Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030 tt

24 40 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2019, 06:25

... cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa kinh tế gồm: cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa theo thành phần kinh tế ;cơ cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa theo nhóm hàng xuất khẩu ;cơ cấu đầu tư phát triển. .. trò tái cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa kinh tế 1.1.1 Phát triển xuất hàng hóa đầu tư đầu tư phát triển xuất hàng hóa kinh tế 1.1.1.1 Phát triển xuất hàng hóa kinh tế thời đại tồn cầu hóa. .. hướng tái cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa - Tái cấu đầu tư theo ngành kinh tế tham gia xuất hàng hóa: Tái cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa ngành nông, lâm nghiệp thủy sản; tái cấu đầu tư phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030 tt, Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam thời kỳ đến 2020, tầm nhìn đến 2030 tt, Về nội dung:Nghiên cứu cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa (không bao gồm dịch vụ) ở phạm vi nền kinh tế., Kết cấu của luận án, * Cơ cấu vốn đầu tư trong nền kinh tế, của doanh nghiệp năm 2015 và theo thành phần doanh nghiệp, HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn