chuyên đề: BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN lớp 7

16 25 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 21:04

Tin học được coi là môn học có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển trí tuệ, tư duy thuật toán cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Từ đó, tạo nguồn nhân lực tri thức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai.Để phát triển năng lực học sinh, giáo viên phải thay đổi cách thức tổ chức dạy học từ việc soạn giáo án truyền thống sang xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề hoặc chuyên đề theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Ở đó giáo viên đóng vai trò tổ chức hướng dẫn còn việc tìm tòi và thu nhận kiến thức do sự chủ động của học sinh thông qua năng lực cá nhân và các hoạt động học của học sinh. ... Tiết 21 BÀI SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TỐN (T1) I Mục tiêu học: Về kiến thức: - Học sinh biết ưu điểm việc sử dụng hàm - Học sinh biết cách nhập hàm để tính toán - Học sinh nắm số lưu ý nhập hàm Về... Cú pháp hàm - Một số lưu ý sử dụng hàm - Các bước để nhập hàm Luyện tập - Cách nhập hàm - Nhận biết thành phần hàm - Phân biệt cú pháp đúng/sai hàm - Giá trị đối số Mở rộng - Sử dụng hàm kết... máy tính (5) Kết quả: Học sinh sử dụng hàm nêu tính tốn trang tính Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Một số hàm thường dùng Giáo viên giới thiệu hàm tính tổng: - Tên hàm: Hàm SUM để tính
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề: BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN lớp 7, chuyên đề: BÀI 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN lớp 7, Hoạt động 1/ Tình huống xuất phát, Luyện tập – Vận dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn