DPCM, ADPCM và mã hóa âm thanh

29 34 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 18:00

Tìm hiểu về kĩ thuật điều xung mã vi sai DPCM, điều xung mã vi sai thích ứng ADPCM và MPEG.Lịch sử thông tin dữ liệu có thể coi được bắt đầu từ năm 1837 với sự phát minh điện tín của Samuel F. B. Morse. Đó là hệ thống truyền các xung điện biểu diễn cho các dấu chấm, vạch(tương đương với các số nhị phân 1, 0) trên các đường dây nhờ các máy cơ điện. Các tổ hợp khác nhau của các mã này thay cho các chữ, số, dấu.. được gọi là mã Morse. Với lịch sử phát triền lâu dài qua hàng thập kỉ của ngành thông tin dữ liệu, các phương thức truyền dẫn, mã hóa thông tin ngày càng đa dạng và hoàn thiện hơn. Với đề tài “Tìm hiểu về DPCM, ADPCM, Mã hóa âm thanh”, chúng tôi mong muốn qua bài báo cáo này các bạn sẽ hiểu hơn về các kĩ thuật mã hóa trên. Trong quá trình làm đề tài do kiến thức còn hạn hẹp, khó tránh được các vấn đề liên quan đến lỗ hổng kiến thức, khó hiểu mong các bạn góp ý và thông cảm.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN HỌC MẠNG KHÔNG DÂY DI ĐỘNG Tên đề tài: Tìm hiểu DPCM, ADPCM, hóa âm Hà Nội, tháng …/… ĐẶT VẤN ĐỀ Lịch sử thơng tin liệu coi năm 1837 với phát minh điện tín Samuel F B Morse Đó hệ thống truyền xung điện biểu diễn cho dấu chấm, vạch(tương đương với số nhị phân 1, 0) đường dây nhờ máy điện Các tổ hợp khác thay cho chữ, số, dấu gọi Morse Với lịch sử phát triền lâu dài qua hàng thập kỉ ngành thông tin liệu, phương thức truyền dẫn, hóa thơng tin ngày đa dạng hồn thiện Với đề tài “Tìm hiểu DPCM, ADPCM, hóa âm thanh”, chúng tơi mong muốn qua báo cáo bạn hiểu kĩ thuật hóa Trong q trình làm đề tài kiến thức hạn hẹp, khó tránh vấn đề liên quan đến lỗ hổng kiến thức, khó hiểu mong bạn góp ý thơng cảm Chúng xin chân thành cảm ơn! Mục lục DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 Nội dung Lấy mẫu Qúa trình lấy mẫu liên tục Lượng tử hóa tín hiệu PAM Qúa trình lượng tử hóa tuyến tính Hệ thống truyền dẫn PCM Sơ đồ hóa giải DPCM Hiện tượng tải sườn hóa giải ADPCM Sơ đồ khối giải ADPCM Hiệu ứng che âm Masking Frequency Sơ đồ hóa MPEG Sơ đồ khối kĩ thuật nén MPEG-Audio Số Trang 7 8 10 11 13 14 20 22 23 24 28 DANH MỤC BẢNG Bảng Nội Dung Số trang 1.1 Đặc tính chung âm số 3.1 Đặc tính vào lượng tử hóa 16 kbps 15 3.2 Đặc tính vào lượng tử hóa 40 kbps 16 3.3 Đặc tính vào lượng tử hóa 32 kbps 16 3.4 Đặc tính vào lượng tử hóa 24 kbps 17 4.1 Độ phức tạp Layer 25 4.2 Bảng phân giải giá trị Layer I, Layer II 28 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt PCM DPCM ADPCM PAM CCITT Ý nghĩa Pulse Code Modulation Differential Pulse Code Modulation Adaptive Differential Pulse Code Modulation Pulse Amplitude Moduration Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy - Uỷ ban tư vấn quốc tế điện thoại điện báo I KHÁI QUÁT VỀ KĨ THUẬT ĐIỀU XUNG 1.1 Khái niệm Điều chế xung (Pulse Code Modulation) thực chất dạng biến đổi tương tựsố thơng tin mẫu tức thời tín hiệu tương tự biểu diễn từ Đặc trưng trình điều xung đặc trưng q trình: • • • • Lọc giới hạn băng Lấy mẫu Lượng tử hóa hóa 1.2 Các đặc trưng pcm 1.2.1 Lọc giới hạn băng Xét tín hiệu thoại, có phổ tập trung độ dài từ 0,3 đến 3,4 kHz Việc cắt bỏ thành phần tần số dải nói khơng gây méo mó cảm lớn, tức không gây nên trở ngại đặc biệt q trình thơng thoại Để hạn chế phổ tín hiệu tiến hành loại bỏ thành phần tần số lớn 3,4 kHz tín hiệu điện thoại lọc thơng thấp, tức giá trị cực đại tần số W tín hiệu thoại 3,4 kHz Trong trường hợp này, sau số lọc hạn băng gây chủ yếu chế tạo mạch lọc thông thấp lý tưởng chế tạo mạch lọc không dốc đứng tần số cắt Để không gây méo thụ cảm rõ ràng nhận ra, tần số cắt mạch lọc hạn băng phải chọn cao 3,4 kHz Các mạch lọc tiêu chuẩn thực tế có tần số cắt sát với kHz 1.2.2 Lấy mẫu (Sampling) Thực chất trình rời rạc hóa tín hiệu theo thời gian: Ts = N • Sai số lượng tử hóa: δx = x(t) – x*(t) a Lượng tử hoá tuyến tính Hình 1.4 Qúa trình lượng tử hóa tuyến tính o o o o Giả sử x(t) thay đổi 0-Xmax Chia 0-Xmax thành N mức từ -> N-1 N=2n mức ứng với tổ hợp nhị phân (n bit) Bức lượng tử hóa: x = Xmax/(N-1) = Xmax/(2n-1) = const => S/N khơng đồng • S/N lớn x lớn • S/N giảm x nhỏ • Muốn tăng S/N cần giảm Δx -> tăng N -> tăng n => Thường sử dụng đo lường b Lượng tử hóa phi tuyến • Khắc phục nhược điểm lượng tử hóa tuyến tính • Bước lượng tử thay đổi giả sử Δx = k.x • Xác định Δx cách tìm hàm y = y(x) cho lượng tử hóa phi tuyến với x tương ứng với lượng tử hóa tuyến tính với y (Δx thay đổi – Δy khơng đổi) Tính được: y = (ln x + C0) Xác định số mức lượng tử hóa: Sự khác biệt tối đa giá trị lượng hóa giá trị tín hiệu tương tự gốc gọi bước lượn hóa Sự khác biệt gọi lỗi lượng hóa hay nhiễu lượng hóa (quantatization noise) Số mức lượng hóa lớn bước lượng hóa nhỏ kéo theo nhiễu lượng hóa nhỏ Só mức lượng hóa xác định số bit cần thiết để biểu diễn mẫu xác định công thức: b = log2Q  Q = 2b Trong đó: b: số bit cần thiết để biểu diễn mẫu Q: số mức lượng tử hóa Mối quan hệ chất lượng tín hiệu số hóa tín hiệu tương tự gốc đo hệ số tín hiệu nhiễu (SNR – Signal-to-noise ratio) tính dB định nghĩa bởi: SNR = 20log10(S/N) Trong đó: S: biên độ cực đại tín hiệu, N: nhiễu lượng hóa Nếu lấy bước lượng giá q N = q S = 2bq Thay vào biểu thức: SNR = 20log10(sbq/q) = 20blog10(2) = 6b Ta thấy dung thêm bit để biểu diễn mẫu làm gia tăng hệ số tín hiệu nhiễu 6dB Chúng ta xem xét trường hợp âm bắt đầu nghe Trong trường hợp âm cực đại (100dB – 120dB) Để khơng nghe nhiễu lượng tử hóa SNR ≥ 100dB, CD audio dung 16 bit cho mẫu lượng hóa => SNR = 6x16 = 96dB hỏ cận ta mong muốn (100dB đến 120dB) Tuy nhiên 16 bit dễ thao tác xử lý hệ thống số nhị phân Do người ta dung 16 bit thay cho 17 bit Tóm lại âm số cần lấy mẫu liên tục với tốc độ cố định, mẫu cần biểu diễn số cố định Ứng Dụng Số Kênh Tốc độ Số bit CD- audio 44.100 16 DAT 48.000 16 Digital Telephone 8.000 Digital radio, long play 32.000 16 Bảng 1.1 Đặc tính chung âm số 1.2.4 hóa (Coding) hóa q trình chuyển mức lượng tử từ nhị phân để truyền hệ thống truyền dẫn số Hình 1.5 Hệ thống truyền dẫn PCM Việc hóa mức lượng tử để tạo thành tín hiệu PCM thực tổ hợp bít hệ Mỹ lẫn hệ Châu Âu có dạng PABCDXYZ Trong đó, ABCDXYZ bit hóa tín hiệu P giá trị cực tính giá trị lượng tử Với P = tín hiệu dương P = tín hiệu âm 1.2.5 Sai số truyền dẫn PCM: Trong thực tế, tín hiệu lối vào điều chế xung tín hiệu có phổ trải vơ hạn Sau lọc hạn chế tín hiệu phổ tín hiệu, tín hiệu có phổ hạn chế thời gian tổn trải rộng vô hạn, nghĩa lý thuyết, việc lấy mẫu phải thực với vô hạn mẫu Từ thấy tín hiệu liên tục khơi phục lại phần thu, trường hợp khơng tính đến méo nhiễu đường truyền, phiên gần tín hiệu liên tục càn truyền phần phát thơi Sai số tín hiệu phiên nguyên gây nguyên nhân sau: a) Việc lấy mẫu tiến hành thời gian dài vô hạn b) Sai số làm tròn (lượng tử hóa) c) Các đặc tính lọc khơng hồn tồn lý tưởng d) Phiên tín hiệu có phổ hạn chế, khơng tín hiệu ngun II PHƯƠNG PHÁP HĨA DPCM: 2.1 Khái niệm PCM thực cách hóa giá trị mẫu lượng tử hóa tín hiệu liên tục lối vào Số bit cần thiết CCITT xác định Tốc độ tín hiệu thoại PCM 64 kb/s, chiếm phổ tần lớn Trong đàm thoại, người đàm thoại tiêu biểu thường nói 40% thời gian giai đoạn tiếng nói tích cực (giai đoạn có nói đoạn đàm thoại) âm hữu xảy gấp lần so với âm vô Sự trội hẳn âm hữu có nghĩa tính tương quan tín hiệu âm thoại khai thác cách hieju Do tính tương quan cao mẫu tiếng nói, sai lệch hai mẫu kế thường nhỏ so với giá trị mẫu Sn –Sn-1 = biên khoảng lặp = sp với trường hợp khác Trong đó: Sd(k) từ phía giải sp+(k) từ thể mức PCM dương sp-(k) từ thể mức PCM âm IV HÓA ÂM THANH 4.1 MPEG gì? MPEG, viết tắt cụm từ “Moving Picture Experts Group” nhóm chuyên nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn hình ảnh số nén âm theo tiêu chuẩn ISO/IEC Âm MPEG (MPEG-Audio) Khả âm MPEG, âm MPEG làm giảm kích thước lưu trữ tập tin âm nhiều Một đĩa Audio – CD lưu trữ khoảng 650 19 Mbyte liệu âm thơ với cách hóa 16 bit (bitdepth) tần số lấy mẫu (sample rate) 44.1 kHz Nếu đem phát khoảng 60-72 phút -bitdepth: mô tả mức biên độ lớn mẫu âm đạt tới VD: bit = 256 mức - sample rate: mô tả số mẫu âm lấy giây VD 22 kHz = 22.000 mẫu / giây Phương pháp cổ điển để giảm kích thước lưu trữ giảm lượng thơng tin Ví dụ đổi lưu trữ âm từ 16 bit snag bit kích thước lưu trữ giảm nửa song song với chất lượng âm giảm nửa 4.1.1 Các khái niệm âm MPEG a.Hiệu ứng che (masking): nói đơn giản âm lớn át âm bé, âm mạnh át âm yếu Hình 4.1 Hiệu ứng che âm b Ngưỡng nghe mức nhạy cảm Ngưỡng nghe: mức âm khơng thể nghe Nó thay đổi theo tần số âm thanh, dĩ nhiên người khác Hầu hết người nhạy cảm mức đến 5kHz Một người có nghe đươc âm hay khơng tùy thuộc vào tần số âm độ to âm hay ngưỡng nghe tần số Tai nhạy cảm mức đến kHz Ngưỡng nghe có tính thích nghi, thay đổi cố định âm ta nghe Ví dụ, nói chuyện bình thường phòng nghe rõ ràng điều kiện bình thường nhiên, trò chuyện nằm vùng lân cận ồn lớn, tiếng ồn phản lực bay ngang bên trên, tồn khơng thể nghe lúc ngưỡng nghe bị sai lệch 20 Tuy tiếng hoàn Khi phản lục ngưỡng nghe trở lại bình thường m ta khơng thể nghe thích nghi động ngưỡng nghe gọi bị “che” (masked) c Che tần số (Frequency Masking) Thí nghiệm: Phát âm có tần số với kHz với mức to 60 dB, gọi “âm che” Phát âm khác mức tần số khác, tăng mức to âm nghe đươc Làm lại thí nghiệm với âm thử vẽ ngưỡng âm thử bắt đầu phân biệt Làm thí nghiệm với masking tones khác ta có hình vẽ: Hình 4.2 Masking Frequency d Che thời (Che thời gian) Nếu ta nghe âm lớn, ngưng lại, lúc sau ta nghe âm lân cận nhỏ 4.1.2 Hoạt động Khi đưa phương pháp hóa âm thanh, tảng yếu tố “hệ thống nghe” người Đó thiết bị nghe có Đặc tính phi tuyến ngưỡng nghe khả thích hơp ưu điểm khuyết điểm MPEG-Audio kỹ thuật nén không chặt, giả thiết chất nguồn âm MPEG khai thác giới hạn nhận thức hệ thống thính giác người: xóa bỏ tín hiệu audio khơng phù hợp với nhận thức thính giác người MPEG cho phép ba hệ số mẫu: 32, 44.1 48 kHz 21 MPEG-Audio họ ba sơ đồ giải nén: MPEG-Audio layer 1, layer 2, layer với độ phức tạp tăng dần tỷ suất nén tăng dần Bộ giải nén tầng cao, giải nén encoded stream hóa hóa thấp 4.2 Các đặc điểm MPEG 4.2.1 Lược đồ hóa perceptual subband Bộ hóa âm theo “Perceptual Subband” phân tích liên tục tín hiệu vào xác định đường cong che (masking curver), âm tai người khơng nghe Hình 4.3 Sơ đồ hóa MPEG Tín hiệu vào chia thành số dải tần số, gọi “subband” Mỗi tín hiệu “subband” lượng tử hóa theo cách lượng tử hóa bắt đầu với điều kiện hóa khơng vượt qua đường cong che subband Thơng tin số hóa dùng subband truyền dọc theo mẫu subban hóa Bộ giải giải dòng bit khơng cần biết cách hóa xác định thơng tin cần giải Điều cho phép hóa hoạt động với mức độ khác chất lượng độ phức tạp, cho phép phát triển tương lai hóa Các subband chủ yếu hoạt động tảng dưa masking effect (hiệu ứng che) 22 4.2.2 Các lớp MPEG a Lớp I (Layer I): Đây lớp đơn giản phù hợp cho ứng dụng người dùng Mơ hình âm học tâm lý lớp sử dụng tần số che Điều có nghĩa bỏ qua tần số bị khuất sau tần số khác Phạm vi tốc độ bit từ 32 kbit/s (mono) đến 448 kbit/s (stereo) Tùy thuộc vào mức độ phức tạp hóa, âm chất lượng cao (gần với âm CD) yêu cầu tốc độ bit khoảng 256 - 384 kb/s chương trình stereo Khơng nên hóa với mức nén cao 384 kb/s Độ phức tạp giải thấp, độ phức tạp hóa cao 1.5 - lần Lớp I dùng nhiều DDC Solid State Audio b Lớp II (Layer II): Lớp II đề nghị mức độ nén cao lớp I mức độ lọc sâu Nó có ứng dụng số cho âm chuyên nghiệp tài tử, qua đài phát thanh, TiVi Phạm vi tốc độ bit từ 32 - 192 kb/s cho âm mono, từ 64 384 kb/s cho âm stereo Tùy thuộc vào mức độ phức tạp hóa, âm chất lượng cao (gần với âm CD) yêu cầu tốc độ bit khoảng 256 - 384 kb/s chương trình stereo Mức độ phức tạp giải 25% cao so với lớp I, hóa có mức phức tạp cao - lần c Lớp III (Layer III) Lớp III đưa mức độ nén lọc cao lớp II sử dụng hóa Huffman Bảng 4.1 Độ phức tạp Layer Trong bảng trêm, độ phức tạp giải lớp I dùng để so sánh 4.3 CÁC THÔNG SỐ DÙNG TRONG MPEG-AUDIO 23 Chuẩn MPEG-Audio cho phép ta chọn lựa thông số cho việc nén âm tốt phù hợp với ứng dụng ta sử dụng Lược đồ hóa cho loại tổng qt Các thơng số lựa chọn hóa MPEG bao gồm: Mode, Sampling frequency, bitrate Layer a Mode Chuẩn MPEG có chế độ: • • • • Mono Dual channel Stereo Intensity Stereo Chế độ Mono rõ ràng dùng cho âm kênh Để chọn chế độ cho ứng dụng kênh, ta phải xác đâu tín hiệu trái đâu tín hiệu phải để chia chúng thành khác nhau, nhằm sau ta làm việc độc lập kênh trái phải Lúc ta chọn chế độ Mono Nếu kênh không cần hoạt độc lập, ta chọn Stereo, Dual hay Intensity Stereo để tạo file định files động Chế độ Stereo hay kênh Dual hoàn toàn đồng chúng sinh file cho tín hiệu stereo Tuy nhiên bit thị nhận dạng xem file chế độ dùng cho áp dụng Chế độ Intensity Stereo xem xét dư thừa kênh trái phải nhằm tối ưu Chất lượng chủ quan Intensity Stereo thay đổi theo hình ảnh stereo tín hiệu hóa Tuy nhiên đặc biệt thích hợp cho tốc độ truyền bit thấp b Sampling Frequency (tốc độ lấy mẫu) Một số tốc độ lấy mẫu: - 32kHz, 11172-3) 16kHz, ISO/IEC13818-3) 44.1kHzvà 48kHz đối 22.05kHzvà24kHz với đối MPEG1 với (Tiêu chuẩn MPEG2 ISO/IEC (Tiêu chuẩn Khi chọn lựa tốc độ lấy mẫu cần xem xét vấn đề: Tần số lấy mẫu cao(độ dài frame nhỏ hơn) lớn 24 chất lượng âm Băng thơng tín hiệu giới hạn mức 15 kHz lấy mẫu tốc độ 32 kHz kHz tốc độ 16 kHz Tần số lấy chọn độc lập mẫu (kHz) tốc độ âm Tần số lấy mẫu 44.1 kHz hay 22.05 cho việc chọn lọc độ dài frame (byte) thay đổi Những file khó khăn hòa trộn lấy Khi dùng đường định tín hiệu nhập mẫu nhập số kHz tần AES/EBU, số tần hóa khơng (kbps) thiết thực khác lấy mẫu bị cố số Nếu không bắt buộc, Digigram yêu cầu lấy mẫu 48 kHz 44.1 kHz cho phát hay ứng dụng multimedia Nếu ta phải sử dụng tốc độ bit thấp cho truyền có hiệu qủa, tốc độ 24 kHz thích hợp c Bit Rate Mỗi Layer chế độ có nhiều cách chọn lựa tốc độ bit (bit rate) Việc chọn tốc độ bit tùy thuộc trước tiên vào chất lượng âm yêu cầu Băng thơng tín hiệu hẹp tốc độ bit thấp, khiến cho khơng thực tế số ứng dụng Tốc độ bit đo theo kilobits/sec(kbps) Khi chọn lựa tốc độ bit cần xem xét vấn đề: Tại 128 kbps kênh (hay âm CD đạt với Layer I hay Layer II Tại 192 toàn suốt kbps kênh, 256 chất kbps lượng stereo), âm chất lượng hoàn Tốc độ 128 kbps/kênh dùng phổ biến phát Nó tương ứng với tỉ số nén 1:6 tốc độ lấy mẫu 48 kHz Tốc độ thấp 128 kbps/kênh dùng ứng dụng yêu cầu tỉ số nén lớn giới hạn băng thông truyền hay thiết bị lưu trữ Một số tốc độ bit cung cấp chuẩn âm MPEG : MPEG 1: 32 kHz, 44.1 kHz 48 kHz - Layer I : 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 352, 384, 416, 448 kbps Những tốc độ chế độ Môn hay stereo 25 MPEG : 16 kHz, 22.05 kHz 24 kHz - Layer I: 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 224, 256 kbps Những tốc độ chế độ Mono hay stereo d Layers Chuẩn MPEG có ba layer Khi chọn lựa tốc độ bit cần xem xét vấn đề: Ở tốc độ bit, Layer II mang lại chất lượng âm tốt Layer I Kết luận chủ quan, chênh lệch khó phân biệt tốc độ bit 128 kbps lớn Dùng Layer I việc chọn lọc độ phân giải Layer I gấp ba lần Layer II xác Resolution Table: Bảng 4.2 Bảng phân giải trị Layer I, Layer II 4.3 Nén âm MPEG 26 Layer II Đầu vào mẫu âm Time to frequency mapping Quantizer and coding Psychoacoustic model Frame packin g Enooded stream Hình 4.4 Sơ đồ khối kĩ thuật nén MPEG-Audio Khối “Time to frequency mapping”: chia mẫu audio thành nhiều băng tần Khối “Psycho-acoustis model”: tạo tập liệu để điều khiển hoạt động khối Quantizer and coding Khối “Quantizer and coding”: Dựa tập liệu điều khiển chuyển đến từ khối PCM, tạo tập ký hiệu từ mẫu input ánh xạ qua, băng tần không quan trọng hay “không nghe thấy” bị xóa bỏ hóa vài bit Khối “Frame packing”: Tập hợp định dạng ký hiệu hóa, them thơng tin cần thiết để tạo dòng audio hóa Giải thuật: Dùng lọc thơng để chia tín hiệu âm thành subband theo tần số, tương ứng với 32 băng giới hạn → lọc sub-band Xác định số lượng che band gây band lân cận kết bước → mơ hình âm – tâm lý Nếu mức to băng nhỏ ngưỡng che khơng hóa Ngược lại, xác định bit cần thiết để hóa cho nhiễu sinh việc lượng tử hóa thấp đường cong che Định dạng dòng liệu bit: 27 Ví dụ: Sau phân tích, 16 band số 32 band sau: Band 10 11 12 13 14 15 16 Level(dB) 12 10 10 60 35 20 15 Layer III: dùng lọc băng giới hạn tốt hơn, mơ hình âm-tâm lý có sử dụng hiệu che thời, có dùng hoá Huffman Nếu mức to âm thứ 60dB, che band thứ mức 12dB band thứ mức 15dB Mức to band 10dB ( 15dB) nên tiếp tục xử lý Layer I: lọc loại DCT với frame độ rộng tần số sub-band Mơ hình âm-tâm lý sử dụng hiệu che tần số (Frequency masking) Layer II: sử dụng frame lọc (trước, kế tiếp, tổng cộng 1152 mẫu) Mơ hình âm-tâm lý có sử dụng hiệu che thời (Temporal masking) 28 TỔNG KẾT Các phương pháp hóa DPCM, ADPCM hay hóa âm MPEG phương pháp hóa ngành thơng tin liệu Nó ứng dụng rộng rãi vào việc hóa thơng tin mạng có dây khơng dây Hi vọng qua tìm hiểu đề tài bạn hiểu thêm phần phương pháp hóa Do kiến thức hạn hẹp nên q trình làm đề tài kiến thức hạn hẹp nên nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý bạn Xin chân thành cảm ơn 29 ... Lượng tử hóa tín hiệu PAM Qúa trình lượng tử hóa tuyến tính Hệ thống truyền dẫn PCM Sơ đồ mã hóa giải mã DPCM Hiện tượng tải sườn Mã hóa giải mã ADPCM Sơ đồ khối giải mã ADPCM Hiệu ứng che âm Masking... tín hiệu điều chế xung mã PCM luật A µ 64 kbit/s thành tín hiệu đầu có tốc độ 40, 32, 24, kbit/s 12 a) Mã hóa b) Giải mã Hình 3.1 Mã hóa giải mã ADPCM 3.1.1 Mã hóa ADPCM (ADPCM Encoding) Sau biến... (Temporal masking) 28 TỔNG KẾT Các phương pháp mã hóa DPCM, ADPCM hay Mã hóa âm MPEG phương pháp mã hóa ngành thơng tin liệu Nó ứng dụng rộng rãi vào việc mã hóa thơng tin mạng có dây khơng dây Hi vọng
- Xem thêm -

Xem thêm: DPCM, ADPCM và mã hóa âm thanh, DPCM, ADPCM và mã hóa âm thanh, I. KHÁI QUÁT VỀ KĨ THUẬT ĐIỀU XUNG MÃ, II. PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA DPCM:, III. ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ VI SAI THÍCH ỨNG ADPCM, IV. MÃ HÓA ÂM THANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn