TỔNG hợp và ỨNG DỤNG NANO bạc TRÊN CHẤT MANG ALPHA CYCLODEXTRIN ALGINATE sử DỤNG DỊCH CHIẾT củ NGƯU BÀNG

103 23 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:52

... hướng đến tổng hợp xanh AgNPs hệ chất mang Alpha Cyclodextrin/ Alginate cách sử dụng dịch chiết củ ngưu bàng (tên khoa học Arctium lappa Linn) 1.6 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác nano bạc Các hạt nano. .. Tổng hợp nano bạc Khảo sát điều kiện tối ưu để tổng hợp nano bạc:  Khảo sát ảnh hưởng nồng độ tác chất đến trình tổng hợp nano bạc  Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng đến trình tổng hợp nano. .. có chất chống oxy hố nên có khả ngăn ngừa ung thư, hạ thấp cholesterol máu [2] Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: Tổng hợp ứng dụng nano bạc chất mang Alpha Cyclodextrin/ Alginate sử dụng dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp và ỨNG DỤNG NANO bạc TRÊN CHẤT MANG ALPHA CYCLODEXTRIN ALGINATE sử DỤNG DỊCH CHIẾT củ NGƯU BÀNG , TỔNG hợp và ỨNG DỤNG NANO bạc TRÊN CHẤT MANG ALPHA CYCLODEXTRIN ALGINATE sử DỤNG DỊCH CHIẾT củ NGƯU BÀNG , 1 Giới thiệu chung về công nghệ nano, 4 Hạt nano kim loại, 6 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác của nano bạc, 7 Khái quát về nguyên liệu trong tổng hợp xanh nano kim loại bạc trên hệ mang α-CD/Alginate, 8 Các công trình nghiên cứu trước đây, CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM, 1 Phương pháp nghiên cứu và phân tích cấu trúc, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 1 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNPs/α-CD/Alginate, 2 Kết quả khảo sát đặc tính hóa lý của nano bạc, 3 Kết quả khảo sát khả năng xúc tác của AgNPs, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn