Dịch truyen thuong dung thshuy

25 9 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 19:32

GMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi sucGMHS bài giang gay me hoi suc NHỮNG LOẠI DỊCH TRUYỀN THƯỜNG DÙNG ThS Đỗ Thanh Huy Các loại dịch    Dịch tinh thể Dịch keo Dịch dinh dưởng Glucose 5%      Bù nước Giử mạch Pha thuốc tiêm truyền CCĐ: thừa nước, phù Chú ý: ? Glucose 20%  CĐ: cung cấp lượng, hạ đường huyết  Chú ý: truyền chậm, tỉnh mạch lớn, đường huyết tăng Natrichlorua0.9%  CĐ: cung cấp nước, pha thuốc, giử mạch  Chú ý: tải LactatRinger  Thành phần: Na, K, Ca, HCO3-, Lactat, Cl  CĐ: cung cấp nước, điện giải  CCĐ: ?  Liều: tùy lâm sàng, điện giải đồ  Chú ý: gan chuyển lactat  HCO3-  Thành phần: Na, HCO3 CĐ: toan chuyển hóa  CCĐ: ?  Chú ý: tải  Liều dùng: tùy LS Mannitol 20%  CĐ: phú nảo, tăng nhản áp  CCĐ: suy tim, nước, suy thận thực thể  Chú ý: không truyền với máu, theo dõi điện giải, chức thận  Liều dùng: truyền nhanh 12g/kg/30-60 phút Dung dịch manitol 20%  Không biến dưởng thể, thảy qua nước tiểu  Dùng ngoại thần kinh: chống phù nảo  Không dùng suy thận thực thể Dịch tinh thể  Glucose 5%  Glucose ưu trương: 10%, 20%, 30%  Dung dịch mặn đẳng trương: nước muối sinh lý-NaCL 0.9%  Dung dịch mặn ưu trương: NaCl 3%-7.5%  Dung dịch mặn đẳng trương-ưu trương  Lactat Ringer  Dung dịch Bicarbonate natri đẳng trương: NaHCO3 1.4%, 8.4%  Manitol Dung dịch keo      Dextran phân tử nhỏ Dextran phân tử lớn Dung dịch Gelatin (Gelofusin) Dung dịch Amidon: HAES-steril®, Hemohes® Dung dịch keo có nguồn gốc tự nhiên: huyết tương, albumin Đặc điểm chung dung dịch keo  Cao phân tử: chục ngàn đơn vị Dalton so với vài trăm Dalton dd tinh thể  Ở lòng mạch lâu  Phục hồi thể tích tuần hồn nhanh, trì lâu Chỉ định dung dịch keo     Giảm khối lượng tuần hoàn: máu, nước… Phù não, ARDS Pha loãng máu Phòng hạ HA sau TTS, NMC Chống định dung dịch keo      Suy tim Suy thận Rối loạn đông máu nặng Dư nước, thiếu nước nặng Dị ứng Dung dịch Gelatin  Gelofusin  Có thể truyền với khối lượng lớn: lên đến 15lít/24h  Tốc độ liều lượng: phụ thuộc M, HA, CVP, nước tiểu, thông thường 5001000ml/1-3h  Theo dõi: HCT, protein máu, điện giải, đông máu Dung dịch Amidon  Hemohes 6%, 10%  Ít ảnh hưởng đơng máu, chức thận, dị ứng, tích tụ, dùng dài ngày  Chú ý: không cho trẻ 12t, có thai, cho bú Huyết tương tươi đơng lạnh  TP: máu lấy hồng cầu  CĐ: cung cấp yếu tố đông máu  Nhược điểm: lây bệnh Albumin  Thành phần: alb, Na, Cl  CĐ: Thiếu Alb, trì áp lực keo máu  CCĐ: dị ứng, suy tim, nước, thiếu máu  Liều: theo nhu cầu, tốc độ truyền chậm 12ml/phút  Theo dõi: HA… Dung dịch dinh dưởng    Đường Đạm Mở Glucose 20% Dung dịch đạm  CĐ: dự phòng điều trị thiếu đạm  CCĐ: suy tim, tải, suy gan  Có dung dịch đạm cho suy gan, suy thận  Liều dùng: 1020ml/kg/24h-1-2g aa/kg/24h Dung dịch Lipid 1g=9Kcal CĐ: nuôi ăn CCĐ: suy gan, rối loạn đông máu, sốc, mở máu cao triglycerid>400mg%  Không pha thuốc vào dd lipid    Hoại tử mạch truyền dịch ... trương: 10%, 20%, 30%  Dung dịch mặn đẳng trương: nước muối sinh lý-NaCL 0.9%  Dung dịch mặn ưu trương: NaCl 3%-7.5%  Dung dịch mặn đẳng trương-ưu trương  Lactat Ringer  Dung dịch Bicarbonate natri... NaHCO3 1.4%, 8.4%  Manitol Dung dịch keo      Dextran phân tử nhỏ Dextran phân tử lớn Dung dịch Gelatin (Gelofusin) Dung dịch Amidon: HAES-steril®, Hemohes® Dung dịch keo có nguồn gốc tự nhiên:... 12ml/phút  Theo dõi: HA… Dung dịch dinh dưởng    Đường Đạm Mở Glucose 20% Dung dịch đạm  CĐ: dự phòng điều trị thiếu đạm  CCĐ: suy tim, tải, suy gan  Có dung dịch đạm cho suy gan, suy
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch truyen thuong dung thshuy, Dịch truyen thuong dung thshuy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn