HE THONG LO NHIET DUNG S7300 và WINCC DK PID

84 22 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 09:37

MỤC LỤC2DANH SÁCH HÌNH4DANH SÁCH BẢNG BIỂU………………………………...........................................7MỞ ĐẦU8TÓM TẮT ĐỒ ÁN9CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÒ NUNG CÔNG NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ101.1.Lò nung công nghiệp101.1.1.Giới thiệu về lò nung công nghiệp101.1.2. Ưu điểm và nhược điểm111.1.3. Những yêu cầu cơ bản đối với cấu tạo của lò nung111.2. Cấu tạo của lò nung công nghiệp121.3. Các phương pháp điều chỉnh nhiệt độ141.3.1. Điều chỉnh ONOFF141.3.2. Điều chỉnh bằng khâu tỉ lệ P151.3.3. Điều chỉnh bằng khâu tỉ lệ vi phân PD161.3.4. Điều chỉnh bằng khâu tỉ lệ tích phân PI171.3.5. Điều chỉnh bằng khâu tỉ lệ tích phân vi phân PID18CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG222.1. Mô hình lò nung222.2. Thiết lập phương trình động học, tìm hàm truyền hệ thống và phương pháp tìm thông số Kp, Ti, Td………………………………………………................................22 2.2.1. Thiết lập phương trình động học và tìm hàm truyền hệ thống…………….23 2.2.2. Xác định thông số bộ điều chỉnh PID………………………………......…24 2.3. Tổng quan về PLC S7300 và WINCC252.3.1. Giới thiệu chung về PLC S7 30025 2.3.2.Cấu tạo PLC S7300..………………………………………………………28 2.3.2.1. Các khối chức năng của PLC S730030 2.3.2.2. Địa chỉ và gán địa chỉ31 2.3.2.3. Cấu trúc chương trình S730031 2.3.2.4. Ngôn ngữ lập trình LAD32 2.3.3. Thư viện hàm S7300 sử dụng33 2.3.3.1. Hàm chuyển đổi Sacle FC10533 2.3.3.2. Hàm chuyển đổi Unscale FC10635 2.3.3.3. Module mềm PID35 2.3.3.4. Hàm PID FB41362.3.4. Khởi tạo Project trên STEP 7442.3.5. WINCC49 2.3.5.1. Tạo một dự án trong WINCC49 2.3.5.2. Truyền thông trong môi trường WINCC51 2.3.5.3. Các chức năng của WINCC532.4. Thiết kế hệ thống điều chỉnh bằng PLC S7300 và mô phỏng trên WINCC572.4.1. Sơ đồ thuật toán572.4.2. Lập trình PLC S730058 2.4.3. Thiết kế giao diện mô phỏng trên WINCC………......................................672.5. Kết luận80KẾT LUẬN CHUNG81TÀI LIỆU THAM KHẢO82PHỤ LỤC83 ... kèm theo số đủ, ví dụ: T1, C31 Các địa đầu vào đầu với module chức có cách gán địa giống Địa phụ thuộc vào vị trí gá module Panel Chỗ gá module panel gọi khe (Slot), khe có đánh số, khe số khe... Module) + Vào số: kênh, 16 kênh, 32 kênh + Ra số: kênh, 16 kênh, 32 kênh + Vào, số: kênh vào kênh + Vào tương tự: kênh, kênh, kênh + Ra tương tự: kênh, kênh, kênh + Vào, tương tự: kênh vào kênh... số, khe số khe tiếp tục 31 Khi gá module số vào, lên khe mạng địa byte khe đó, khe có byte địa Trên module đầu vào, kênh, kênh có địa bit đến Địa đầu vào, số ghép địa byte địa kênh, địa byte đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: HE THONG LO NHIET DUNG S7300 và WINCC DK PID, HE THONG LO NHIET DUNG S7300 và WINCC DK PID, TỔNG QUAN VỀ LÒ NUNG CÔNG NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ, Ki = Kp/TI, TI : Là thời gian tích phân của bộ điều khiển PI, Dựa trên đáp ứng quá độ của hệ thống khi giảm thời hằng tích phân TI thì độ vọt lố của hệ thống càng cao, hệ thống càng chậm xác lập. Vậy hằng số thời hằng tích phân TI ta nên cho giá trị lớn nhằm hạn chế độ vọt lố. Tuy vậy khi TI bằng hằng số thì ảnh hưở, THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG, Các cuộn dây (Coils): là biểu tượng của Rơle được mắc theo chiều dòng điện cung cấp cho Rơle., VD: Với giá trị của ngõ vào MD204 là từ 150 đến 0 tương ứng với ngõ ra là 27648 đến 0. (Tương ứng với mức điện áp 10V – 0V)., + Các hàm nội (Internal Function): Đây là các hàm chức năng đặc biệt của WinCC. Người lập trình chỉ được sử dụng mà không được phép thay đổi chúng., Chương trình trên Step 7, + Nhấp đúp vào file PID_LONUNG.Pdl cửa sổ giao diện thiết kế được mở. Tiến hành lấy hình ảnh từ thư viện ra màn hình., Trên phần mềm Step 7 ta download chương trình xuống và nhấn Run-P

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn