Luận văn thạc sĩ biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy

65 4 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 15:48

... đó, luận văn lựa chọn đề tài Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy nhằm nghiên cứu việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D thực ảo nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc biểu diễn. .. biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Cấu trúc luận văn bao gồm: Chương 1: Tổng quan thực ảo tốn biểu diễn trạng thái khn mặt 3D Chương 2: Một số kỹ thuật nội suy biểu diễn trạng thái khn mặt 3D Chương... thể trạng thái biểu cảm khuôn mặt người 16 1.3.3 Mơ hình hóa khn mặt 3D 19 1.3.4 Một số phương pháp biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D 26 CHƯƠNG - MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY TRONG BIỂU DIỄN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy , Luận văn thạc sĩ biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy , CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ BÀI TOÁN BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D, CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY TRONG BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn