Ebook tâm lý học thần kinh phần 2

109 21 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2019, 10:47

... thính giác triệu chứng tổn thương vùng tương ứng đánh dấu đóng góp quan trọng tâm lý học thần kinh với tr i thức tâm lý học não ỏ người III VÙNG NÃO CẤP III VÀ TỔ CHỨC T ổN G HỢP KHÔNG GIAN TRỰC... dao động âm tạo cảm giác độ cao khác âm + Đối với dây thần kinh sỏ VIII: Là phần ngắn hệ thơng quan phân tích Đơi dâv tập hợp từ bó dây thần kinh thính giác (là sợi trục tê bào hạch ốc tai) bó... hướng âm phi ngôn ngữ) Hai tiểu hệ thống có chung chế vỏ, khn khổ vỏ não chúng khác Kinh nghiệm lâm sàng tâm lý thần kinh cho thấy, tổn thương vùng thái dương bán cầu trái bán cầu phải để lại triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook tâm lý học thần kinh phần 2 , Ebook tâm lý học thần kinh phần 2 , CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG ĐỊNH KHU NÃO VÀ SỰ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG, I. VỎ CHẨM CỦA NÃO VÀ TỔ CHỨC TRI GIÁC THỊ GIÁC, II. VỎ THÁI DƯƠNG VÀ TRI GIÁC THÍNH GIÁC, III. VÙNG NÃO CẤP III VÀ TỔ CHỨC TỔNG HỢP KHÔNG GIAN TRỰC QUAN, VI. THUỲ TRÁN CỦA NÃO VÀ VIỆC ĐlỀU KHIỂN CÁC CHỨC NÂNG TÂM LÝ NGƯỜI, CHƯƠNG 4 CẤU TRÚC TÂM LÝ VÀ RỐI LOẠN MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NHẬN THỨC, II. HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỘNG TÁC, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn