Giáo trình tâm lý học du lịch phần 2

93 39 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 08:45

... cao IV THÍCH ÚNG, TÂM TRẠNG CỦA DU KHÁCH VÀ MỒI TRƯỜNG DU LỊCH w • m 4.1 Thích ứng tâm lý du khách mối trường du lỊch 4.1.1 Khái niệm thích ứng tâm lý Như đă trình bày trên, du lịch di chuyển khỏi... trường du lịch? Trình bày mơi trường du lịch thích ứng tâm lý du khách? Trình bày mơi trường du lịch tâm trạng cùa du khách? 194 C hư ng M Ộ T s ộ H I Ệ N T Ư Ợ N G VÀ QUY LUẬ T T Â M LÝ X Ã... ứng c ao du khách sỗ có thoà mãn cao 4 .2 Tâm trạng du khách mốỉ trường du lỊch 4 .2. 1 Định nghĩa tâm trạng du khách Khi du lịch du khách thường có biểu tâm lý vui, buồn, chán nản, căng thẳng hào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tâm lý học du lịch phần 2 , Giáo trình tâm lý học du lịch phần 2 , Chương 4: MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, II. MỘT SỐ LÝ THUYẾT TÂM LÝ HỌC VỀ QUAN HỆ CỦA DU KHÁCH VỚI MÔI TRƯỜNG, III. TRI GIÁC MÔI TRƯỜNG DU LỊCH CỦA DU KHÁCH, IV. THÍCH ỨNG, TÂM TRẠNG CỦA DU KHÁCH VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, Chương 5: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG VÀ QUY LUẬT TÂM LÝ XÃ HỘI TRONG DU LỊCH, I. MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ XÃ HỘI CẦN QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, II. MỘT SỐ QUY LUẬT TÂM LÝ XÃ HỘI PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, Chương 6: GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP DU LỊCH, III. MỘT SỐ MÔ HÌNH TÂM LÝ GIAO TIẾP DU LỊCH, IV. MỘT SỐ CƠ CHẾ TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP DU LỊCH, V. KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn