936 cau trac nghiem hoa huu co (Vo Hong Thai).doc

205 597 17
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 10:10

Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu trắc nghiệm môn hóa học sau đây: 1. Stiren ( CH CH 2 ) công thức tổng quát là: a) C n H 2n-6 b) C n H 2n-8 c) C n H 2n-10 d) C n H 2n-6-2k 2. Naptalen ( ) công thức phân tử là: a) C 10 H 6 b) C 10 H 10 c) C 10 H 12 d) Tất cả đều không đúng 3. Số phân tử Antracen ( ) trong 1,958 gam Antracen là: a) 0,011 b) 6,853.10 21 c) 6,624.10 21 d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1) 4. Phản ứng giữa Toluen với Kali pemanganat trong môi trường axit Sunfuric xảy ra như sau: CH 3 + KMnO 4 + H 2 SO 4 COOH + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Hệ số cân bằng đứng trước các tác chất: chất oxi hóa, chất khử và axit lần lượt là: a) 5; 6; 9 b) 6; 5; 8 c) 3; 5; 9 d) 6; 5; 9 5. Với công thức phân tử C 9 H 12 , số đồng phân thơm thể là: a) 8 b) 9 c) 10 d) 7 6. Một học sinh phát biểu: “Tất cả các hợp chất Hiđrocacbon no (là các Hiđrocacbon mà phân tử của nó không chứa liên kết đôi C=C, liên kết ba C≡C hay vòng thơm) thì không thể cho được phản ứng cộng”. Phát biểu này: a) Không đúng hẳn b) Đúng hoàn toàn c) Đương nhiên, vì hợp chất no thì không thể cho được phản ứng cộng d) (b) và (c) 7. Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là: a) 240,8 gam b) 260,2 gam c) 193,6 gam d) Không đủ dữ kiện để tính (C = 12; H = 1; O = 16) 8. A là một hiđrocacbon. Tỉ khối hơi của A so với Nitơ bằng 1,5. A không làm mất màu tím của dung dịch KMnO 4 . A là: a) Propan b) Xiclopropan c) Xiclobutan d) Propilen (C = 12; H = 1; N = 14) 9. A công thức dạng C n H 2n -8 . A thể là: a) Aren đồng đẳng Benzen b) Aren đồng đẳng Phenyl axetilen c) Hiđrocacbon hai liên kết đôi và một liên kết ba mạch hở d) Hiđrocacbon mạch hở hai liên kết ba và một liên kết đôi 10. A là một chất hữu mà khi đốt cháy chỉ tạo khí Cacbonic và hơi nước, trong đó thể tích CO 2 gấp đôi thể tích hơi nước (đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A thể là: a) Axit Oxalic (HOOC-COOH) b) Đimetyl Oxalat (CH 3 OOC-COOCH 3 ) c) C 5 H 5 O 3 d) C n H n O z với n: số nguyên dương chẵn 11. Dãy đồng đẳng nào sau đây mà khi đốt cháy thì tỉ lệ số mol CO 2 so với số mol H 2 O tăng dần khi số nguyên tử Cacbon trong phân tử tăng dần? a) Parafin b) Olefin c) Ankin d) Aren đồng đẳng Benzen 12. Một sơ đồ để điều chế cao su Buna như sau: A B Nhò hôïp C + H 2 D Cao su Buna A là: a) n-Butan b) Metan c) Đất đèn d) (b) hoặc (c) 13. Hiđrocacbon X tác dụng với Brom, thu được chất Y công thức đơn giản là C 3 H 6 Br. CTPT của X là: a) C 3 H 6 ; C 3 H 8 b) C 6 H 12 c) C 6 H 12 ; C 6 H 14 d) C 12 H 24 14. Hỗn hợp A gồm Etan, Etilen, Axetilen và Butađien-1,3. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp A. Cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sau phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là: a) 58,75g b) 13,8g c) 60,2g d) 37,4g (C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40) 15. A là một hợp chất hữu chứa 4 nguyên tố C, H, O, N. Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N lần lượt là: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT của A cũng là công thức đơn giản của nó. CTPT của A là: a) C 9 H 19 N 3 O 6 b) C 3 H 7 NO 3 c) C 6 H 5 NO 2 d) C 8 H 5 N 2 O 4 (C = 12; H = 1; N = 14; O = 16) 16. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 17,92 lít CO 2 (đktc) và 14,4 gam H 2 O. Thể tích O 2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hỗn hợp trên là: a) 26,88 lít b) 24,52 lít c) 30,56 lít d) Tất cả đều sai (C = 12; H = 1; O = 16) 17. Chất 1-Brom-2,4-đimetylheptađien-2,5 số đồng phân cis, trans là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 18. A là một hiđrocacbon, thể tích metylaxetilen bằng 1,75 thể tích hơi A cùng khối lượng trong cùng điều kiện. Số đồng phân mạch hở của A là: a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 (C = 12; H = 1) 19. Loại liên kết hóa học trong phân tử Natri axetat là: a) Cộng hóa trị b) Ion c) Cộng hóa trị và ion d) Phối trí (Cho nhận) 20. Hỗn hợp A gồm 0,3 mol C 2 H 4 và 0,2 mol H 2 . Đun nóng hỗn hợp A Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2 lít dung dịch Br 2 0,075M. Hiệu suất phản ứng giữa etilen và hiđro là: a) 75% b) 50% c) 100% d) Tất cả đều không đúng 21. Phát biểu nào sau đây không đúng về Stiren? a) Stiren là một hợp chất thơm b) Stiren khối lượng phân tử là 104 đvC c) Stiren là một hợp chất không no d) Stiren là một chất thuộc dãy đồng đẳng benzen (C = 12; H = 1) 22. Dung dịch CH 3 COOH 0,1M độ điện ly 1,3% ở 25˚C. Tổng số ion CH 3 COO - , H + do CH 3 COOH phân ly ra trong 10 ml dung dịch CH 3 COOH 0,1M ở 25˚C là: a) 2,6.10 -5 b) 1,56.10 19 c) 1,3.10 -5 d) 1,566.10 21 23. pH của dung dịch CH 3 COOH 0,1M ở 25˚C bằng bao nhiêu? Biết dung dịch này độ điện ly 1,3%. a) 3,9 b) 1,0 c) 2,9 d) Một trị số khác 24. Một ankan khi đốt cháy 1 mol A thu được số mol CO 2 nhỏ hơn 6. Khi cho A tác dụng Cl 2 theo tỉ lệ mol 1:1, chiếu sáng, chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. A là: a) Metan b) Etan c) Neopentan d) Tất cả đều đúng 25. A là một hỗn hợp các chất hữu gồm một parafin, một rượu đơn chức và một axit hữu đơn chức. Đốt cháy hoàn m gam hỗn hợp A bằng một lượng không khí vừa đủ (không khí gồm 20% Oxi và 80% Nitơ theo thể tích). Cho các chất sau phản ứng cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 lượng dư. 125,44 lít một khí trơ thoát ra (đktc) và khối lượng bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 tăng thêm 73,6 gam. Trị số của m là: a) 28,8 gam b) 25,2 gam c) 37,76 gam d) Không đủ dữ kiện để tính 26. Hỗn hợp A gồm Buten-2 và Propen. Sau khi hiđrat hóa hoàn toàn hỗn hợp A, thu được hỗn hợp B gồm ba chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, chỉ thu được x mol CO 2 và y mol H 2 O. Chọn kết luận đúng: a) x = y b) x > y c) x thể bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn y là còn phụ thuộc vào số mol mỗi chất trong hỗn hợp B d) Tất cả đều sai 27. X là hỗn hợp gồm hai chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng Xicloankan không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X. Cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong lượng dư, trong bình tạo 76 gam chất không tan. Cho biết m gam hỗn hợp hơi X ở 81,9˚C, 1,3 atm, chiếm thể tích là 3,136 lít. a) Cả hai chất trong hỗn hợp X đều cộng được H 2 (có Ni làm xúc tác, đun nóng) vì đây là các vòng nhỏ. b) Một trong hai chất trong hỗn hợp X tham gia được phản ứng cộng Brom, vì vòng nhỏ trong hỗn hợp X. c) Cả hai chất trong hỗn hợp X không tham gia được phản ứng cộng. d) Cả (a) và (b) 28. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ở câu 27 là: a) 52,63%; 47,37% b) 61,54%; 38,46% c) 50,00%; 50,00% d) 37,25%; 62,75% 29. A là một hiđrocacbon, hơi A nặng hơn khí metan 5,75 lần (đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A phù hợp sơ đồ sau: A B Cl 2 as dd NaOH t o C D CuO t o E O 2 Mn 2 KMnO 4 /H 2 SO 4 a) A là một hiđrocacbon thơm, B là một dẫn xuất Clo, C là một phenol, D là một anđehit, E là một axit hữu cơ. b) A là Toluen, E là axit Benzoic. c) A không thể là một hiđrocacbon thơm, vì nếu A là hiđrocacbon thơm thì nó không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO 4 . d) Tất cả đều sai 30. X là một hiđrocacbon. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu đuợc 3-etyl hexan. Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng 52. Nếu cho 10,4 gam X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì tạo được 31,8 gam một chất rắn màu vàng nhạt. Công thức cấu tạo của X là: a) CH C CH CH 2 CH 2 CH 3 C CH b) CH C C C CH CH 3 C CH 3 c) CH C CH CH CH 2 CH 2 C CH d) Taát caû ñeàu sai 31. Công thức tổng quát của các chất đồng đẳng Naptalen ( ) là: a) C n H 2n – 16 b) C n H 2n – 14 c) C n H 2n – 12 d) C n H 2n - 10 32. Hỗn hợp khí A khối lượng 24,6 gam gồm một ankan, 0,3 mol Etilen, 0,2 mol Axetilen và 0,7 mol Hiđro. Cho lượng hỗn hợp A trên qua xúc tác Ni, nung nóng, thu được hỗn hợp khí B thể tích 36,736 lít (đktc). a) Trong hỗn hợp B thể cả hiđrocacbon no lẫn không no. b) Trong hỗn hợp B phải còn hiđrocacbon không no. c) Trong hỗn hợp B thể còn khí Hiđro. d) (a), (c) đúng 33. Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 lít CO 2 (đktc) và 6,48 gam H 2 O. Công thức của A là: a) C 3 H 6 b) Rượu alylic c) Axit Propionic (CH 3 CH 2 COOH) d) C 3 H 6 O n (n ≥ 0) 34. A là một hiđrocacbon dạng khí. Hiđrat hóa A thu được rượu đơn chức no mạch hở. 50 ml hỗn hợp X gồm A và H 2 cho qua xúc tác Ni, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 30 ml hỗn hợp khí Y. Các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Y làm nhạt màu nước brom. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y là: a) 33,33%; 66,67% b) 50%; 50% c) 25%; 25%; 50% d) Tất cả đều sai 35. Hỗn hợp A gồm ba ankin đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn V (lít) hỗn hợp hơi A (đktc), thu được 35,84 lít CO 2 (đktc) và 21,6 gam H 2 O. Trị số của V là: a) 15,68 lít b) 8,96 lít c) 11,2 lít d) 6,72 lít (H = 1; O = 16) 36. Nếu hỗn hợp A ở câu (35) là ba ankin đồng đẳng liên tiếp thì công thức phân tử của ba ankin trong hỗn hợp A là: a) C 2 H 2 ; C 3 H 4 ; C 4 H 6 b) C 3 H 4 ; C 4 H 6 ; C 5 H 8 c) C 4 H 6 ; C 5 H 8 ; C 6 H 10 d) C 5 H 8 ; C 6 H 10 ; C 7 H 12 37. Hỗn hợp khí X gồm Hiđro và một Hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), Ni làm xúc tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết rằng Hiđrocacbon dư. Sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hỗn hợp Y so với Hiđro bằng 17. Khối lượng H 2 trong hỗn hợp X là: a) 3 gam b) 2 gam c) 1 gam d) 0,5 gam (H = 1) 38. Hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hiđro. Nung nóng hỗn hợp A, Ni làm xúc tác, thu được 28 lít hỗn hợp khí B (đktc). Hiệu suất H 2 đã cộng vào các Hiđrocacbon không no là: a) 35,71% b) 40,25% c) 80,56% d) 100% 39. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Hiđrocacbon A, thu được 0,6 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. Cũng 0,1 mol A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thì thu được 29,2 gam kết tủa màu vàng nhạt. A là: a) 3-Metyl pentađiin-1,4 b) Hexađiin-1,5 b) Hexađien-1,3-in-5 d) (a), (b) (C = 12; H = 1; Ag = 108) 40. Đốt cháy một Hiđrocacbon A, thu được khí CO 2 và hơi nước số mol bằng nhau. A thể là: a) Ankin; Ankan b) Xicloankan; Anken c) Aren; Olefin d) Ankađien; Xicloparafin 41. Một Hiđrocacbon mạch hở tác dụng với HCl sinh ra sản phẩm chính là 2-Clo-3- metyl butan. Hiđrocacbon này tên gọi là: a) 3-Metyl buten-1 b) 2-Metyl buten-1 c) 2-Metyl buten-2 d) Một anken khác 42. Chất nào nhiệt độ sôi thấp nhất? a) Butanol-1 b) Metyl n-propyl ete c) 1-Aminobutan d) Rượu tert-butylic 43. Axit salixilic tác dụng với anhiđrit axetic để tạo aspirin và axit axetic theo phản ứng: COOH OH + CH 3 C O O C O CH 3 H 2 SO 4 COOH O C O OCH 3 + CH 3 COOH Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Axit Axetic Khi cho 1 gam axit salixilic tác dụng với lượng dư anhiđrit axetic thì thu được 0,85 gam aspirin. Hiệu suất của phản ứng này là: a) 65% b) 77% c) 85% d) 91% (C = 12; H = 1; O = 16) 44. Khối lượng riêng của propan ở 25˚C; 740 mmHg là: a) 0,509 g/l b) 0,570 g/l c) 1,75 g/l d) 1,96 g/l (C = 12; H = 1) 45. bao nhiêu liên kết σ và liên kết π trong hợp chất HN CH CH 2 C O C CH a) 8σ, 7π b) 6σ, 4π c) 11σ, 3π d) 11σ, 4π 46. bao nhiêu dẫn xuất monoclo C 7 H 7 Cl của toluen? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 47. Hợp chất nào không đúng nhóm chức của nó: a) CH 3 COOH, axit b) C 6 H 5 CHO, anđehit c) C 2 H 5 COCH 3 , ete d) CH 3 CHOHCH 3 , rượu bậc hai 48. bao nhiêu phân tử Oxi trong 2,5 gam Oxi được một người hít vào phổi trung bình trong một phút? a) 1,9.10 22 b) 3,8.10 22 c) 4,7.10 22 d) 9,4.10 22 (O = 16) 49. Khối lượng mol của một khí khối lượng riêng 5,8g.l -1 ở 25˚C; 740 mmHg gần nhất với trị số nào? a) 100g.mol -1 b) 130g.mol -1 c) 150g.mol -1 d) 190g.mol -1 50. Chất nào đồng phân lập thể? a) 1,2-Điflo eten b) 1,1-Điflo-2,2-điclo eten c) 1,1,2-Triflo eten d) 2-Metyl buten-2 51. bao nhiêu trị số độ dài liên kết giữa Cacbon với Cacbon trong phân tử rượu alylic? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 52. 21˚C; 65˚C; 78˚C; 100,5˚C; 118˚C là nhiệt độ sôi của axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, rượu etylic, rượu metylic. Nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự trên là: a) CH 3 COOH < HCOOH < CH 3 CHO < CH 3 CH 2 OH < CH 3 OH b) CH 3 OH < CH 3 CH 2 OH < CH 3 CHO < HCOOH < CH 3 COOH c) CH 3 OH < CH 3 CHO < CH 3 CH 2 OH < HCOOH < CH 3 COOH d) CH 3 CHO < CH 3 OH < CH 3 CH 2 OH < HCOOH < CH 3 COOH 53. Một dung dịch pH = 5, nồng độ ion OH - trong dung dịch này là: a) 10 -5 mol ion /l b) 9 mol ion /l c) 5.10 -9 mol ion /l d) Tất cả đều sai 54 Các nhóm thế gắn vào nhân benzen định hướng phản ứng thế vào vị trí orto, para là: a) –NO 2 , -NH 2 , -Br, -C 2 H 5 b) –CH 3 , -OH, -COOH, -I c) –NH 2 , -Cl, -CH 3 , -SO 3 H d) –Br, -CH 3 , -NH 2 , -OH 55. Chọn rượu là nhóm chức chính, tên theo danh pháp quốc tế của chất dưới đây CH 3 C Cl CH CH 2 CH CH 3 OH CH Cl CH 3 CH 2 Br là: a) 1-Brom-2,5-điclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1,4-Điclo-5-brom-1,4-đimetyl-3-etylpentanol-2 c) 2,5-Điclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 56. Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu benzylic là: a) C n H 2n-1 OH b) C n H 2n – 5 OH c) C n H 2n – 3 OH d) C n H 2n – 7 OH 57. Một chai ruợu vang chứa rượu 12˚. Khối lượng riêng của etanol là 0,79 g/ml. Khối lượng riêng của rượu 12˚ là 0,89 g/ml. Nồng độ phần trăm khối lượng etanol trong rượu 12˚ là: a) 12% b) 10,65% c) 13,52% d) 9,48% 58. Một chai rượu mạnh dung tích 0,9 lít chứa đầy rượu 40˚. Etanol tỉ khối 0,79. Khối lượng Glucozơ cần dùng để lên men điều chế được lượng rượu trong chai rượu trên là (cho biết hiệu suất phản ứng lên men rượu này là 80%): a) 695,5 gam b) 1 391 gam c) 445, 15 gam d) 1 408,69 gam (C = 12; H = 1; O = 16) 59. pH của một axit yếu AH 0,01M mức độ phân ly ion 4% là: a) 2,0 b) 1,8 c) 2,8 d) 3,4 60. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được hỗn hợp gồm ba ete và 1,98 gam nước. Công thức hai ruợu đó là: a) CH 3 OH, C 2 H 5 OH b) C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH c) C 3 H 7 OH, C 4 H 9 OH d) C 4 H 9 OH, C 5 H 11 OH (C = 12; H = 1; O = 16) 61. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu A, thu được 4 mol CO 2 và 5 mol H 2 O. Tỉ khối hơi của A so với Hiđro bằng 37. Công thức phân tử tìm được của A thể ứng với: a) 4 chất b) 5 chất c) 6 chất d) 7 chất (C = 12; H = 1; O = 16) 62. Thực hiện phản ứng đehiđrat hóa hoàn toàn 4,84 gam hỗn hợp A gồm hai rượu, thu được hỗn hợp hai olefin hơn kém nhau 14 đvC trong phân tử. Lượng hỗn hợp olefin này làm mất màu vừa đủ 0,9 lít dung dịch Br 2 0,1M Khối lượng mỗi chất trong lượng hỗn hợp A trên là: a) 1,95 gam; 2,89 gam b) 2,00gam; 2,84 gam c) 1,84g; 3,00 gam d) Một trị số khác (C = 12; H = 1; O = 16) 63. A là một chất hữu chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 11,96 gam A, thu được 8,736 lít CO 2 (đktc) và 9,36 gam H 2 O. Hơi A nặng hơn khí Heli 23 lần. a) A là một hợp chất no b) A là một hợp chất hữu đa chức c) A là một chất mạch hở d) A phù hợp với cả ba ý trên (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 64. Tên theo danh pháp quốc tế của chất (CH 3 ) 2 CHCH=CHCH 3 là: a) 1-Metyl-2-isopropyleten b) 1,1-Đimetylbuten-2 c) 1-Isopropylpropen d) 4-Metylpenten-2 65. Phản ứng đặc trưng của nhân thơm là: a) Phản ứng cộng b) Phản ứng thế theo chế gốc tự do c) Phản ứng thế ái điện tử (thân điện tử) d) Phản ứng thế ái nhân (thân hạch) 66. Dung dịch KI 5% khối lượng riêng 1,038 g/cm 3 . Nồng độ mol/lít của dung dịch này là: a) 0.0301M b) 0,313M c) 0,500M d) 0,625M (K = 39; I = 127) 67. A công thức phân tử C 5 H 11 Cl. Tên của A phù hợp với sơ đồ A → B (rượu bậc 1) → C → D (rượu bậc 2) → E → F (rượu bậc 3) là: a) 2-Clo-3-metylbutan b) 1-Clo-2-metylbutan c) 1-Clopentan d) 1-Clo-3-metylbutan 68. Thể tích khí hiđro và khí metan cần để đem trộn nhau nhằm thu được 28 lít hỗn hợp khí tỉ khối so với khí heli bằng 2,5 là: a) 16 lít hiđro, 12 lít metan b) 20 lít hiđro, 8 lít metan c) 8 lít hiđro, 20 lít metan d) 12 lít hiđro, 16 lít metan (C = 12; H = 1; He = 4) 69. Hỗn hợp khí và hơi A gồm: hơi ruợu etylic, hơi rượu metylic và khí metan. Đem đốt cháy hoàn toàn 20 cm 3 hỗn hợp A thì thu được 32 cm 3 khí CO 2 . Thể tích các khí, hơi đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Chọn kết luận đúng về khối lượng giữa A và không khí: a) Hỗn hợp A nặng hơn không khí b) Hỗn hợp A nhẹ hơn không khí c) Hỗn hợp A và không khí nặng bằng nhau c) Không so sánh được (C = 12; H = 1; O = 16) 70. Cho m gam hơi một hỗn hợp rượu đơn chức vào một bình kín thể tích không đổi. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn hỗn hợp rượu trên. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hơi các ete và hơi nuớc. Nếu giữ nhiệt độ bình trước và sau phản ứng bằng nhau thì: a) Áp suất trong bình sẽ không đổi b) Áp suất trong bình sẽ giảm so với trước phản ứng c) Áp suất sẽ tăng so với trước phản ứng d) Không xác định được sự thay đổi áp suất 71. A là một rượu. Khi cho A hóa hơi thì thể tích hơi thu được bằng với thể tích khí hiđro thoát ra (đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đo hơi A) khi cho cùng lượng A đó tác dụng hết với Na tạo ra. A là: a) Rượu đơn chức b) Rượu đa chức hai nhóm chức ruợu c) Rượu đa chức ba nhóm chức rượu d) Rượu đồng đẳng với etylenglicol 72. Hỗn hợp K gồm các khí và hơi sau đây: metan, fomanđehit (HCHO) và axetanđehit (CH 3 CHO). Lấy 10 lít hỗn hợp khí K đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 15 lít khí cacbonic. Các thể tích khí, hơi đo trong cùng về nhiệt độ và áp suất. a) Hỗn hợp K nặng hơn metylaxetilen b) Hỗn hợp K nhẹ hơn metylaxetilen c) Axetanđehit chiếm 50% thể tích hỗn hợp K d) (b) và (c) 73. Xem hai chất CH 4 O và CH 2 O. Xét độ dài liên kết giữa C và O trong hai chất này: a) Độ dài của CH 4 O ngắn hơn CH 2 O b) Độ dài của CH 4 O dài hơn CH 2 O c) Độ dài của CH 4 O bằng với CH 2 O d) Không so sánh được vì còn phụ thuộc vào cấu tạo của mỗi chất 74. A là một chất hữu chứa một loại nhóm chức. Một thể tích hơi A với 3,875 thể tích metan tương đương khối lượng (các thể tích đo cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A tác dụng được Na nhưng không tác dụng với NaOH. Công thức của A là: a) CH 2 =CHCH 2 OH b) C 2 H 6 O 2 c) HOCH 2 OCH 3 d) C 2 H 4 (OH) 2 (C = 12; H = 1; O = 16) 75. A là một rượu. Một mol A tác dụng hết với natri kim loại thu được 0,5 mol H 2 . Sản phẩm cháy của 0,01 mol A cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa. A cháy tạo số mol nước lớn hơn số mol CO 2 . A là: a) Rượu alylic b) Rượu tert-butylic c) C 4 H 7 OH d) Etylenglicol (C = 12; H = 1; O = 16; Ba = 137) 76. X là một chất hữu được tạo bởi ba nguyên tố C, H và Cl. Qua sự phân tích định lượng cho thấy cứ 1 phần khối lượng H thì 24 phần khối lượng C và 35,5 phần khối lượng Cl. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 90,75. Số đồng phân thơm của A là: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 (C = 12; H = 1; Cl = 35,5) 77. Hỗn hợp A gồm hai rượu đơn chức no mạch hở đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện phản ứng ete hóa hoàn toàn 10,32 gam hỗn hợp A, thu đuợc 8,52 gam hỗn hợp ba ete. Công thức hai rượu trong hỗn hợp A là: a) C 3 H 7 OH; C 4 H 9 OH b) C 4 H 9 OH; C 5 H 11 OH c) C 5 H 11 OH; C 6 H 13 OH d) Hai rượu khác (C = 12; H = 1; O = 16) 78. Chất hữu A mạch hở, chứa một nhóm chức rượu và một nhóm chức axit, A không no, một liên kết đôi C=C trong phân tử. Khi đốt cháy A thì sẽ thu được: a) Số mol H 2 O bằng số mol CO 2 b) Số mol H 2 O nhỏ hơn số mol CO 2 c) Số mol H 2 O lớn hơn số mol CO 2 d) Số mol H 2 O bằng một nửa số mol CO 2 79. Nitrobenzen tác dụng với H nguyên tử mới sinh (đang sinh) (do Fe trong dung dịch HCl), thu được anilin. Chọn cách diễn đạt đúng: a) Nitrobenzen là chất khử bị oxi hóa tạo anilin, N trong nitrobenzen số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen là chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N trong nitrobezen số oxi hóa +4 giảm thành N trong anilin số oxi hóa bằng -2 c) H nguyên tử đã oxi hóa nitrobenzen thành anilin, trong đó số oxi hóa của N trong nitrobezen từ +3 đã giảm xuống thành -3 trong anilin [...]... hai chất trong hỗn hợp A là: a) H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH b) CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH c) CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH d) CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH (C = 12; H = 1; O = 16) 276 A là một hợp chất hữu Đốt cháy một lượng A thu được 8,96 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam H2O Nếu cho a mol A tác dụng hết với NaHCO 3 thì tạo a mol khí CO 2, ... thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylenglicol với m gam hỗn hợp hai axit hữu đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức Công thức hai axit hữu đem dùng là: a) HCOOH, CH3COOH b) CH3COOH, CH3CH2COOH c) CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH d) C3H7COOH, C4H9COOH 143 Hỗn hợp E gồm 3 este đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no,... c) 8 d) 9 221 Phân tử nào chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực? a) CCl4 b) CO2 c) Br2 d) CO 222 Công thức đơn giản của glucozơ là: a) CHO b) CH2O c) C6H12O6 d) C6(H2O)6 223 Công thức của este đa chức được tạo bởi axit R(COOH) n và rượu R’(OH)n’ là: a) R(COO)nn’R’ b) Rn(COO)nn’R’n’ ’ c) Rn’(COO)nn’R n d) CxHy(COO)nn’ 224 Tất cả amino axit đều ở dạng rắn, nhiệt độ nóng chảy tương đối cao và... trong adrenaline là: a) 8,7 b) 11,5 c) 26,2 d) 48,0 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) HO 105 Nhiệt độ sôi các chất tăng dần như sau: a) CH3CH2Cl < CH3COOH < CH3CH2OH b) CH3CH2Cl < CH3COOCH3 < CH3COOH c) CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl d) HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F 106 Công thức thực nghiệm của một chất hữu là (C 3H7ClO)n thì công thức phân tử của hợp chất này là: a) C3H7ClO b) C6H14Cl2O2 c) C9H21Cl3O3... HOOC-CHO; HCOOCH=CH 2 b) HO-CH2CH2CHO; HOCCH2COOH c) HCOOCH2CH3; HOC-COOH d) Axit acrilic; Etyl fomiat (C = 12; H = 1; O = 16; He = 4) 260 A là chất hữu thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam Tỉ lệ số mol của C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1 Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất thể cho được phản ứng tráng gương A là: a) HCOOCH2CH(Cl)CHO... a) HCOOCH2CH(Cl)CHO b) HCOOCH=CH 2CH2Cl c) HOC-CH2CH(Cl)OOCH d) HCOO-CH(Cl)CH2CH3 261 A là một este công thức phân tử C 16H14O4 Một mol A tác dụng được với bốn mol NaOH Muối natri thu được sau phản ứng xà phòng hóa nếu đem đốt cháy chỉ thu được CO2 và xôđa A cấu tạo đối xứng A là: a) Este của axit sucxinic (HOOCCH2CH2COOH) với phenol b) Este của axit malonic (HOOCCH 2COOH) với một phenol thường... d) 3,01.1024 (C= 12; H = 1; Cl = 35,5) 185 Dãy dung dịch các chất nào dưới đây đều tác dụng được với Cu(OH) 2? a) Glucozơ; Mantozơ; Glixerin; Axit propionic b) Etylenglicol; Glixerol; Saccarozơ; Propenol c) Axit axetic; Mantozơ; Glucozơ; Natri phenolat d) Glucozơ; Axit fomic; Propylenglicol; Rượu benzylic 186 Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H11N là: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 187 Cho 2,87 gam hỗn... mặc dù đây là các hợp chất cộng hóa trị và khối lượng phân tử không lớn lắm Như glixin (H2NCH2COOH, M = 75) nhiệt độ nóng chảy 245˚C; Alanin (CH3CH(NH2)COOH, M = 89) nhiệt độ nóng chảy 315˚C; Axit glutamic (HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, M = 147) nhiệt độ nóng chảy 205˚C; Lyzin (H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH, M = 146) nhiệt độ nóng chảy 224˚C Nguyên nhân của tính chất này là do: a) Giữa các phân... 100% b) 90% c) 80% d) 70% (C = 12; H = 1; O = 16) 238 Trong 1 lít dung dịch HCOOH 0,1M ở 25˚C chứa 5,77.10 22 phân tử HCOOH không phân ly ion Độ điện ly α (phần trăm phân ly ion) của dung dịch axit fomic 0,1M ở 25˚C bằng bao nhiêu? a) 1,3% b) 4,2% c) 2,1% d) 3,4% 239 Chất nào không được coi là este? a) CH3Cl b) C3H5(ONO2)3 c) HCOOCH2CH3 d) CH3OCH2CH2OC2H5 240 bao nhiêu triglixerit (este chứa ba nhóm... cháy hoàn toàn 1,8 gam mỗi chất đều thu được 2,64 gam CO2 và 1,08 gam H2O Chọn kết luận đúng nhất: a) X, Y, Z là ba chất đồng phân nhau b) X, Y, Z là ba chất đồng đẳng nhau c) X, Y, Z cùng công thức đơn giản d) X, Y, Z được tạo bởi ba nguyên tố hóa học (C = 12; H = 1; O = 16) 199 Trong các chất hóa học: HCOOH, CaCO 3, C3H5(OH)3, KCN, Al4C3, CH3CHO, CO2 , CaC2, C6H6, C6H12O6, số công thức ứng với hợp . hữu cơ đem dùng là: a) HCOOH, CH 3 COOH b) CH 3 COOH, CH 3 CH 2 COOH c) CH 3 CH 2 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 COOH d) C 3 H 7 COOH, C 4 H 9 COOH 143. Hỗn hợp E gồm. Cl < CH 3 COOH < CH 3 CH 2 OH b) CH 3 CH 2 Cl < CH 3 COOCH 3 < CH 3 COOH c) CH 3 OH < CH 3 CH 2 COOH < NH 3 < HCl d) HCOOH < CH
- Xem thêm -

Xem thêm: 936 cau trac nghiem hoa huu co (Vo Hong Thai).doc, 936 cau trac nghiem hoa huu co (Vo Hong Thai).doc, 936 cau trac nghiem hoa huu co (Vo Hong Thai).doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay