Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn

114 13 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2019, 08:23

... toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 3.4: Tổng hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. .. nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI. .. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 78 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn , Kết cấu của luận văn, Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt kỷ cương tài chính; phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát lãng phí đối với các khoản chi, bảo đảm tính công khai minh bạch. Kịp thời phát hiện và xử lý nghi, + Nội dung phiếu điều tra:, Dự toán chi thường xuyên = ∑ số chi cho các lĩnh vực, Bảng 3.3: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.6: Tổng hợp chấp hành chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.7: Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.8: Tổng hợp quyết toán chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2017, Bảng 3.9: Kết quả kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017, Bảng 3.12: Kết quả điều tra nhóm các doanh nghiệp và đơn vị thụ hưởng, Bảng 3.12: Kết quả điều tra các nhân tố ảnh hưởng, PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC KẠN,TỈNH BẮC, II. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên NSNN tại Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn