KHẢO sát sự ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ và THỜI GIAN TRONG TRÍCH XUẤT sợi NANOCELLULOSE từ bã mì, ỨNG DỤNG TRONG NHỰA THỦY PHÂN SINH học

24 10 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:49

... liệu sản xuất mà phụ thuộc vào phương pháp trích xuất điều kiện phản ứng Đối với điều kiện thủy phân nồng độ acid, tỷ lệ acid, nhiệt độ thời gian thủy phân ảnh hưởng nhiều đến hình thái hóa học CNF... nanocellulose trích xuất từ bã mì, ứng dụng để gia cường cho màng phân hủy sinh học Việc chọn nguyên liệu bã mì làm ngun liệu cho nghiên cứu bã mì nước ta khơng ứng dụng nhiều đời sống Bã mì thường... ảnh hưởng nhiệt độ thời gian thủy phân lên trình Bã (CNB) mì: 6g trích xuất cellulose nanofiber Dd a SửHNO3:6,5M,60mL dụng acid nitric cho trình thủy phân Thủy phân NaNO2: 0,96g phappphânp hân
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ và THỜI GIAN TRONG TRÍCH XUẤT sợi NANOCELLULOSE từ bã mì, ỨNG DỤNG TRONG NHỰA THỦY PHÂN SINH học , KHẢO sát sự ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ và THỜI GIAN TRONG TRÍCH XUẤT sợi NANOCELLULOSE từ bã mì, ỨNG DỤNG TRONG NHỰA THỦY PHÂN SINH học , Chương 2. NGUYÊN LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MẪU, b. Sử dụng acid sulfuric cho quá trình thủy phân, Là phương pháp phân tích nhiệt trong môi trường nito lỏng có tốc độ dòng chảy là 100mL/phút. Nhiệt độ được gia nhiệt 100/ phút trong vùng khảo sát từ 500C – 7000C ở dạng bột khô., Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn