Ebook tâm lý trị liệu phần 2

165 54 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 10:55

... nhom ed xuóng nhóm ed qua 1 -2 tuan tap luyèn ban có the thU giàn nhanh sàu nhu trUde 122 Giàm mite ed co chu y xuóng 75% mùc ban dàu Giam t ù nhom ed xuóng nhóm ed sau 1 -2 tuàn tàp luyén Giàm mùc... lue dàu 90-100 diém sau giàm xng 75 diem ròi 50 diem va cuoi giàm xuóng chi 25 diém Có' gang tUdng tUdng mùc ed chi có 25 % so vói lue dàu Miie dich cua viee giàm cuòng cùa pha de tàng mùc nhay... chùng 16 nhóm ed sau: 120 C n h tay phài C n h tay trai Bàn tay phài Bàn tay trai Cd vai: vai phài vai trai Cd cò Nhóm ed vùng ngitc 10 Nhóm ed vùng da day bung 11 Nhóm ed lung 12 Nlióm ed mòng 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook tâm lý trị liệu phần 2 , Ebook tâm lý trị liệu phần 2 , LIỆU PHÁP THƯ GIÃN, LIỆU PHÁP THỞ TĨNH CÔNG DƯỠNG SINH, LIỆU PHÁP CẤU TRÚC LẠI NHẬN THỨC XÚC CẢM, LIỆU PHÁP GIẢI MẪN CẢM, LIỆU PHÁP ỨNG PHÓ GIẢI QUÝET VẤN ĐỀ, LIỆU PHÁP TRÒ CHƠI, LIỆU PHÁP HÌNH VẼ TRANH, LIỆU PHÁP TÂM KỊCH, LIỆU PHÁP THƯỞNG QUY ĐỔI, LIỆU PHÁP TÂM LÝ GIA ĐÌNH, RỐI NHIỄU DẠNG ĐAU CƠ THỂ ..., STRESS VÀ CHỨNG BỆNH CHÁN ĂN TÂM THẦN, STRESS VÀ CHỨNG BỆNH RỐI LOẠN ..., ÁM SỢ LẨN TRÁNH TIẾP XÚC XÃ HỘI, TỪ MỘT GIA ĐÌNH XUNG ĐỘT ..., BỆNH CON TRỊ LIỆU MẸ, KÉM HỌC ỨNG XỬ BẤT THƯỜNG, CHỨNG ĐAU ĐẦU ÁM ẢNH LO ÂU, CHỨNG ÁM SỢ AIDSS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn