Bài tập lớn Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số: RISC SPM (có code)

41 58 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 22:03

Bài tập lớn Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số đại học Bách Khoa Hà Nội: RISC SPM. Báo cáo có đầy đủ kết quả mô phỏng và hình ảnh chạy trên kit DE2. Code Verilog (mở bằng Quartus 13.0) chạy trên kit được đính kèm, mô phỏng trên Modelsim 10.1 ... Trong học phần Thiết kế, tổng hợp IC số hệ thống số, để phục vụ cho tập lớn cuối kì, nhóm 13 chúng em chọn đề tài “Máy chương trình lưu trữ máy tính với tập lệnh đơn giản (RISC SPM) ” để thực Đề... báo cáo: 2.6 Mô RISC SPM Chương Triển khai mạch FPGA Phần báo cáo: 2.1 Tổng quan RISC SPM 2.2 Thiết kế sơ RIST SPM 2.3 Bộ xử lí 2.4 Tập lệnh RISC SPM 2.5 Bộ điều khiển Chiếm % 50% Tổng chiếm % 75%... trình liệu lưu trữ memory Kiến trúc tổng thể RISC SPM hiển thị hình 2.1 Hình 2.1 Kiến trúc tổng thể RISC SPM 2.1.2 Yêu cầu thiết RISC SPM kế giống máy tính thu nhỏ thiết kế để hoạt động theo chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số: RISC SPM (có code), Bài tập lớn Thiết kế, tổng hợp IC số và hệ thống số: RISC SPM (có code), Chương 2. Thiết kế và mô phỏng máy chương trình được lưu trữ máy tính với tập lệnh đơn giản (RISC SPM), 1 Mục tiêu, yêu cầu thiết kế, 2 Thiết kế sơ bộ RIST SPM, 4 Tập lệnh của RISC SPM, 6 Mô phỏng RISC SPM, Chương 3. Triển khai mạch trên FPGA, 4 Thiết kế file chạy trên kit, 5 Kết quả chạy trên kit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn