Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh (có code)

37 46 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 23:42

Bài tập lớn môn kĩ thuật phần mềm ứng dụng đại học Bách khoa Hà Nội: Phần mềm quản lí trung tâm tiếng Anh. Báo cáo có đầy đủ các sơ đồ, có code C phần mềm winform viết bằng VIsual Studio 2012, cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh (có code), Bài tập lớn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng: Phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh (có code), Chương 2. Pha tìm hiểu yêu cầu, 2 Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, Chương 3. Pha phân tích, 2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), Chương 4. Pha thiết kế, 1 Thiết kế cơ sở dữ liệu, 2 Thiết kế giao diện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn