de thi thu dh hoa hay (co dap an0

5 463 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 17:10

 nTG   Created by: NguyÔn Trêng Giang =*= Trêng THPT Ng« Gia Tù ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ §Ò THI THö §¹I HäC CAO §¼NG Sè 10 -------------------------------------- Câu 1: Muốn sản xuất 5 tấn thép chứa 98% sắt cần dùng bao nhiêu tấn gang chức 94,5% sắt (cho hiệu suất phản ứng của quá trình chuyển hoá gang thành thép là 85%)? A. 5,3 tấn B. 4,4 tấn C. 6,1 tấn D. 6,2 tấn Câu 2: Khi cho 9,2g hỗn hợp gồm ancol propylic và một ancol X thuộc dãy đồng đẳng ancol no đơn chức tác dụng với natri dư thấy có 2,24lít khí thoát ra ở đktc. Công thức phân tử của ancol X là: A. CH 3 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 7 OH D. C 4 H 9 OH Câu 3: C 4 H 6 O 2 thỏa mãn phản ứng: X + NaOH → Y + Z Y + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + T Biết rằng Z và T đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy X có cấu tạo là: A. HCOO – CH 2 – CH = CH 2 B. HCOO – C(CH 3 ) = CH 2 C. CH 3 – COO – CH = CH 2 D. HCOO – CH = CH – CH 3 Câu 4: Xét phản ứng: H 2 O (k) + CO (k) ˆ ˆ † ‡ ˆ ˆ H 2(k) + CO 2(k) . Ở 700 o C phản ứng này có hằng số cân bằng là K C = 1,873. Tính nồng độ của H 2 O ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,3mol H 2 O và 0,3mol CO trong bình 10lít ở 700 o C A. 0,0127M B. 0,0173M C. 0,1733 M D. 1,27M Câu 5: X là một este không no một liên kết đôi, đơn chức. Có tỷ khối hơi so với H 2 là 43. Thuỷ phân hết 4,3g X trong môi trường axit, sản phẩm tạo ra thực hiện phản ứng tráng gương. Vậy lượng Ag lớn nhất có thể đạt được là: A. 21,6g B. 10,8 C. 43,2g D. 32,4g Câu 6: Nung 6,58g hỗn hợp gồm Cu(NO 3 ) 2 ; Mg(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96g chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước được 300ml dung dịch Y. Giá trị pH của dung dịch Y là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 7: Phản ứng nào sau đây không cho sản phẩm là axeton? A. (CH 3 COO)Ca o t → B. Cumen 2 2 4 ( )O H SO+ → C. Metyl axetilen 2 ( )H O xt+ → D. Ancol etylic , 400 600 o ZnO MgO C− → Câu 8: Trong phân tử MX 2 Có chứa 46,67%M về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân của X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX 2 là 58. Công thức phân tử của MX 2 là: A. FeS 2 B. NO 2 C. SO 2 D. CO 2 Câu 9: Cho Vlít hỗn hợp khí X gồm H 2 , C 2 H 2 , C 2 H 4 , (trong đó số mol của C 2 H 2 bằng số mol của C 2 H 4 ) đi qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 100%) thu được 11,2lít hỗn hợp khí Y ở đktc, biết tỷ khối hơi của Y đối với H 2 là 6,6. Nếu cho Vlít hỗn hợp X đi qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình Brom tăng là A. 6,6g B. 2,7g C. 5,4g D. 11g Câu 10: X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z lần lượt là các chất nào dưới đây? A. NaOH, Na 2 CO 3 , NaHCO 3 B. NaOH, NaHCO 3 , Na 2 CO 3 C. KOH, KHCO 3 , K 2 CO 3 D. KOH, K 2 CO 3 , KHCO 3 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 10 Trang 01  nTG   Created by: NguyÔn Trêng Giang =*= Trêng THPT Ng« Gia Tù ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Câu 11: Hoà tan 36 gam hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là: A. 12,8g B. 6,4g C. 23,2g D. 16g Câu 12: Đun 12g axit axetic với 13,8g etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 55% B. 50% C. 62,5% D. 75% Câu 13: Hấp thụ Vlít CO 2 ở đktc vào 200ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch A. Khi cho CaCl 2 dư vào dung dịch A được kết tủa và dung dịch B, đun nóng B lại thấy có kết tủa xuất hiện. Giá trị của V là: A. V = 22,4 B. 2,24 < V < 4,48 C. 4,48 < V < 8,96 D. V = 8.96 Câu 14: Thuỷ phân các hợp chất sau trong môi trường kiềm: 1. CH 3 CHCl 2 2. CH 3 COOCH=CH 2 3. CH 3 COOCH 2 -CH=CH 2 4. CH 3 CH 2 CHOHCl 5. CH 3 COOCH 3 6. CH 3 CH=CHCl Số chất mà sản phẩm tạo ra có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 15: Nguyên tử X có hoá trị đối với hiđro bằng 2 và hoá trị tối đa đối với O bằng 6. Biết rằng X có 3 lớp electron. Số hiệu nguyên tử của X là: A. 10 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 16: Từ 23,2g NH 2 (CH 2 ) 6 NH 2 và một lượng vừa đủ axit ađipic ta tổng hợp được nilon-6,6. Khối lượng của nilon-6,6 thu được là: A. 46,5g B. 46,2g C. 48,8g D. 43,2g Câu 17: Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 , FeCO 3 , FeS, FeS 2 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCl 2 , FeCl 3 , lần lượt phản ứng với HNO 3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Câu 18: Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol/lít là NaCl; CH 3 COONa; CH 3 COOH; H 2 SO 4 . Dung dịch có độ dẫn điện nhỏ nhất là: A. NaCl B. CH 3 COONa C. CH 3 COOH D. H 2 SO 4 Câu 19: Cho rất từ từ dung dịch A chứa 2x mol HCl vào dung dịch B chứa x mol K 2 CO 3 . Sau khi cho hết A vào B và đun nhẹ để đuổi hết khí ta được dung dịch C. Dung dịch C có A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. pH ≤ 7 Câu 20: Dẫn từ từ đến dư khí H 2 S qua dung dịch X chứa NaCl, NH 4 Cl, CuCl 2 và FeCl 3 thu được kết tủa Y gồm các chất A. CuS và FeS B. CuS và S C. CuS và FeS 2 D. Fe 2 S 3 và CuS Câu 21: Với các điều kiện coi như đầy đủ thì NH 3 có thể phản ứng được với tất cả các chất thuộc dãy nào dưới đây? A. HCl, O 2 , CuO, Cl 2 , AlCl 3 B. H 2 SO 4 , CuO, H 2 S, Na, NaOH C. HCl, FeCl 3 , Cl 2 , CuO, Na 2 CO 3 D. HNO 3 , CuO, CuCl 2 , H 2 SO 4 , Na 2 O Câu 22: Cho các ion kim loại: Ag + , Fe 2+ , Ni 2+ , Cu 2+ , Pb 2+ . Dãy nào trong các dãy dưới đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần của các ion kim loại trên? A. Fe 2+ < Ni 2+ < Pb 2+ <Cu 2+ < Ag + B. Fe 2+ < Ni 2+ < Cu 2+ < Pb 2+ < Ag + C. Ni 2+ < Fe 2+ < Pb 2+ <Cu 2+ < Ag + D. Fe 2+ < Ni 2+ < Pb 2+ < Ag + < Cu 2+ Câu 23: Axit mạch hở C n H 2n – 4 O 2 có số lượng liên kết π trong gốc hiđrocacbon là: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 10 Trang 02  nTG   Created by: NguyÔn Trêng Giang =*= Trêng THPT Ng« Gia Tù ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 24: Cho 5,1g hỗn hợp A gồm hai kim loại Al, Mg ở dạng bột tác dụng hết với O 2 thu được hỗn hợp oxit B có khối lượng 9,1g. Thể tích dung dịch HCl 1M cần phải dùng để hoà tan hết hỗn hợp B là: A. 0,25lít B. 0,5lít C. 1lít D. 2lít Câu 25: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế phenol? A. C 6 H 5 Cl + NaOH t,p → B. C 6 H 5 ONa + NaHSO 4 → C. C 6 H 5 OOCCH 3 + KOH → D. D. C 6 H 5 ONa + NaHCO 3 → Câu 26: Nhỏ dung dịch NH 3 vào dung dịch AlCl 3 , dung dịch Na 2 CO 3 vào dung dịch AlCl 3 và dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO 2 dư đều thu được một sản phẩm giống nhau, sản phẩm đó là: A. NaCl B. Al(OH) 3 C. NH 4 Cl D. Al 2 O 3 Câu 27: Nếu chỉ được dùng dung dịch H 2 SO 4 loãng mà không được dùng thêm hoá chất nào khác thì có thể nhận biết được mấy kim loại trong số các kim loại sau: Ba, Ag, Al, Mg, Fe? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X mạch hở tạo ra b mol CO 2 và c mol H 2 O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. Vậy X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. no, hai chức B. no, đơn chức C. không no có hai nối đôi, đơn chức D. không no có một nối đôi, đơn chức Câu 29: Cho 3,9g kali vào 101,8g nước thu được dung dịch KOH có khối lượng riêng là d = 1,056g/ml. Nồng độ % của dung dịch KOH trong dung dịch là: A. 4,51% B. 5,24% C. 5,3% D. 5,5% Câu 30: Biết X là một hợp chất của sắt, khi hoà tan X bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thì thu được dung dịch Y. Dung dịch Y vừa làm mất màu dung dịch KMnO 4 , vừa hoà tan được bột Cu. Vậy X là chất nào trong các chất cho dưới đây? A. FeO B. Fe 2 O 3 C. Fe 3 O 4 D. FeCO 3 Câu 31: Chia 27,6g hỗn hợp 3 ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na, thu được 3,36 lít khí H 2 ở đktc. Phần 2 tách nước thu được m gam hỗn hợp 6 ete (h=100%). Giá trị của m là: A. 24,9g B. 11,1g C. 8,4g D. 22,2g Câu 32: Cho 7,28g Fe vào dung dịch có chứa 0,4mol HNO 3 loãng, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sau phản ứng thu được 2,24lít khí NO ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 24,2g B. 40,4g C. 25,88g D. 30,72g Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 5,8g một hợp chất hữu cơ đơn chức X cần 8,96lít khí O 2 ở đktc, thu được CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau. Công thức đơn giản nhất của X là: A. C 2 H 4 O B. C 3 H 6 O C. C 4 H 8 O D. C 5 H 10 O Câu 34: Trong công nghiệp, để sản xuất gương soi và ruột phích nước, người ta đã sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây? A. Axetilen tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . B. Anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . C. Dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . D. Dung dịch saccarozơ tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C 2 H 2 Y E F X C 2 H 4 (OH) 2 C 6 H 10 O 4 Các chất X và E trong sơ đồ phản ứng trên lần lượt là: A. CH 4 và CH 3 COONH 4 B. C 2 H 5 Br và CH 3 COOH C. C 2 H 4 Br 2 và CH 3 COONH 4 D. C 2 H 4 Br 2 và CH 3 COOH Câu 36: Cho 100ml dung dịch chứa NaAlO 2 0,1M và NaOH 0,1M tác dụng với Vml dung dịch HCl 0,2M thu được 0,39g kết tủa. Thể tích dung dịch HCl lớn nhất đã dùng là: A. 75ml B. 50ml C. 125ml D. 175ml Câu 37: Cho 0,01mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác, 1,5g X tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 10 Trang 03 AgNO 3 /NH 3 HCl +F  nTG   Created by: NguyÔn Trêng Giang =*= Trêng THPT Ng« Gia Tù ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. glyxin B. alanin C. axit glutamic D. lysin Câu 38: Khi thuỷ phân este G có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO 3 /NH 3 , còn Y tác dụng với CuO nung nóng thu được một anđehit. Công thức cấu tạo của G là: A. CH 3 COOCH 2 -CH 3 B. HCOO-CH(CH 3 ) 2 C. HCOO-CH 2 -CH 2 -CH 3 D. CH 3 -CH 2 -COO-CH 3 Câu 39: Thuỷ phân một loại lipit X thu được glixerin và axit oleic. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Khối lượng phân tử của X là 884 đvC. B. X là chất béo rắn ở nhiệt độ thường. C. Tên của X là olein hoặc glixerin trioleat. D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 . Câu 40: Lên men m gam một loại gạo có chứa 80% tinh bột (với hiệu suất lên men là 50%) thu được 460ml ancol etylic 50 o . Biết khối lượng riêng của etylic là 0,80g/ml. Giá trị của m là: A. 810g B. 760g C. 520g D. 430g Câu 41: Cho hỗn hợp X gồm tất cả các dẫn xuất halogen có cùng công thức phân tử C 3 H 6 Cl 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng sau các phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ. Số chất trong Y có khả tác dụng với Cu(OH) 2 ở điều kiện thích hợp là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 42: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg(NO 3 ) 2 ; Cu(NO 3 ) 2 ; Zn(NO 3 ) 2 thu được 2,01g chất rắn Y và 1,68lít hỗn hợp khí Z ở đktc. Giá trị của m là: A. 5,25g B. 5,394g C. 4,935g D. 4,259g Câu 43: Cho Vlít hơi một anđehit X mạch hở tác dụng 3Vlít khí H 2 sau phản ứng hoàn toàn thu được 2Vlít hỗn hợp hơi Y ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Trong phản ứng tráng gương một phân tử X nhường tối đa 4 electron. Công thức tổng quát của X là: A. C n H 2n-2 (CHO) 2 B. C n H 2n-1 CHO C. C n H 2n -4 (CHO) 2 D. C n H 2n (CHO) 2 Câu 44: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH 4 → C 2 H 2 → C 2 H 3 Cl → PVC. Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ trên thì cần Vm 3 khí thiên nhiên ở đktc. Giá trị của V là (biết CH 4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. 224m 3 B. 448m 3 C. 286,7m 3 D. 358,4m 3 Câu 45: Cho m hỗn hợp gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe 2 O 3 ) tác dụng vừa đủ với H 2 SO 4 loãng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 82,8g. Giá trị của m là: A. 34,8 B. 48,024g C. 46,4g D. 23,2g Câu 46: Cho sơ đồ phản ứng sau: C 3 H 6 2 Br+ → B +ddNaOH → C , o CuO t+ → D 2 ( )O xt+ → E (axit cacboxylic 2 lần axit) Chất C trong sơ đồ phản ứng trên là: A. propenol B. prpan – 1 – ol C. propan – 1,2 – điol D. propan – 1,3 – điol Câu 47: Cho 4,55g Zn tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48lít khí NO ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là: A. 14,03g B. 13,23g C. 5,67g D. 8,36g Câu 48: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6g chất X đã dùng 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Dung dịch sau phản ứng cô cạn thu được chất rắn nặng 5,7g. Công thức cấu tạo của X là: A. H-COOC 3 H 5 B. H-COOC 3 H 7 C. CH 3 -COOC 2 H 5 D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 49: Cho dung dịch NH 3 0,1M (K b = 1,8.10 5− ). Nồng độ mol/lít của ion OH − có trong dung dịch là: A. 1,54.10 3− M B. 1,34.10 3− M C. 1,43.10 3− M D. 1,24.10 3− M Câu 50: Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 10 Trang 04  nTG   Created by: NguyÔn Trêng Giang =*= Trêng THPT Ng« Gia Tù ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. Anilin không làm đổi màu giấy quì ẩm. B. Anilin là bazơ yếu hơn NH 3 , vì ảnh hưởng hút e của nhân lên nhóm chức -NH 2 . C. Nhờ có tính bazơ mà anilin tác dụng được với dung dịch Br 2 . D. Anilin tác dụng được HBr vì trên N còn đôi e tự do. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 10 Trang 05 . bằng, thu được 11g este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 55% B. 50% C. 62,5% D. 75% Câu 13: Hấp thụ Vlít CO 2 ở đktc vào 200ml dung dịch KOH 2M thu. 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na, thu được 3,36 lít khí H 2 ở đktc. Phần 2 tách nước thu được m gam hỗn hợp 6 ete (h=100%). Giá trị của
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu dh hoa hay (co dap an0, de thi thu dh hoa hay (co dap an0, de thi thu dh hoa hay (co dap an0

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay