ngành Du lịch- hướng dẫn viên du lịch tương lai, hay nhà kinh doanh lĩnh vực du lịch, tác giả nhận thấy hoạt động Teambuilding học, buổi học trời giúp sinh viên học tập tích cực tạo gắn kết cộng đồng Trong làm việc nhóm, mâu thuẫn nảy sinh, khiến sinh viên phải giải “xung đột” Từ đó, họ có khả giải mâu thuẫn, thuyết phục người khác hồn cảnh bắt gặp q trình tham gia vào hoạt động du lịch Tạo dựng kỹ vững làm việc CHƯƠNG III MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ Một số nhận định Hoạt động teambuilding đặc quyền riêng ngành du lịch mà sử dụng rộng rãi công ty truyền thông, quảng cáo, tổ chức kiện Chính đối tượng áp dụng rộng rãi hoạt động mở thách thức động lực vươn lên doanh nghiệp du lịch việc tổ chức hoạt động Teambuilding du lịch áp dụng đối tượng doanh nghiệp, cơng ty, đơn vị, quan hành chính, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghè nghiệp đối tượng học sinh sinh viên Và thực tế cho thấy khách hàng chủ yếu hoạt động doanh nghiệp, công ty Lý khiến hoạt động teambuiding công ty chủ yếu hướng đối tượng khả tài đối tượng này, nhóm đối tượng mang lại lợi nhuận cao nhiều so với nhóm đối tượng học sinh, sinh viên Thêm vào nhóm đối tượng nhạy bén với hoạt động xã hội so với tổ chức xa hội khác Điều đặc biệt quan trọng hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa cho hoạt động , tinh thần chung cơng ty, vượt ngồi mục tiêu thư giãn, giải trí đơn Doanh nghiệp với đặc trưng tính động nhạy bén, khả khám phá, ứng dụng mới,tính chuyên nghiệp, khoa học tổ chức cao nên bị thu hút hấp dẫn loại hình du lịch thơng minh Tuy nhiên phai nhìn nhân nhóm đối tượng học sinh, sinh viên tiềm loại hình hoạt động để khai thác tối đa ni dưỡng nguồn kích cầu hoạt động tương lai Theo nhận định số chuyên gia theo kết khảo sát chung hầu hết chương trình teambuilding thị trường chép, thay đổi tên gọi áp dụng cho hàng loạt khách hàng khác nhau, không tuân theo quy trình xây dựng sản phẩm, làm nét đặc trưng giá trị riêng biệt hoạt động du lịch, khơng tính chất, mức độ mà hoạt động teambuilding du lịch đạt tới dẫn tới nhàm chán, làm khách hàng thất vọng có nhìn khơng tính chất hoạt động Còn số chương trình du lịch có đan xen số trò chơi xem hoạt động teambuiding du lịch, tính chất teambuilding, chất hoạt động đồi hỏi việc lựa chọn chặt chẽ trò chơi nhằm đạt mục tiêu xây dựng, củng cố tinh thần đồng đội, giá trị đích thực điểm khác biệt mà hoạt động teambuilding mang lại, không đơn giải trí Soi chiếu bảng phân loại sản phẩm teambuilding với loại hình teambuiding đựoc khai tác thực tế hoạt động du lịch ta thấy nhiều loại hình sản phẩm teambuiding chưa khai thác, hoạt động teambuilding nhiều điềm để khai thác Sự kết hợp loại hình chưa thực tạo nên phong phú đa dạng, có nhiều cách kết hợp chưa sâu khai thác, ví dụ kết hợp loại hình study tour du lịch thi đấu Khai thác hoạt động teambuiding cách nghiêm túc, nguồn ý tưởng tạo nên phương tiện mẻ để thu hút khách hàng, kinh doanh tạo nguồn thu nhập Song thực tế nhiều cơng ty lợi trước mắt khai thác hoạt động cách chưa tới: bớt xén nguyên liệu, đốt cháy giai đoạn, chép, thiếu đầu tư tính sáng tạo, làm giảm sức cạnh tranh đưa thị trường sản phẩm chất lượng khiến khách hàng quay đầu lại với sản phẩm chưa thực đuợc cảm nhận giá trị thực chất mà sản phẩm mang lại Một số khuyến nghị 2.1 Sớm đưa lý luận hoạt động Teambuilding vào chương trình giảng dạy cho sinh viên ngành Văn hóa du lịch; đưa vào chương trình thảo luận ngồi khóa, vì: - Người Việt Nam, theo nhận xét chuyên gia nước ngoài, sức mạnh hoạt động phối hợp tập thể Tinh thần - Vai trò hoạt động Teambuilding hoạt động du lịch lợi ích hoạt động cơng ty Hoạt động Teambuilding mỏ vàng du lịch khả đem lại lợi nhuận lớn Với sức hấp dẫn cảnh quan thiên nhiên đa dạng sản phẩm du lịch, Việt Nam ngày du khách nước quốc tế chọn điểm dừng chân lý tưởng Thời gian gần bên cạnh sản phẩm du lịch đặc trưng hang động, biển – đảo, loại hình du lịch Teambuilding nhiều người quan tâm, đồn khách du lịch đơng người Đây loại hình du lịch tổ chức theo đội nhóm để tham gia trò chơi để hồn thành trò chơi tinh thần đồng đội khả huy trưởng nhóm quan trọng Trong xã hội áp lực công việc nhịp sống ngày tăng cao tượng strees trở nên phổ biến biện pháp hữu hiệu để giảm căng thẳng thư giãn đồng nghiệp tham gia trò chơi tập thể Chính vậy, Teambuilding phát triển mạnh nước phát triển bắt đầu đơn vị kinh doanh du lịch Việt Nam quan tâm Tuy nhiên để tổ chức tốt tour Teambuilding ngồi tinh thần đồng đội, khả huy trưởng nhóm … - điều kiện tự nhiên khu du lịch quan trọng Với ưu tự nhiên cảnh quan hoang sơ kết hợp với hoạt động Teambuilding, du lịch Việt Nam ngày gặt hái nhiều thành công; đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp 2.2 Sớm đưa nhiều hoạt động Teambuilding vào chương trình dã ngoại sinh viên Ai nhận xét: “Cần tập trung trí tuệ, thực ước mơ, phải cho sinh viên tiếp cận thực tế, ” Qua hoạt động Teambuilding chuyến dã ngoại sinh viên, phương pháp học hiệu quả, tạo hứng thú cho sinh viên Với sức hấp dẫn cảnh quan thiên nhiên đa dạng sản phẩm du lịch, Việt Nam ngày du khách nước quốc tế chọn điểm dừng chân lý tưởng Thời gian gần bên cạnh sản phẩm du lịch đặc trưng hang động, biển – đảo, loại hình du lịch Teambuilding nhiều người quan tâm, đồn khách du lịch đơng người Đây loại hình du lịch tổ chức theo đội nhóm để tham gia trò chơi để hồn thành trò chơi tinh thần đồng đội khả huy trưởng nhóm quan trọng Trong xã hội áp lực công việc nhịp sống ngày tăng cao tượng strees trở nên phổ biến biện pháp hữu hiệu để giảm căng thẳng thư giãn đồng nghiệp tham gia trò chơi tập thể Chính vậy, Teambuilding phát triển mạnh nước phát triển bắt đầu đơn vị kinh doanh du lịch Việt Nam quan tâm Tuy nhiên để tổ chức tốt tour Teambuilding ngồi tinh thần đồng đội, khả huy trưởng nhóm … - điều kiện tự nhiên khu du lịch quan trọng Với ưu tự nhiên cảnh quan hoang sơ kết hợp với hoạt động Teambuilding, du lịch Việt Nam ngày gặt hái nhiều thành công; đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Được tham gia hoạt động Teambuilding qua chuyến dã ngoại, sinh viên tiếp cận cảm nhận trực tiếp nguồn tài nguyên du lịch đất nước Hiệu học tập nâng cao; biết cách vận dụng sử dụng nguồn tài nguyên cách đắn 2.3 Sinh viên ngành Du lịch nên thực tập công ty lữ hành hoạt động lĩnh vực Teambuilding tour Bởi môi trường tốt để sinh viên phát huy khả “đồng đội” vào công việc Teambuilding du lịch nhem nhóm, song ngày thu hút du khách, hấp dẫn lại qua trò chơi tập thể,… Kết việc thực tập gì? Sau thực tập công ty lữ hành sinh viên sẽ: - Giao tiếp với du khách dễ dàng hiệu hơn, trường hợp khó tính, - Thực tập trở thành “Team leader” thông qua việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, phân công công việc, bố trí, xếp thành viên tài nguyên hợp lý để hướng đội đến việc đạt mục tiêu chung - Dựa sức mạnh tập thể để sáng tạo đưa giải pháp nhằm giải vấn đề - Nhận biết tính cách thành viên khác đội, điểm mạnh điểm yếu người để bổ sung phối hợp với làm việc tốt - Khả dự báo, lập kế hoạch, đề phòng rủi ro, xử lý tình bất ngờ… - Quản lý sử dụng tốt tài nguyên doanh nghiệp - Xây dựng tinh thần đồn kết, niềm tin lẫn nhau, tính cạnh tranh lành mạnh đội với nhau, nhận “bức tranh tồn diện” hướng đến thành cơng chung tập thể công ty - Tạo bầu khơng khí thư giãn, thoải mái, vừa vui vừa học để giảm stress công việc hàng ngày KẾT LUẬN Thực tế hoạt động Teambuilding chưa phổ biến rộng rãi, lượng lớn khách du lịch tham gia hoạt động mà khơng biết tới loại hình sản phẩm Như việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cần thiết cho q trình kích cầu tiêu dùng sản phẩm, tạo đà phát triển hoạt động cách rộng rãi Đi sâu nâng cao chất lượng hoạt động điểm cốt yếu, hoạt động yêu cầu nhứng ý tưởng lạ, tính chun mơn nhà tổ chức để hài hòa khéo léo tính thư giãn tính rèn luyện qua hoạt động Nếu sản phẩm khơng đạt tiêu chí tính chất dễ gây phản tác dụng, khơng đạt mục đích đặt Chính nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên sâu chuyên ngành hết sực quan trọng, tảng cho trình triển khai sản phẩm vào thực tiễn Các trường Đại học, Cao đẳng ngày mở rộng khóa đào tạo thu hút sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Khi nghiên cứu chuyên đề tác giả mong muốn đóng góp góc nhìn hoạt động teambuilding du lịch, đồng thời muốn chia hiểu biết, trải nghiệm đã, người chưa sử dụng loại hình hoạt động với mong muốn kết nghiên cứu góp phần để cá nhân, đơn vị, tổ chức lúng túng, gặp khó khăn q trình hội tụ, tạo gắn kết tập thể chọn giải pháp khoa học Nhìn nhận hoạt động khoa học nghiêm túc kết hợp với tính văn hóa, xã hội – đặc thù du lịch để vận dụng công cụ kinh tế mà lại mang yếu tố xây dựng, tính xã hội tính văn hóa sâu sắc Từ đó, tổ chức kinh doanh hoạt động cảm thấy trách nhiệm, ý thức việc khai thác hoạt động hoạt động kinh tế khách hàng đón nhận giá tri đích thực hoạt động Đó mong muốn tác giả đường phát triển hướng hoạt động Tác giả chia sẻ mong muốn hi vọng vào tương lai đầy triển vọng hoạt động Việt Nam TÀI LỆU THAM KHẢO “The big book of Teambuilding games”- John Newstron & Edward Scannell “The five dysfunctions of a team”- Patrict M.Lencioni Khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu hoạt động Teambuilding du lịch”- Lê Thị Ngọc Quý (trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn) “Nhập môn khoa học du lịch”- Trần Đức Thanh, nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội “Thực hành hướng dẫn du lịch”- Trương Tử Nhân, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2005 Nguyễn Văn Đính (2008), Kinh tế du lịch, Nxb Đại học KTQD Bùi Thị Hải Yến (2007), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục Bùi Thị Hải Yến (2007), Tài nguyên du lịch, Nxb Giáo dục Các Webside: www.dulichviet.com.vn www.vietnamteambuilding.com www.diendandulich.net HÌNH ẢNH MINH HỌA Tham gia trò chơi tập thể biển Hoạt động Teambuilding buổi học trời sinh viên ... KHAI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 30 Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng. .. dụng hoạt động du lịch: 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 29 Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Tìm hiểu hoạt động Teambuilding sinh viên ngành Văn hóa du lịch trƣờng ĐạiTHÁC học dânHOẠT lập Hải PhòngTEAMBUILDING... chung trường Đại học dân lập Hải Phòng khoa Văn hóa - du lịch trường 30 Loại hình teambuilding du lịch ứng dụng đào tạo Bộ môn văn hóa – du lịch thực tế khai thác sinh viên trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động teambuilding của sinh viên ngành văn hóa du lịch trường đại học dân lập hải phòng , Tìm hiểu hoạt động teambuilding của sinh viên ngành văn hóa du lịch trường đại học dân lập hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn