Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

125 7 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:23

... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN .8... PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN... Chương 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT, CƠNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHỐN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. MAI THANH LOAN, 1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ; VỀ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, CÔNG TY NIÊM YẾT, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, 2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG KHOÁN, Nội dung giám sát, Khả năng nghiên cứu và phát triển, 3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA, TÓM TẮT CHƯƠNG 1, Biểu đồ 2.3: Đánh giá của đáp viên về hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hệ thống niêm yết trên TTCK hiện nay, Các tiêu chuẩn giám sát, quản lý chứng khoán niêm yết, Nội dung giám sát:, Nội dung giám sát của SGDCK TPHCM, 4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM, 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM, Biện pháp thực hiện, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Thời gian niêm yết của Công ty Ông/Bà tại SGDCK TPHCM, Phần B: NỘI DUNG KHẢO SÁT, Phân công người phụ trách công ty niêm yết theo phân ngành, PHỤC LỤC 3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT, Một số tổng hợp từ cuộc khảo sát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn