Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các Tổng công ty tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNN Hà thành

99 39 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 10:40

hệ thống lý luận về tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng, sự cần thiết phải nâng cao chát lượng tín dụng ngân hàng, thực trạng tín dụng ngân hàng NNPTNT, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Mục lục Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng công ty 1.1 Tín dụng ngân hàng phân loại tín dụng ngân hàng .5 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Bản chất tín dụng ngân hàng .10 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng .12 1.2 Chất lượng tín dụng ngân hàng 15 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng tín dụng ngân hàng 16 1.2.3 Mối quan hệ tín dụng ngân hàng với tổng công ty 19 1.3 Chất lượng tín dụng ngân hàng Tổng cơng ty 20 1.3.1 Vai trò việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tổng công ty 20 1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng 21 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng Tổng công ty 23 Kết luận chương I .30 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng Tổng Công ty Chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành .31 2.1 Khái quát chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành .31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Nhiệm vụ Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức cán NHNo&PTNT Hà Thành 34 2.1.3.2 Cơ cấu máy quản lý NHNo&PTNT Hà Thành 35 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng Tổng cơng ty chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Thành 41 2.2.1 Một số hoạt động tín dụng 41 2.2.1.1 Tình hình huy động vốn 41 2.2.1.2 Tình hình cho vay 47 2.2.1.3 Một số hoạt động khác 53 2.2.2 Chất lượng tín dụng Tổng cơng ty chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Thanh 55 2.2.2.1 Quy chế cho vay vốn Tổng công chi nhánh 55 2.2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng tổng cơng ty chi nhánh 60 2.3 Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tổng cơng ty chi nhánh ngân hàng phát triển nông thông chi nhánh Hà Thành .61 2.3.1 Những kết đạt .61 2.3.2 Hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân 66 Kết luận chương II 68 Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Tổng cơng ty Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành 69 3.1 Định hướng phát triển quan hệ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành với Tổng công ty thời gian tới 69 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Tổng cơng ty Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành 73 3.2.1 Các giải pháp trực tiếp 73 3.2.2 Các giải pháp hỗ trợ .82 3.3 Kiến nghị .87 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng cấp 87 3.3.1.1 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 87 3.3.1.2 Đối với ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam 88 3.3.1.3 Đối với Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành 89 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước 89 3.3.2.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan 89 3.3.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 90 Kết luận chương 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần Mở Đầu Tính cấp thiết đề tài Tín dụng doanh nghiệp nói chung tín dụng Tổng cơng ty nói riêng năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng Là kênh dẫn vốn chủ yếu kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn toàn xã hội, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế, đưa kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với kinh tế khu vực giới Trong giai đoạn nay, tín dụng Tổng công ty sở tảng đưa hoạt động ngân hàng thương mại nước ta từ quy mô nhỏ bé, công nghệ lạc hậu, lực tài thấp kém, trở thành ngân hàng có quy mơ lớn, cơng nghệ đại có khả tài vững mạnh Với tiềm vốn có mình, Tổng cơng ty tạo thị trường rộng lớn, mang lại nhiều tiềm doanh thu cho ngân hàng thương mại, từ hoạt động cấp tín dụng cung ứng dịch vụ ngân hàng Tín dụng Tổng cơng ty có tác động tích cực vào thay đổi tư kinh tế Tổng công ty là: phát triển động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Góp phần khơi dậy tiềm năng, khai thác hiệu lợi nguồn lực đất nước tìa nguyên, thiên nhiên nguồn vốn lao động góp phần thúc đẩy cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Trong năm gần đây, từ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực vào hoạt động Cùng với tiến trình cổ phần hóa, xếp, đổi hoạt động doanh nghiệp nhà nước sách trợ giúp phát triển Tổng cơng ty Chính phủ, Bộ, Ngành địa phương Trên địa bàn thành phố Hà Nội Tổng công ty hoạt động lĩnh vực với quy mô khác cần đến nguồn vấn tín dụng Hiện hoạt động tín dụng Chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT Hà Thành Tổng cơng ty nhỏ bé quy mơ, đơn điệu hình thức, chất lượng tín dụng chưa cao, tiềm ẩn rủi ro, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu Tổng công ty Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng để tìm giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty Chi nhánh vấn đề cần thiết có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tác giả chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tổng công ty chi nhánh ngân hàng NN & PTNN Hà thành” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng tín dụng Tổng cơng ty; phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Tổng công ty Chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Thành; đề xuất giải pháp phù hợp hiệu để nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử, kết hợp phương pháp điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích so sánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực trạng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng công ty Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Thành đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh với Tổng công ty Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày 03 chương: Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng công ty Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng Tổng Công ty Chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng cơng ty 1.1 Tín dụng ngân hàng phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng “Tín dụng” xuất phát từ chữ Latin Creditium có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm Tiếng anh Credit Theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam, “tín dụng” có nghĩa vay mượn Tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hình thức vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang người sử dụng sau hồn trả lại với lượng giá trị lớn Theo quan điểm nhà kinh tế học đại, tín dụng dựa sở lòng tin, nghĩa người cho vay tin tưởng vào người vay sử dụng vốn có hiệu hồn trả thời hạn vốn lẫn lãi Như vậy: Tín dụng phạm trù kinh tế hàng hố hình thức vận động vốn cho vay Nó phản ánh quan hệ kinh tế chủ thể sở hữu chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế, chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo điều kiện mà bên thoả thuận để sau thời gian thu lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu với điều kiện mà hai bên thoả thuận với Đối tượng chuyển nhượng bao gồm: - Hình thức vật hàng hố kéo dài thời hạn toán quan hệ mua bán hàng - Hình thức giá trị: Thực chất việc “ ứng trước “ hay “ đầu tư “ trực tiếp tiền ( cho vay tiền ) điều kiện mà hai bên thoả thuận thông thường là: + Khối lượng hàng hoá hay tiền tệ chuyển nhượng + Thời hạn sử dụng người vay + Thu nhập người cho vay hưởng ( lãi mà người vay phải trả cho người cho vay theo mức lãi suất thoả thuận ) + Điều kiện ràng buộc nghĩa vụ hoàn trả người vay Những điều kiện hai bên không chấp thuận khơng thể hình thành quan hệ tín dụng Như tín dụng thể đặc trưng sau - Sự chuyển nhượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng ( cho vay vay ) - Sau thời gian thu hồi lượng giá trị lớn giá trị ban đầu, thu hồi thời hạn gốc lãi - Việc chuyển nhượng thực sở tin tưởng người chuyển nhượng với người sử dụng Tín dụng đới sớm gắn liền với đời phát triển sản xuất hàng hóa Cơ sở đời tín dụng xuất phát từ: - Có tồn phát triển hàng hóa - Có nhu cầu bù đắp thiếu hụt gặp biến cố nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh, đảm bảo sống bình thường Có nhiều định nghĩa khác tín dụng, nhiên tùy vào cách tiếp cận khác mà tín dụng hiểu sau: Sự trao đổi tài sản để nhận tài sản loại tương lai Hoặc định nghĩa tín dụng quan hệ kinh tế, theo người thỏa thuận để người khác sử dụng số tiền hay tài sản thời gian định với điều kiện có hồn trả Trong đời sống, tín dụng diện nhiều hình thái khác Tín dụng thương mại doanh nghiệp thỏa thuận bán chịu hàng hóa cho khách hàng Tín dụng Ngân hàng việc ngân hàng thương mại huy động vốn khách hàng để sau lại cho khách hàng vay với mục đích kiếm lời Ngồi ra, việc Chính phủ hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu ngồi cơng chúng để vay tiền tổ chức, cá nhân xem hình thức tín dụng Đặc biệt, điều kiện kinh tế thị trường, nghiệp vụ cho thuê tài cơng ty cho th tài thực khách hàng doanh nghiệp xem hình thức tín dụng đặc thù kinh tế thị trường 1.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng coi mối quan hệ vay mượn lẫn người cho vay người vay điều kiện có hồn trả gốc lãi sau thời gian định Hay nói cách khác: Tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng khối lượng giá trị vật cho cá nhân hay tổ chức khác với ràng buộc định thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay mượn thu hồi Trong quan hệ mua bán chịu, thông thường giá bán chịu hàng hoá cao giá bán trao tiền ngay, phần chênh lệch lãi hàng hố đem bán chịu Quan hệ mua bán chịu diễn đơn vị liên quan trực tiếp với Vì khơng đáp ứng nhu cầu vay mượn ngày tăng sản xuất hàng hoá Mặt khác, đặc điểm tuần hồn vốn q trình tái sản xuất, xã hội thường xuyên xuất hiện tượng thừa vốn tạm thời tổ chức cá nhân nhu cầu thiếu vốn tổ chức cá nhân khác Hiện tượng thừa thiếu vốn phát sinh có chênh lệch thời gian sử dụng vốn tổ chức hay cá nhân Trong số lượng khoản thu nhập chi tiêu tổ chức cá nhân trình tái sản xuất đòi hỏi phải tiến hành liên tục Vậy để khắc phục tình trạng có ngân hàng – tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ có khả giải mâu thuẫn Vậy tín dụng ngân hàng gì? “Tín dụng Ngân hàng quan hệ tín dụng tiền bên Ngân hàng - tổ chức chuyên kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với bên tất tổ chức, cá nhân xã hội, Ngân hàng giữ vai trò người tập trung nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế tầng lớp dân cư vay” Ngân hàng huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội hình thức nhận tiền gửi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu để huy động vốn xã hội Với tư cách người cho vay: Ngân hàng cung ứng vốn tín dụng cho kinh tế: Các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh gồm cho vay ngắn hạn để dự trữ hàng hố, chi trả phí để xây dựng sở sản xuất, mua máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ, cải tạo, mở rộng sở hạ tầng Với vai trò này, ngân hàng thực chức phân phối lại vốn, tiền tệ để đáp ứng nhu cầu tái sản xuất xã hội Đây hình thức tín dụng chủ yếu kinh tế thị trường, ln đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế cách linh hoạt đầy đủ kịp thời Chẳng hạn Việt Nam với lợi du lịch ngày thu hút nhiều du khách nước “trở thành điểm đến thiên niên kỷ mới”, số lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng lên Nếu biết tận dụng hội việc xây dựng nên khách sạn khơng đem lại lợi nhuận cho thân mà đem lại phát triển cho kinh tế Nhưng để xây dựng khách sạn đủ khả cạnh tranh cần có lượng vốn lớn mà nguồn vốn thân khó đáp ứng Trong có số người khác có tiết kiệm tích luỹ nhiều năm, tạm gọi lượng tiền nhàn rỗi Nếu hai bên gặp bên đối tác sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn kế hoạch trở thành thực Tuy nhiên, khả gặp mặt hai bên có xảy khơng? Trong kinh tế thị trường, hàng ngày hàng xảy mối quan hệ Nó hình thành nên: bên người có tiền tích luỹ, có khả cung cấp phía bên người có nhu cầu vay cho đầu tư phát triển Như nảy sinh vấn đề làm để họ tìm gặp làm để lúc thoả mãn nhu cầu vốn đa dạng to lớn nguồn tiết kiệm nằm phân tán xã hội Không phải có khả đầu tư vay vốn thị trường tài chính, ngồi giao dịch thị trường tài đòi hỏi chi phí tiền bạc thời gian lớn Do ngân hàng thương mại với chức trung gian tài chính, hoạt động cầu nối liền khả cung ứng nhu cầu vốn tiền tệ xã hội giải vấn đề nẩy sinh Đồng thời với tư cách trung gian, tín dụng ngân hàng đóng vai trò người mơi giới bên người có tiền cho vay bên người có nhu cầu vay vốn Thông qua chế thị trường biện pháp kinh tế động áp dụng phương pháp kĩ thuật theo hướng đại tiên tiến, ngân hàng có khả thu hút hầu hết nguồn vốn tiền tệ tiết kiệm dự trữ xã hội để chuyển giao nơi, lúc phù hợp với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh Chính nhờ có tín dụng ngân hàng mà đồng tiền tạm thời nhàn rỗi trở thành tiền hoạt động, biến đồng tiền phân tán thành nguồn vốn tập trung phục vụ cho nhu cầu kinh doanh Qua thúc đầy hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho kinh tế ngày phát triển Dưới chế độ vậy, hoạt động tín dụng ngân hàng có can thiệp Nhà nước tín dụng ngân hàng công cụ quản lý vĩ mô Nhà nước, dùng để quản lý điều hành kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt tới mục đích giai cấp cầm quyền Hiện ngân hàng thương mại người cho vay lớn tổ chức kinh tế dân cư Với tư cách tổ chức huy động vay, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn tổ chức kinh tế, thương nhân giúp họ có thêm vốn để bổ sung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng hội làm ăn tăng lợi nhuận cho 1.1.3 Bản chất tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng tồn nhiều phương thức khác nhau, phương thức biểu bên vay mượn tạm thời vật số vốn tiền tệ, nhờ mà người ta sử dụng giá trị hàng hóa trực tiếp gián tiếp thơng qua trao đổi Bản chất tín dụng ngân hàng thể số mặt sau: - Sự vận động tín dụng ngân hàng, thấy tín dụng ngân hàng quan hệ kinh tế người cho vay người vay, họ có mối quan hệ với thông qua vận động giá trị vốn tín dụng biểu hình thức tiền tệ hàng hố Q trình vận động thể qua giai đoạn sau: 10 chiến lược kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh thương trường Trước mắt thời gian tới Chi nhánh cần quan tâm đến số hoạt động sau: - Cơng tác tun truyền quảng bá thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, sản phẩm ngành Chi nhánh Để giữ gìn nâng cao vị thế, hình ảnh ngành Chi nhánh thương trường, xây dựng lòng tin vững cơng chúng Chi nhánh phải thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu văn hóa sản phẩm Cơng việc phải thực cách chuyên nghiệp tất phương diện: phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động cộng đồng địa phương qua tiếp xúc trực tiếp cán bộ, nhân viên ngân hàng Thiết kế, lựa chọn pa no, áp phích, biểu hiện, tò rơi, dễ nhìn, dễ thấy dễ hiểu Ngồi để phù hợp với xu hướng chung nay, Chi nhánh cần đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu trang Web riêng mạng Internet, để chuyển tải thông tin cách rộng rãi hiệu - Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận trực tiếp đến Tổng cơng ty Có thể nói từ trước đến cơng tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quan tâm thực khơng thường xun, thiếu tính chun nghiệp đa số Tổng cơng ty phải tìm đến ngân hàng phải xin vay hay đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ Cơng việc khơng phù hợp với kinh tế thị trường đặc biệt bối cảnh kinh tế hội nhập Trong giai đoạn ngân hàng không chủ động tìm kiếm khách hàng thị phần ngân hàng thu hẹp đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh Trong thời gian tới Chi nhánh cần khảo sát, lập danh sách, liệt kê tất Tổng công ty hoạt động địa bàn Xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho cán thực tiếp thị, tìm hiểu chăm sóc khách hàng Tổng cơng ty Cơng việc đòi hỏi phải thực thường xuyên, liên tục tạo nên mối quan hệ khăng khít, hiểu biết lẫn Tổng công ty ngân hàng Ngồi 85 cần có địa cố định hay số điện thoại nóng để trả lời đầy đủ, hướng dẫn chi tiết sản phẩm dịch vụ mà khách hàng đặc biệt Tổng công ty quan tâm Nâng cao kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng Trong kinh tế nay, kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng có tác dụng lớn việc mở rộng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao vị thương hiệu doanh nghiệp Hiện Chi nhánh phận cán có tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, chậm đổi mới, mang nặng tính bao cấp Vì vậy, thời gian tới Chi nhánh cần quan tâm đến việc giáo dục để đổi nhận thức cán bộ, mở lớp đào tạo chuyên đề kỹ giao tiếp, chăm sóc khách hàng Ba là, mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ khác Trong kinh tế thị trường Tổng công ty quan hệ với ngân hàng không để vay vốn mà có nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung ứng Hiện thời gian tới cạnh tranh thị phần tín dụng ngân hàng diễn ngày liệt, với mở rộng hoạt động cho vay, Chi nhánh nên quan tâm nhiều đến việc cung ứng sản phẩm dịch vụ kèm, tạo thành hệ thống giao dịch khép kín Để tiến tới cung cấp sản phẩm tín dụng trọn gói cho Tổng cơng ty, cần trì phát triển hoạt động dịch vụ truyền thơng như: tốn, chuyển tiền, bảo lãnh bổ sung sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu Tổng công ty như: toán thẻ qua máy POS, dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm Cùng với việc mở rộng Chi nhánh phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích vượt trội, đổi nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng văn minh, đại, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện xác Bốn là, nâng cao chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng tiêu tổng hợp phản ánh mức độ thích nghi ngân hàng với thay đổi mơi trường bên ngồi sức mạnh cạnh tranh, 86 đồng thời tiêu chất lượng tín dụng dùng để đánh giá lực cạnh tranh cán ngân hàng Chất lượng tín dụng xác định tiêu định tính định lượng - Chỉ tiêu định tính: Sự đáp ứng nhu cầu tín dụng khách hàng, phù hợp với phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững ngân hàng - Chỉ tiêu định lượng: Gồm tiêu nợ hạn, nợ xấu, khả thu hồi nợ hạn, nợ xấu, khả sinh lời từ hoạt động cho vay Bất kể ngân hàng thương mại mong muốn phát triển ổn định, bền vững, kinh doanh an toàn hiệu phù hợp với lực Từ đưa mức độ giới hạn phạm vi tín dụn sở đảm bảo tính cạnh tranh thị trường Để nâng cao chất lượng tín dụng cần phải + Tổ chức thực tốt quy trình phân tích tín dụng + Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng, xử lý kiên quyết, dứt điểm nợ xấu phát sinh + Giáo dục trị tư tưởng, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp sáng cho đội ngũ cán tín dụng + Đánh giá đảm bảo tiền vay, tài sản đảm bảo có tác dụng nâng cao trách nhiệm trả nợ khách hàng, giúp khách hàng quan tâm nhiều đến hiệu sử dụng vốn nguồn vốn thu nợ thứ hai cho ngân hàng khách hàng không thực dự án Nhưng cho vay cần quan tâm đến tính khả thi, hiệu dự án, hiệu sử dụng vốn trách nhiệm trả nợ ngân hàng Tài sản đảm bảo Chi nhánh chủ yếu quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất, phải xử lý tài sản để thu nợ gặp nhiều khó khăn, chế xử lý tài sản cồng kềnh, pháp luật chưa nghiêm, tính 87 khoản tài sản thấp nhà vùng nông thôn khó bán, người mua có tâm lý kiêng giữ kẽ tình làng nghĩa xóm Năm là, thực chế độ đãi ngộ, động viên khen thưởng kịp thời cán tín dụng phụ trách Tổng cơng ty Đội ngũ nhân viên tín dụng lực lượng quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Đối với cán tín dụng phụ trách cho Tổng công ty vay đặc thù công việc quản lý khối lượng khách hàng phong phú, đa dạng phức tạp ngành nghề Cho vay Tổng công ty mang lại nhiều doanh thu cho ngân hàng lại có mức độ rủi ro cao nhiều so với cán tín dụng phụ trách khách hàng khác Do phải có sách sử dụng cán hợp lý, sở phát huy lực, sở trường theo hướng tạo thuận lợi cho cán làm việc Có sách đãi ngộ xứng đáng cán phụ trách cho vay Tổng công ty Căn vào nội dung kết thực nhiệm vụ, có sách động viên khen thưởng xứng đáng kịp thời Có chế riêng phân phối thu nhập, chế độ công tác phí, bảo hộ lao động, cơng cụ làm việc, nhằm khuyến khích cán giỏi có lực n tâm công tác Tạo hội điều kiện tốt để cán tín dụng nói chung cán tín dụng phụ trách Tổng cơng ty nói riêng tham gia học tập, phát huy lực sở trường Sáu là, mở rộng mối liên kết, hợp tác với Hiệp hội, tổ chức nước, phối hợp chặt chẽ với cấp ngành địa phương Trong kinh tế hội nhập Tổng công ty nước vừa phải cạnh tranh với nhau, vừa phải cạnh tranh với cơng ty nước ngồi Vì việc mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức nước, để học tập trao đổi kinh nghiệm mơ hình quản lý tín dụng cần thiết nhằm nâng cao kỹ đầu tư cho Tổng công ty 88 Thường xuyên phối hợp với cấp ngành, Ban đạo đầu tư phát triển kinh tế địa phương để tranh thủ giúp đỡ mặt từ thẩm định cho vay, thu hồi xử lý trường hợp nợ xấu phát sinh 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng cấp 3.3.1.1 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế cho vay, thống nhất, bình đẳng, tránh tình trạng phân biệt loại hình doanh nghiệp, gây khó khăn cho Tổng công ty, giúp Tổng công ty tiếp cận với nguồn vốn tín dụng cách hiệu Đây động lực thúc đẩy hoạt động Tổng công ty tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng thương mại Thứ hai: Hồn chỉnh hệ thống thơng tin liên quan đến hoạt động ngân hàng thương mại Hệ thống thông tin chưa thực đầy đủ, thiếu xác chưa mang tính thời Thơng tin tín dụng vấn đề thiết yếu khơng thể thiếu với ngân hàng thương mại Vì nâng cao hiệu hoạt động trung tâm thông tin tín dụng nhằm trợ giúp đắc lực cho ngân hàng thương mại việc thu thập thông tin, đưa định xác, phù hợp tránh tình trạng dự án nhiều ngân hàng cho vay doanh nghiệp vay để đảo nợ (vay ngân hàng để trả nợ ngân hàng khác) để kịp thời ngăn chặn phòng ngừa rủi ro tín dụng Thứ ba, nâng cao vai trò giám sát tra ngân hàng Cơng tác tra phải có chế giám sát chặt chẽ khoa học đảm bảo ngân hàng thương mại thực nghiêm túc quy định hoạt động tín dụng 3.3.1.2 Đối với ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam quan đầu mối đạo, điều hành, định đường lối chiến lược hoạt động đưa định hướng chung toàn ngành làm sở cho chi nhánh xây dựng định hướng hoạt động phù 89 hợp Vì vậy, NHNo&PTNT Việt Nam cần có tác động trực tiếp thúc đẩy hoạt động Chi nhánh, cụ thể: - Xây dựng chiến lược thị trường khách hàng Tổng công ty, hồn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng phù hợp với đặc điểm Tổng công ty, hệ thống cần đơn giản linh hoạt nên coi trọng yếu tố than chủ doanh nghiệp độ tín nhiệm, lực quản lý, khả tài chính, triển vọng phát triển quan tâm đến số tài , số tài số tổng công ty chưa đủ tin cậy - Xây dựng quy trình riêng cho vay cung cấp dịch vụ cho Tổng công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cơng ty nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng khuyến khích sử dụng tối đa dịch vụ ngân hàng - Hoàn chỉnh, tăng cường hiệu lực hệ thống thơng tin tín dụng nội bộ, kết nối với hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước, cung cấp cho Chi nhánh khai thác sử dụng cách hiệu - Tạo điều kiện sở vật chất để bước đại hóa cơng nghệ, nâng cao vị ngân hàng nông nghiệp Giúp đỡ nghiệp vụ mở khóa đào tạo kiến thức mới, kiến thức thị trường, tin học nâng cao trình độ cho đội ngũ cán Tổ chức buổi hội thảo, trao đổi hoạt động kinh nghiệm Chi nhánh, qua tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm hay từ sở, điều có lợi cho việc hoạch định chiến lược hoạt động ngân hàng sát thực tế - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt để sai sót, yếu phát chỉnh sửa kịp thời sở 3.3.1.3 Đối với Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành Trong thời gian tới, tiếp tục phát triển với xu hướng hội nhập, Chi nhánh cần phải củng cố, chuyên nghiệp hơn, tăng cường công tác cho vay ngắn hạn Để hồn thành mục tiêu đòi hỏi nỗ lực Chi nhánh, cụ thể mặt sau: 90 + Chi nhánh cần tập trung củng cố hệ thống cho vay, thu hút đầu tư, nâng cao việc quảng bá thương hiệu + Trong hoạt động kinh doanh, Chi nhánh phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp nhân viên toàn thể Chi nhánh đặc biệt cán làm phận tín dụng với Tổng công ty + Chi nhánh cần thực tuân thủ tiêu an tồn tài theo quy định pháp luật; Để cho trình kinh doanh Chi nhánh ngày phát triển cao cán đầu ngành Chi nhánh cần quan tâm trọng việc nâng cao tay nghề cán công nhân viên tồn Chi nhánh, có chế độ thưởng phạt hợp lý người làm việc tích cực lười biếng Đổi nâng cao thiết bị đại nhằm tăng suất thu lợi nhuận cho Chi nhánh nhà đầu tư Cán công nhân viên Chi nhánh có ý thức việc giữ gìn bảo vệ tài sản Chi nhánh, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ mà Chi nhánh đưa 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước 3.3.2.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Thứ nhất: Hồn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng Tổng công ty Nền kinh tế hội nhập đòi hỏi hệ thống pháp luật phải điều chỉh phù hợp với cam kết thông lệ quốc tế Một hệ thống văn pháp luật đồng sở để ngân hàng thương mại Tổng công ty hoạt động hiệu Tuy nhiên, tổ chức thực nhiều bất cập cần hồn thiện quy trình thực hiện, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị, tránh thủ tục phiền hà, cản trở hoạt động doanh nghiệp, ngân hàng Thứ hai: Hoàn thiện quy định kế toán kiểm toán Các quy định kế toán áp dụng chưa thực phù hợp với thực trạng hoạt động Tổng công ty thơng lệ quốc tế, gây khó khăn cho cơng 91 tác đánh giá kết hoạt động Tổng cơng ty, trở ngại lớn q trình thẩm đinh ngân hàng, báo cáo tài doanh nghiệp thiếu xác, khơng minh bạch Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm quan kiểm toán, tạo sở chắn để ngân hàng xem xét, định cho vay Thứ ba: Nâng cao hiệu chương trình hỗ trợ Tổng cơng ty, trợ giúp doanh nghiệp gặp khó khăn đặc thù, thúc đẩy thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho Tổng công ty 3.3.2.2 Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Một là, nâng cao hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng giúp Tổng công ty để đẩy mạnh việc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng Hai là, tăng cường mở rộng mối liên kết Tổng công ty trình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Ba là, đạo ban ngành chức năng, quyền sở, giúp đỡ tạo thuận lợi để Tổng công ty phát triển Bên cạnh cần phải có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ hoạt động Tổng công ty đảm bảo hoạt động sở tuân thủ theo quy định pháp luật Kết luận chương Nền kinh tế Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, không dừng lại mức độ phục vụ phát triển kinh tế quốc dân, mà tương lai nhiều vận hội mới, để ngày vươn xa hoạt động nước khu vực giới Trong bối cảnh chiến lược phát triển Tổng công ty Nhà nước hoạch định phận chiến lược phát triển kinh tế quốc gia Chính mà sách tín dụng ngân hàng thương mại hướng tới Tổng 92 công ty, để mở rộng đầu tư cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Các Tổng cơng ty trở thành nhóm khách hàng mục tiêu, mang lại tiềm doanh thu lợi nhuận cho ngân hàng thương mại Việc nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tổng công ty chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT Hà Thành, điều kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp cho hoạt động tín dụng Chi nhánh phát triển ổn định, bền vững Sau nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề lý luận tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty ngân hàng thương mại Thứ hai: Phân tích đánh giá cách sâu sắc thực trạng nâng cao chất lượng tín dụng với Tổng công ty chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành, từ rút điểm mạnh, hạn chế nguyên nhân Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành Luận văn đưa số kiến nghị cụ thể Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để việc thực giải pháp nhanh chóng thuận lợi KẾT LUẬN Qua thực nhiệm vụ mục tiêu đề tài tơi rút số kết luận sau đây: Nền kinh tế thị trường đặt cho ngân hàng thương mại thuận lợi thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng gắn với môi trường lĩnh vực kinh tế Mục tiêu kinh doanh hàng đầu ngân hàng thương mại lợi nhuận, đường tìm kiếm lợi nhuận ngân hàng thương mại gặp phải rào cản lớn – rủi ro, điều khó tránh khỏi 93 Tuy nhiên, mức độ rủi ro tùy thuộc vào chế quản lý, điều hành, quy trình tác nghiệp hoạt động ngân hàng môi trương kinh doanh ngân hàng Nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng nói chung Tổng cơng ty nói riêng có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng No&PTNT thời kỳ, thời đại kinh tế thị trường mà hoạt động tín dụng diễn cạnh tranh gay gắt ngày khốc liệt Chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Thành khơng nằm ngồi quy luật chung Để tồn phát triển ngân hàng No&PTNT Hà Thành sử dụng nhiều biện pháp tích cực kiện toàn máy tổ chức, đánh giá khách quan thực trạng hoạt động kinh doanh để tháy rõ kết đạt quan trọng tìm tồn nguyên nhân từ rút học thực tiễn sâu sắc, đồng thời chớp lấy thời vận hội để xác định rõ mụ đích kinh doanh tìm giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh, cụ thể: - Trong công tác huy động vốn, ngân hàng No&PTNT Hà Thành sử dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng ý đến hình thức huy động, lãi suất huy động, cung cách phục vụ khách hàng tạo uy tín cho ngân hàng - Trong thời gian gần hoạt động tín dụng No&PTNT Hà Thành có tốc độ tăng trưởng tương đối cao thực tốt việc phân loại nợ, cân đối tốt nguồn vốn huy động nguồn vốn cho vay, thời hạn huy động thời hạn cho vay, vận dụng quy định ngân hàng Nhà nước, sử dụng 30% nguồn vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn - Chất lượng tín dụng ngân hàng ngày đảm bảo tỷ lệ nợ hạn giảm rõ rệt, nợ q hạn khó đòi Bên cạnh số hạn chế sau: - Nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, cấu nguồn vốn chưa hợp lý, hình thức huy động đơn điệu, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hàng năm thấp; 94 - Hoạt động cho vay mang nặng tính bao cấp, cửa quyền nghiệp vụ chưa thơng thống, thủ tục rườm rà Những giải pháp đề cập tập trung vào: - Đổi phong cách làm việc, đổi công nghệ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Đối với công cụ quản lý, bố trí màng lưới mơ hình hoạt động hợp lý đủ lực hoạt động đảm bảo không ngừng nâng cao suất chất lượng đội ngũ cán ngân hàng - Giải pháp ý đến việc nâng cao chất lượng tín dụng Tổng công ty Để thực tốt giải pháp mang tính thực hành tác giả đề cập đến giải pháp tiền đề thơng qua có kiến nghị với cấp, ngành tạo mơi trường mang tính tồn diện để tổ chức triển khai thực Tuy nhiên giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tổng công ty vấn đề lớn; vấn đề nêu luận văn chắn không tránh khour hạn chế thiếu sót cần phải tiếp tục nghiên cứu hồn thiện đáp ứng cầu phục vụ ngày cao nghiệp phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa Đảng Nhà nước ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Phan Thị Cúc – Giáo trình tín dụng ngân hàng – NXB Thống kê, năm 2008 B TS Nguyễn Minh Kiều - Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng – NXB Tài chính, năm 2009 C Nguyễn Minh Kiều – Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, lý thuyết, tập giải – NXB Thống kê D TS Phạm Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Thu Thảo – Ngân hàng thương mại quản trị nghiệp vụ ngân hàng – NXB Thống kê năm 2002 95 E Hoàng Xuân Quế - Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương – NXB Thống kê năm 2002 F Nguyễn Thị Nga Linh - Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng – Trường Cao Đẳng Nghề Việt Đức , năm 2011 G ThS, Nguyễn Thị Ngọc Loan - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Trường Đại học Kinh tế, năm 2010 H Báo cáo tổng kết năm 2008, 2009, 2010 Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Hà Thành I Sổ tay tín dụng ngân hàng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam K Quyết định 1627/2001/QĐ – NHNN ngày 30/12/2001 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo quy chế cho vay khách hàng L Quyết định 127/2005/QĐ – NHNN ngày 03/2/2001 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi bổ xung số điều quy chế cho vay kèm theo QĐ 1627/2001/QĐ – NHNN M Quyết định 72/QĐ – HĐQT – TD ngày 31/3/2002 cỉa Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng No&PTNT Việt Nam quy định cho vay khách hàng hệ thống ngân hàng No&PTNT Việt Nam O Nguyễn Hữu Thắng – Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn tỉnh Hải Dương – Khóa luận tốt nghiệp P Trịnh Doãn Bộ - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Tây Hà Nội – Khóa luận tốt nghiệp 96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNo&PTNT NSNN NHTM CNTT HĐKD CBNV TCKT TW Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân sách nhà nước Ngân hàng thương mại Công nghệ thông tin Hoạt động kinh doanh Cán nhân viên Tổ chức kinh tế Trung ương 97 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Bảng 2.1 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành Khái quát tình hình huy động vốn từ năm 2007 đến năm 2010 Biểu đồ biểu tỷ trọng Tiền gửi tiết kiệm ngân hàng từ Biểu đồ 2.2 năm 2007 – 2010 Biểu đồ biểu thị tỷ trọng tiền gửi toán ngân hàng từ năm Biểu đồ 2.3 2007 – 2010 Biểu đồ biểu tỷ trọng vốn điều chuyển ngân hàng từ năm Biểu đồ 2.4 2007 – 2010 Biểu đồ biểu tổng nguồn vốn nội tệ ngân hàng huy động Biểu đồ 2.5 từ 2007 - 2010 Biểu đồ biểu tổng nguồn vốn ngoại tệ ngân hàng huy động Bảng 2.2 Bảng 2.3 qua năm 2007 - 2010 Bảng danh sách khách hàng có quan hệ mật thiết với Chi nhánh Doanh số cho vay – Thu nợ - Dư nợ 98 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Cơ cấu dự nợ giai đoạn 2008 – 2009 Chi nhánh Tình hình nợ hạn nợ xấu ngân hàng giai đoạn 2008- Bảng 2.6 Bảng2.7 Bảng 2.8 2010 Bảng trích lập dự phòng xử lý rủi ro thu hồi nợ Kết hoạt động dịch vụ kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Hà Thành Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay chi nhánh Hà Thành 99 ... đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng công ty Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng Tổng Cơng ty Chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín. .. lượng tín dụng Tổng công ty Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng cơng ty 1.1 Tín dụng ngân hàng phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.1... trạng tín dụng ngân hàng thương mại Tổng công ty Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hà Thành đưa giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh với Tổng công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các Tổng công ty tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNN Hà thành, Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các Tổng công ty tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNN Hà thành, Chương I: Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại đối với Tổng công ty, 1 Tín dụng ngân hàng và phân loại tín dụng ngân hàng, 2 Chất lượng tín dụng ngân hàng, 3 Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với Tổng công ty, 1 Khái quát về chi nhánh ngân hàng NNPTNT Hà Thành, Bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành được thể hiện qua sơ đồ sau:, Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành, 2 Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng đối với Tổng công ty tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Thành, Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Tổng công ty tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành, 1 Định hướng phát triển quan hệ tín dụng giữa Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành với các Tổng công ty trong thời gian tới, 2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Tổng công ty tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Thành, Kết luận chương 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, I. Sổ tay tín dụng ngân hàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn