Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay (Luận án tiến sĩ)

218 27 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2019, 08:54

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay ... CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY 35 2.1 Cơ sở lý luận việc đánh giá lực GQVĐ sinh viên dạy. .. HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 92 Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY 92 3.1 Những nguyên tắc việc đánh giá lực giải vấn đề sinh viên dạy học phần Triết học. .. cứu đánh giá lực giải vấn đề sinh viên dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin trường đại học, cao đẳng 7 Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn việc đánh giá lực giải vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay (Luận án tiến sĩ), Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Trết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay (Luận án tiến sĩ), TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY, Thứ hai, đánh giá thông qua quan sát, Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY, MNK13A Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, Giáo trình Đường lối cách mạng (Lưu hành nội bộ) (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2016, TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT, TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn