Tính toán khung bê tông cốt thép (khung không gian)

57 37 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 15:54

... CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI Tr-C23 192.44 6.98 7.62 181.45 192.44 1.44 6.96 168.22 Tính tốn tương tự phần “ Tính tốn cột đại diện khung trục C “ nêu Ta kết bố trí thép cột khung trục... thép cột khung trục sau: CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI Bảng 7.14 Bảng tính thép cột khung trục Phương h chịu lực(mặc định tính với M3-3) Lớp b.vệ chọn thép As  a=a' As=As' (Bố trí dọc... chịu lực hợp lý kỹ thuật kinh tế hệ cột, vách, dầm, sàn bê tơng cốt thép đổ tồn khối 7.1.3 Sơ đồ tính khung Đối với khung tồn khối, sơ đồ tính trục dầm cột Liên kết cột – móng liên kết ngàm Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán khung bê tông cốt thép (khung không gian) , Tính toán khung bê tông cốt thép (khung không gian) , KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI, 3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN, 4 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO HỆ KHUNG DẦM SÀN, 6 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ KHUNG TRỤC C, 7 TÍNH TOÀN VÀ THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn