giao trinh mang may tinh toan tap pdf

307 8 0
  • Loading ...
1/307 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 19:45

... thống mạng gọi cấu trúc hình học Còn tập hợp qui tắc, qui ước truyền thơng gọi giao thức Cấu trúc hình học mạng giao thức hai khái niệm mạng máy tính Quảng Nam 2009, Huy Cường Cấu trúc hình học(Topology)... Lịch sử phát triển mạng máy tính Cùng với phát triển ứng dụng máy tính phương pháp nâng cao khả giao tiếp với máy tính trung tâm đầu tư nghiên cứu nhiều Vào năm 60 số nhà chế tạo máy tính nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh mang may tinh toan tap pdf, giao trinh mang may tinh toan tap pdf, Cáp và đầu nối, Chuẩn truyền thông RS-232, Kỹ thuật truyền Baseband/Broadband, Bên nhận kiểm và sửa lỗi, Các mô hình LAN, Các mô hình kết hợp, Phương pháp truy cập CSMA/CD, Cấu trúc khung Ethernet, Mô hình phân tầng OSI, Mô hình phân tầng, Thiết bị hoạt động ở tầng mạng, Liên mạng (Internet working), So sánh giữa OSI và TCP/IP, Mô hình TCP/IP và Protocol, Các lớp địa chỉ, I, Giới thiệu chung về Windows và Linux, Cài đặt và khởi động:, 9, Hỗ trợ người sử dụng:, Yêu cầu thực hành, Các loại tài khoản người dùng, Thực hành chia sẻ tài nguyên, Cài HĐH Windows Sever 2003, § Giai đoạn 01:, § Giai đoạn 02:, Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP, Dịch vụ tên miền DNS, Bước 1: Mở Console: Nhấp StartProgramsAdminitratives ToolsDNS, Thiết lập máy DNS dự phòng, Thiết lập máy phục vụ khu vực dò ngược, Các thành phần của AD:, Cài đặt Domain controller

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn