Ứng dụng mô hình MIKE SHE để đánh giá cân bằng nước tự nhiên trên lưu vực sông la

104 24 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 15:39

... Nội cân nước tự nhiên, cân nước hệ thống lưu vực sông phạm vi nước Tuy nhiên, với đề tài Ứng dụng mơ hình MIKE SHE để đánh giá cân nước tự nhiên Lưu vực sông La , học viên muốn tìm hiểu ứng dụng. .. Tự nhiên, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội cân nước tự nhiên, cân nước hệ thống lưu vực sông phạm vi nước Tuy nhiên, với đề tài Ứng dụng mơ hình MIKE SHE để đánh giá cân nước tự nhiên. .. đề tài: Ứng dụng mơ hình MIKE SHE để đánh giá cân nước tự nhiên Lưu vực sơng La Tóm tắt: Để giải toán cân nước lưu vực có số mơ hình sử dụng phổ biến Việt Nam giới như: mơ hình IQQM, MIKE BASIN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình MIKE SHE để đánh giá cân bằng nước tự nhiên trên lưu vực sông la , Ứng dụng mô hình MIKE SHE để đánh giá cân bằng nước tự nhiên trên lưu vực sông la , CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH MIKE SHE VÀ YÊU CẦU SỐ LIỆU SỬ DỤNG 24, LƯU VỰC SÔNG LA, 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, Hình 1.3 Bản đồ mạng lưới thủy văn lưu vực sông La, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH MIKE SHE VÀ YÊU CẦU SỐ LIỆU SỬ DỤNG, 1 Cơ sở lý thuyết mô hình MIKE SHE, CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE SHE ĐÁNH GIÁ CÂN BẰNG NƯỚC TỰ NHIÊN CHO LƯU VỰC SÔNG LA, Hình 3.7 Bản đồ phân loại đất theo USDA cho lưu vực sông La, Hình 3.41 Kết quả mô phỏng lưu lượng thử nghiệm chưa qua hiệu chỉnh trạm Sơn Diệm và Hòa Duyệt (01/01/2000 – 31/12/2008), KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, A – PHỤ LỤC BẢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn