Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán

221 87 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 17:24

... nhà kế tốn có nhiều cỏ' gắng để trình uày cách đầv đủ khung lý thuyết kế toán Tuy nhiên, vản trình xây dựng quan nghiên cứu đầy đủ lý thuyết kế toán lý thuyết kế tốn liên tục thay đổi tuỳ theo... đặc biệt kế lốn phục vụ cho nhu cáu khác xã hội + Trước hết, kế toán phục vụ cho nhà quản lý kinh tế Bởi vào thơng tin kế tốn nhà quản lý định kế hoạch: dự án kiểm tra việc thực hịệiỉ kế hoạch, -... ĐÂM _ Giáo trình LỶ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN _ gá biệt Sự xuất đối tượng kế toán lại nguồn gốc cho đời phương pháp đối ứng tài khoản kế tốn Cũng từ đó, phương pháp hạch tốn kế tốn hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán , Giáo trình lý thuyết hoạch toán kế toán , Chương 1 BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KÊ TOÁN, ĐỔI TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TỪ, Chương 4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ, Giá đơn vị 6I0J)00 000_, ' Hình 4.2: Mô hình tính giá tài sản cố định, II.Tăng, giảm trong kỳ:, PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN, -Số dư đầu kỳSò' phát sinh giảm, Nợ TK "Vật liệu" SOO.OOOđ, HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, -Chi phi khấu hao: 6234, 6274, 6414, 6424:, Chương 7 PHƯƠNG PHÃP TỔNG HỢP VÀ CÂN Đốl, giam :T' tinmề ' ỉtăiiỊỊ ' bị'biệt thuế, Chương 8 HẠCH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỨ YÊU, MÀNG) 'h2.L Ý nghĩa vh nhiệm 7FJ hạch toán, NợTK "Hàng hoú": Chi phí thu mua hàng hoú., Có TK liên quan (tiền mật, TGNH...}, TÓM TAT chương 8, g ì số tiéỉ'. đã ghi trênsổ hàng 5Ĩ1ỰC đỏ trong cácih'.h huốrj,'Sai, -Mẫu sổ cái của hình thức Nhật ký chung được thiết kẽ theo dạng sau:, Chứng từ ghi sổ phải đính kèm chứng từ gốc mới có giá trị, ivận phải !à đơn vị lịìực hiện đá;-' díì các ỈỊÌUÌ •iọạo .của quá irình, Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, Phụ lục 4: BÁỌ CÁO KẾl' QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn