Nghiên cứu tối ưu quy trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su bằng phương pháp sinh học cải tiến quy mô phòng thí nghiệm

71 8 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:49

... MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU TỐI ƢU QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC CẢI TIẾN QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM... máy chế biến áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến phương pháp hóa lý hay phương pháp sinh học sử dụng vi sinh xử lý nước thải cao su Song, bên cạnh có khơng doanh nghiệp xử lý nước thải. .. ứng Mục tiêu nghiên cứu Cải tiến hệ sinh học SBR truyền thống giúp tối ưu quy trình xử lý nước thải sản xuất mủ cao su quy mơ phòng thí nghiệm Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Nghiên cứu khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tối ưu quy trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su bằng phương pháp sinh học cải tiến quy mô phòng thí nghiệm, Nghiên cứu tối ưu quy trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su bằng phương pháp sinh học cải tiến quy mô phòng thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn