Tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh bắc kạn

136 9 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:31

... TRỊ CỦA TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH BẮC KẠN 96 4.1 Quan điểm, phương hướng mục tiêu tăng cường vai trò tín dụng sách công tác giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn 96... hình tín dụng sách giảm nghèo NHCSXH tỉnh Bắc Kạn qua số năm 54 3.3 Thực trạng tín dụng sách cơng tác giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn .57 3.3.1 Nguồn vốn tín dụng sách cơng tác giảm nghèo. .. tín dụng sách cơng tác giảm nghèo; - Đánh giá thực trạng tín dụng sách công tác giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017; - Phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng sách công tác giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh bắc kạn , Tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh bắc kạn , Kết cấu của luận văn, Bảng 1.1: Quy định về chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia), Hiện nay, cách đánh giá nghèo chỉ dựa trên một chiều về thu nhập không còn sử dụng nữa, thay bằng cách đánh giá nghèo đa chiều., Bảng 2.1: Phân bổ số lượng mẫu điều tra, Bảng 3.3: Thống kê một số chỉ tiêu xã hội tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, b. Chức năng nhiệm vụ các phòng, ban:, Bảng 3.5: Nguồn vốn tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.6: Tổng dư nợ tín dụng chính sách theo đối tượng giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.10: Mạng lưới hoạt động tín dụng chính sách qua tổ TK&VV đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.11: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.12: Tác động của tín dụng chính sách đến hiệu quả công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn, Bảng 3.15: Thống kê các kênh tuyên truyền vận động các hộ nghèo tham gia tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, Bảng 3.18: Những khó khăn trong tiếp cận chính sách đối với công tác giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn, * Mục tiêu cụ thể, Phần 2: Nội dung khảo sát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn