Tuyển chọn các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh hại chính cho vùng tôm lúa của tỉnh Bạc Liêu

121 14 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2019, 08:22

... tài: Tuyển chọn phát triển giống lúa ngắn ngày, suất cao, kháng sâu bệnh hại cho vùng tơm -lúa tỉnh Bạc Liêu nhằm tìm giống phù hợp với vùng đất tơm -lúa để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho. .. khơng đảm bảo an tồn lƣơng thực cho hộ gia đình mà dành cho xuất Chính việc Tuyển chọn giống lúa ngắn ngày, suất cao, kháng sâu bệnh hại cho vùng tơm -lúa tỉnh Bạc Liêu việc làm vô cần thiết cấp... mặn tỉnh Bạc Liêu 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tuyển chọn đƣợc 1-2 giống lúa ngắn ngày, suất cao, chống chịu đƣợc rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn lùn xoắn lá, thích hợp với vùng đất tôm -lúa tỉnh Bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh hại chính cho vùng tôm lúa của tỉnh Bạc Liêu, Tuyển chọn các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh hại chính cho vùng tôm lúa của tỉnh Bạc Liêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn