Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất

31 21 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 09:59

Tiểu luận Thạc sĩ môn Quản trị sản xuấtPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt NamĐề tài đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp để năng cao năng suất tại công ty cổ phần FPT Việt Nam ... http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/von-hoa-thi-truong-cua-fpt-lan-dau-vuot-30-000-ty- dong-62475.html Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng PHỤ LỤC 01 Ban điều hành Công ty Cổ phần FPT Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu... văn hố, giá trị cốt lõi Công ty 20 Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng khu làm việc theo mô hình campus tập đồn lớn giới 3.1 Giải pháp với góc độ quản trị Chiến... lao động, vốn, cơng nghệ, tình hình khả tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất Sơ đồ 1.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến suất Tiểu luận môn quản trị sản xuất GVHD: TS Nguyễn Thị Thu Hằng TÓM TẮT CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất, Tiểu luận thạc sĩ môn quản trị sản xuất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn