bài giảng vật lý thực phẩm

72 15 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:53

... NĨI ĐẦU Mơn Vật lý Thực phẩm kiểm tra tính chất liên quan đến cấu trúc sản phẩm thực phẩm công nghiệp thực phẩm nhằm phát triển sản phẩm cải tiến sản phẩm Độ mềm sản phẩm thịt sản phẩm họ đậu... loại sản phẩm thực phẩm Mỗi dạng thực phẩm đặc trưng trạng thái hạt phân tán hệ phân tán Như thấy tính chất chức có vai trò vơ quan trọng cho q trình tạo nên cấu trúc sản phẩm thực phẩm hay tạo... Những tính chất phân biệt khách quan sản phẩm Và thực hành Vật lý thực phẩm, tác giả giới thiệu phương pháp để khảo sát số tính chất cấu trúc số sản phẩm phổ biến: 1/ Phương pháp đâm xuyên 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng vật lý thực phẩm, bài giảng vật lý thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn