GA LY lớp 12 TC (tiết 13 18)

29 40 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 16:45

* Ngày soạn: 23/022019 * Tiết thứ 13 -Tuần: 26,27 (tuần thực dạy: ) BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ THUYẾT LƯỢNG TỬ I Mục tiêu Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: + Biết khái niệm tượng quang điện, định luật quang điện nội dung thuyết lượng tử, cơng thức có liên quan - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học tượng quang điện thuyết lượng tử để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan - Thái độ: Nghiêm túc học tập Phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho học sinh Các phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho HS qua nội dung dạy - học: - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: biết đặt câu hỏi định hướng giải đọc toán trả lời câu hỏi để tìm cách giải - Năng lực hợp tác nhóm: Trao đổi thảo luận để giải tập - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: tính tốn để giải toán II Chuẩn bị * Giáo viên: Các tập có chọn lọc phương pháp giải * Học sinh: Xem lại kiến thức học tượng quang điện thuyết lượng tử III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp (nếu cần) Kiểm tra cũ (4 phút) - Nội dung: tóm tắt cơng thức Năng lượng phôtôn ánh sáng:  = hf = Công thức Anhxtanh, giới hạn quang điện, điện áp hãm: hf = = A + mv = + Wdmax; 0 = ; Uh = - Điều kiện để có tượng quang điện   0 Sô photon phát nguồn sáng: - Câu hỏi dự kiến: Viết công thức lượng photon, hệ thức Anhxtanh, số photon giải thích đại lượng cơng thức Bài HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: Thời lượng để thực hoạt động: phút GV giới thiệu sơ lược dạng tập thường gặp lượng tử, quang điện HĐ2: Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức Thời lượng để thực hoạt động: 10 phút a) Mục đích hoạt động: Giải tập minh họa dạng toán thường gặp, giúp HS giải đáp thắc mắc (nếu có) Nội dung: Bài Bài 31.12 Bài 31.13 Bài 32.10 (SBT) b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Lên bảng làm theo yêu cầu GV, nộp tập nhà cho GV, giải thích đáp áp lựa chọn, nhận xét giải bạn, nêu vướng mắc gặp phải để GV hỗ trợ, giải thích GV: Yêu cầu HS lên bảng làm bài, kiểm tra tập HS, giải đáp khó khăn HS vướng mắc q trình làm * Phân hóa: Đối với HS giỏi, trình HS lên bảng sửa nhà giao thêm tập cho nhóm HS ngồi lớp c) Sản phẩm hoạt động HS: Nội dung tập HS làm tập HS, câu trả lời HS bảng, câu hỏi HS (nếu có) d) Kết luận GV: Lưu ý lỗi thường gặp tính tốn HĐ3: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm Thời lượng để thực hoạt động: 28 phút a) Mục đích hoạt động: HS áp dụng kiến thức học lượng tử tượng quang điện để tự giải tập đơn giản Nội dung: Câu Hiện tượng bứt electron khỏi kim loại, chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại gọi tượng A xạ B phóng xạ C quang dẫn D quang điện Câu Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, A kẽm dần điện tích dương B kẽm dần điện tích âm C kẽm trở nên trung hoà điện D điện tích âm kẽm khơng đổi Câu Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại B cơng electron bề mặt kim loại C bước sóng giới hạn ánh sáng kích thích để gây tượng quang điện kim loại D hiệu điện hãm Câu Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại để gây tượng quang điện B bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại để gây tượng quang điện C công nhỏ dùng để bứt electron khỏi kim loại D cơng lớn dùng để bứt electron khỏi kim loại Câu Giới hạn quang điện tuỳ thuộc vào A chất kim loại B điện áp anôt cà catôt kim loại C bước sóng anh sáng chiếu vào kim loại D điện trường xung quanh kim loại Câu Để gây hiệu ứng quang điện, xạ dọi vào kim loại thoả mãn điều kiện A tần số lớn giới hạn quang điện B tần số nhỏ giới hạn quang điện C bước sóng nhỏ giới hạn quang điện D bước sóng lớn giới hạn quang điện Câu Trong trường hợp xảy tượng quang điện? Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào A mặt nước biển B C mái ngói D kim loại không sơn Câu Giới hạn quang điện kim loại bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm vùng A ánh sáng tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C ánh sáng hồng ngoại D ba vùng ánh sáng nêu Câu Giới hạn quang điện kim loại kiềm canxi, natri, kali, xesi nằm vùng A ánh sáng tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C ánh sáng hồng ngoại D ba vùng ánh sáng nêu Câu 10 Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc vào kẽm Hiện tượng quang điện không xảy ánh sáng có bước sóng A 0,1 μm B 0,2 μm C 0,3 μm D 0,4 μm Câu 11 Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ = 0,75 μm λ2 = 0,25 μm vào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm Bức xạ gây tượng quang điện? A Cả hai xạ C Chỉ có xạ λ1 B Chỉ có xạ λ2 D Khơng có xạ xạ Câu 12 Theo giả thuyết lượng tử Planck lượng tử lượng lượng A electron B nguyên tử C phân tử D phôtôn Câu 13 Theo thuyết phôtôn Anh-xtanh, lượng A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không phụ thuộc vào bước sóng Câu 14 Phát biểu mào sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng ? A Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng B Chùm sáng dòng hạt, hạt phơtơn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng Câu 15 Catốt tế bào quang điện làm kim loại có giới hạn quang điện λ = 0,5 μm Muốn có dòng quang điện mạch ánh sáng kích thích phải có tần số A f = 2.1014 Hz B f = 4,5.1014 Hz C f = 5.1014 Hz D f = 6.1014 Hz Câu 16 Chiếu chùm sáng đơn sắc vào kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,36 μm Hiện tượng quang điện khơng có ánh sáng có bước sóng A λ = 0,1 μm B λ = 0,2 μm C λ = 0,6 μm D λ = 0,3 μm Câu 17 Biết công cần thiết để electron khỏi tế bào quang điện A = 4,14 eV Hỏi giới hạn quang điện tế bào? A λ0 = 0,3 μm B λ0 = 0,4 μm C λ0 = 0,5 μm D λ0 = 0,6 μm Câu 17 Cơng electron kim loại A0, giới hạn quang điện λ0 Khi chiếu vào bề mặt kim loại chùm xạ có bước sóng λ = 0,5λ động ban đầu cưc đại electron quang điện A A0 B 2A0 C 0,75A0 D 0,5A0 Câu 18 Một tia X mềm có bước sóng 125 pm Năng lượng phơtơn tương ứng có giá trị sau đây? A 104 eV B 103 eV C 102 eV D 2.104 eV Câu 19 Phát biểu lưỡng tính sóng hạt sai ? A Hiệu tượng giao thoa ánh sáng thể tính chất sóng B Hiện tượng quang điện ánh sáng thể tính chất hạt C Sóng điện từ có bước sóng ngắn thể rõ tính chất sóng D Các sóng điện từ có bước sóng dài tính chất sóng thể rõ tính chất hạt Câu 20 Chọn câu ? A Hiện tượng giao thoa dễ quan sát ánh sáng có bước sóng ngắn B Hiện tượng quang điện chứng tỏ tính chất sóng ánh sáng C Những sóng điện từ có tần số lớn tính chất sóng thể rõ D Sóng điện từ có bước sóng lớn lượng phơtơn nhỏ Câu 21 Trong ánh sáng đơn sắc sau Ánh sáng có khả gây tượng quang điện mạnh nhất? A Ánh sáng tím nm? B Ánh sáng lam C Ánh sáng đỏ D Ánh sáng lục Câu 22 Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Tính lượng phơtơn có bước sóng 500 A 4.10-16 J B 3,9.10-17 J C 2,5eV D 24,8 eV Câu 23 Năng lượng phôtôn 2,8.10 –19J Cho số Planck h = 6,625.10 -34J.s ; vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Bước sóng ánh sáng A 0,45 μm B 0,58 μm C 0,66 μm D 0,71 μm Câu 24 Kim loại làm catốt tế bào quang điện có cơng A = 3,45eV Khi chiếu vào xạ điện từ có λ1= 0,25 µm, λ2= 0,4 µm, λ3= 0,56 µm, λ4= 0,2 µm xạ xảy tượng quang điện A λ3, λ2 B λ1, λ4 C λ1, λ2, λ4 D xạ Câu 25 Giới hạn quang điện natri 0,5 μm Cơng kẽm lớn natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm A λ0 = 0,36 μm B λ0 = 0,33 μm C λ0 = 0,9 μm D λ0 = 0,7 μm ***Câu 26 Chiếu vào catốt tế bào quang điện chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,330 μm Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện hãm có giá trị tuyệt đối 1,38 V Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catôt A λ0 = 0,521 μm B λ0 = 0,442 μm C λ0 = 0,440 μm D λ0 = 0,385 μm ***Câu 27 Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,5 μm vào catơt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,66 μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 2,5.105 m/s B 3,7.105 m/s C 4,6.105 m/s D 5,2.105 m/s Câu 28 Với ε1, ε2, ε3 lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại A ε3 > ε1 > ε2 B ε2 > ε1 > ε3 C ε1 > ε2 > ε3 D ε2 > ε3 > ε1 ***Câu 29 Chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 λ2 với λ2 = 2λ1 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi kim loại Giới hạn quang điện kim loại λ0 Tỉ số λ0/λ1 A 16/9 B C 16/7 D 8/7 Câu 30.Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm phát phơtơn (s), công suất phát xạ đèn 10 W ? A 1,2.1019 hạt/s B 6.1019 hạt/s C 4,5.1019 hạt/s D 3.1019 hạt/s Câu 31: Hiệu điện “hiệu dụng” anốt catốt ống Cu-lít-giơ 10 kV Bỏ qua động êlectron bứt khỏi catốt Tốc độ cực đại êlectron đập vào anốt A 70000 km/s B 50000 km/s C 60000 km/s D 80000 km/s Câu 32: Điện áp cực đại anốt catốt ống Cu-lít-giơ 18,75 kV Biết độ lớn điện tích electron, tốc độ sáng chân không số Plăng 1,6.10 –19 C ; 3.108 m/s 6,625.10–34 J.s Bỏ qua động ban đầu electron Bước sóng nhỏ tia Rơnghen ống phát A 0,4625.10–9 m B 0,5625.10–10 m C 0,6625.10–9 m D 0,6625.10–10 m b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Tự giải trao đổi với bạn để ghi kết lên phiếu học tập (hoặc trắc nghiệm) theo yêu cầu GV GV: Phát phiếu học tập phân cơng HS chia nhóm làm câu HS tự làm thảo luận với bạn cạnh bên * Phân hóa: Đối với HS giỏi yêu cầu HS làm câu **** c) Sản phẩm hoạt động HS: giải phiếu học tập HS d) Kết luận GV: Nhận xét kết quả, lưu ý HS cần đọc kỹ đề để tránh dùng sai công thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối Thời lượng để thực hoạt động: phút a) Mục đích hoạt động: Chuẩn bị tốt kiến thức cho tiết học Nội dung: Giới thiệu kênh tài liệu để HS tự tìm tập luyện tập thêm nhà b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Ghi nhận nhiệm vụ GV: Giao nhiệm vụ nhà c) Sản phẩm hoạt động HS: Kết kiểm tra cũ tập HS d) Kết luận GV: Cần lưu ý lỗi thường gặp giải toán IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học (1 phút) - GV đánh giá, tổng kết kết học V Rút kinh nghiệm Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Kí duyệt BGH * Ngày soạn: 23/022019 * Tiết thứ 14 -Tuần: 28,29 (tuần thực dạy: ) BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỮ BO VÀ ÔN TẬP CHƯƠNG I Mục tiêu Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: + Biết nội dung tiên đề Bo, công thức có liên quan - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học chương lượng tử để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan - Thái độ: Nghiêm túc học tập Phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho học sinh Các phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho HS qua nội dung dạy - học: - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: biết đặt câu hỏi định hướng giải đọc toán trả lời câu hỏi để tìm cách giải - Năng lực hợp tác nhóm: Trao đổi thảo luận để giải tập - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: tính tốn để giải toán II Chuẩn bị * Giáo viên: Các tập có chọn lọc phương pháp giải * Học sinh: Xem lại kiến thức học mẫu nguyên tử Bo III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp (nếu cần) Kiểm tra cũ (4 phút) - Nội dung: Các tiên đề Bo - Câu hỏi dự kiến: Viết công thức lượng photon photon phát xạ hấp thụ nguyên tử chuyển trạng thái dừng, bán kính quỹ đạo dừng, giải thích đại lượng cơng thức Bài HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: Thời lượng để thực hoạt động: phút GV giới thiệu sơ lược dạng tập thường gặp mẫu ngun tữ Bo HĐ2: Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức Thời lượng để thực hoạt động: 10 phút a) Mục đích hoạt động: Giải tập minh họa dạng toán thường gặp, giúp HS giải đáp thắc mắc (nếu có) Nội dung: Bước sóng hai vạch quang phổ 32 = 656nm 42 = 486 nm Hãy tính bước sóng vạch quang phổ 43 thức: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng ngun tử hiđrơ tính theo cơng En = - (eV) (n = 1, 2, 3,…) Tính bước sóng xạ nguyên tử hiđrô phát êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ đạo dừng n = Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô EK = -13,60 eV; EL = -3,40 eV; EM = -1,51 eV; EN = -0,85 eV; EO = -0,54 eV Hãy tìm bước sóng xạ tử ngoại nguyên tử hiđrô phát phát quang phổ thứ cấp từ trạng thái O b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Lên bảng làm theo yêu cầu GV, nộp tập cho GV, giải thích đáp áp lựa chọn, nhận xét giải bạn, nêu vướng mắc gặp phải để GV hỗ trợ, giải thích GV: Yêu cầu HS lên bảng làm bài, kiểm tra tập HS, giải đáp khó khăn HS vướng mắc q trình làm * Phân hóa: Đối với HS giỏi, trình HS lên bảng sửa nhà giao thêm tập cho nhóm HS ngồi lớp c) Sản phẩm hoạt động HS: Nội dung tập HS làm tập HS, câu trả lời HS bảng, câu hỏi HS (nếu có) d) Kết luận GV: Lưu ý lỗi thường gặp tính tốn HĐ3: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm Thời lượng để thực hoạt động: 28 phút a) Mục đích hoạt động: HS áp dụng kiến thức học lượng tử tượng quang điện để tự giải tập đơn giản Nội dung: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A quang điện B huỳnh quang C quang – phát quang D tán sắc ánh sáng Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng màu chàm ánh sáng huỳnh quang phát khơng thể A ánh sáng màu tím B ánh sáng màu vàng C ánh sáng màu đỏ D ánh sáng màu lục Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A phản xạ ánh sáng B quang - phát quang C hóa - phát quang D tán sắc ánh sáng Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A tần số lớn B tốc độ truyền lớn C bước sóng lớn D chu kì lớn Trong ngun tử hiđrơ, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng electron khơng thể A 12r0 B 25r0 C 9r0 D 16r0 Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô, electron quỹ đạo N (n = 4) có tối đa vạch quang phổ electron trở quỹ đạo K (n = 1) A B C D 10 Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn 11 Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái kích thích B trạng thái trạng thái kích thích C trạng thái D trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động 12 Tia laze có tính đơn sắc cao phơtơn laze phát có A độ sai lệch tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn 13 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hồn tồn phơtơn ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng electron tự có lượng nhỏ ε có mát lượng B phát phơtơn khác có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng electron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát phơtơn khác có lượng nhỏ ε mát lượng 14 Khi chiếu chùm ánh sáng thích hợp vào khối bán dẫn A Mật độ electron khối bán dẫn giảm mạnh B Nhiệt độ khối bán dẫn giảm nhanh C Mật độ hạt dẫn điện khối bán dẫn tăng nhanh D Cấu trúc tinh thể khối bán đẫn thay đổi 15 Khi nói phơtơn phát biểu đúng? A Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ứng với phơtơn lớn B Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phôtôn mang lượng C Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ D Phơtơn tồn trạng thái đứng yên 16 (TN 2009) Công thoát electron khỏi đồng 6,625.10 -19J Biết số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không 3.108 m/s Giới hạn quang điện đồng A 0,90 m B 0,60 m C 0,40 m D 0,30 m 17 (TN 2011) Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm Mỗi phơtơn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 4,97.10-31 J B 4,97.10-19 J.C 2,49.10-19 J D 2,49.10-31 J 18 (CĐ 2010) Một nguồn phát ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với cơng suất phát sáng 1,5.10-4 W Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s Số phôtôn nguồn phát giây A 5.1014 B 6.1014 C 4.1014 D 3.1014.19 19 (CĐ 2012) Giới hạn quang điện kim loại 0,30 m Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10-20J B 6,625.10-17J C 6,625.10-19J D 6,625.10-18J 20 (ĐH 2010) Cơng electron kim loại 7,64.10 -19J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng 1 = 0,18 m, 2 = 0,21 m 3 = 0,35 m Lấy h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Hai xạ (1 2) B Khơng có xạ ba xạ C Cả ba xạ (1, 2 3) D Chỉ có xạ 1 21 (ĐH 2012) Laze A phát chùm xạ có bước sóng 0,45 m với công suất 0,8 W Laze B phát chùm xạ có bước sóng 0,60 m với công suất 0,6 W Tỉ số số phôtôn laze B số phôtôn laze A phát giây A 20 B C D 22 (CĐ 2009) Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: -13,6 eV; -1,51 eV Cho biết h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng A 102,7 m B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm 23 (CĐ 2010) Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng E n = -1,5 eV sang trạng thái dừng có lượng E m = -3,4 eV Bước sóng xạ mà ngun tử hiđrơ phát xấp xỉ A 0,654.10-7m B 0,654.10-6m C 0,654.10-5m D 0,654.10-4m 24 (ĐH 2010) Một chất có khả phát ánh sáng phát quang với tần số f = 6.10 14 Hz Khi dùng ánh sáng có bước sóng để kích thích chất phát quang? A 0,55 μm B 0,45 μm C 0,38 μm D 0,40 μm 25 (ĐH 2010) Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K êlectron nguyên tử hiđrô r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 ***26 (ĐH 2011) Một chất phát quang kích thích ánh sáng có bước sóng 0,26 m phát ánh sáng có bước sóng 0,52 m Giả sử công suất chùm sáng phát quang 20% cơng suất chùm sáng kích thích Tỉ số số phôtôn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích khoảng thời gian A B 10 C D ***27 (ĐH 2012) Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, chuyển động êlectron quanh hạt nhân chuyển động tròn Tỉ số tốc độ êlectron quỹ đạo K tốc độ êlectron quỹ đạo M A B C D b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Tự giải trao đổi với bạn để ghi kết lên phiếu học tập (hoặc trắc nghiệm) theo yêu cầu GV GV: Phát phiếu học tập phân cơng HS chia nhóm làm câu HS tự làm thảo luận với bạn cạnh bên * Phân hóa: Đối với HS giỏi yêu cầu HS làm câu **** c) Sản phẩm hoạt động HS: giải phiếu học tập HS d) Kết luận GV: Nhận xét kết quả, lưu ý HS cần đọc kỹ đề để tránh dùng sai công thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối Thời lượng để thực hoạt động: phút a) Mục đích hoạt động: Chuẩn bị tốt kiến thức cho tiết học Nội dung: Giới thiệu kênh tài liệu để HS tự tìm tập luyện tập thêm nhà b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Ghi nhận nhiệm vụ GV: Giao nhiệm vụ nhà c) Sản phẩm hoạt động HS: Kết kiểm tra cũ tập HS d) Kết luận GV: Cần lưu ý lỗi thường gặp giải toán IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học (1 phút) - GV đánh giá, tổng kết kết học V Rút kinh nghiệm Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Kí duyệt BGH * Ngày soạn: 23/022019 + Biết khái niệm chu kì bán rã, cơng thức số phóng xạ, cơng thức định luật phóng xạ - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học phóng xạ để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan - Thái độ: Nghiêm túc học tập Phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho học sinh Các phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho HS qua nội dung dạy - học: - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: biết đặt câu hỏi định hướng giải đọc tốn trả lời câu hỏi để tìm cách giải - Năng lực hợp tác nhóm: Trao đổi thảo luận để giải tập - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: tính tốn để giải tốn II Chuẩn bị * Giáo viên: Các tập có chọn lọc phương pháp giải * Học sinh: Xem lại kiến thức học tượng phóng xạ III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp (nếu cần) Kiểm tra cũ (4 phút) - Nội dung: Khái niệm phóng xạ, chất tia phóng xạ cơng thức sử dụng phóng xạ hạt nhân - Câu hỏi dự kiến: 1) Phát biểu định nghĩa phóng xạ, nêu đặc điểm phóng xạ? 2) Có loại tia phóng xạ, nêu chất tia phóng xạ? 3) Viết cơng thức số phóng xạ, biểu thức tính khối lượng (hoặc số hạt nhân) lại bị phân rã chất phóng xạ sau thời gian t, giải thích đại lượng công thức Bài HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: Thời lượng để thực hoạt động: phút GV giới thiệu sơ lược dạng tập thường gặp phóng xạ HĐ2: Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức Thời lượng để thực hoạt động: 10 phút a) Mục đích hoạt động: Giải tập minh họa dạng toán thường gặp, giúp HS giải đáp thắc mắc (nếu có) Nội dung: 210 Po nguyên tố phóng xạ , có chu kì bán rã 138 ngày Một mẫu pơlơni ngun Pơlơni 84 chất có khối lượng ban đầu 0,01 g Tính khối lượng mẫu chất sau chu kì bán rã 14 C Hạt nhân chất phóng xạ - có chu kì bán rã 5730 năm Sau lượng chất phóng xạ mẫu lượng chất phóng xạ ban đầu mẫu 60 27 Co phóng xạ - với chu kỳ bán rã 5,27 năm Hỏi sau 75% khối lượng 60 Co phân rã hết khối chất phóng xạ 27 Coban Phốt 32 15 P phóng xạ - với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng khối chất phóng xạ Pơlơni 210 84 32 15 P lại 2,5 g Tính khối lượng ban đầu Po chất phóng xạ có chu kì bán rã 140 ngày đêm Hạt nhân pơlơni phóng xạ biến thành hạt nhân chì (Pb) kèm theo hạt  Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ pơlơni Tính khối lượng chì sinh sau 280 ngày đêm b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Lên bảng làm theo yêu cầu GV, nộp tập cho GV, giải thích đáp áp lựa chọn, nhận xét giải bạn, nêu vướng mắc gặp phải để GV hỗ trợ, giải thích GV: Yêu cầu HS lên bảng làm bài, kiểm tra tập HS, giải đáp khó khăn HS vướng mắc q trình làm * Phân hóa: Đối với HS giỏi, trình HS lên bảng sửa nhà giao thêm tập cho nhóm HS ngồi lớp c) Sản phẩm hoạt động HS: Nội dung tập HS làm tập HS, câu trả lời HS bảng, câu hỏi HS (nếu có) d) Kết luận GV: Lưu ý lỗi thường gặp tính tốn HĐ3: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm Thời lượng để thực hoạt động: 28 phút a) Mục đích hoạt động: HS vận dụng kiến thức học phóng xạ để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan Nội dung: LÍ THUYẾT HIỆN TƯỢNG PHĨNG XẠ Câu Phóng xạ A q trình hạt nhân ngun tử phát sóng điện từ B trình hạt nhân nguyên tử phát tia α, β, γ C trình phân hủy tự phát hạt nhân không bền vững D trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu Phóng xạ tượng hạt nhân A phát xạ điện từ B tự phát tia α, β, γ C tự phát tia phóng xạ biến thành hạt nhân khác D phóng tia phóng xạ, bị bắn phá hạt chuyển động nhanh Câu Phát biểu sau khơng nói tượng phóng xạ ? A Hiện tượng phóng xạ nguyên nhân bên hạt nhân gây B Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ C Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngồi D Phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát) Câu Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu Kết luận chất tia phóng xạ không đúng? A Tia α, β, γ có chung chất sóng điện từ có bước sóng khác B Tia α dòng hạt nhân nguyên tử C Tia β+ dòng hạt pơzitrơn D Tia β– dòng hạt êlectron Câu Phóng xạ khơng có thay đổi cấu tạo hạt nhân? A Phóng xạ α B Phóng xạ β– C Phóng xạ β+ D Phóng xạ γ Câu Tia sau tia phóng xạ? A Tia β– B Tia β+ C Tia X D Tia α Câu Điều khẳng định sau nói β+ ? A Hạt β+ có khối lượng với êlectrron mang điện tích ngun tố dương B Trong khơng khí tia β+ có tầm bay ngắn so với tia α C Tia β+ có khả đâm xuyên mạnh, giống tia tia gamma D Phóng xạ β+ kèm theo phản hạt nơtrino Câu Tia β– tính chất sau ? A Mang điện tích âm đâm xun mạnh B Có vận tốc lớn C Bị lệch phía âm xuyên qua tụ điện quang số chất D Làm phát huỳnh Câu 10 Phát biểu sau sai nói tia anpha? A Tia anpha thực chất dòng hạt nhân nguyên tử B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia anpha bị lệch phía âm tụ điện C Tia anpha phóng từ hạt nhân với vận tốc 10000 km/s D Quãng đường tia anpha khơng khí chừng vài cm vật rắn chừng vài mm Câu 11 Điều khẳn định sau sai nói tia gamma ? A Tia gamma thực chất sóng điện từ có bước sóng ngắn (dưới 0,01 nm) B Tia gamma qua vài mét bê tông vài cm chì C Tia gamma sóng điện từ nên bị lệch điện trường từ trường D Khi hạt nhân chuyển từ mức lượng cao mức lượng thấp phát phơtơn có lượng hf = Ecao – Ethấp gọi tia gamma Câu 12 Điều sau khơng phải tính chất tia gamma ? A Gây nguy hại cho người B Có vận tốc vận tốc ánh sáng C Bị lệch điện trường từ trường D Có bước sóng ngắn bước sóng tia X Câu 13 Các tia có chất A tia γ tia tử ngoại B tia α tia hồng ngoại C tia β tia α D tia α, tia hồng ngoại tia tử ngoại Câu 14 Cho tia phóng xạ α, β +, β–, γ vào điện trường theo phương vng góc với đường sức Tia khơng bị lệch hướng điện trường A tia α B tia β+ C tia β– D tia γ Câu 15 Các tia xếp theo khả xuyên tăng dần tia xun qua khơng khí A α, β, γ B α, γ, β C β, γ, α D γ, β, α Câu 16 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ khoảng thời gian để A q trình phóng xạ lặp lại lúc đầu B nửa hạt nhân chất biến đổi thành chất khác C khối lượng hạt nhân phóng xạ lại 50% D hạt nhân khơng bền tự phân rã Câu 17 Chọn phát biểu tượng phóng xạ ? A Nhiệt độ cao phóng xạ xảy mạnh B Khi kích thích xạ có bước sóng ngắn, phóng xạ xảy nhanh C Các tia phóng xạ bị lệch điện trường từ trường D Hiện tượng phóng xạ xảy khơng phụ thuộc vào tác động lí hố bên ngồi CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHĨNG XẠ Câu Hạt nhân phóng xạ α có chu kì bán rã 18,3 ngày Hằng số phóng xạ hạt nhân A 4,38.10-7 s–1 B 0,038 s–1 C 26,4 s–1 D 0,0016 s–1 Câu Ban đầu có 20 (g) chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 (g) B 1,5 (g) C 4,5 (g) D 2,5 (g) Câu Giả sử sau phóng xạ, số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu chu kì bán rã đồng vị A B C 1,5 D 0,5 Câu Sau năm, lượng chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau năm lượng chất phóng xạ so với ban đầu ? A 1/3 B 1/6 C 1/9 D 1/16 Câu Ban đầu có kg chất phóng xạ Coban có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm Sau lượng Coban lại 10 (g) ? A t ≈ 35 năm B t ≈ 33 năm C t ≈ 53,3 năm D t ≈ 34 năm Câu Đồng vị phóng xạ ban 60Co phát tia β− tia γ với chu kì bán rã T = 71,3 ngày Hãy tính xem tháng (30 ngày) lượng chất cô ban bị phân rã phần trăm? A 20% B 25,3 % C 31,5% D 42,1% Câu Sau khoảng thời gian ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác Chu kì bán rã chất phóng xạ A 12 B C D Câu Coban phóng xạ 60Co có chu kì bán rã 5,7 năm Để khối lượng chất phóng xạ giãm e lần so với khối lượng ban đầu cần khoảng thời gian A 8,55 năm B 8,23 năm C năm D năm Câu Chất phóng xạ dùng y tế có chu kì bán rã ngày đêm Nếu có 100 (g) chất sau tuần lễ khối lượng lại A 1,78 (g) B 0,78 (g) C 14,3 (g) D 12,5 (g) Câu 10 Hạt nhân Poloni 210 Po chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày Khối lượng ban đầu 10 (g) Cho NA = 6,023.1023 mol–1 Số nguyên tử lại sau 207 ngày A 1,01.1023 nguyên tử B 1,01.1022 nguyên tử C 2,05.1022 nguyên tử D 3,02.1022 nguyên tử Câu 11 Trong nguồn phóng xạ (Photpho) có 10 nguyên tử với chu kì bán rã 14 ngày Hỏi tuần lễ trước số nguyên tử nguồn bao nhiêu? A N0 = 1012 nguyên tử B N0 = 4.108 nguyên tử C N0 = 2.108 nguyên tử D N0 = 16.108 nguyên tử ***Câu 12 Một chất phóng xạ nguyên tố X phóng tia xạ biến thành chất phóng xạ nguyên tố Y Biết X có chu kỳ bán rã T, sau khoảng thời gian t = 5T tỉ số số hạt nhân nguyên tử X lại với số hạt nhân nguyên tử Y A 1/5 B 31 C 1/31 D b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Tự giải trao đổi với bạn để ghi kết lên phiếu học tập (hoặc trắc nghiệm) theo yêu cầu GV GV: Phát phiếu học tập phân cơng HS chia nhóm làm câu HS tự làm thảo luận với bạn cạnh bên * Phân hóa: Đối với HS giỏi yêu cầu HS làm câu **** c) Sản phẩm hoạt động HS: giải phiếu học tập HS d) Kết luận GV: Nhận xét kết quả, lưu ý HS cần đọc kỹ đề để tránh dùng sai công thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối Thời lượng để thực hoạt động: phút a) Mục đích hoạt động: Chuẩn bị tốt kiến thức cho tiết học Nội dung: Giới thiệu kênh tài liệu để HS tự tìm tập luyện tập thêm nhà b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Ghi nhận nhiệm vụ GV: Giao nhiệm vụ nhà c) Sản phẩm hoạt động HS: Kết kiểm tra cũ tập HS d) Kết luận GV: Cần lưu ý lỗi thường gặp giải toán IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học (1 phút) - GV đánh giá, tổng kết kết học V Rút kinh nghiệm Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Kí duyệt BGH * Ngày soạn: 23/022019 * Tiết thứ 17 -Tuần: 34,35 (tuần thực dạy: ) BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG VẬT HẠT NHÂN I Mục tiêu Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Chương Vật hạt nhân - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan - Thái độ: Nghiêm túc học tập Phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho học sinh Các phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho HS qua nội dung dạy - học: - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: biết đặt câu hỏi định hướng giải đọc tốn trả lời câu hỏi để tìm cách giải - Năng lực hợp tác nhóm: Trao đổi thảo luận để giải tập - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: tính toán để giải toán II Chuẩn bị * Giáo viên: Các tập có chọn lọc phương pháp giải * Học sinh: Xem lại kiến thức học vật hạt nhân III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp (nếu cần) Kiểm tra cũ (4 phút) - Nội dung: Các khái niệm công thức chương - Câu hỏi dự kiến: (trả kết hợp với sửa thông qua câu hỏi trắc nghiệm) Bài HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: Thời lượng để thực hoạt động: phút GV giới thiệu sơ lược dạng tập thường gặp phóng xạ HĐ2: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm Thời lượng để thực hoạt động: 38 phút a) Mục đích hoạt động: HS vận dụng kiến thức học Chương Vật hạt nhân để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan Nội dung: N Một nguồn ban đầu chứa hạt nhân nguyên tử phóng xạ Có hạt nhân bị phân rã sau thời gian chu kỳ bán rã 1 N0 N0 N0 N0 A B 16 C D N Một nguồn ban đầu chứa hạt nhân nguyên tử phóng xạ Có hạt nhân chưa bị phân rã sau thời gian chu kỳ bán rã ? 1 15 N0 N0 N0 N0 A B 16 C 16 D Trong tập hợp hạt nhân sau (có thể khơng xếp theo thứ tự), chọn tập hợp mà tất hạt nhân thuộc họ phóng xạ tự nhiên 241 237 225 219 207 238 230 208 226 214 A Am ; Np ; Ra ; Rn ; Bi B U ; Th ; Pb ; Ra ; Po 232 224 206 212 220 C Th ; Ra ; Tl ; Bi ; Rn 237 225 213 209 221 D Np ; Ra ; Bi ; Tl ; Fr A Cho kí hiệu sau mẫu chất phóng xạ hạt nhân: độ phóng xạ thời điểm ban đầu (t  0) , A độ phóng xạ thời điểm t, N số nuclon chưa bị phân rã thời điểm t, T chu kỳ bán rã,  số phóng xạ Biểu thức sau không ?  t A A  A0 e B A  TN C N  1, 44TA  t D N  1, 44T A0 e X X Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng hai hạt nhân tạo thành hạt nhân Y A1 X  A2 X � AZY  n X X nơtron bay ra: Z1 Z2 , lượng liên kết hạt nhân , Y a, b c lượng giải phóng phản ứng đó: A a  b  c B a  b  c C c  b  a D khơng tính khơng biết động hạt trước phản ứng Phát biểu sau ? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện (lực Coulomb) B Q trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên áp suất, nhiệt độ, C Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo tồn D Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân tỏa lượng Các đồng vị nguyên tố hóa học có A số prôtôn B số nơtrôn C số nuclôn D lượng liên kết U235 hấp thụ nơtrôn nhiệt, phân hạch sau vài trình phản ứng dẫn đến kết tạo 235 143 90  thành hạt nhân bền theo phương trình sau: 92U  n � 60 Nd  40 Zr  xn  y   yv , x y tương ứng số hạt nơtrôn, êlectrôn phản nơtrinô phát ra, x y bằng: A x  ; y  B x  ; y  C x  ; y  D x  ; y  Năng lượng liên kết hạt  28, 4MeV hạt nhân 23 11 Na 23 11 Na 191, 0MeV Hạt nhân bền vững hạt  23 A lượng liên kết hạt nhân 11 Na lớn hạt  23 B số khối lượng hạt nhân 11 Na lớn hạt  23 C hạt nhân 11 Na đồng vị bền hạt  đồng vị phóng xạ 23 D lượng liên kết riêng hạt nhân 11 Na lớn hạt  2 A 10 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: D  D � z X  n Biết độ hụt khối hạt nhân D mx  0, 0083u hạt nhân X Phản ứng thu hay tỏa lượng ? Cho 1u  931MeV / c A Tỏa 4, 24MeV B Tỏa 3, 26MeV C Thu 4, 24MeV D Thu 3, 269MeV m p  0, 0024u 210 210 11 84 Po phân rã  thành hạt nhân X Số nuclôn hạt nhân X là: A 82 B C 124 D 206 12 Một phản ứng hạt nhân tỏa lượng nếu: A tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng lớn hạt nhân sau phản ứng B tổng số nuclôn hạt nhân trước phản ứng lớn hạt nhân sau phản ứng C tổng khối lượng (nghỉ) hạt nhân trước phản ứng lớn hạt sau phản ứng D tổng khối lượng (nghỉ) hạt nhân trước phản ứng nhỏ hạt sau phản ứng 13 Phát biểu sau ? Trong phản ứng hạt nhân thì: A số nơtrơn bảo tồn B số prơtơn bảo tồn C số nuclơn bảo tồn D khối lượng bảo tồn 210 14 84 Po chất phóng xạ  với chu kỳ bán rã T  138 ngày Hỏi sau 46 ngày, từ 21g Po 23 1 lúc đầu có hạt  phát ? Cho N A  6, 02.10 mol 22 22 22 22 A �4,8.10 B �1, 24.10 C �48.10 D �12, 4.10 15 Một hạt nhân có prơtơn nơtrơn Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 7, 75MeV / nuclon Biết m p  1, 0073u ; mn  1, 0087u ; 1uc  931,5MeV Khối lượng hạt nhân A 16,995u B 16,425u C 17,195u D 15,995u N t 16 Tại thời điểm t  số hạt nhân mẫu chất phóng xạ Trong khoảng thời gian từ t (t  t ) đến 2 có hạt nhân mẫu chất phóng xạ ?   t1   ( t2  t1 )   t2  (t2 t1 )   ( t2  t1 )   ( t2  t1 )  1)  1) A N e (e B N 0e (e C N e D N e K  5, 48MeV 17 Hạt prơtơn p có động bắn vào hạt nhân Be đứng yên thấy K  4MeV tạo thành hạt nhân Li hạt X bay với động theo hướng vng góc với hướng chuyển động hạt p tới Tính vận tốc chuyển động hạt nhân Li (lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối) Cho 1u  931,5MeV / c A 10, 7.10 m / s 6 B 1, 07.10 m / s C 8, 24.10 m / s D 0,824.10 m / s K1 bắn vào hạt nhân 49 Be đứng yên gây phản ứng: 18 Dùng p có động p  49 Be �   36 Li Phản ứng tỏa lượng Q  2,125MeV Hạt nhân Li hạt  K  MeV K  3,575MeV Tính góc hướng bay với động chuyển động hạt  hạt p (lấy gần khối lượng hạt nhân, tính theo đơn vị u, số 0 khối) Cho 1u  931,5MeV / c A 45 B 90 C 75 D 1030 210 19 84 Po chất phóng xạ  Ban đầu mẫu chất Po tinh khiết có khối lượng 2mg Sau 414 ngày tỉ lệ số hạt nhân Po Pb mẫu 1:7 Chu kỳ bán rã Po A 13,8 ngày B 69 ngày C 138 ngày D 276 ngày 20 Chọn phát biểu phát biểu sau:Phóng xạ hạt nhân A phản ứng hạt nhân B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân toả lượng D phản ứng hạt nhân phụ thuộc điều kiện bên áp suất, nhiệt độ, … 21 Đơn vị khối lượng nguyên tử là: A khối lượng nuclôn B khối lượng nguyên tử C12 C khối lượng nguyên tử hyđrô D khối lượng phần mười hai khối lượng nguyên tử cacbon C12 26 22 Biết khối lượng nguyên tử hyđrô, nhôm ( 13 Al ) nơtrôn mH  1, 007825u m  25,986982u mn  1, 008665u ; Al ; 1u  931,5MeV / c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân nhôm là: A 211,8MeV B 205,5MeV C 8,15MeV/nuclôn D 7,9MeV/nuclôn 22 Na 23 Sau thời gian mg 11 lúc đầu lại 1mg ? Biết chu kỳ bán rã 2,60 năm A 9,04 năm B 12,1 năm C 6,04 năm D 3,22 năm 3  24 Trong phóng xạ  hạt nhân H : H � He  e  v , động cực đại electrôn m  3, 016050u mHe  3,016030u bay ? Cho khối lượng nguyên tử H ; ; 1u  931,5MeV / c  3 A 9,3.10 MeV B 0,186MeV 3 C 18, 6.10 MeV D khơng tính b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Tự giải trao đổi với bạn để ghi kết lên phiếu học tập (hoặc trắc nghiệm) theo yêu cầu GV GV: Phát phiếu học tập phân cơng HS chia nhóm làm câu HS tự làm thảo luận với bạn cạnh bên * Phân hóa: Đối với HS giỏi yêu cầu HS làm câu **** c) Sản phẩm hoạt động HS: giải phiếu học tập HS d) Kết luận GV: Nhận xét kết quả, lưu ý HS cần đọc kỹ đề để tránh dùng sai công thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối Thời lượng để thực hoạt động: phút a) Mục đích hoạt động: Chuẩn bị tốt kiến thức cho tiết học Nội dung: Giới thiệu kênh tài liệu để HS tự tìm tập luyện tập thêm nhà b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Ghi nhận nhiệm vụ GV: Giao nhiệm vụ nhà c) Sản phẩm hoạt động HS: Kết kiểm tra cũ tập HS d) Kết luận GV: Cần lưu ý lỗi thường gặp giải toán IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học (1 phút) - GV đánh giá, tổng kết kết học V Rút kinh nghiệm Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Kí duyệt BGH * Ngày soạn: 23/022019 * Tiết thứ 18 -Tuần: 36,37 (tuần thực dạy: ) BÀI TẬP ÔN TẬP HKII I Mục tiêu Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Các kiến thức HKII - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan - Thái độ: Nghiêm túc học tập Phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho học sinh Các phẩm chất, lực cần hình thành phát triển cho HS qua nội dung dạy - học: - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: biết đặt câu hỏi định hướng giải đọc tốn trả lời câu hỏi để tìm cách giải - Năng lực hợp tác nhóm: Trao đổi thảo luận để giải tập - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: tính toán để giải toán II Chuẩn bị * Giáo viên: Các tập có chọn lọc phương pháp giải * Học sinh: Xem lại kiến thức học HKII III Tổ chức hoạt động dạy học Ổn định lớp (nếu cần) Kiểm tra cũ (4 phút) - Nội dung: Các khái niệm công thức chương - Câu hỏi dự kiến: (trả kết hợp với sửa thông qua câu hỏi trắc nghiệm) Bài HĐ1: Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: Thời lượng để thực hoạt động: phút GV cung cấp ma trận đề kiểm tra HKII theo kế hoạch Sở HĐ2: Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm Thời lượng để thực hoạt động: 38 phút a) Mục đích hoạt động: HS vận dụng kiến thức học HKII để trả lời câu hỏi giải tập có liên quan Nội dung: Câu 1: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại làm ion hóa mạnh chất khí B Một vật bị nung nóng phát tia tử ngoại, vật khơng phát tia hồng ngoại C Tần số tia hồng ngoại nhỏ tần số tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại gây tượng quang điện kim loại Câu 2: Đơn vị sau đơn vị khối lượng nguyên tử? A Kg B u C MeV/c2 D MeV/c Câu 3: Bắn hạt  vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: 27 30 He  13 Al � 15 P  01n Biết phản ứng thu lượng 2,89 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với tốc độ, hướng phản ứng không kèm theo xạ  Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt  A 3,32 MeV B 3,35 MeV C 1,75 MeV D 2,89 MeV Câu 4: Trong chân khơng, xạ có bước sóng giảm dần theo thứ tự A tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy tia hồng ngoại B ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia hồng ngoại C tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại tia X D ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại; tia tử ngoại tia X Câu 5: Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân Biết 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân 4 He là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u He A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV Câu 6: Q trình phóng xạ khơng có thay đổi cấu tạo hạt nhân? D 28,41 MeV A Phóng xạ γ B Phóng xạ β+ C Phóng xạ β- Câu 7: Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số D Phóng xạ α A prôtôn khác số nuclôn B nơtron khác số prôtôn C nuclôn khác số nơtron D nuclôn khác số prôtôn Câu 8: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A hành thành vạch quang phổ nguyên tử B phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử C cấu tạo hạt nhân nguyên tử D tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô Câu 9: Giới hạn quang điện kim loại 0,75 m Biết số Plăng h = 6,625.10-34Js; tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Cơng êlectron khỏi kim loại A 2,65.10-19J B 26,5.10-19J C 2,65.10-32J D 26,5.10-32J Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,42 µm, 2 = 0,56 µm 3 (với 2 < 3 < 0,76 µm) Trên ảnh, khoảng hai vân sáng liên tiếp màu với vân sáng trung tâm, có vạch sáng trùng hai vân sáng 1 2; vạch sáng trùng hai vân sáng 1 3 Bước sóng 3 A 0,65 µm B 0,72 µm C 0,60 µm Câu 11: Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  có tần số lớn tần số tia X D 0,63 µm B Tia  có khả qua vài xentimét chì C Tia  không mang điện D Tia  sóng điện từ Câu 12: Chiếu chùm xạ tử ngoại vào dung dịch fluorexêin dung dịch phát ánh sáng màu lục Hiện tượng tượng A quang – phát quang B hồ quang điện C quang dẫn D quang điện Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m Khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2 m, bề rộng miền giao thoa quan sát 1,08cm Số vân sáng có miền giao thoa A vân B vân C vân D vân -11 Câu 14: Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo r0 = 5,3.10 m Bán kính quỹ đạo dừng N (n = 4) A 21,2.10-11 m B 132,5.10-11 m C 47,7.10-11 m D 84,8.10-11 m Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,2 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 4,8 mm có A vân sáng bậc B vân tối thứ C vân tối thứ D vân sáng bậc Câu 16: Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K nguyên tử phát phơtơn ứng với bước sóng 121,8 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L, nguyên tử phát phơtơn ứng với bước sóng 656,3 nm Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K, ngun tử phát phơtơn ứng với bước sóng A 534,5 nm B 95,7 nm C 102,7 nm Câu 17: Cơng thức tính khoảng vân giao thoa ánh sáng A i aD  i a D B C Câu 18: Pin quang điện nguồn điện, i D a D 309,1 nm D i a D A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện C quang biến đổi trực tiếp thành điện năng.D biến đổi trực tiếp thành điện Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân : H 13 H � X 10 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A prôtôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn Câu 20: Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số D prôtôn nơtrôn A lớn tần số tia gamma B lớn tần số tia màu tím C nhỏ tần số tia màu đỏ D nhỏ tần số tia hồng ngoại Câu 21: Quang phổ vạch phát xạ chất phát ra? A Chất rắn bị nung nóng B Chất khí áp suất cao bị kích thích nhiệt C Chất lỏng bị nung nóng D Chất khí áp suất thấp bị kích thích nhiệt Câu 22: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) hạt chuyển động với tốc độ 0,8 c (c tốc độ ánh sáng chân không) 10m0 C 100m0 D 36 A 1,25 m0 B 0,36 m0 Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách vân sáng vân tối A số nguyên lần khoảng vân B số lẻ lần nửa khoảng vân C số chẵn lần khoảng vân D số lẻ lần khoảng vân Câu 24: Hạt nhân hạt nhân 235 92 U 235 92 U có độ hụt khối 1,925u Biết 1uc = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng A 7,95 MeV/nuclôn B 7,63 MeV/nuclôn C 8,71 MeV/nuclôn Câu 25: Tia laze khơng có đặc điểm đây? D 6,73 MeV/nuclơn A Tính định hướng cao B Cơng suất lớn C Cường độ lớn D Tính đơn sắc cao Câu 26: Nguồn sáng (I) với công suất 0,85W phát chùm xạ có bước sóng 0,44 µm Nguồn sáng (II) với công suất 0,65 W phát chùm xạ có bước sóng 0,56 µm Tỉ số số phôtôn nguồn sáng (I) số phôtôn nguồn sáng (II) phát giây 238 A 143 187 B 182 319 C 455 748 D 845 Câu 27: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo 1,2mm Vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm khoảng A 6,6 mm B 5,4 mm C 7,2 mm D 6,0 mm Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: 20 10 Ne He 1 H ; ; này, lượng 23 11 20 Na  11H � 24 He  10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân 23 11 Na ; 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c Trong phản ứng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 29: Trong chân khơng, ánh sáng có bước sóng 0,75 m Ánh sáng có màu A đỏ B lục C vàng D tím Câu 30: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 276 ngày có số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ A 207 ngày B 138 ngày C 552 ngày D 69 ngày Câu 31: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch là: A.T = 2π B T = 2π C T = 2π D T = 2πQ0I0 Câu 32: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động mạch có f1 = 30 kHz Khi thay tụ C1 tụ C2 mạch có f2 = 40 kHz Vậy mắc tụ C = C + C2 vào mạch mạch dao động với tần số f bằng:A.70 kHz B 24 kHz C 10 kHz D 50 kHz Câu 33: Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 2µH tụ điện C = 1,8.10-9 F Nó thu sóng vơ tuyến điện với bước sóng là: A.113 m B 13,1 m C 6,28 m D 11,3 m Câu 34: Trong mạch thu sóng vơ tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = F độ tự cảm cuộn dây L = H Khi sóng thu có tần số bao nhiêu? Lấy π2 = 10 A.50 Hz B 200 Hz C 100 Hz D 25 Hz Câu 35: Chọn phát biểu sai nói sóng điện từ: A.Sóng điện từ thơng tin liên lạc gọi sóng vơ tuyến B.Tần số sóng khơng đổi truyền từ mơi trường sang mơi trường khác C.Sóng điện từ khơng truyền chân khơng D.Sóng điện từ có tính chất giống sóng học thông thường b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Tự giải trao đổi với bạn để ghi kết lên phiếu học tập (hoặc trắc nghiệm) theo yêu cầu GV GV: Phát phiếu học tập phân cơng HS chia nhóm làm câu HS tự làm thảo luận với bạn cạnh bên * Phân hóa: Đối với HS giỏi yêu cầu HS làm câu **** c) Sản phẩm hoạt động HS: giải phiếu học tập HS d) Kết luận GV: Nhận xét kết quả, lưu ý HS cần đọc kỹ đề để tránh dùng sai công thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối Thời lượng để thực hoạt động: phút a) Mục đích hoạt động: Chuẩn bị tốt kiến thức cho tiết học Nội dung: Giới thiệu kênh tài liệu để HS tự tìm tập luyện tập thêm nhà b) Cách thức tổ chức hoạt động: HS: Ghi nhận nhiệm vụ GV: Giao nhiệm vụ nhà c) Sản phẩm hoạt động HS: Kết kiểm tra cũ tập HS d) Kết luận GV: Cần lưu ý lỗi thường gặp giải toán IV Kiểm tra đánh giá chủ đề/bài học (1 phút) - GV đánh giá, tổng kết kết học V Rút kinh nghiệm Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Kí duyệt BGH ... (A – Z) nơtron D Z nơtron (A – Z) prơton Câu Hạt nhân có A 13 prơtơn 27 nơtron B 13 prôtôn 14 nơtron C 13 nơtron 14 prôtôn D 13 prôtôn 13 nơtron Câu Các đồng vị nguyên tố có A khối lượng ngun tử... 11 Điều khẳn định sau sai nói tia gamma ? A Tia gamma thực chất sóng điện từ có bước sóng ngắn (dưới 0,01 nm) B Tia gamma qua vài mét bê tơng vài cm chì C Tia gamma sóng điện từ nên bị lệch điện... tia gamma Câu 12 Điều sau khơng phải tính chất tia gamma ? A Gây nguy hại cho người B Có vận tốc vận tốc ánh sáng C Bị lệch điện trường từ trường D Có bước sóng ngắn bước sóng tia X Câu 13 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LY lớp 12 TC (tiết 13 18), GA LY lớp 12 TC (tiết 13 18), Câu 5. Số nguyên tử có trong 2 (g) là, Câu 16. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn