TỔNG hợp MÀNG rây PHÂN tử SI DDR BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG sử DỤNG GEL từ mầm TINH THỂ DẠNG RHOMBOHEDRAL

31 9 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:52

... trình chế tạo đế mang phủ mầm tinh thể Si- DDR 21 2.3.2 Tổng hợp màng rây phân tử Si- DDR từ lớp mầm tinh thể Phương pháp gel- less sử dụng để tổng hợp màng rây phân tử Thành phần hệ phản ứng dựa nghiên... gian [29] 1.3.3.2 Tổng hợp màng rây phân tử Si- DDR Phương pháp gel: Màng rây Si- DDR tổng hợp từ lớp mầm tinh thể ban đầu đế mang xốp hệ gel Trong suốt trình thuỷ nhiệt, đế phủ mầm ngâm hoàn toàn... teflon, vỏ thép không gỉ Dụng cụ thuỷ tinh, nhựa, cá từ, thuộc phòng thí nghiệm 2.2 Tổng hợp tinh thể zeolite Si- DDR 2.2.1 Tổng hợp tinh thể Si- DDR F1 gốc Quá trình tổng hợp tinh thể Si- DDR tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG hợp MÀNG rây PHÂN tử SI DDR BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG sử DỤNG GEL từ mầm TINH THỂ DẠNG RHOMBOHEDRAL , TỔNG hợp MÀNG rây PHÂN tử SI DDR BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG sử DỤNG GEL từ mầm TINH THỂ DẠNG RHOMBOHEDRAL , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI, 1 Màng rây phân tử, 3 Vật liệu zeolite Si-DDR, 2 Tổng hợp tinh thể zeolite Si-DDR, 3 Tổng hợp màng rây phân tử Si-DDR F2 bằng phương pháp gel-less, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN, 2 Tổng hợp màng rây phân tử Si-DDR trên đế mang xốp bằng phương pháp gel-less, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn