Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

109 14 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (20,000₫)
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 09:09

... Phả, tỉnh Quảng Ninh 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước. .. .3 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước ... hiệu nguồn vốn ngân sách cho đầu tư XDCB vấn đề quan trọng cần giải thành phố Cẩm Phả thời gian tới Đề tài Quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Bố cục của luận văn, Bảng 3.5: Phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB chi tiết cho các phường, xã thuộc TP Cẩm Phả giai đoạn 2016-2020, Bảng 3.8: Tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác XDCB của TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.11: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước của UBND TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.17: Ý kiến đơn vị thi công công trình XDCB đánh giá Công tác triển khai dự án ĐT xây dựng XDCB bằng vốn NSNN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Bảng 3.18: Tình hình quản lý đấu thầu Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.20: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế TP Cẩm Phả giai đoạn 2015-2017, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Xin cảm ơn ý kiến đánh giá của ông/bà!

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn