BO DE THI TRAC NGHIEM TIENG ANH

101 18 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2019, 22:51

Bộ đề thi trắc nghiệm thi viên chức năm 2019 phần kiến thức chung. Bộ đề được xây dựng trên khung kiến thức chung. Đây là tài liệu rất hữu ích phục vụ cho kỳ thi viên chức năm 2019. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới ... carried the boat off I had hold of an oarlock and I went with it The next thing I knew I was in the boat But that was not all I was in the boat and the boat was upside-down and I was under it And... you return so suddenly?” “Well he demanded that I …………….” A left B have left C leave D must leave 12 “Do you know anything about birds?” “Yes, when I was a child I …………….bird books.” A used to... hunting D detecting 14 If we go to the market we might find a ……………… A trade B shopping C chance D bargain 15 The burglar ……………….silently into the room A crept B wandered C strode D stood 16 He bought
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE THI TRAC NGHIEM TIENG ANH, BO DE THI TRAC NGHIEM TIENG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn